佛心网
佛心网
俱舍论全文 俱舍论译文 俱舍论注音 俱舍论经典 俱舍论视频
主页/ 俱舍论注音/ 文章正文

阿毗达磨俱舍论 第十六卷注音

导读:阿毗达磨俱舍论 第十六卷分别业品第四之四又经中说。业有四种。谓或有业黑黑异熟。或复有业白白异熟。或复有业黑白黑白异熟。或复有业非黑非白无异熟能尽诸业。其相云何。...

阿毗达磨俱舍论 第十六卷注音

阿毗达磨俱舍论 第十六卷

fēnbiépǐnzhī

yòujīngzhōngshuō  yǒuzhǒng  wèihuòyǒuhēihēishú  huòyǒubáibáishú  huòyǒuhēibáihēibáishú  huòyǒufēihēifēibáishúnéngjìnzhū  xiāngyǘn  sòngyüē

hēihēiděngshūsuǒshuōzhǒngèjièshànnéngjìnlòuyīngzhīmínghēibáifēi

lùnyüē  guǒxìnglèitóngsuǒzhìnéngzhìshūshuōhēihēiděng  zhūshànxiàngmínghēi  rǎnxìng  shúhēi    jièshànxiàngmíngbái  è  shúbái  shì  yánjièshàn  chuánshuōruòchùyǒuèrshúwèizhōngshēngyǒu  sānzhǒngwèishēn  shuōfēi  ránjīngzhōngyǒuchùshuō  jièshànmíngwéihēibái  èsuǒ  shúhēibái  fēiàiguǒ  hēibáimíngxiāng  fēixìng  suǒzhě  shúshìhēibái  xiāngwéi  èguǒshànguǒ  shìyīngmíngwéibáihēi  shànguǒfēiyìngwéishànguǒ  shànguǒdìngyīngwéièguǒ  jièzhōngèshèngshàn  zhūlòunéngyǒngduànjìnqiánsānzhěmíngwéifēihēi  rǎn  míngfēibái  néngzhāobáishú  fēibáiyánshìshuō  kōngjīngzhōnggàoānántuó  zhūxüéchúnshànchúnbáixiàngzuì  běnlùnyán  yǘnbái  wèizhūshàn  shúzhěduòjiè  liúzhuǎnxìngxiāngwéi  zhūlòuwéijiēnéngjìnqiánsān  ěr  yǘn  sòngyüē

rěnqiánjiànshíèrlòuwéijìnchúnhēijìngjiǔjiànjìnchúnhēilìngchúnbáijìn

lùnyüē  jiàndàozhōngzhìrěn  xiūdàorǎnwèiqiánjiànshèngdàoxíngyǒushíèrwéijìnchúnhēi  jièrǎnjiǔjiànshèngdàoxínglòu  shuānglìnghēibáichúnhēijìn  shízǒngduànjièshàn  duànjiǔshàn  jìngrǎn  jiǔjiàndàoxínglòu  wéilìngchúnbáijìn  yüánzhūyǒulòushàn  wéizuìhòudàonéngduànfēi  zhūshànfēixìngduàn  duànyǒuróngxiànzàiqián  rányóuyüánfánnǎojìnshífāngshuōmíngwéiduànshàn  ěrshíshànde  yóunǎizhìyüánfánnǎopǐnzài  duànchéng  shàněrshíwèi  sòngyüē

yǒushuōshòuhēiyǒushuōjiànmièhēi

lùnyüē  yǒushīshuō  shùnshòujièzhōngshùnshòumíngwéichúnhēi  wèishúwéishàngǎn  shùnshòumíngchúnhēi  wéichújièzhōngshújiētōngshànègǎn  shùnshòumínghēibái  yǒushīshuō  jiànsuǒduànjièzhōngsuǒyǒu  míngwéichúnhēi  wèijiànsuǒduànshànmíngchúnhēi  xiūsuǒduànyǒushànshànmíng  yòujīngzhōngshuōyǒusānmóu  yòujīngzhōngyányǒusānqīngjìng  shēn  xiāngyǘn  sòngyüē

xüéshēnsānmóusānqīngjìngyīngzhīzhūsānmiàoxíng

lùnyüē  xüéshēnmíngshēnmóu  móuxüé  fēi  suǒzhě  shèngmóuwéixīnwéi  wèiyóushēnèrzhī  yòushēnshìyüǎn  rán  biǎoyóuyüǎnjiànmóu  shìxīnyóushēnnéngyǒusuǒmíngmóu  móuwéizàixüé  āluóhànshìshímóuzhūfánnǎoyányǒngjìng  zhūshēnsānzhǒngmiàoxíngmíngshēnsānzhǒngqīngjìng  zànyǒngyüǎnqièèxíngfánnǎogòumíngwéiqīngjìng  shuōèrzhěwéiyǒuqíngxiémóuxiéqīngjìng  yòujīngzhōngshuōyǒusānèxíngyòujīngzhōngyányǒusānmiàoxíng  shēn  xiāngyǘn  sòngyüē

èshēnshuōmíngsānèxíngtānchēnxiéjiànsānmiàoxíngfān

lùnyüē  qièshànshēn  míngshēnèxíng  ránèxíngyǒusānzhǒng  wèifēitānchēnxiéjiàn  tānděngbiéyǒu  zhěyán  tānchēnxiéjiànshì  jīngzhōngshuōsānzhǒngwéi  ruòěryīngfánnǎochéng  yǒufánnǎoshìyǒushī  shāshīshuō  fēiruòěrzhě  便biànzhòngduōjiàoxiāngwéichéngguòshī  ránjīngshuōshìzhě  xiǎnwéiménzhuǎn  yóunénggǎnfēiàiguǒ  shìcōnghuìzhěsuǒyàn  xíngè  míngèxíng  sānmiàoxíngzhě  fānyīngzhī  wèishēnqièshàn  fēitānchēnzhèngjiàn  zhèngjiànxiéjiàn  sǔn  chéngshànè  néngsǔnwéigēnběn  yòujīngzhōngyányǒushídào  huòshànhuòè  xiāngyǘn  sòngyüē

suǒshuōshídàoshèèmiàoxíngzhōngpǐnwéixìngyīngchéngshànè

lùnyüē  qiánsuǒshuō  èmiàoxíngzhōngruòxiǎnzhīshèwéishídào  yīngruòshànshèqiánmiàoxíng  shàndàoshèqiánèxíng  shèděngèmiàoxíng  qiěshànzhōngshēnèdào  shēnèxíngshèfēn  wèijiāxínghòushànshēn  yǐnzhūjiǔzhíděng  jiāxíngděngfēixiǎn  ruòshēnèxínglìngyǒuqíngshīmìngshīcáishīqièděngshuōwéidào  lìngyüǎn  èdàoèxíngshèjiāxínghòuqīng  èdàoèxíngshèèqīngtānděng  shàndàozhōngshēnshàndàoshēnmiàoxíngshèfēn  wèijiāxínghòushànshēn  yǐnjiǔshīgòngyǎngděng  shàndàomiàoxíngshèfēn  wèiàiděng  shàndàomiàoxíngshèfēn  wèizhūshàn  shídàozhōng  qiándàowéijiēdìngyǒubiǎobiǎo  ěr  yǘn  sòngyüē

èliùdìngbiǎozuòyínèrshànshòushēngèrdìngshēngwéibiǎo

lùnyüē  èdàozhōng  liùdìngyǒubiǎo  wèishāshēngkuángjiànèhuì  shìliùzhǒngruòqiǎnwéi  gēnběnchéngshíbiǎo  ruòyǒuzuòliùdào  liùjiēyǒubiǎobiǎoèr  wèibiǎoshí便biànděng  hòufāngděngqiǎn使shǐtóng  gēnběnchéngshíwéibiǎo  wéixiéxíngèrzhǒng  yàoshìshēnsuǒjiūjìng  fēiqiǎnzuò  shēng  shàndàoruòcóngshòushēng  jiēèr  wèibiǎobiǎo  shòushēngshīluóbiǎo  jìnglòusuǒshèmíngwéidìngshēng  wéibiǎo  dànxīnérshēng  jiāxínghòugēnběn  ěr  yǘn  sòngyüē

jiāxíngdìngyǒubiǎobiǎohuòyǒuhòuxiāngwéi

lùnyüē  dàojiāxíngdìngyǒubiǎo  wèibiǎohuòyǒuhuò  ruòměngchánchúnjìngxīnyǒubiǎo    hòufānqián  dìngyǒubiǎo  wèibiǎohuòyǒuhuò  wèiruòhòushísuíqián  yǒubiǎo  便biàn  zhōngjiànjiāxínggēnběnhòuwèi  qiěshànzhōngzuìchūshā  yángzhějiāngxíngshāshí  xiānshāxīncóngchuángér  zhíchíjiàzhímàiyángchán 。[ jüān - kǒu + zuǒ ] chùyángshēnchóujiàzhuō  qiānháiyǎngfànjiāngfāng  shǒuzhízhàngdāoruòruò  huòhuòzàizhìmìngwèizhōng  shìjiēmíngshāshēngjiāxíng  suíbiǎozhèngmìngzhōng  chàqǐngbiǎobiǎo  shìwèishāshēnggēnběndào  yóuèryüán  lìngzhūyǒuqínggēnběndàoshāzuìsuǒchù  yóujiāxíng  èryóuguǒmǎn  chàhòushābiǎosuízhuǎnjüémíngshāhòu  hòushíbāojiézhì  ruòchēngruòmàihuòzhǔhuòshízànshùměibiǎochà  shìmíngshāshēnghòu  liùdàosuísuǒyīngsānfēntóng  zhǔnyīngshuō  tānchēnxiéjiàncáixiànzàiqián  shuōmíngwéigēnběndào  jiāxínghòuchābié  zhōngyīngshuō  wéisuǒshāshēngzhùyǒushínéngshāshēngzhěchàqǐngbiǎobiǎochéngdào  wèihòu  ruòěrshī  èryǒuguò  ruòsuǒshāshēngzhèngzhùyǒunéngshāshēngzhědàochéng  néngshāzhěsuǒshāshēng  shímìngzhōngyīngchéngdào  ránzōngdàochéng  ruòsuǒshāshēngmìngzhōnghòu  néngshāshēngzhědàofāngchéng  shìyīngxiānzuòshìshuō  suíbiǎozhèngmìngzhōng  chàqǐngbiǎobiǎo  shìwèishāshēnggēnběndào  yòuyīngwéihàishāshīshìběnlùnzhōngjiāxíngwèi  wèiběnlùnshuōyǒuhàishēngshāshēngwèimiè  yüēyǒu  duànshēngmìngjiāxíngwèi  shāzhěshìwényán  zhōnghòujiāxíngshēngshuō  yīngyángēnběnshuōjiāxíngshēng  mìngzhōnghòugēnběnwèi  yǒuguòzhōngyīngshuō  zhōngshuōmíngwéiguò  wèigēnběnshuōjiāxíngshēng  ruòěrshísuǒyǒubiǎochénggēnběndào  wéichéng  yòng  biǎoyǒuyòng  dàochéngfēiyóuyǒuyòng  dànyóujiāxíngguǒyüánmǎnshí  èrchénggēnběndào  yòuzhūdàozhǎnzhuǎnxiāngwàngróngyǒuwéijiāxínghòu  jīnqiěyīngshuōshāshēngdàoshídàowéijiāxíng  wèiyǒurénhàiyüàn  shèzhūmóugòushāyüán  huòshāzhòngshēngqǐngzhù  huòdàoshāshì  huòyínlìngshā  huòwéiguāiqīnyǒuguòlìngshēngcāi  shèyǒushìjiùxīn  huòcáixīnshēngtānzhuó  huòchēnhuìxīn  huòxiéjiànzhǎngyǎngshāránhòufāngshā  shìmíngwéishídàowéishājiāxíng  shāyüànhòushízhūsuǒqīnshōucáiyínsuǒài  nǎizhìtānchēnxiéjiàn  xiànqián  shímíngwéishāshēnghòu  suǒdàoyīngdāngzhī  tānděngyīngnéngwéijiāxíng  fēiwéixīnjiāxíngchéng  wéixīnshíwèizuòshì  yòujīngzhōngshuō  chúdāngzhī  shāyǒusānzhǒng  cóngtānshēng  èrcóngchēnshēng  sāncóngchīshēng  nǎizhìxiéjiànyǒusāněr  zhōngyīngshuō  xiāngshāshēngmíngcóngtānshēng  wèněr  fēizhūdàoqièjiēyóusāngēnjiūjìng  ránjiāxíngtóng  yǘntóng  sòngyüē

jiāxíngsāngēnjiànshēngtānděngsāngēnshēng

lùnyüē  shàndàojiāxíngshēngshí  yóusānshàngēn  xiānděngzuòshìshuō  shāshēngjiāxíngyóutānzhě  yǒuwéideshēnfènhuòwéidecáihuòwéihuòwéiqīnyǒushēn  cóngtānyǐnshāshēngjiāxíng  cóngchēnzhě  wéichúyüànfènhuìxīnshājiāxíng  cóngchīzhě  yǒuzhōngwèishìxīnshājiāxíng  yòuzhūwángděngshì  zhūyüànchújiǎnxiōng  wèichéngshājiāxíng  yòuzuòshìshuō  lǎobìngruòlìngmìngzhōngdemiǎnkùn便biànshēngshèng  yòuzhūwàidàoyǒuzuòshìyán  shéxiēfēngděngwéirénhài  ruònéngshāzhě便biànshēngshèng  yáng鹿shuǐniúqínshòu  běngōngshíshāzuì  yòuyīnxiéjiànshāhàizhòngshēng  děngjiāxíngjiēcóngchī  tōudàojiāxíngcóngtānzhě  wèisuísuǒdàojiāxíng  huòwéibiégōngjìngmíng  huòwèijiùshēnqīnyǒu  cóngtānyǐntōudàojiāxíng  cóngchēnzhě  wèiwéichúyüànfènhuìxīndàojiāxíng  cóngchīzhě  wèizhūwángděngshìduóèréncái  wèiyīngěrtōudàozuì  yòuluóménzuòshìshuō  shìjiāncáijiéchūshí  fàntiānwángshīzhūfànzhì  hòufànzhìshìwēiliè  wèizhūbēiqīnduóshòuyòng  jīnzhūfànzhìshìcáiruòduóruòtōu  chōngchōngshíhuòchōngyòng  huòzhuǎnshījiēyòngcáitōudàozuì  ránshíyǒuxiǎng  yòuyīnxiéjiàndàocái  jiēmíngcóngchīdàojiāxíng  xiéyínjiāxíngcóngtānzhě  wèiděngrǎnzhùxīn  huòwèiqiúcáimíngwèigōngjìng  huòwèijiùshēnshēn  cóngtānzhuóxīnyínjiāxíng  cóngchēnshēngzhě  wèiwéichúyüànfènhuìxīnyínjiāxíng  cóngchīshēngzhě  zànděngxíngfēifànxíng  yòuzhūfànzhìzànniúzhōngyǒuzhūnánshòuchíniújìnshuǐniècǎohuòzhùhuòxíng  jiǎnqīnshūsuísuí  yòuzhūwàidàozuòshìyán  qièrénjiùhuāguǒshúshíjiēdēngdàoqiáochuán  shìjiānzhòngrényīnggòngshòuyòng  děngjiāxíngcóngchīsuǒshēng  kuángděngdàocóngtānchēnshēng  lèiqiányīngshuō  ránkuángsuǒyǒujiāxíngcóngchīshēngzhě  wàilùnyán

ruòrényīnxiàojiàduìwángjiùmìngjiùcáikuángzuì

yòuyīnxiéjiànkuángjiànděngsuǒyǒujiāxíng  dāngzhīqiècóngchīsuǒshēng  yòuzhūfèituóxiélùn  jiēhuìshè  jiāxíngcóngchīshēng  tānchēnděngsānjiāxíng  shuōcóngtānděngshēng  cóngsāngēnjiànshēng  shuōtānděngcóngsāngēnshēng  wèihuòyǒushícóngtānjiànshēngtāndào  cóngèrrán  chēnxiéjiàncóngsāněr  shuōshàncóngsāngēnshēng  shànyǘn  sòngyüē

shànsānwèizhōngjiēsānshàngēn

lùnyüē  zhūshàndàosuǒyǒujiāxínggēnběnhòu  jiēcóngtānchēnchīshàngēnsuǒ  shànsānwèijiēshìshànxīnsuǒděng  shànxīnsānzhòngshàngēngòngxiāngyìng  shànsānwèixiāngyǘn  wèiyüǎnqiánshànsānwèièjiāxíngshànjiāxíng  ègēnběnshàngēnběn  èhòushànhòu  qiěqínshòujièshí  láijiètánchúzhòng  zhìchéngqǐngqīnjiàoshī  nǎizhìbáièrjiéděng  jiēmíngwéishàndàojiāxíng  sānjiéjìngchàzhōngbiǎobiǎomínggēnběndào  cónghòuzhìshuōqiánxiāngsuízhuǎnbiǎobiǎojiēmínghòu  xiānsuǒshuō  fēizhūdàoqièjiēyóusāngēnjiūjìng  gēnjiūjìngdào  sòngyüē

shāchēnhuìjiūjìngjiēyóuchēndàoxiéxíngtānjiēyóutānjiūjìngxiéjiànchījiūjìngsuǒyóusān

lùnyüē  èdàozhōngshāshēngchēnhuìdàoyóuchēnjiūjìng  yàosuǒěxīnxiànzàiqiánshí  sānchéng  zhūxiéxíngtān  sāndàoyóutānjiūjìng  yàoyǒusuǒrǎnxīnxiànzàiqiánshí  sānchéng  xiéjiànjiūjìngyàoyóuchī  yóushàngpǐnchīxiànqiánchéng  kuángjiànhuìsānyóusāngēnjiūjìng  tānchēnděngxiànzàiqiánshínénglìngsānchéng  zhūèdàochù  sòngyüē

yǒuqíngmíngmíngshēnděngchù

lùnyüē  qiánsuǒshuōjiédào  sānsānsānsuíyǒuqíngděngchùérshēng  wèishāděngsānyǒuqíngchù  tōudàoděngsānzhòngchù  wéixiéjiànmíngchù  kuángděngsānmíngshēnděngchù  yǒujiāxíngdìngshā  érsuǒshāshēnghuòqiándegēnběndàozuì  sòngyüē

qiángēnbié

lùnyüē  ruònéngshāzhěsuǒshāshēngshímìngzhōng  huòzàiqián  dìngdegēnběndào  yǒuwènyán  yǒushāzhěshājiāxínglìngguǒmǎnérwèishāzuìchù  yüēyǒu  yǘn  wèinéngshāzhěsuǒshāshēngqián  yüánshì  suǒshāshēngmìngyóucúnlìngnéngshāshēngzhěchéngshāzuì  fēinéngshāzhěmìngzhōngdeshāzuì  biéshēng  wèishājiāxíngsuǒzhǐshēnjīnduànmiè  suīyǒubiélèishēntóngfēnshēng  fēizuìzhǐ  céngwèishāshēngjiāxíng  chéngshādàoyīngrán  ruòyǒuduōrénwéijǖnzhòngshāyüàn  huòlièshòuděng  zhōngsuíyǒushāshēngshí  réndechéngshāshēngdào  sòngyüē

jǖnděngruòtóngshìjiēchéngzuòzhě

lùnyüē  jǖnděngzhōngruòsuíyǒuzuòshāshēngshì  zuòzhěqièjiēchéngshāshēngdào  yóutóngwéishì  wéishìzhǎnzhuǎnxiāngjiào  shāshēngjiēzuì  ruòyǒuzhōng  yīntóngxīnchéngshāzuì  wéichúruòyǒushìyàojiùmìngyüán  xíngshā  suīyóuzàizhōng  érshāxīnshāzuì  jīnyīngbiànchéngdàoxiàng  wèiliàngmíngyüēshāshēng  nǎizhìmíngwéixiéjiàn  qiěxiānfēnbiéshāshēngxiàngzhě  sòngyüē

shāshēngyóuxiǎngshā

lùnyüē  yàoyóuxiānshāyǒuqíngyǒuqíngxiǎngzuòshājiāxíngérshā  wèiwéishāmànshā  míngwéishāshēngdào  yǒuyóushāchéngshāshēng  wèixiānsuǒshājìngxīn怀huáiyóuwéishēngfēishēng  shèshìshēngwéifēi  hòujüézhìruòshìruòfēidìngdāngshā  yóuxīn  ruòshāyǒuqíngchéngdào  chàmièyǜnchéngshāshēng  fēngmíngshēng  shēnxīnzhuǎn  ruòyǒulìngduàngèngshēng  mièdēngguānglíngshēngmíngshā  huòshēngzhěshìmìnggēn  ruòyǒulìngduànmíngshā  wèiěxīnduànmìng  nǎizhìniànyīngshēngshēng  wéifēishāzuìsuǒchù  suǒduànmìngwéishǔshéi  wèimìngruò便biànzhě  biāoliùfēiérshéi  lùnzhōngdāng广guǎng  báofànsuǒshuōsòngyán

寿shòunuǎnshísānshěshēnshísuǒshěshēnjiāngjüé

yǒugēnshēnmíngyǒumìngzhě  gēnmíng  jüérán  zhěyán  érshādeshāzuì  yóuchùhuǒshèxiānbèishāohài  ruòěrděngjiàn  huòchùshēnyīngyǒuzuì  yòushànxīnzhě  huòshīxīnqüànxiūxíng  huòyīnshīzhǔ宿shíxiāo  děngjiēyīnghuòzuì  yòutāiwéiyīn  yīngtāiyǒuzuì  yòusuǒshāzhěshā  yīnghuǒnéngshāo  yīngdànlìngnéngshāzuì  yòuqiǎnshāshāzuìyīng  huǒshāojiàochùhuǒzhě  yòuzhūděngyīngwéizuìchù  shèděngbēnghàishēng  yòufēidànchéng  fēnbiéshāshēng  dāngbiàn  sòngyüē

qièshǔ

lùnyüē  qiánděngsuǒyīng  liúzhìhòuménzhòngshuō  wèiyàoxiāndào  zhōngxiǎng  huòhuòqièdàojiāxíng  érlìngshǔshēn  míngwéizuì  ruòyǒudào  láidetōudàozuì  línnièpánshíāimǐnshìjiānzǒngshòusuǒshī  yǒushīshuō  wàngshǒuzhě  ruòyǒujüézhǔcáng  guózhǔbiāndetōudàozuì  ruòyǒudàozhūhuízhuǎn  zuòjiéjiènèisēng  ruòjiéwèichéng  detōudàozuì  yīng  biàn  dāngbiànxiéxíng  sòngyüē

xiéxíngzhǒngxíngsuǒyīngxíng

lùnyüē  zǒngyǒuzhǒngxíngyīngxíng  jiēmíngwéixiéxíngzuì  fēijìngxíngyīngxíng  wèixíngsuǒshèqièhuòhuòhuòqīnnǎizhìhuòwángsuǒshǒujìng  èrfēidàohéngyīngxíng  wèikǒudào  sānfēichùxíngyīngxíng  wèizhōngzhìduōjiǒngchù  fēishíxíngyīngxíng  fēishízhě  wèi怀huáitāishíyǐnérshíshòuzhāijièshí  shèqièfànxiéxíng  yǒushuō  ruòshòuzhāijièéryǒusuǒfànfāngwèifēishí  yánliúzhì  ruòwèishì  huòwèiwèi  dàofēidàoděngdànyǒuxīnsuīyǒusuǒxíngérfēidào  ruòzuòxiǎngxíngfēifànxíngchéngdào  yǒushuōchéng  yínjiāxíngshòuyòng  yǒushuōchéng  shādàojiāxíngjiūjìng  chúxíngfēifànxíng  wèicóngchùdedào  cóngguówángrěn  qièshòuzhāijièshíshàngyīngxíng  kuàngchūjiāzhě  ruòtóngxíngfēifànxíng  wèicóngchùdedào  ruòsuǒchù  wèizhěnéngrén  suǒjiēwáng  biànxiéxíng  dāngbiànkuáng  sòngyüē

rǎnxiǎngyánjiěkuáng

lùnyüē  suǒshuōxiǎngyán  suǒkuángzhějiěsuǒshuō  rǎnxīnchéngkuáng  ruòsuǒkuángzhěwèijiěyán  yánshì  shìhuì  kuángshìsuǒyányǒuduōchéngyán  shíchéngdào  zuìhòushēngbiǎoshēngbiǎochéngdào  huòsuíshísuǒkuángjiě  biǎobiǎochéngdào  qiánxíngjiējiāxíng  suǒyánjiědìngshí  wèiwénzhèngjiěmíngjiě  wèizhèngwénnéngjiěmíngjiě  ruòěrshī  ruòwénzhèngjiěmíngjiě  yánsuǒqüánshísuǒzhī  biǎoěrshíshímiè  yīngdàowéibiǎochéng  ruòzhèngwénnéngjiěmíngjiě  suīyǒushīránwèiliǎozhī  zhèngwénmíngnéngjiě  shànyánzhěluànyüán  ěrshíshēngmíngwéinéngjiě  shīzhěyīngwéizōng  jīngshuōzhūyánlüèyǒushíliù  wèijiànwénjüézhīshìzhōngyánshíjiànděnghuòsuǒjiànsuǒwénsuǒjüésuǒzhīshìzhōngyánjiànděng  shìzhǒngmíngfēishèngyán  ruòjiànnǎizhìzhīyánjiànděnghuòsuǒjiànnǎizhìsuǒzhīyánshíjiànděng  shìzhǒngmíngwéishèngyán  děngmíngwéisuǒjiànděngxiàng  sòngyüē

yóuyǎněrshíbìngsānsuǒzhèngmíngwéisuǒjiànwénzhījüé

lùnyüē  shāshīzuòshìshuō  ruòjìngyóuyǎnshísuǒzhèngmíngsuǒjiàn  ruòjìngyóuěrshísuǒzhèngmíngsuǒwén  ruòjìngyóushísuǒzhèngmíngsuǒzhī  ruòjìngyóushíshéshíshēnshísuǒzhèngmíngsuǒjüé  suǒránzhě  xiāngwèichùsānxìngjüé  néngzhèngzhěpiānjüémíng  zhèngzhīrán  yóujīngzhèng  yányóujīngzhě  wèijīngshuō  gào  yǘn  zhūsuǒyǒufēiyǎnjiàn  fēicéngjiàn  fēidāngjiàn  fēiqiújiàn  wéiyīntānqīnàiālàiyándānzhù  ěr    zhūsuǒyǒushēngfēiěrwén  广guǎngshuōnǎizhìzhūsuǒyǒufēizhī  广guǎngshuōnǎizhì  ěr    gào  zhōngyīngzhīsuǒjiàn  suīyǒusuǒjiànyīngzhīsuǒwénsuǒjüésuǒzhī  wéiyǒusuǒwénsuǒjüésuǒzhī  jīngshēngjìng  shuōwéisuǒjiànsuǒwénsuǒzhī  zhǔndìngxiāngděngsānjìng  zǒngjiànsuǒjüémíng  ruòránmíngsuǒjüé  yòuxiāngwèichùzàisuǒjiànděngwài  sānjìngyīngyánshuō  shìmíngwéi  zhèngchéng  qiějīngfēizhèng  jīngbié  fēijīngzhōngshìzūnwéijüépànjiànděngsuǒyánxiàng  ránjiànjīngsuǒshuōzhě  wèiqüànliùjìngzhōng  jiànděngsuǒyánshì  yīngzhīdànyǒusuǒjiànděngyán  yīngzēngàifēiàixiàng  ruòěrxiāngmíngsuǒjiànděng  yǒushīshuō  ruòshìgēnxiànsuǒzhèngjìngmíngwéisuǒjiàn  ruòchuánshuōmíngwéisuǒwén  ruòyǜnxīnzhǒngzhǒng  suǒmíngwéisuǒjüé  ruòxiànzhèngmíngwéisuǒzhī  jìngzhōngróngjiànwénjüézhīzhǒngyánshuō  liùjìngchújiànyǒusān  yóujüémíngfēisuǒ  xiāngděngsānjìngyánshuōfēi  yánwéi  xiānguǐfànshīzuòshìshuō  yǎnsuǒxiànjiànmíngwéisuǒjiàn  cóngchuánwénmíngwéisuǒwén  yǜnxīnzhūsuǒgòumíngwéisuǒjüé  nèisuǒshòusuǒzhèngmíngwéisuǒzhī  qiězhǐbàngyányīngshēnzhènglùn  yǒuyóushēnbiǎoxiǎngyóuchéngkuáng  yüēyǒu  lùnyán  yǒudòngshēnshāshēngzuìchù  yüēyǒu  wèi  yǒukuángzuìchù  yüēyǒu  wèidòngshēn  yǒudòngshēnèrzuìsuǒchù  yüēyǒu  wèixiānrénfènshí  ruòdòngshēn  biǎobiǎoérshēng  èrdechéngdào  shìnányīngshèláo  biànkuáng  dāngbiànsān  sòngyüē

rǎnxīnhuàishuōmíngjiànfēiàièzhūrǎnhuìshuōsānrǎnnìngxiélùnděng

lùnyüē  ruòrǎnxīnhuài  ruòhuàihuàichéngjiàn  jiěliúzhìzhōng  ruòrǎnxīnfēiàihuǐmíngè  qiánrǎnxīnliúzhì  jiěqiántóng  wèiběnxīnsuǒzhě  jiěsuǒshuōdàofāngchéng  qièrǎnxīnsuǒzhūmínghuì  suǒzhě  rǎnsuǒyánjiēhuì  wéiqiánliúzhìzhōng  yǒushīshuō  kuángděngqiánsānzhǒngsuǒyǒuqièrǎnxīnyánmínghuì  wèinìngxiélùnděng  nìngwèichǎnnìng  yǒuchúxiémìng怀huáichǎnnìng  wèiyǒng  shìyǒurénrǎnxīnfěngyínxiāngdiào  chàngzhěwéiyüèqíngrǎnxīnzuòzhū  yánxiélùnzhě  wèi广guǎngbiànshuōzhūzhèngjiànsuǒzhíyán  děngwèirǎnxīnsuǒbēitàn  zhūshìlùnyán  dànqiánsānrǎnxīnsuǒqièjiēshìhuìshōu  lúnwángxiànshíyǒuyǒng  shìhuìshōu  yóucóngchūxīnnéngyǐnchūfēirǎnxīn  yǒushīyán  ěrshíyǒuchéngjiàděngsuǒrǎnyán  yóuguòqīngchéngdào  biànsān  dāngbiànsān  sòngyüē

ècáitānzēngyǒuqíngchēnhuìshànèděngjiànmíngxiéjiàndào

lùnyüē  cáièmíngtān  wèicáifēi  lìngshǔfēi  qièxīndānqiú  shìèmíngtāndào  yǒushīyán  zhūjièàijiētāndào  suǒzhě  gàijīngzhōngtāngàishuōyīngduànshìjiāntān  zhītānmíngzǒngshuōài  yǒushuō  àisuījìnmíngtān  érshuōjiēchéngdào  èxíngzhōngshèpǐn  lúnwángshìběisuǒtānchéngtāndào  yǒuqínglèizēnghuìmíngchēn  wèiyǒuqíngwéishānghàishì  shìzēnghuìmíngchēndào  shànèděngèjiàn  jiànmíngwéixiéjiàndào  jīngshuō  shīàimiàoxíngèxíng  miàoèhángguǒshú  shìjiānshìjiān    huàshēngyǒuqíngshìjiānshāmén  huòluóménshìāluóhàn  jīngxiǎnbàngbàngguǒbàngshèngxiéjiàn  sòngchūděngyánshèhòu