佛心网
佛心网
俱舍论全文 俱舍论译文 俱舍论注音 俱舍论经典 俱舍论视频
主页/ 俱舍论注音/ 文章正文

阿毗达磨俱舍论 第九卷注音

导读:阿毗达磨俱舍论 第九卷分别世品第三之二当往何趣。所起中有形状如何。颂曰此一业引故如当本有形本有谓死前居生刹那后论曰。若业能引当所往趣。彼业即招能往中有。...

阿毗达磨俱舍论 第九卷注音

阿毗达磨俱舍论 第九卷

fēnbiéshìpǐnsānzhīèr

dāngwǎng  suǒzhōngyǒuxíngzhuàng  sòngyüē

yǐndāngběnyǒuxíngběnyǒuwèiqiánshēngchàhòu

lùnyüē  ruònéngyǐndāngsuǒwǎng  zhāonéngwǎngzhōngyǒu  zhōngyǒuruòwǎng  suǒdāngběnyǒuxíng  ruòěrgǒuděngzhōngróngyǒuzhōngyǒudùn  yǒuzhōngyǒuxiànqián  néngfénshāo  běnyǒuhéngshāo  zànyóuyüán  kuàngzàizhōngyǒu  shènéngshāojiànchù  zhōngyǒushēnwēi  suǒnánfēi  zhūzhōngyǒusuīfēichùshāo  suǒzhē  zhōngyǒuliàngsuīxiǎoérniánliùsuìérgēnmíng  zhōngyǒushèngniánshíxíngliàngzhōuyüánzhūxiànghǎo  zhùzhōngyǒujiāngtāishízhàobǎizhīzhōuděng  ruòěrmèngzhōngjiànbáixiàngziláiyòuxié  ruìxiāngfēiguānzhōngyǒu  jiǔshèbàngshēng  zhǐwángmèngsuǒjiànshíshì

wèixiàngjǐngqiǔzhāntánmiàoyüánlínxiǎoxiàngèrhóu广guǎngjiāndòuzhèng

shìsuǒmèng  dànbiǎodāngláishìxiānzhào  fēisuǒjiàn  yòuzhūzhōngyǒucóngshēngmén  fēiértāi  shuāngshēngzhěqiánxiǎohòu  shànxiànshuōyǘntōng

báixiàngxiāngduānyánliùzhèngzhīqǐnxiānyǐnlín

tōng  fēisānzàng  zhūfěngsòngyán  huòguòshí  ruòtōngsuǒjiànmèngxiàng  zàosòngshī  jièzhōngyǒuliàngyüánmǎnběnyǒu  shēng  cánkuìzēng  zhōngyǒu  xiānbáichúyóuběnyüàn  shìshìyǒurán  héngshēnsuíshígǎibiàn  nǎizhìzuìhòubānnièpánshí  chánshīfénzàng  suǒjièzhōngyǒu  yóujiēzēngzhǎngcánkuì  suǒběnyǒushì  wèiyǒuqiánshēngyǒuhòuyǜn  zǒngshuōyǒushìyǜn  zhōngwèibiéfēnwéi  zhězhōngyǒu  qiánshuō  èrzhěshēngyǒu  wèizhūjiéshēngchà  sānzhěběnyǒu  chúshēngchàqiánwèi  zhěyǒu  wèizuìhòuniàn  zhōngyǒuqián  yǒuyǒuqíngyǒu  ruòzàizhōngqüèsān  shuōxíngliàng  dāngbiàn  sòngyüē

tóngjìngtiānyǎnjiàntōnggēnduìzhuǎnshíxiāngfēijiǔzhùdǎoxīnjìng湿shīhuàrǎnxiāngchùtiānshǒushàngsānhéngtóuguīxià

lùnyüē  zhōngyǒushēntónglèixiāngjiàn  ruòyǒuxiūdejìngtiānyǎn  néngjiàn  zhūshēngdeyǎnjiēnéngguān    yǒushīshuō  tiānzhōngyǒuyǎnnéngjiàn  zhōngyǒu  rénguǐbàngshēngzhōngyǒujiànsānèr  wèixiàchúshàng  qiètōngzhōngtōngzuì  língzàishìwèitōng  tōngyóumíngwéitōng  tōngshìyòngmíng  zhōngyǒudezuìtōng  shàngzhìshìzūnnéngzhē  shìzuìqiángshèng  qièzhòngyǒujiēgēn  duìwèiduìài  jīngāngděngsuǒnéngzhēmíngduì  céngwényánchìtiětuánjiànzhōngyǒuchóngshēng  yīngwǎngzhōngyǒushēng  qièzhǒngjiēnéngzhuǎn  wèilìngrénzhōngyǒuméizhōngyǒu  lèirán  wèiwǎngzhōngyǒu  dànyīngwǎng  dìngwǎng  zhōngyǒushēnduànshí  suīduànshíránfēi  zhě  wèiwéixiāng  yóudejiànmíng  zhūjièzhōngfēi  éryīnduǎnzhěshèjiànjiéjiàn  lüèguò  zhūshǎozhěwéishíèxiāng  duōzhěhǎoxiāngwéishí  shìzhōngyǒuwéizhùshí  shuōyán  dìngxiàn  shēngyüánwèizhōngyǒuhéngcún  yóumìnggēnfēibiéyǐn  suǒrénděngzhòngtóngfēn  ruòzhězhōngyǒumìnggēnzuìhòumièshíyīngyǒu  shèyǒuròuděngmiàogāoshān  zhìxiàshíbiànchéngchóng  yīngyánzhūzhōngyǒujiàndàishí  wèishuōcóngfāngdùnláizhì  suījīnglùnchéngwénpànshì  ránzhèngyīngzuòshìyán  yǒulèishēngshùbiāntānzhuóxiāngwèi寿shòuliàngduǎn  zhūyǒuqíngyīnxiùtānxiāngwèishímìngzhōng  yóuàijüéxiāngǎnchóngshēntóngshíshòuchóngshēn  huòduōyǒuqíngyīngshēng  duōyüánwèizhùzhōngyǒuzhōng  jīnduōyüánfāngdùnshēng  yīngshēngzhědìngshí  yǒunéngzhāozhuànlúnwáng  yàozhìrén寿shòuwànsuìshíhuòguòshífāngdùnguǒ  fēiwèi  yīngrán  shìzūnyán  zhūyǒuqínglèiguǒchābié  zūnzhěshìyǒuyán  duō  ruòshēngyüánwèi  便biànshùshùshēng  yǒushīyán    shāshuō  zhùshǎoshí  zhōngyǒuzhōngqiúshēngyǒufēijiǔzhù  wǎngjiéshēng  yǒushēngyüánwèi  ruòdìngchùlèiyīngshēng  lìngyüán  ruòfēidìngtuōyüán  便biànshēngchùlèi  yǒushuōzhuǎnshòuxiānglèishēng  qiějiāniúgǒuxióngzēngshǔxiàqiūdōngchūn  niúgāndìng  qiánzhōngyǒuruòshí  zhuǎnshēnghòutónglèi  zhōngyǒushēngzhòngtóngfēnbié  yǐn  yánzhuǎnshòuxiāng

shìzhōngyǒuwéizhìsuǒshēng  xiāndǎoxīnchíjìng  yóusuǒyǎngēnsuīzhùyüǎnfāngnéngjiànshēngchùjiāohuìérdǎoxīn  ruònányüánnán  ruòyüán  fānyüánèrchēnxīn  shīshèlùnyǒushìshuō  shíjiànèrxīnzhōngsuíxiànxíng  wèiàihuòhuì  yóuèrzhǒngdǎoxīn  便biànwèishēnsuǒài  suǒzēngjìngxièzhìtāishí  wèishìyǒu便biànshēngwèi  cóngyǜnhòuzhōngyǒu便biànméishēngyǒumíngjiéshēng  ruònánchùtāiyòuxiéxiàngbèidūnzuò  ruòchùtāizuǒxiéxiàngérzhù  ruòfēinánzhùtāishí  suísuǒtānyīngérzhù  zhōngyǒufēifēinán  zhōngyǒushēngēn  yóuchùzhōngyǒuhuòhuònántāisuíyīngérzhù  hòutāizēngzhǎnghuòzuònán  zhōngyīng  wèiyóujīngxüèzhǒngchénggēn  wèibiéshēnggēnzhǒngjīngxüèzhù  yǒuyán  jīngxüèchénggēnwèiqiángēnzhōngyǒumiè  hòuyǒugēnzhějiànshēng  zhǒngmièshēngdào  yóuchūwèimíngjiélán  miàoshùnchéngjīngwén  jìngshēngjiélán  yòugàochú  děngchángzhíshòuxüèzēngjiézhā  yǒushīyán  biéshēngzhǒng  fènbiéyǒuchóngshēng  jìngzhōngshēngjiélán  shuōjìngshēngjiélán  jīngxiāngwéishī  shìqiěshuōtāiluǎnèrshēng  suísuǒyīngjīndāngshuō  ruò湿shīshēngzhěrǎnxiāngshēng  wèiyüǎnxiùzhīshēngchùxiāng便biànshēngàirǎnwǎngshòushēng  suísuǒyīngxiāngyǒujìnghuì  ruòhuàshēngzhěrǎnchùshēng  wèiyüǎnguānzhīdāngsuǒshēngchù  便biànshēngàirǎnwǎngshòushēng  suísuǒyīngchùyǒujìnghuì  shēngàirǎn  yóuxīndǎorǎnshī  wèizhōngyǒu  huòjiànshēnlěnghánfēngzhīsuǒqiè  jiànhuǒyànchìrán  qíngxīnnuǎnchùtóushēn  huòjiànshēnfēngshènghuǒzhīsuǒhài  jiànhánxīnqīngliángtóushēn  xiānjiùzhūshīzuòshìshuō  yóujiànxiānzàogǎnshíshēnbànlèichíwǎng  yòutiānzhōngyǒushǒuzhèngshàngshēngcóngzuò  rénguǐbàngshēngzhōngyǒuxíngxiāngháirénděng  zhōngyǒutóuxiàshàngdiānzhuìzhōng  shuō

diānzhuìshàngtóuguīxiàyóuhuǐbàngzhūxiānyüèxiūxíng

qiánshuōdǎoxīntāicáng  qièzhòngyǒujiēdìngěr  ěr  jīngyán  tāiyǒu  zhě  sòngyüē

zhèngzhīèrsānjiānzhùchūqièwèiluǎnhéngzhīqiánsānzhǒngtāiwèilúnwángèrzhìshèngshēng

lùnyüē  yǒuzhūyǒuqíng  duōqínxiūniànhuì  shēngshíniànsuǒchízhèngzhīluàn  zhōnghuòyǒuzhèngzhītāi  huòyǒuzhèngzhīzhùtāijiān  huòzhèngzhīchūjiānzhīzhù  jiānyánwéixiǎnhòudàiqián  yǒuzhūyǒuqíngzhìshǎo  zhùchūwèijiēzhèngzhī  zhèngzhīzhùchūěr  shùnjiésòngshuō  zhūluǎnshēngzhětāiděngwèijiēhéngzhī  luǎnshēngcóngluǎnérchūyántāicáng  luǎnshēngzhěxiāntāi  huòdāngláimíngluǎnshēngzhě  jīngshuōzàozuòyǒuwéi  shìjiānyánzhǔfànqiǔshuōluǎnshēngtāishī  yǘnsānwèizhèngzhèngzhī  qiězhūyǒuqíngruòwēitāiwèidàoxiǎngjiě  jiànfēngyánhánhuòjǖnzhòngshēngwēiluàn  suìjiàncǎochóulínmáotóushùqiángxià  zhùshíjiànzhùzàizhōng  chūwèijiànshēncóngchùchū  ruòzēngduōtāiwèidàoxiǎngjiě  jiànshēnmiàoyüánlínshēnghuātái殿diànshèngchuángděng  zhùchūqián  shìwèisānshízhèngzhīzhě  ruòsānwèijiēnéngzhèngzhī  děngshídàoxiǎngjiě  wèitāiwèizhītāi  zhùchūtāishízhīzhùchū  yòubiéxiǎnshìtāizhě  qiěqiánsānzhǒngwèizhuànlúnwángjüéjüé    chūtāizhě  wèizhuànlúnwáng  wèizhèngzhīfēizhùfēichū  èrtāizhě  wèishèngjüé  zhùzhèngzhīfēichūwèi  sāntāizhě  wèishàngjüé  zhùchūwèijiēnéngzhèngzhī  chūsānréndāngmíngxiǎn  yüánshìsānpǐntóng  yóuzhìshèng  shèng  wèizhuànlúnwáng宿shìcéngxiū广guǎng  èrzhìshèng  wèishèngjüéjiǔduōwén  shèng  sānshèng  wèishàngjüé  kuàngjiéxiūxíngshèngzhì  chúqiánsānzhǒngtāiluǎnshēngzhìlièchéng  zhōngwàidàozhízhěyán  ruòyǒuqíngzhuǎnshì  suǒzhíyǒuchéng  jīnwéizhē  sòngyüē

wéizhūyǜnfánnǎosuǒwéiyóuzhōngyǒuxiāngtāidēngyànyǐnzēngxiāngyóuhuògèngshìyǒulúnchū

lùnyüē  děngsuǒzhíwèixiàng  néngshèyǜnnéngyǜn  nèiyòngshìdìngfēiyǒuyǎnděng  shìzūnyán  yǒuyǒushúzuòzhě  wèinéngshèyǜnnéngyǜn  wéichújiǎ  jiǎwèi  yǒuyǒu  shēngshēng  广guǎngshuōyüán  ruòěrděngfēisuǒzhē  wéiyǒuzhūyǜn  wèiwéiyǜnjiǎmíngfēisuǒzhēqiǎn  ruòěryīngzhūyǜnnéngcóngshìjiānzhuǎnzhìshì  yǜnchàmièlúnzhuànnéng  shùfánnǎosuǒwéi  lìngzhōngyǒuyǜnxiāngtāi  dēngyànsuīchàmiè  érnéngxiāngzhuǎnzhìfāng  zhūyǜnrán  míngzhuǎnshī  suīéryóuhuòzhūyǜnxiāngtāichéng  suǒyǐnzhuǎnzēngzhūyǜnxiāng  yóufánnǎosuǒwéizhuǎnshì  wèifēiqièsuǒyǐnzhūyǜnzēngzhǎngxiàngxiūliàng  yǐn寿shòuyīnyǒuchābié  suínéngyǐnshìzēngzhēng  ěrsuǒshízēngzhǎng  yǘn  shèngshuōyán

zuìchūjiélánshēngètáncóngshēngshīshīshēngjiànnánluóshēhòumáozhǎoděnggēnxíngxiàngjiànérzhuǎnzēng

wèizhōngfēnwèiyǒu  jiélánwèi  èrètánwèi  sānshīwèi  jiànnánwèi  luóshēwèi  tāizhòngjiànjiànzhuǎnzēng  nǎizhìgēnxíngxiàngmǎnwèi  yóusuǒshúfēngzhuǎntāizhòngjiànlìngchǎnmén  qiángfèntuánguòliàng  cóngzhuǎnduònànrèn  huòshíwēiyǐnshízhízuòguòfèn  huòyóu宿zuìtāinèi  shíyǒurénhuòzhūzhě  miàotōngchǎnshànyǎngyīngér  wēnyóushǎnwèizhīyòngshǒuzhíxiǎodāo  nèifènkēngzuìwěijiànhuìchōng  hēiànsuǒliàngqiānchóngzhīsuǒzhǐ  chángliúèzhīhéngduìzhì  jīngxüègòukuìlànchòuhuá  jìngliúhuìguān  穿chuānlòubáoshàng  宿suǒyǐn  shēnchuāngkǒngzhōngfēnjiězhījiéqiānchūwài  rántāizichéng宿suǒwéishùnhòushòusuǒnánle  huònánānyǐndeshēng  xīnchuāngruǎnnánchù  huòàizihuòréndāohuīliǎngshǒuzhíshìérānchǔzhī  hánqīngyǐnjiànlìngshòuyǐnshí  zhuǎnzēngzhìgēnshúwèi  fánnǎozhū  yóushēnhuài  yǒuqiánzhōngyǒuxiānggèngshì  shìhuòwéiyīnshēng  shēngwéiyīnhuò  cónghuògèngyǒushēng  zhīyǒulúnxüánhuánshǐ  ruòzhíyǒushǐshǐyīngyīn  shǐyīnyīng  xiànjiànděngyīnzhǒngděngshēng  yóuchùshíjüédìng  yòuyóuhuǒděngshúbiànděngshēng  yóudìngyīn  shuōchángyīnlùnqiánqiǎn  shìshēngjüédìngchū  rányǒuhòubiānyóuyīnjìn  shēngyīn  yīnmièhuàishíshēngguǒwáng  dìngyīngěr  zhǒngmièhuàishēng  shìyǜnxiāngshuōsānshēngwéiwèi  sòngyüē

shìzhūyüánshíèrzhīsānqiánhòuèrzhōngyüánmǎn

lùnyüē  shíèrzhīzhě  míngèrhángsānshímíngliùchùliùchùshòuàijiǔshíyǒushíshēngshíèrlǎo  yánsānzhě  qiánèrhòusānzhōng  shìguòwèixiànsānshēng  yǘnshíèrzhīsānjiàn  wèiqiánhòuèrzhī  zhōngzhī  chéngshíèr  míngxíngzàiqián  shēnglǎozàihòu  suǒzàizhōng  zhōngqièyǒuqíngshēngzhōngjiēyǒu  fēijiēyǒu  ruòěrshuōyǒuzhī  yüánmǎnzhě  zhòngshuō  jiāluóqièwèimíngyüánmǎnzhě  fēizhūzhōngyāo  dànjièjiāluó  yüánjīngshuōyǒu  shuō  gàoānántuóyán  shíruòtāidezēng广guǎng  shìzūn  nǎizhì广guǎngshuō  yǒushídànshuōèrfēnyüán  qiánshè  èrhòushè  qiánzhīqiánshè  wèimíngnǎizhìshòu  hòuzhīhòushè  wèicóngàizhìlǎo  qiánhòuyīnguǒèrfēnshè  míngděngzhīwéi  sòngyüē

宿huòwèimíng宿zhūmíngxíngshízhèngjiéshēngyǜnliùchùqiánmíngcóngshēngyǎnděnggēnsānqiánliùchǔsānshòuyīnwèiliǎozhīmíngchùzàiyínàiqiánshòutānyínàiwéidezhūjìngjièbiànchíqiúmíngyǒuwèizhèngnéngzàoqiāndāngyǒuguǒjiédāngyǒumíngshēngzhìdāngshòulǎo

lùnyüē  宿shēngzhōngzhūfánnǎowèizhìjīnguǒshúzǒngwèimíng  míngshíxíng  yóumíngxiànxíng  shuōwángxíngfēidǎocóngwángshèngzǒngwèiwángxíng  宿shēngzhōngděngwèizhìjīnguǒshúzǒngděixíngmíng  chūwèiyánliúzhìlǎo  tāiděngzhèngjiéshēngshíchàwèiyǜnmíngshí  jiéshēngshíhòuliùchùshēngqiánzhōngjiānzhūwèizǒngchēngmíng  zhōngyīngshuōchùshēngqiánéryánliùzhěmǎn  yǎnděngshēngzhìgēnjìngshíwèiwèiliùchùmíng  zhìsānwèiliǎosānshòuyīnchābiéwèizǒngmíngwéichù  lesānshòuyīnchābiéxiāngwèiyíntānwèimíngshòu  tānmiàoyínàixiànxíngwèi广guǎngzhuīqiúwèimíngài  wèidezhǒngzhǒngshàngmiàojìngjièzhōubiànchíqiú  wèimíng  yīnchíqiúnéngqiāndāngyǒuguǒwèimíngyǒu  yóushìcóngshěmìngzhèngjiédāngyǒuwèimíngshēng  dāngyǒushēngzhījīnshíshēngchàhòujiànzēngnǎizhìdāngláishòuwèizǒngmínglǎo  shìlǎojīnshìmíngliùchùchùshòuzhī  biànshíèrzhībiéshì  yòuzhūyüánchābiéshuō  zhěchà  èrzhělián  sānzhěfēnwèi  zhěyüǎn  yǘnchà  wèichàqǐngyóutānxíngshāshíèrzhī  chīwèimíng  shìxíng  zhūjìngshìlebiémíngshí  shísānyǜnzǒngchēngmíng  zhùmínggēnshuōwéiliùchù  liùchùduìyǒuchù  lǐngchùmíngshòu  tānshìài  xiāngyìngzhūchánmíng  suǒshēnèrmíngyǒu  shìzhūmíngshēng  shúbiànmínglǎomièhuàimíng  yǒushuōzhě  chàliánpǐnlèi  biànyǒuwéi  shíèrzhīwèisuǒyǒuyǜnjiēfēnwèishè  xüányüǎnxiāngshǐshuōmíngyüǎn  shìzūnshuōzhě  sòngyüē

chuányüēwèishuōcóngshèngzhīmíng

lùnyüē  chuán  shìzūnwéiyüēfēnwèishuōzhūyüányǒushíèrzhī  ruòzhīzhīzhōngjiēyǜn  yüándànmíngděngmíng  zhūwèizhōngmíngděngshèng  jiùshèngmíngděngmíng  wèiruòwèizhōngmíngzuìshèng  wèiyǜnzǒngmíngmíng  nǎizhìwèizhōnglǎozuìshèng  wèiyǜnzǒngmínglǎo  suīzǒngmíngbiéshī  yüánjīngshuōshíèrzhīpǐnlèisuǒshuōyǒu  lùnshuō  yǘnwéiyüán  wèiqièyǒuwéinǎizhì广guǎngshuō  lǎnyányīnbié  āxiàngshuōshìxüānshuō  fēnwèichàyüǎnliánwéiyǒuqíngshù  qíngfēiqíngděngshìwèichābié  jīngwéishuōyǒuqíng  sòngyüē

qiánhòuzhōngwéiqiǎnhuò

lùnyüē  wèisānzhōngqiǎnhuò  sānchābiéwéizàiyǒuqíng  yǒuqíngqiánhuò  wèiqiánshēngshì  guòshìwéicéngyǒufēiyǒu  děngcéngyǒu  yǘncéngyǒu  yǒuqínghòuhuò  wèihòushēngshì  wèiláishìwéidāngyǒufēiyǒu  děngdāngyǒu  yǘndāngyǒu  yǒuqíngzhōnghuò  wèizhōngshēngshì  děngshì  yǘn  shéisuǒyǒu  dāngyǒushéi  wèichúshìsānhuò  jīngwéishuōyǒuqíngyüán  shuōmíngxíngshēnglǎobìngshízhìyǒu  suǒzhě  jīngshuō  chútīng  ruòyǒuchú  zhūyüányüánshēng  néngshízhènghuìguānjiàn  sānhuòwèiguòshìwéicéngyǒufēiyǒuděng  yǒushīshuōàiyǒusānwéichúhòuhuò  sānjiēshìhòuyīn  yòuyīngzhī  shuōyüánménsuīyǒushíèrzhīérsānèrwéixìng  sānwèihuòshì  èrwèiguǒyīn  yǘn  sòngyüē

sānfánnǎoèrshìmíngguǒlüèguǒlüèyīnyóuzhōngèr

lùnyüē  míngàifánnǎowéixìng  xíngyǒuzhīwéixìng  shíděngshìwéixìng  shìfánnǎosuǒshì  shìshìmíngguǒ  zhǔnmíngyīnfánnǎowéixìng  yüánzhōng广guǎngshuōguǒyīn  kāishìwéihuòwéièr  hòulüèguǒ  shìwéièr  qiánlüèyīn  huòwéi  yóuzhōng广guǎngqiánhòuèr  广guǎngchéngbiéshuō  shuō便biànyòng  ruòyüánzhīwéishíèrzhě  shuōlǎoguǒ  shēngyīngyǒuzhōng  shuōmíngyīn  shēngyīngyǒushǐ  huòyīnggèngyüánzhī  yǒuchéngqióngshī  yīnggèng  ránqiánguò  zhōngshìzūnyóuxiǎn  yǘnxiǎn  sòngyüē

cónghuòshēnghuòcóngshēngshìcóngshìshìhuòshēngyǒuzhīwéi

lùnyüē  cónghuòshēnghuòwèiàishēng  cónghuòshēngwèishēngyǒu  míngshēngxíng  cóngshēngshìwèixíngshēngshíyǒushēngshēng  cóngshìshēngshìwèicóngshízhīshēngmíng  nǎizhìcóngchùshēngshòuzhīcóngshēngzhīshēnglǎo  cóngshìshēnghuòwèishòushēngài  yóuyǒuzhīwéi  xiǎnlǎowéishìhuòyīn  xiǎnmíngwéishìhuòguǒ  mínglǎoshìhuòxìng  jiǎgèngyüánzhī  jīngyánshìchúnyǜn  ruòěrzhěyányòng

yǒushìyán  jīngshuō  fēizuòwéimíngyīn  míngshēngfēizuò  fēizuòzhīshè  shuōzàijīngzhōng  fēizuòzhīshè  ruòyányóuxiāngyìng  àimíngyīngshè  shèshè  yǘnnéngzhèngfēizuòwéimíngyīn  ruòdànshèzhèngyīnguǒ  àimíngshè  yīngbiéwéiyüánzhī

shìyán  jīngshuō  fēizuòwéimíngyīn  míngshēngfēizuò  fēizuòshuōzàichùshí  jīngshuō  yǎnwéiyüánshēngchīsuǒshēngrǎnzhuózuò  shòuwèiyǐnmíng  jīngyán  yóumíngchùsuǒshēngzhūshòuwéiyüánshēngài  shìchùshífēizuòshòuzhuǎnmíngwéiyüán  yóumíngyīnguò  yüánzhī  yòuyüánzhīqióngshī  fēizuòcóngchīshēng  jīngshuō  yǎnwéiyüánshēngchīsuǒshēngrǎnzhuózuò  jīngsuīyǒushìchéngyán  ránjīngzhōngyīnggèngshuō  gèngshuō  zhèngzhī  yóuzhèngzhī  děngwéi  fēimíngshòunéngwèiàiyüán  āluóhànshòushēngài  yòufēidǎochùnéngwéirǎnshòuyüán  fēimíngchùchéngdiāndǎo  āluóhànchùfēidiāndǎo  yóushìwéizhèng  zhīruòěr便biànyīngyǒutàiguòshī  zhūyóuzhèngdezhèngzhī  qièjiēyīnggèngshuō  suǒshuōchéngshìnán  ránshàngsuǒyán  jīngbiéshuōlǎoyǒuguǒmíngyǒuyīnshēng便biànchéngyǒuzhōngshǐzhě  nánfēi  jīngbié  fēisuǒshuōyüánmǎn  suǒzhě  jīngdànchúsuǒhuàzhěsān  yóusuǒhuàzhěwéishēngshì  yǘnyǒuqíngsānshìlián  wèicóngqiánshìjīnshìdeshēng  jīnshìnéngshēnghòushì  láidànwéichúqíng  shuōshíèrzhīqiánbiàn  wèiqiánhòuzhōngwéiqiǎnhuò  shìzūngàozhūchúyán  dāngwèishuōyüányüánshēng  èr  qiěběnlùnwénèrbié  yánshèqiè  wèiláiwèitóngguòxiànshuōyüánshēng  yǘnwèiláiwèizuò  tóngguòxiànshuōmíngyǒuwéi  yóunéngzuòzào  ruòěrlòuyǒuwéi  shànzào  ruòěrjiùděinièpányīngrán  shíyīngyánzhǒnglèishuō  wèibiànhuàidemíng  yóuzhǒnglèitóngsuǒshuōshī  ránjīnzhèngshìjīngzhě  sòngyüē

zhòngzhèngshuōyīnguǒshēng

lùnyüē  zhūzhīyīnfēnshuōmíngyüányóuwéiyüánnéngguǒ  zhūzhīguǒfēnshuōyüánshēng  yóujiēcóngyüánsuǒshēng  shìqièèrchéng  zhūzhījiēyǒuyīnguǒxìng  ruòěrānyīngchéng  ěrsuǒguānyǒuchābié  wèiruòguānmíngyüánshēng  fēiguānmíngyüán  yóuyīnguǒděngmíng  zūnzhěwàngmǎnwèi  zhūyǒushìyüánfēiyüánshēng  yīngzuò  zhě  wèiwèilái  èrzhě  wèiāluóhànzuìhòuxīnwèiguòxiànzhū  sānzhě  guòxiàn  zhě  zhūwéi  jīngzhūshīzuòshìbái  zhōngsuǒshuōwéishùqíngwéishìjīng  ruòshìjīng  jīngrán  suǒzhě  qiěqiánsuǒshuōfēnwèiyüánshíèryǜnwéishíèrzhīwéibèijīng  jīngshuō  jīngshuō  yǘnwéimíng  wèiqiánzhìnǎizhì广guǎngshuō  leshuōlìngchéngliǎo  qiánsuǒshuōfēnwèiyüán  jīngxiāngwéi  fēiqièjīngjiēleshuō  yǒusuíshèngshuō  xiàngjīng  yǘnnèijiè  wèimáozhǎoděng  suīfēiděngérjiùshèngshuō  yīngěr  suǒyǐnfēizhèng  fēijīngzhōngjièbiànmáoděngchéngfēishuō  ránjīngzhōngmáoděngfēnbiéjiè  fēiyǒujièyüèmáoděng  jīngshìshuō  jīngsuǒshuōmíngděngzhī  yīngchéngshuō  chúsuǒshuōwàiyǒu  jièyüèmáoděnglèiděngzhōngyǒu  děngjiēshuōzàijīng  shuōyǒushēnzhōng  shètóngyǒumíng  jīnyīngxiǎnshì  ruòyǐnlèizhìmíngzhōngyǒu  suīzhūwèijiēyǒuyǜnránsuíyǒudìngyǒuzhě  wéizhī  huòyǒuyǜnéryǒuxíngsuífēidòngxíngshínǎizhìàiděng  shìjīngsuǒshuō  suǒshuōrán  ruòwèiláizhūfēiyüánshēngzhě  便biànwéijīng  jīngshuō  yǘnyüánshēng  wèimíngxíngzhìshēnglǎo  huòyīngèrzàiwèilái  shìhuàiqiánsuǒsān  yǒushuō  yüánshìwéi  jīngyánláichūshìruòchūshì  shìyüánxìngchángzhù  yóushìrán  ruòyóubiérán  yǘnshì  yǘnwèibiéérshuōránrán  wèiruòshuō  láichūshìruòchūshì  xíngděngchángyüánmíngděngfēiyüán  huòyüányánchángzhù  shìshuō  rán  ruòwèishuōyǒubiémíngwéiyüánzhànránchángzhù  biéshuōrán  suǒzhě  shēngshìyǒuwéixiāng  fēibiéchángwéichángxiāngyīngzhèng  yòuyìngzhě  chángzhùmíngděngxiāngguānérshuōérwéiyüán  yòumíngyüánérwèicháng  shìxiāngyìng  zhōngyüánshì  shìzhì  jièshìxíng  yóuxiānzhùjièzhuǎnbiàn  xíngyóuzhìzhuǎnbiànchéngyüán  cānshì  shìshàngshēng  jièshìyǒu  yǒujièshēngzhuǎnbiànchéng  yóuyǒuzhìyüánshēng  shìyüán  shìyīngránsuǒzhě  zuòzhěyǒuèrzuòyòng  qiánzuòyòngyīngyǒuyán  yǒurénfāngshí  shǎoxíngyǒuzàiqián  xiānzhìyüánhòushífāng  fēizuòzhěyǒuzuòyòng  shuōsòngyüē

zhìyüánruòxiānfēiyǒuyīngruò便biànhuàiyīngxiānshuō

shìguò  qiěyīngfǎnjiéshēnglùnzhūshī  shí  wèizàixiànzàiwèizàiwèilái  shèěrshī  ruòxiànzàifēishēng  chéngxiàn  xiànshìshēng  shēng便biànzhìqióng  ruòwèiláiěrshíwèiyǒuchéngzuòzhě  zuòzhěyǒuzuòyòng  wèizhìyüán  wèizhě  wèiwèiláishìzhūxíngzhèng  wèishuōzhìyüán  yòushēnglùnshīwàngsuǒānzuòzhězuòyòngshíchéng  yǒushìzuòzhěshìzuòyòng  fēizhōngjiànyǒuzuòzhě  zuòyòngzhēnshí  yánmiù  yüánshìsuǒshuō  yǒuyǒu  shēngshēng  yīngyǐnshìyüán  shuōsòngyán

fēiyǒuérzhìyüányīngránshēngqiónghuòxiānyǒufēiyǒuyǒuyánànzhìdēngmièkāikǒumiánruòhòumiányīng

yǒuzhí  gèngshìnán  shìzhǒngzhǒng  jièshìzhù  zhùyóuzhǒngzhǒngzhùbiànchéngyüán  cānshì  shìshàngshēng  jièshìxíng  yóuwéixiānxíngbiànchéng  shuōzhǒngzhǒngyüánlìngzhūxíngshēng  shìyüán

shìsuǒshìrán  yǎnwéiyüányǎnshíděng  zhōngzhǒngzhǒngchéng  shìzūnshuōqiánèr  wèiyǒuyǒu  shēngshēng  wèiyüánzhījüédìng  chùshuō  míngyǒuzhūxíngděiyǒu  fēimíngyǒuzhūxíng  yòuwéixiǎnshìzhūzhīchuánshēng  wèizhīyǒuzhīděiyǒu  yóuzhīshēngzhīdeshēng  yòuwéixiǎnshìsānchuánshēng  wèiqiányǒuzhōngděiyǒu  yóuzhōngshēnghòudeshēng  yòuwéixiǎnshìqīnchuánèryüán  wèiyǒumíngjiànshēngxíng  huòzhǎnzhuǎnzhūxíngfāngshēng  yǒushīshì  shìèrwéiyīnchángyīnèrlùn  wèifēiyīnzhūxíngyǒu  fēiyóuchángxìngděngshēngyīnzhūxíngdeshēng  ruòěr便biànchéngqiányòng  dànyóuhòushēngshēng  néngqiányīnchángyīn  ránhuòyǒuzhíyǒuwéixíngděngděiyǒu  yóumíngděngyīnfēnshēngxíngděngdeshēng  shìshìzūnwéichúzhíjüépànguǒyǒuyóushēngyīn  ruòshēngshēng  yǒuyǒu  fēiwèiguǒyǒubiéyīn  wèimíngyüánxíng  nǎizhìshìchúnyǜnguǐfànzhūshīshì  èrwéixiǎnyīnguǒduànshēng  wèimíngduànzhūxíngduàn  yóumíngshēngzhūxíngdeshēng  shìzhǎnzhuǎnjiēyīng广guǎngshuō  yǒushì  wèixiǎnyīnguǒzhùshēng  wèinǎizhìyīnxiāngyǒuguǒxiāngyǒu  yóuyīnfēnshēngzhūguǒfēnshēng  biànshēng  yüánshuōzhù  yòushuō  xiānshuōzhùérhòushuōshēng  yǒushìyán  yǒuyǒuzhě  guǒyǒuyīnyǒumiè  shēngshēngzhě  kǒngguǒyīnshēng  shìyányóuyīnshēngguǒfāngde  fēiwèiyīn  jīngruòrányīngzuòshìshuō  yǒumiè  yòuyīngxiānyányīnshēngguǒshēng  hòunǎishuōguǒyǒuyīnmiè  shìfāngmíngshànshuō  ruòzhě  biànyüán    xiānshuōyīnmiè  suǒshìfēijīng

yǘnmíngyüánxíng  广guǎngshuōnǎizhìshēngyüánlǎo  jīnlüèxiǎnshùnjīng  wèizhūyüánshēngzhīwéixíng  wàngjiànmànzhí  wèishòufēi  zàozuòshēnděngsānzhǒng  wèiwéishēnshòudāngzàozhū  shòudāngláifēizàodòng  shòuxiànzàofēi  shìmíngwéimíngyüánxíng  yóuyǐnshíxiàngliúhuǒyànxíng  wǎngpíngzhōngyǒuchísuǒshēngjiéshēngyǒushēn  míngxíngyüánshí  ruòzuòshìshànshùnjīngfēnbiéshízhītōngliùshí  shíwéixiān  zhōngyǒumíngshēng  yǜnzhǎnzhuǎnxiāng  biànshēng  yīnyüánbiànyüánděngzhūjīngjiēyǒushìshuō  shìmíngjiànchéngshúshíyǎnděnggēnshuōwéiliùchù  jìng便biànyǒushíshēng  sānyǒushùnděngchù  便biànshēngděngsānshòu  cóngsānshòuyǐnshēngsānài  wèiyóuyǒushòushēngài  huòyǒufēishòushēngài  huòyǒuwéifēishòushēngài  cóngxīnshòuàiděng  zhōngzhěwèimiào  jiànwèiliùshíèrjiàn  fànwǎngjīng广guǎngshuō  jièwèiyüǎnèjiè  jìnwèigǒuniúděngjìn  zhūluóménshūduōbānluósháojiāděnglèiwàidàoshòuchízhǒngzhǒngxíng鹿chíhuīzhísānzhàngjiǎnděngxíng  wèinèishēnzhīshuō  yǒushīshuō  jiànmànmíngwéi  yǘnèrmíng  yóuèrzhǒngshuōyǒu  fēiyǒushuōmíng  jīngshuō  chúdāngzhī  mèiwénzhūshēnglèisuíjiǎyánshuōzhí  zhōngshísuǒ  qiánzhǒng  wèitān  báofànzhūjīngzhōngshì  yǘnwéi  suǒwèitān  yóuwéiyüánzhǒngzhǒngzhāohòuyǒushuōmíngwéiyǒu  shìzūngàoānántuóyán  zhāohòuyǒushuōmíngwéiyǒu  yǒuwéiyüán  shíxiàngliúwèiláishēng  qiándàoyǜnshuōmíngwéishēng  shēngwéiyüán便biànyǒulǎo  xiāngchàbié广guǎngshuōjīng  shìchúnyánxiǎnwéiyǒuxíngsuǒ  yǜnyánxiǎnchūhòu  yánwéixiǎnzhūyǜnshēng  shāzōngqiánshuō