佛心网
佛心网
俱舍论全文 俱舍论译文 俱舍论注音 俱舍论经典 俱舍论视频
主页/ 俱舍论注音/ 文章正文

阿毗达磨俱舍论 第十卷注音

导读:阿毗达磨俱舍论 第十卷尊者世亲造三藏法师玄奘奉诏译分别世品第三之三无明何义。谓体非明。若尔无明应是眼等。既尔。此义应谓明无。若尔无明体应非有。为显有体义不滥余。...

阿毗达磨俱舍论 第十卷注音

阿毗达磨俱舍论 第十卷

zūnzhěshìqīnzào

sānzàngshīxüánzàngfèngzhào

fēnbiéshìpǐnsānzhīsān

míng  wèifēimíng  ruòěrmíngyīngshìyǎnděng  ěr  yīngwèimíng  ruòěrmíngyīngfēiyǒu  wèixiǎnyǒulàn  sòngyüē

míngsuǒzhìmíngfēiqīnshíděng

lùnyüē  zhūqīnyǒusuǒduìyüànqīnyǒuxiāngwéimíngfēiqīnyǒu  fēiqīnyǒu  fēiqīnyǒu  míngshí  suǒduìzhìkuángyánlùnmíngwéifēishí  fēishí  fēishí  děngyánwéixiǎnfēifēifēishìděngxìngfēifēi  shìmíngbiéyǒushí  shìmíngsuǒzhìfēifēi  yǘnzhīrán  shuōxíngyüán  yǒuchéngzhèng  sòngyüē

shuōwéijiéděngfēièhuìjiànjiànxiāngyìngshuōnéngrǎnhuì

lùnyüē  jīngshuōmíngwéijiésuímiánlòuèliúděng  fēiyǎnděngqüánděishuōwéijiéděngshì  yǒubiéshuōmíngmíng  èzimíngzi  shìèhuìyīngmíngmíng  fēimíngyǒushìjiàn  zhūrǎnhuìmíngwéièhuì  zhōngyǒujiànfēimíng  ruòěrfēijiànhuìyīngshìmíng  ěr  míngjiànxiāngyìng  míngruòshìhuìyīngjiànxiāngyìng  èrhuìgòngxiāngyìng  yòushuōmíngnéngrǎnhuì  jīngyán  tānrǎnxīnlìngjiětuō  míngrǎnhuìlìngqīngjìng  fēihuìháinéngrǎnhuì  tānlèinéngrǎnxīn  míngyīnghuìnéngrǎn  zhūrǎnhuìjiànshànhuìlìngqīngjìngshuōwéinéngrǎn  tānrǎnxīnlìngjiětuō  xiànxīnxiāngyìngfāngshuōnéngrǎn  rányóutānsǔnxīnlìngjiětuō  hòuzhuǎnmiètānxǖnshíxīn便biànjiětuō  shìmíngrǎnhuìlìngqīngjìng  fēihuìxiāngyìng  dànyóumíngsǔnzhuóhuì  shìfēnbiéxiāngwéi  shéinéngzhēsuǒfēnbié  ránhuìlèibiéyǒumíng  tānxīnshuōwéishàn  yǒuzhífánnǎojiēshìmíng  yīngtóngqiánzhēqiǎn  ruòzhūfánnǎojiēshìmíng  jiéděngzhōngyīngbiéshuō  yīngjiànděngxiāngyìng  jiànděngyīngxiāngyìng  huòyīngshuōmíngrǎnxīn  ruòwèizhōngjiùchābiéshuō  yīngrǎnhuìshuōzǒngmíng  míngbiéwéiyīngshuō  xiāngyǘn  wèiliǎozhīshíguǒ  wèixiāngmíngliǎozhī  wèiliǎozhī  wèifēiyǒu  èryǒuguò  míngshuō  wèilezhīsuǒzhìbié  nán  xiāngshì  lèiěryīngshìshuō  chùyán  yǘnwéiyǎn  wèiqīngjìngyǎnshísuǒ  míngrán  wéibiànyòng  jiùshuō  míngshìzhūyǒuqíngshìlèixìng  mànlèishì  jīngyán  jīnshìzhīshìjiàn  zhūsuǒyǒuài  zhūsuǒyǒujiàn  zhūsuǒyǒulèixìng  zhūsuǒzhí  mànzhí  suímián  duànbiànzhīyǐngmiè  zhīlèixìngmàn  nìngzhīlèixìngshìmíng  shuōwèifánnǎo  shuōwéimànděng  ruògèngyánxǘn  yánlùnfányīngqiězhǐ  míng  xiānbiàn  jīnwéibiànmíng  sòngyüē

míngyǜn

lùnyüē  yǜnchēngmíng  suísuǒmínggēnjìngshìzhuǎnbiànshuōwéimíng  yǘnsuímíngshìzhuǎnbiàn  wèisuízhǒngzhǒngshìgòngmíng  zhuǎnbiànqüánbiǎo  niúwèiděngmíng  yüánbiāomíngchēng  jìngzhuǎnbiànéryüán  yòulèimíng  suímíngxiǎn  yǒushīshuō  yǜnshèshēnzhuǎnshēng  zhuǎnbiànmíng  biāomíngchēng  chùwéi  sòngyüē

chùliùsānshēng

lùnyüē  chùyǒuliùzhǒng  suǒwèiyǎnchùnǎizhìchù  shì  sānsuǒshēng  wèigēnjìngshísānyǒubiéchùshēng  qiěchùshēngsān  gēnjìngshíshí  gēnguò  huòwèilái  shíxiànzài    míng  wèiyīnguǒchéng  huòtóngguǒmíng  wèigēnjìngshísāntóngshùnshēngchù  zhūshījüéhuìtóng  yǒushuō  sānmíngwéichù  yǐnjīngzhèng  jīngyán  shìsānshuōmíngwéichù  yǒushuō  biéxīnxiāngyìngsānsuǒshēngshuōmíngwéichù  yǐnjīngzhèng  jīngyán  yǘnliù  liùmén  liùnèichù  èrliùwàichù  sānliùshíshēn  liùchùshēn  liùshòushēn  liùliùàishēn  jīngzhōnggēnjìngshíwàibiéshuōliùchù  chùbiéyǒu  shuōsānmíngwéichùzhě  shìhòusuǒyǐnliùliùjīngyán  fēiyóubiéshuō便biànyǒubié  shòuàifēichùshèshìshī  àishòuchùbiéyǒusuǒchù  zōngchùbiéyǒusān  chùsānchābiéérshuō  suīyǒugēnjìngshí  éryǒushítuōgēnjìng  shuōsāngēngbiéshuōchù便biànchéngyòng  yǒujiùyán  fēizhūyǎnjiēzhūyǎnshíyīn  fēizhūyǎnshíjiēzhūyǎnguǒ  fēiyīnguǒzhěbiéshuōwéisān  yīnguǒsuǒshōuzǒngwéichù  shuōsānyǒubiéchùzhě  shìqiánsuǒyǐnshìsānmíngchù  jīngyánsuǒsòngjīngwén  huòyīnshàngjiǎshuōguǒmíng  shuōzhūchūxiànděng  shìzhǎnzhuǎngèngxiāngnánshì  yánlùnfánduōyīngqiězhǐ  ránduìzhěshuōyǒubiéchù  qiánliùchùwéièr  sòngyüē

xiāngyìngyǒuduìliùzēng

lùnyüē  yǎnděngchùshuōmíngyǒuduì  yǒuduìgēnwéisuǒ  liùchùshuōmíngzēng  suǒránzhě  zēngwèimíng  míngshìchùsuǒyüánchángjìngpiānjiùmíngzēngchù  shuōyǎnshídànnéngleqīngliǎoshìqīng  shíleqīngleshìqīng  míngwéicháng  yǒuduìchùmíngcóngsuǒ  zēngchùmíngjiùsuǒyüán  yǒushuō  shíwéizēngshàngfāngjìngzhuǎn  shírán  shìshímíngzēng  xiāngyìngmíngzēngchù  yǒuduìchùmíngcóngsuǒ  zēngchùmíngjiùxiāngyìng  qiánliùchùsuíbiéxiāngyìngchéngzhǒng  sòngyüē

míngmíngfēièrlòurǎnàihuìèrxiāngyìngděngshùnsānshòu

lùnyüē  míngmíngděngxiāngyìngchéngsān  míngchù  èrmíngchù  sānfēimíngfēimíngchù  sānyīngzhī  shìlòurǎnxiāngyìngchù  wèilòurǎn  yǒulòushàn  míngchùzhōngfēnshù  àihuìèrchù  àihuìsuímiángòngxiāngyìng  zǒngshèqièchéngsānchù  shùnshòuchù  èrshùnshòuchù  sānshùnshòuchù  sānnéngyǐnděngshòu  huòshìděngshòusuǒlǐng  huònéngwéishòuxíngxiāngmíngwéishùnshòu  chùwéishòusuǒlǐngxíngxiāng  xíngxiāngchù  chùérshēng  shìchéngshíliùzhǒngchù  shòuwéi  sòngyüē

cóngshēngliùshòushǔshēnxīn

lùnyüē  cóngqiánliùchùshēngliùshòu  wèiyǎnchùsuǒshēngshòuzhìchùsuǒshēngshòu  liùzhōngqiánshuōwéishēnshòu  gēn  chùsuǒshēngshuōwéixīnshòu  dànxīn  shòushēngchùwéihòuwéi  shāshīshuō  shíchùshòuzhǎnzhuǎnyǒuyīn  yǘnèrshíérshēngnéngshēngsuǒshēngchéng    gōngnéng  shēngnéng  zōngbié  yánèrshíérshēngnéngshēngsuǒshēngchéng  shēngnéng  tóngqián  zhòngshuōyòng  ruòěr便biànyǒuxiāngshēngshī  fēishī  zōngèrwéiyǒuyīn  wéiguǒ  rénsuīěr  érjīngzhōngèrwéiyīnguǒ  jīngdànshuōyǎnchùwéiyüánshēngyǎnchùsuǒshēngshòu  céngjīngshuōyǎnshòuwéiyüánshēngyǎnshòusuǒshēngchù  yòufēi  yüènéngshēng  ruòchéngnéngshēng  shíbiéchéng  xiānzhǒnghòuxiānhòulàoxiānhòushēngxiānhòushíděng  xiānyīnhòuguǒfēichéng  yǒuchéngtóngshíyīnguǒ  yǎnshíděngyǎnděng  zhǒngyǒusuǒzào  zhōngqiángēnjìngyüánnénghòushí  qiánzàoshēnghòuzào  néngzhē  yǐngshēn  fēiyǒu  yǒushuō  chùhòufāngyǒushòushēng  gēnjìngwéixiānyǒushí  sānmíngwéichù  sānchàyüánchùshēngshòu  ruòěryīngshífēijiēyǒushòu  zhūshíyīngfēijiēshìchù  shìshī  yīnqiánwèichù  hòuchùwèishòushēng  zhūchùshíjiēyǒushòu  suǒyǒushífēishìchù  yīng  xiāngwéi  wèihuòyǒushíèrchùjìngbié  yīnqiánshòuwèichùshēnghòuchùwèishòu  jìngshòucóngjìngchùshēng  huòyīngshòuxīnxiāngyìngfēixīntóngyüánjìng  ěr  ruòyǒuchéngchùshíshìchùshòu  wèiqiányǒushíyǒushòuérfēichù  yüánchārán  yǒuguò  ruòěr便biànhuàishí  dìngqièxīnpǐnhéng  dìnghéngjiào  běnlùn  děngdànjīngwéiliàng  běnlùnfēiliàng  huàizhījiù  shìzūnyán  dāngjīngliàng  huòfēiyàobiànzhūxīn  ruòěrmíng  wèiyǒusān  yǒuxǘnyǒu  èrxǘnwéi  sānxǘn  yǒusān  shàn  èrshàn  sān  yǒusān  xüé  èrxüé  sānfēixüéfēixüé  ruòqiánzhūjiēyǒu  míng  ruòwéizhūshànzhōngyǒu  míngshàn  ruòwéizhūrǎnzhōngyǒu  míngfánnǎo  shìděngsuísuǒyīnggèngdàiérshēng  fēijiēbìng  shuōshìshàn  yīnsòngyǐnlái  shìjīnsuǒzēngfēiběnsuǒsòng  ruòchùhòufāngyǒushòushēng  jīngyǘnshì  jīngshuō  yǎnwéiyüánshēngyǎnshí  sānchùshòuxiǎng  dànyánshuōchù  zōngwéishì  yòujiànyǒushēng  jīngshuō  xíngxiūniànjüézhī  fēizhèng  ruòěr  jīngzhōngyán  shìshòushìxiǎngshìshìshí  shìzhūxiàng  yǒushíshòuděng  jīnyīngshěn  xiāng  jīngshuō  zhūsuǒshòusuǒ  zhūsuǒsuǒxiǎng  zhūsuǒxiǎngsuǒshí  wèiliǎowéiyüēsuǒyüán  wèiyüēchàzuòshìshuō  寿shòunuǎnshízhōng  yǒuxiāngyán  zhī  shuōdìngyüēchà  yòujīngyánsānchù  yǒushíérfēisān  huòshìsānérmíngchù  yīngdìngqièshíjiēyǒuchùzhūsuǒyǒuchùjiēshòuděngshēng  bànglùnzhōng  yīngbiànběn  sòngyüē

chéngshíyóujìnxíng

lùnyüē  qiánlüèshuōxīnshòuzhōng  yóujìnxíngfēnchéngshí  yīngzhīshēngxiǎnchéngqiánhòu  jìnxíngshíyǘn  wèiyōushèliùjìnxíng  yüánwéishí  ruòyóuxìngyīngdànyǒusān  yōushèsānxìng  ruòyóuxiāngyìngyīngwéiyǒu  qièjiēxiāngyìng  ruòyóusuǒyüányīngdànyǒuliù  děngliùjìngwéisuǒyüán  chéngshí  yóusān  zhōngshíděngjìnxíngmíngyüán  jìngbié  sānjìnxíngjiētōngèrzhǒng  jìnxíngmíngwéi  chuánshuō  děngwéijìnyüánzhūjìngzhōngshùyóuxíng  yǒushuō  děngnéngwéijìnyüánlìngjìngshùyóuxíng  shēnshòufēijìnxíng  fēiwéimíngjìn  yóufēnbiéfēixíng  sānjìnggēn  jìnxíngzhōngshè  chuánshuō  chūjièshíxiàngyìnggēn  yòusuǒduìgēnsuǒshèjìnxíng  ruòwéijīngyányǎnjiànshùnjìnxíng  广guǎngshuōjīng  shíshēnsuǒyǐnděngjìnxíngzuòshìshuō  yǎnshíyǐnjìngguān  jìngguānwéishè  yòujīngyányǎnjiànnǎizhì广guǎngshuō  yīngnán  ruòsuīfēijiànnǎizhìchù  éryōushèshìjìnxíng  ruòzhě  zàijièzhōngyīngyüánjièděngjìnxíng  yòuzàijiè  yīngyüánxiāngwèichùjìngzhūjìnxíng  jiànděngyánsuímíngliǎoshuōjiànděngshēngděngzhōngyōushèjìnxíng  suíluànzuòshìshuō  zhōngjiàngēnjìngdìng  wèiyǒuděngděngsānwéinéngshùnshēngjìnxíng  yǒujiùxiāngfēiyüēsuǒyüán  zhūjìnxíngzhōng  jiè  jièjìnxíngsuǒyüán  jièwéiwèněr  sòngyüē

yüánshíshíèrshàngsānèryüánshíèrèrhòuèryüánliùshàngyüánchūjìnfēnyüánběnsānbiānwéiyüánjìng

lùnyüē  jièsuǒyǒushí  yüánjièjìngshùrán  yüánjièjìngwéiyǒushíèr  chúxiāngwèiliùjìng  yüánjìngwéiděiyǒusān  děngsuǒyüánshuōjiè  dāngshuōjiè  chūèrjìngwéiyǒushíèr  wèichúliùyōuyüánjièjìngyǒushíèr  chúxiāngwèiyüán  èryüán  wèijìnxíng  sānjìngwéiliù  wèishèyüánjièjìngděiyǒuliù  chúxiāngwèièryüán  yüánwèijìnxíng  shuōjiè  dāngshuō  kōngchùjìnfēnwéiyǒuzhǒng  wèishèdànyüánshēngchù  yüánjìngyǒuzhǒng  jiùyǒubiéyüánzhěshuō  ruòzhíwéizǒngyüánxià  dànyǒuyüánjìnxíng  yüánjièwéi  wèigēnběnshàngsānbiānwéi  wèidànyüánjìng  gēnběnyüánxià  shàngsānbiānyüán  yüánxiàhòudāngbiàn  jìnxíngtōnglòu  sòngyüē

shíwéiyǒulòu

lùnyüē  jìnxíngtōnglòuzhě  yánshíwéishìyǒulòu  shéichéngjiùjìnxíng  wèishēngjiè  ruòwèihuòjièshànxīn  chéngqièchūèrdìngsāndìngjiè  suǒchéngshàngjièjiēxiàyüán  wéirǎn  ruòhuòjièshànxīnwèitān  chéngqièchūjìngshí  shuōqián  chūjìngzhōngwéichéng  rǎnyüánxiàxiāngwèijìng  shèchéngliù  wèizhìdìngzhōngshànxīnyüánxiāngwèijìng  suíyīngdāngzhī  ruòshēngjiè  wéichéngjièshèjìnxíng  wèitōngguǒxīn  yǒushuō  shìzhūjìnxíng  shāshīsuíér  ránsuǒjiànjīngyǒushū  suǒzhě  fēirǎn  yüánjìngjìnxíng  fēiyǒulòuyōushèsānjiējìnxíngshè  wéirǎnzhěxiāngqiānshùhángsuǒyüán  shìjìnxíng  yǘnxiāngqiānshùháng  huòàihuòzēnghuòshè  wèiduìzhìshuōliùhéngzhù  wèijiànyōu  xīnhéngzhùshèniànzhèngzhì  广guǎngshuōnǎizhìzhīěr  fēiāluóhànyǒushìjiānyüánshàn  dànwéizhēzhǐrǎnjìnxíngzuòshìshuō  yòuděngwéisānshíliùshī  wèiwéidānshìchūbié  chābié  shīshuō  dānshìzhě  wèizhūrǎnshòu  chūzhě  wèizhūshànshòu  shìsuǒshuōshòu  yǒuzhīzhōngyīngzhī  ménliàngchābié  yüánshuōsuǒyǒuzhī  sòngyüē

shuōdāngshuō

lùnyüē  suǒyǒuzhī  huòyǒushuō  huòyǒudāngshuō  lùn  zhōngshízhīxiānshuōshíwèilebiémíngchùděng  liùchùzhīxiānshuōshíjìngmíngyǎnděnggēnděng  xíngyǒuèrzhīpǐndāngshuō  àièrzhīsuímiánpǐndāngshuō  zhūyüánlüèwéisān  wèifánnǎoshúguǒshì  yīngwàixiǎnbiégōngnéng  sòngyüē

zhōngshuōfánnǎozhònglóngcǎogēnshùjīngkāngguǒyǒukāngcǎoyàohuāzhūshúguǒshìchéngshúyǐnshí

lùnyüē  sānzhǒngděngxiāng  cóngzhǒngziděngshēng  cóngfánnǎoshēngfánnǎoshì  lóngzhènchíshuǐhéngjié  fánnǎozhènshēngqióng  cǎogēnwèimiáojiǎnjiǎnháishēng  wèifánnǎogēnmièmièhái  cóngshùjīngpínshēngzhīhuāguǒ  cóngzhūfánnǎoshùhuòshìkāngguǒnéngshēngděng  fēinéngshēng  huòdeguǒnénggǎnshēng  fēinénggǎn  huòzhǒngděngyīngshìzhī  yǒukāngnéngshēngděng  yǒufánnǎonéngzhāoshú  zhūcǎoyàoguǒshúwéihòubiān  guǒshúgèngzhāoshú  huāguǒwéishēngjìnyīn  wéijìnyīnnéngshēngshú  děng  yīngshìzhī  shúyǐnshídànyīngshòuyòng  zhuǎnchéngyǐnshí  shúguǒshìchéngshú  nénggèngzhāoshēngshú  ruòzhūshúgǎnshēng  gǎnyīngjiětuō  shìyǐnshíyīngshìzhī  shìyüánfánnǎoshì  shēngshēngxiàngguòyǒu  zhōngshēngběn  qiánshì  rǎnrǎnsānjièyǒu  jīndānglüèbiàn  sòngyüē

zhǒngyǒuzhōngshēngyǒuwéirǎnyóufánnǎosānsān

lùnyüē  yǒuzhōngshēngyǒuwéirǎn  yóufánnǎozhūhuò  wèishēngqièfánnǎorǎnshēngyǒu  duìzhěxiánzuòshìyán  zhūfánnǎozhōngfánnǎojiéshēngwèirùngōngnéng  ránzhūjiéshēngwéifánnǎo  fēiyóuxiànchángòu  suīwèizhōngxīnshēnmèiliè  éryóushùhuòjìnxiànxíngyǐn  fánnǎoxiàn  yīngzhīzhōngyǒuchūchàrǎn  yóushēngyǒu  ránsānyǒutōngsān  wèiběnzhōngsān  shànrǎn  jièchúzhōngyǒusān  fēijièzhōngyǒuchùbié  wèiwǎngchùzhōngyǒu  sòngzhōngshuōèrjiè  zhīzhōngyǒu  yǒuqíngyüán广guǎngfēnbié  shìzhūyǒuqíngyóuérzhù  sòngyüē

yǒuqíngyóushízhùduànwéisānfēinénggēnjiětuōchùshísānshíyǒulòutōngsānjièchéngqiúshēngshíxiāngzhōngyǒuqiánèrshìsuǒnénghòuèrdāngyǒuyǐn

lùnyüē  jīngshuō  shìzūnzhèngjüézhèngshuō  wèizhūyǒuqíngqièfēiyóushíérzhù  děngwéishí  shíyǒuzhǒng  duànèrchùsānshí  duànyǒuèrzhǒng  wèi  wèizhōngyǒushí  xiāngwéishí  tiānjiéchūshí  biànhuì  yóushā  sànzhī  huòchóngyīngérděngshíshuōmíngwéi  fānwéi  shìduànshíwéizàijiè  duànshítānshēngshàngjiè  wéijiè  xiāngwèichùsān  qièjiēwéiduànshí  chéngduànbiééryǐndàn  wèikǒufēnfēnshòuzhī  guāngyǐngyánliángchéngshí  chuánshuō  cóngduōwéilùn  yòusuīfēiyǐndànérnéngchíshēn  shísuǒshè  děng  chéngduànbiéyǐndàn  yüánfēishí  néngsuǒduìgēnjiětuōzhě  míngshízhě  xiāngēnzhǒng  hòunǎi  yǐndànshígēnshàngwèi  kuàngnéng  yóuzhūgēnjìngbié  yǒushíjiànshēngzhě  yüánchùshēng  shìshífēi  yòuháizhěāluóhànjiětuōshítān  suījiànzhǒngzhǒngshàngmiàoyǐnshíér  chùwèisānsuǒshēngzhūchù  wèi  shíwèishíyǜn  sānwéiyǒulòutōngsānjièjiēyǒu  shítōnglòu  shāshīzuòshìshì  néngzhūyǒushìshí  lòuxiūshēngwéimièzhūyǒu  yòujīngshuō  shíyǒuzhǒng  nénglìngduōyǒuqíngānzhù  néngzhūqiúshēngzhě  lòurán  fēishí  yánduōzhě  xiǎnshēng  zhūshēngjiēwèishēng  shuōqiúshēngwèisuǒ  zhōngyǒu  yóushìzūnzhǒngmíngshuōzhōngyǒu  děngwéi  zhěchéng  cóngshēng  fēijīngxüèděngsuǒyǒuwàiyüánsuǒchéng  èrzhěqiúshēng  chángxǘnchádāngshēngchù  sānzhěshíxiāng  shēnxiāngshíwǎngshēngchù  zhězhōngyǒu  èrzhōngjiānsuǒyǒuyǜn  zhěmíng  duìxiàngdāngshēngzànshí  jīngshuō  yǒuhuài  yǒuhuàishìjiānshēng  wèizhōngyǒu  yòujīngshuō  yǒujiāluó  duànjiéwèiduànshēngjié  jīngzhōng广guǎngshuō  èrjiètānzhūshàngliúzhěwéi  zhōngbānnièpánwéièr  zhūāluóhànwéisān  chúqiánzhūxiàngwéi  yòuduōzhě  wèiāluóhàn  yǒuàizhěshuōmíngqiúshēng  shínénglìngduōānzhù  shíqiúshēngyǒuqíng  shāshīshuō  jiē  zhūyǒuàizhě  yóuduànshíwéiyüánlìngzhāocóngyǒu  shìzūnshuōshíjiēwéibìngyōngjiàngēnlǎoyüán  jiànshíānzhùxiànshēn  shìchuányǒuyán  yǒu  shízāojǐn  zàofāng  léi  èryīngzhì  xiésuǒrèn  nángshènghuīguàshàng  wèièryǘnshìqiǔnáng  èrwàngduōshíyánmìng  hòuyǒurénzhìnángwéikāi  jiànshìhuīwàngjüé便biàn  yòuhǎiyǒuzhūshāngrén  zāonànbàichuányǐnshíshī  yáozhānwéihǎiàn  wàngzhìmìngdeyánshí  zhìchùzhīfēiwàngjüé便biàn  ménshuō  hǎizhōngyǒuzhòngshēng  dēngànshēngluǎnmáishānèiháihǎizhōng  ruòchángluǎn便biànhuài  shīniànluǎnbàiwáng  yīngrán  wéishí  shínéngchíshēn  shíyīngyánluǎnchángdelànhuài  wàngmìngzhōng  niànzàichùwèi  zhūyǒulòujiēzhǎngyǒu  shìzūnshuōshíwéi  suīěrjiùshèngshuōshī  wèichūèrshínéngshēnsuǒnéng  hòuzhīèrshínéngyǐndāngyǒunéngdāngyǒu  yánsuǒzhě  wèiyǒugēnshēn  duànshínéngwéi  yánnéngzhě  wèixīnxīnsuǒ  chùshínéngwéi  shìèrshíshēngyǒugōngnéngzuìwéishūshèng  yándāngyǒuzhě  wèiwèiláishēng  dāngshēngshínéngyǐn  shíyǐn  cóngsuǒxǖnshízhǒngzihòuyǒude  shìèrshíwèishēngyǒuyǐngōngnéngzuìwéishūshèng  suīyǒulòujiēzhǎngyǒuérjiùshèngnéngwéishuōshí  qiánèryǎngyǎngshēng  hòuèrshēngshēngwèishēng  zhūsuǒyǒuduànjiēshìshí  yǒuduànfēishíyīngzuò  zhě  wèisuǒyǐndànwéiyüánsǔnhuàizhūgēnzhǒng  èrzhě  wèisānshí  sānzhě  wèisuǒyǐndànwéiyüánzhūgēnzhǒng  zhě  chúqiánzhūxiàng  shìchùděngsuísuǒyīngdāngzhī  jiēyǒu  yǒuchùděngwèiyüánzhūgēnzhǒngérfēishí  yǒuwèilòuchùděng  zhūyǒushíjüānshízhěshēnmíngwéishí  chū  shāshuō  shíèrshínéngwéishíshì  míngshí  chūshíshínéngchú  èrxiāohuàgēn  shēngshí  shēngjiēshí  yǒuduànshí  tiěwányángtóngfēiduànshí  ruònéngwéihàishìshízhě  qiánshuōxiāngwéi  yòupǐnlèiyán  yǘnwéiduànshí  wèinéngzhūgēnzhǒng  广guǎngshuōnǎizhìshíshíěr  shuōqiěnéngzhěshuōmíngwéishíxiāngwéi  ránzhōngtiěwánděngsuīshínéngwéisǔnhài  érnéngzànshíjiěchú  shíxiāngmíngwéishí  yòuduànshírén  zhōngjiēyǒushí  shìzūnsuǒshuō  yǒurénnéngshībǎiwàidàoxiānshí  ruònéngshīshànlínzhōngshēngzhěshí  guǒshèng  wèishànlínzhōngshēng  yǒuzuòshìshì  suǒyǒuqièzhùshànzhōuzhūyǒuzhě  shìfēi  shuōyán  yòuzhōngyǒushīliàngshēngzhěshí  shèngshíshīshǎowàidàoxiānrén  wéijiāoliàngtànshèng  yǒuyán  shìjìn  rán  shīhuòshèngshīzhīāluóhàn  shāzhěshuō  shēngshìhuòshùnjüéfēn  míngxiāngyìng  céngjīnghuòběnlùnshuōdeshùnjüéfēnshànlínzhōng  dāngzhīwéisuǒfēnbié  hòushēnshànlínmíngshēng  shuōyīng  ěrshítóngxiān  duìxiānjiāoliàngtànshèng  suīshīshèngbiān  chéngqiánjiāoliàngqiěyánshèngbǎi  yìngěr  yóuhòushìzūnchúshēnghuánjiāngwàidàoduìliúxiàngjiāoliàngshèngliè  ruòěrzhěshìzūnyīngjiāngshēngduìliúxiàng  shuōyǒuqíngyüánzhù  xiānsuǒshuō寿shòujìnděng  jīnyīngzhèngbàn  shíxiànqiánshòuxiāngyìngyǒushēngděng  sòngyüē

duànshàngēnrǎn退tuìshēngwéishízhōngshēngwéishèshòufēidìngxīnèrèrnièpánjiànxīnzuìhòushímièxiàréntiānshēngduànshuǐděng

lùnyüē  duànshànshànjièrǎncóngrǎn退tuìmìngzhōngshòushēng  liùwèiěrwéishífēi  suǒshuōshēngyányīngzhī  shèchūjiézhōngyǒu  shēngwéishèshòuxiāngyìng  shèxiāngyìngxīnmíng  shòumíngshùnshēng  yòuèrshíwéisànfēidìng  yàoyǒuxīnwèifēixīn  fēizàidìngxīnyǒushēng  jièbié  jiāxíngshēng  néngshè  fēixīnyǒushēng  xīnwèimìngsǔn  ruòsuǒshēnjiāngbiànhuài  dìngháishǔsuǒxīn  ránhòumìngzhōng  gèng  yòuxīnzhěnéngshòushēng  yīn  fánnǎoshòushēng  suīshuōyǒutōngsānxìngxīn  ránnièpánwéièr  ruòshuōjièyǒushěshú  shuōjiènièpánxīnwēishú  ruòshuōjièshèshú  shuōjiènièpánxīndànyǒuwēiérshú  wéidenièpán  shìwēishùnxīnduàn  mìngzhōngwèishēnfènzhōngshízuìhòumiè  dùnmìngzhōngzhěshíshēngēnchuāránzǒngmiè  ruòjiànzhěwǎngxiàréntiān  xīnshímiè  wèiduòèshuōmíngwǎngxià  shízuìhòuchùmiè  ruòwǎngrénshímièruòwǎngshēngtiānshímièxīnchù  zhūāluóhànshuōmíngshēng  zuìhòuxīnxīnchùmiè  yǒushīshuō  mièzàidǐng  zhèngmìngzhōngshíděngchùshēngēnmiè  shísuímiè  línmìngzhōngshíshēngēnjiànmiè  zhìděngchùchuārándōumiè  shǎoshuǐzhìyánshíshàng  jiànjiǎnjiànxiāochùdōujìn  yòujiànmìngzhōngzhě  línmìngzhōngshíduōwéiduànshòusuǒ  yǒubiémíngwéi  ránshēnzhōngyǒuzhījiéchù便biànzhì  shìwèi  ruòshuǐhuǒfēngsuízēngshèng  dāorènchù  yīn便biànshēngzēngshàngshòu  cóngjiǔsuìzhìmìngzhōng  fēizhǎnxīnshuōmíngwéiduàn  duànjüédeduànmíng  jièyüánduànyòng  nèizāihuàn  nèisānzāihuàn  wèifēngdànshuǐhuǒfēngzēngsuísuǒyīng  yǒushuō  wàisānzāi  duàntiānzhōngfēiyǒu  ránzhūtiānjiāngmìngzhōngshí  xiānyǒuzhǒngxiǎoshuāixiāngxiàn  zhěyánchūfēiàishēng  èrzhěshēnguāngmíngránmèiliè  sānzhěwèishuǐzhùshēn  zhěběnxìngxiāochíjīnzhìjìng  zhěyǎnběnníngjīnshùshùndòng  xiāngxiànfēidìngdāng  yǒuzhǒngshuāixiāngxiàn  zhěrǎnāichén  èrzhěhuāmánwěicuì  sānzhěliǎnghànchū  zhěchòushēn  zhěběnzuò  xiāngxiàndìngdāng  shìzūnyǒuqíngshìjiānshēngzhùméizhòngjiànsān  wèisān  sòngyüē

zhèngxiédìngshèngzàojiàn

lùnyüē  zhèngxìngdìng  èrxiéxìngdìng  sāndìngxìng  míngzhèngxìng  wèijīngyán  tānduàn  chēnduàn  chīduàn  qièfánnǎojiēduàn  shìmíngzhèngxìng  dìngzhěwèishèng  shèngwèiyǒulòudàoshēng  yüǎnzhūèmíngwéishèng  huòjìngde  dìngjìnfánnǎomíngzhèngdìng  zhūhuòshùnjiětuōfēnzhě  dìngdenièpán  fēizhèngdìng  hòuhuòduòxiédìng  yòunièpánshíwèidìng  fēiliúzhěfǎnyǒuděng  yòuwèinéngshèxiéxìng  míngzhèngdìng  míngxiéxìng  wèizhūbàngshēng饿èguǐ  shìmíngxiéxìng  dìngwèijiàn  zàojiànzhěduòmíngxiédìng  zhèngxiédìngmíngdìngxìng  dàièryüánchéngèr

shuōqièyǒushèlùnjüànshí