佛心网
佛心网
俱舍论全文 俱舍论译文 俱舍论注音 俱舍论经典 俱舍论视频
主页/ 俱舍论注音/ 文章正文

阿毗达磨俱舍论 第十七卷注音

导读:阿毗达磨俱舍论 第十七卷分别业品第四之五如是已辩十业道相。依何义名业道。颂曰此中三唯道七业亦道故论曰。十业道中后三唯道。业之道故立业道名。彼相应思说名为业。彼转故转。...

阿毗达磨俱舍论 第十七卷注音

阿毗达磨俱舍论 第十七卷

fēnbiépǐnzhī

shìbiànshídàoxiàng  míngdào  sòngyüē

zhōngsānwéidàodào

lùnyüē  shídàozhōnghòusānwéidào  zhīdàodàomíng  xiāngyìngshuōmíngwéi  zhuǎnzhuǎn  xíngxíng  shìérzàozuò  qiánshì  shēn  zhīdào  suǒyóu  yóunéngděngshēntuōshēnwéijìngzhuǎn  zhīdàodàomíng  zhōngyándàozhě  xiǎndàodào  suītónglèiérwéi  shìdiǎnzhōngchéng  shāděngtānděngsāndàomínglèiyīngshì  jiāxínghòuyüánfēidào  wèifāngzhuǎn  yòuqiánshuōshèpǐn  yòuruòyóuyǒujiǎnyǒuzēnglìngnèiwàiyǒuzēngyǒujiǎnwéidào  rán  lùnshīzhítānchēnděngshì  shìmíngdào  yīngwènshī  rányán  shìèdàodàomíng  huòxiāngchéngjiēmíngdào  shìsuǒshuōshíèdào  jiēshànxiànxiāngwéi  zhūduànshàngēnyóudào  duànshànxiāngchàbiéyǘn  sòngyüē

wéixiéjiànduànshànsuǒduànshēngdeyīnguǒqiējiànduànèrshèrénsānzhōunánjiànxíngduànfēiděishànyǒujiàndùnxiànchúzhě

lùnyüē  èdàozhōngwéiyǒushàngpǐnyüánmǎnxiéjiànnéngduànshàngēn  ruòěryüánběnlùnzhōngshuōyǘnshàngpǐnzhūshàngēn  wèizhūshàngēnnéngduànshàngēnzhě  huòwèizuìchūsuǒchú  yóushàngēnnéngyǐnxiéjiàn  xiéjiànshìtuīzàigēn  huǒshāocūnhuǒyóuzéishìjiānshuōzéishāocūn  děngshàngēnwèisuǒduàn  wèiwéijièshēngdeshàngēn  shànxiānchéng  shīshèlùndāngyǘntōng  lùnyán  wéiyóuliàngshìrénduànsānjièshàngēn  shàngshàngēndegèngyüǎnshuō  lìngxiāngfēi  yüánwéiduànshēngdeshàngēn  jiāxíngshàngēnxiān退tuì  yüánxiéjiànnéngduànshàngēn  wèidìngyīnguǒxiéjiàn  yīnzhě  wèidìngmiàoxíngèxíng  guǒzhě  wèidìngguǒshú  yǒushīshuō  èrxiéjiànyóujiànjiětuōdàobié  yǒushīshuō  duànshànxiéjiànwéiyüányǒulòu  fēilòuyüán  wéijièyüányüánjiè  yóuwéizuòxiāngyìngsuímián  jìngsuízēng  shìliè  shìshuōzhětōngqièyüán  suíyīnzēng  yǒuqiáng  yǒushīshuō  jiǔpǐnshàngēnyóuchàxiéjiàndùnduàn  jiàndàoduànjiànsuǒduànhuò  shìshuōzhějiànduànshàngēn  wèijiǔpǐnshàngēnyóujiǔpǐnxiéjiànshùnxiāngduìjiànérduàn  xiūdàoduànxiūsuǒduànhuò  xiàxiàxiéjiàn  néngduànshàngshàngshàngēn  nǎizhìxiàxiàshàngēn  shàngshàngxiéjiànsuǒduàn  ruòzuòshìshuōběnlùnwén  běnlùnyán  yǘnmíngwēixíngshàngēn  wèiduànshàngēnshízuìhòusuǒshèzhě  yóushèmíngduànshàngēn  ruòěrwénshuōyǘnshàngpǐnzhūshàngēn  wèizhūshàngēnnéngduànshàngēnzhě  jiūjìngshuōyán  yóushàngēnduàn  wèiruòyóuyǒupǐnshàngēn  pǐnshàngēnyīn  wèishuōmíngduànshàngēn  duànjiūjìngshífāngmíngduànshàn  wéishuōshàngpǐnmíngnéngduànshàngēn  yǒushīyán  duànjiǔpǐnshànzhōngzhōngchūjiàndàozhōng  shìshuōzhětōngchūchū  yǒushīshuōxiānshèhòuduànshàngēn  wèishè  shìshuōzhěruòshìpǐnxīnsuǒděngguǒ  pǐnxīnduànshè  guǒyīnpǐnlèitóng  wèizàichùnéngduànshàngēn  rénsānzhōufēizàiè  fēitiān  suǒzhě  èzhōngrǎnrǎnhuìjiānláo  tiānzhōngxiànjiànshànèzhūguǒ  yánsānzhōuzhě  chúběi  èāshì  yǒushīshuō  wéishànzhōu  ruòěr便biànwéiběnlùnsuǒshuō  běnlùnshuō  shànzhōurénshǎochénggēn  dōng西zhōuěr  shìduànshànlèishēn  wéinánshēn  zhìdìng  yǒushīshuō  fēishēn  qínhuìděngjiēmèidùn  ruòěr便biànwéiběnlùnsuǒshuō  běnlùnshuō  ruòchénggēndìngchénggēn  nángēněr  wèixíngzhěnéngduànshàngēn  wéijiànxíngrénfēiàixíngzhě  zhūàixíngzhěèāshìzàodòng  zhūjiànxíngzhěèāshìjiānshēn  yóufēishānchuāiděngnéngduànshàngēn  àixínglèi  yòulèirénè  shàngēnduànshì  shànduànyīngzhīfēiděiwéi  duànshànwèishàndeshēng  fēiděishēngshàngēndefēiděishēngwèimíngduànshàngēn  duànshàngēnfēiděiwéi  shàngēnduànyóu  yóuyǒujiàn  wèiyīnguǒzhōngyǒushíshēng  huòyīngyǒu  huòshēngzhèngjiàndìngyǒufēi  ěrshíshàngēndehái  shàndemíngshàngēn  yǒushīyán  jiǔpǐnjiàn  shìshuōzhědùnshàngēn  ránhòuhòushíjiànjiànxiàn  dùnchúbìngjiànzēng  xiànshēnzhōngnéngshàn  yǒunéngchúzàorén  jīngrénzuòshìshuō  dìngxiànnéngshàngēn  réndìngcóngjiāng  huòjiāngshòushēngshínéngshàngēn  fēiwèi  yánjiāngshēngwèi  wèizhōngyǒuzhōng  jiāngshíyán  wèijiāng  ruòyóuyīnduànshàngēnjiāngshí  ruòyóuyüánduànshàngēnjiāngshēngshí  yóuyīngzhīěr  yòuhuàifēijiāxínghuàiduànshàngēnzhě  shìrénxiànshìnéngshàngēn  ruòhuàijiāxínghuàiduànshàngēnzhě  yàoshēnhuàihòufāngshàngēn  jiànhuàijièhuàijiànhuàijièhuàiduànshàngēnzhěyīngzhīěr  yǒuduànshàngēnfēiduòxiédìng  yīngzuò  zhě  wèiděng  èrzhě  wèiwèishēngyüànděng  sānzhě  wèitiānshòuděng  zhě  wèichúqiánxiàng  chéng便biànbiànduànshàngēn  jīnyīngmíngběndào  suǒshuōshànèèrdàozhōng  yǒubìngshēngzhuǎn  sòngyüē

dàozhuǎnshànzhìshànzǒngkāizhìshíbiézhē

lùnyüē  zhūdàozhuǎnzhōng  qiěshàncóngwéizhì  zhuǎnzhě  wèisuǒtānděngsānzhōngsuíxiàn  ruòxiānjiāxíngzàoèrǎnxīnshísuíjiūjìng  èrzhuǎnzhě  wèichēnxīnshíjiūjìngshā  ruòtānwèichénghuòxiéxínghuòhuì  sānzhuǎnzhě  wèichēnxīnshǔshēngshíshādào  ruòěrsuǒshuōtōudàodàoyóutānjiūjìngyīngchéng  xīnsuǒzuòjiūjìngzuòshìjüépànyīngzhī  ruòxiānjiāxíngzàoètānděngshísuíèrjiūjìng  zhuǎnzhě  wèihuàishuōkuángyánhuòèdàodàosān  ruòxiānjiāxíngzàoètānděngxiànqiánsuísānjiūjìng  shìliùjiēyīngzhī  zhuǎnzhě  wèixiānjiāxíngzàozuòsuǒliùè  xíngxiéshíjiūjìng  hòusāndàoxiànqiánxíngjiǔshí  shìshuōshàndàozhuǎnshùyǒutóng  shàndàozǒngkāiróngzhìshí  biéxiǎnxiāngzhē  èrzhuǎnzhě  wèishànshíjìnshēngzhìxiànzàiqiánshísànshàn  sānzhuǎnzhě  wèizhèngjiànxiāngyìngshíxiànzàiqiánshíshàn  zhuǎnzhě  wèièxīnxiànzàiqiánwèi  jìnzhùjìnshìqín  liùzhuǎnzhě  wèishànshíxiànzàiqiánshídeshàngsānjiè  zhuǎnzhě  wèishànshísuízhuǎn  zhèngjiànxiāngyìngxiànzàiqiánshídeshàngsānjiè  huòèxīnxiànqiánshídechújiè  jiǔzhuǎnzhě  wèishànshíxiànzàiqiánshídechújiè  huòjìnshēngzhìxiànzàiqiánshídechújiè  huòjìngshèjìnshēngzhìxiāngyìngshíxiànzàiqiánshí  shízhuǎnzhě  wèishànshísuízhuǎnzhèngjiànxiāngyìngxiànzàiqiánshídechújiè  huòqièyǒusuízhuǎnzhèngjiànxiāngyìngxīnzhèngwèi  biéxiǎnxiāngsuǒzhēshì  tōngyǐnxiǎnsuǒzhē  wèiyǒu  zhuǎnzhě  wèièxīnxiànzàiqiánshízhīyüǎn  zhuǎnzhě  wèishànshísuízhuǎnzhèngjiànxiāngyìngxiànzàiqiánshíèrzhīděng  zhuǎnzhě  wèishíxiànzàiqiánshízhīděng  shànèdàojièchù  wéichéngjiùtōngxiànxíng  sòngyüē

shànzhōngchēntōngèrtānxiéjiànchéngjiùběizhōuchénghòusāntōngxiànchéngshítōngèrshànqièchùhòusāntōngxiànchéngxiǎngtiānqiánwéichéngjiùchùtōngchéngxiànchúběizhōu

lùnyüē  qiěshànshídàozhōng  luòjiāzhōngsāntōngèrzhǒng  wèièhuìchēnsānzhǒngjiētōngxiànxíngchéngjiù  yóuxiāngyǒuè  yóubēijiàoyǒuhuì  shēnxīnqiáng [  - tái + lóng ] diào  yóuxiāngzēngyǒuchēnhuì  tānxiéjiànchéngérxíng  àijìng  xiànjiànguǒ  jìnshādào  shècáirén  xiéxíng  yòngkuáng  yóuchángjiàn  běizhōutānchēnxiéjiànjiēdìngchéngjiùérxiànxíng  shèsuǒ  shēnxīnróuruǎn  nǎohàishì  è  wéihuìtōngxiànchéng  yóuyǒushírǎnxīnyǒng  è  shāshēngděng  寿shòuliàngdìng  shècáirén  shēnxīnruǎn  yòng  suísuǒyīng  rényǘnxíngfēifànxíng  wèinánrǎnshí  zhíshǒuxiāngqiānwǎngshùxià  shùzhīchuízhīshìyīngxíng  shùchuízhībìngkuìérbié  chúqiánběizhōujièzhōngshíjiētōngèr  wèijiètiānguǐbàngshēngrénsānzhōushíèdàojiētōngchéngxiàn  rányǒuchābié  wèitiānguǐbàngshēng  qiándàowéiyǒuchùzhōngshè  rénsānzhōuzhōngèrzhǒngyǒu  suīzhūtiānzhòngyǒushātiān  érhuòyǒushíshāhài  yǒushīshuō  tiānshātiān  zhǎnshǒujiéyāomìngfāngduàn  shuōshàn  shàndàozhōngtānděngsānsānjièjiētōngèrzhǒng  wèichéngjiùxiànxíng  shēnzhīxiǎngdànróngchéngjiùxiànxíng  wèishèngyǒuqíngshēngjiè  chéngjiùguòwèilòu  xiǎngyǒuqíngchéngguòwèijìngjìng  ránshèngsuízhǐcéngcéngmièlòu  shēngshíchéngguò  ruòwèiláishìshēn  lòujiēdechéngjiùjièchùchúběizhōu  shànjiētōngxiànxíngchéngjiù  rányǒuchābié  wèiguǐbàngshēngyǒuchùzhōngdào  ruòjièwéiyǒu  sānzhōutiānjiēèrzhǒng  shànshàndàosuǒguǒyǘn  sòngyüē

jiēnéngzhāoshúděngliúzēngshàngguǒlìngshòuduànmìnghuàiwēi

lùnyüē  qiěxiānfēnbiéshíèdàozhāosānguǒ  sānzhě  shúděngliúzēngshàngbié  wèishízhǒngruòruòxiūruòduōsuǒzuò  yóu  shēngluòjiāshìshúguǒ  cóngchūláishēngjiān  réntóngfēnzhōngshòuděngliúguǒ  wèishāshēngzhě寿shòuliàngduǎn  zhěcáikuì  xiéxíngzhězhēnliáng  kuángzhěduōzāofěibàng  jiànzhěqīnyǒuguāi  èzhěhéngwénèshēng  huìzhěyánwēi  tānzhětānshèng  chēnzhěchēnzēng  xiéjiànzhězēngchī  pǐnchīzēng  shìmíngdàoděngliúguǒbié  rénzhōngduǎn寿shòushànguǒ  shuōshìshāděngliú  yánrén寿shòushāguǒ  dànyányóushārén寿shòuliàngduǎn  yīngzhīshārénmìnggēnzuòzhàngàiyīnlìngjiǔzhù  shísuǒzēngshàngguǒzhě  wèiwàisuǒyǒuzhūshēng  yóushāshēngguāngxiānshǎo  duōzāoshuāngbáo  xiéxíngduōzhūchénāi  kuángduōzhūchòuhuì  jiànsuǒxiǎn  ètiánduōjīngqiāoqüèjiǎnjiàfěi  huìshíhòubiàngǎi  tānguǒshǎo  chēnguǒ  yóuxiéjiànguǒshǎohuò  shìmíngdàozēngshàngguǒbié  wèishāgǎnluòjiāshúguǒlìngrén寿shòuliàngduǎn  wèigèngyǒu  yǒushīyán  shāxiāngǎnshúhòugǎnděngliú  yǒuyán  èrguǒyīnbié  xiānwèijiāxínghòuwèigēnběn  suīzǒngshuōshāshēngyán  érshítōngshōugēnběnjüànshǔ  zhōngsuǒshuōděngliúguǒyánfēiyüèshúzēngshàngguǒ  shǎoxiāngjiǎshuōděngliú  shíyüánzhāosānguǒ  qiěchūshāshāwèilìngshòuduànmìngshīwēi  wèishāshēngshílìngshòuduòshòushúguǒ  duànmìngláishēngrénzhōngshòumìngduǎnwéiděngliúguǒ  huàiwēigǎnzhūwàixiānshǎoguāngwéizēngshàngguǒ  èdàoyīng  yóuyīngzhǔnzhīshàndàosānguǒ  wèishāděngruòruòxiūruòduōsuǒzuò  yóu  shēngtiānzhōngshòushúguǒ  cóngláishēngjiān  réntóngfēnzhōngshòuděngliúguǒ  wèishāzhě寿shòumìngcháng  shàngxiàngwéiyīngshuō  yòujīngshuō  xiézhīzhōngfēnwéisān  wèixiémìng  xiéxiémìngshì  suī  érbiéshuōzhě  sòngyüē

tānshēngshēnxiémìngnánchúzhímìngtānshēngwéijīngfēi

lùnyüē  chēnchīsuǒshēngshēnèr  míngwéixiéxié  cóngtānsuǒshēngshēnèr  nánchúbiéxiémìng  wèitānnéngduózhūyǒuqíngxīn  suǒnánjìn  wèizhèngmìnglìngyīnchóngxiū  qiánbiéshuōwéi  yǒusòngyüē

xiéjiànnánchúyóuhéngzhíjiàndàoxiémìngnányóushǔ

yǒushīzhí  yüánmìngtānsuǒshēngshēnèrfāngmíngxiémìng  fēitānshēng  suǒzhě  wèizuòděng  fēimìng  wéijīng  dìngrán  jièyǜnjīngzhōngguānxiàngdòuděng  shìzūnzàixiémìngzhòng  xiéshòuwàijìngyánmìng  zhèngmìngfānyīngzhī  qiánsuǒyánguǒyǒuzhǒng  zhōngyǒuguǒ  sòngyüē

duàndàoyǒulòuyǒuguǒlòuyǒuwèiwéichúshúyǒulòushànèchúlòusānchúqiánsuǒchú

lùnyüē  dàonéngzhèngduàn  néngduànhuò  duàndàomíng  jiàndào  dàoyǒuèrzhǒng  wèiyǒulòulòu  yǒulòudàoyǒuguǒ  shúguǒzhě  wèizhōngduàndàosuǒzhāoàishú  děngliúguǒzhě  wèizhōnghòuděngruòzēngzhūxiàng  guǒzhě  wèidàoduànhuòsuǒzhèngmièwéi  shìyòngguǒzhě  wèidàosuǒqiānyǒujiětuōsuǒxiūduàn  zēngshàngguǒzhě  wèixìngyǒuwéi  wéichúqiánshēng  duàndàozhōnglòudàowéiyǒuguǒ  wèichúshú  yǒulòushànshànyǒuguǒ  wèichú  qiánduàndàoshuōwéi  hòuyányīngshì  wèilòu  wéiyǒusānguǒchúqiánsuǒchú  wèichúqiánsuǒchúshú  zǒngfēnbiézhūyǒuguǒ  biànményǒuguǒxiàng  zhōngxiānbiànshànděngsān  sòngyüē

shànděngshànděngchūyǒuèrsānzhōngyǒuèrsānhòuèrsānsānguǒ

lùnyüē  zuìhòusuǒshuōjiēyán  xiǎnsuísuǒyīngbiànqiánmén  qiěshànshànsānwéiyīn  duìshànshànsānbiànyǒuguǒshù  hòuyīngzhī  wèichūshànshànwéiguǒchúshú  shànwéièrguǒ  wèishìyòngzēngshàng  wéisānguǒ  chúděngliú  zhōngshànshànwéièrguǒ  wèishìyòngzēngshàng  shànwéisānguǒ  chúshú  wéiguǒ  chú  děngliúyǘn  wèibiànxíngshànjiànsuǒduànshàn  yǒushēnjiànbiānzhíjiànpǐnzhūwéiděngliú  hòushànwéièrguǒ  wèishìyòngzēngshàng  shànwéisānguǒ  chúshú  děngliúyǘn  wèiyǒushēnjiànbiānzhíjiànpǐnzhū  zhūshànwéiděngliú  wéisānguǒ  chúshú  biànsānxìng  dāngbiànsānshì  sòngyüē

guòsānxiànwèiěrxiànxiànèrguǒwèiwèiguǒsān

lùnyüē  guòxiànzàiwèiláisānwéiyīn  suǒyīngguòděngwéiguǒbiézhě  wèiguòsānshìwéiguǒ  wéichú  xiànzàiwèiláiwéiguǒqiánshuō  xiànzàiwèièrguǒ  wèishìyòngzēngshàng  wèiláiwèiláiwéisānguǒ  chúděngliú  shuōhòuyǒuqiánguǒzhě  qiándìngfēihòuguǒ  biànsānshì  dāngbiànzhū  sòngyüē

tóngyǒuguǒèrhuòsān

lùnyüē  zhūzhōngsuítóngwéiguǒ  chú  ruòshìyǒulòuwéièrguǒ  wèishìyòngzēngshàng  ruòshìlòuwéisānguǒ  chúshú  duòjièzhēděngliúbiànzhū  dāngbiànxüéděng  sòngyüē

xüésānsānxüésānèrfēixüéfēixüéyǒuèrèrguǒ

lùnyüē  xüéxüéfēixüéfēixüésānwéiyīn  sānwéiguǒbiézhě  wèixüéxüéwéisānguǒ  chúshú  xüéwéisāněr  fēièrwéisānguǒ  chúshúděngliú  xüéxüéwéiguǒ  wèizēngshàng  xüéwéisānguǒchúshú  fēièrwéièrguǒ  wèishìyòngzēngshàng  fēièrxüéwéièrguǒ  wèishìyòngzēngshàng  xüéwéièrěr  fēièrwéiguǒ  biànxüéděng  dāngbiànjiànsuǒduànděng  sòngyüē

jiànsuǒduànděngsānchūyǒusānzhōngèrsānguǒhòuyǒuèrjiēyīngzhī

lùnyüē  jiànsuǒduànxiūsuǒduànfēisuǒduànsānwéiyīn  sānwéiguǒbiézhě  chūjiànsuǒduànjiànsuǒduànwéisānguǒ  chúshú  xiūsuǒduànwéiguǒ  chú  fēisuǒduànwéiguǒ  wèizēngshàng  guǒxiūsuǒduànjiànsuǒduànwéièrguǒ  wèishìyòngzēngshàng  xiūsuǒduànwéiguǒ  chú  fēisuǒduànwéisānguǒ  chúshúděngliú  hòufēisuǒduànjiànsuǒduànwéiguǒ  wèizēngshàng  xiūsuǒduànwéièrguǒ  wèishìyòngzēngshàng  fēisuǒduànwéiguǒ  chúshú  jiēzhě  suísuǒyīngbiànshàngzhūmén  lüèyīngěr  yīnbiànzhūyīngwènyán  běnlùnzhōngsuǒshuōsān  wèiyīngzuòyīngzuò  fēiyīngzuòfēiyīngzuò  xiāngyǘn  sòngyüē

rǎnyīngzuòyǒushuōhuàiguǐyīngzuòfānxiāngwéisān

lùnyüē  yǒushuō  rǎnmíngyīngzuò  cóngfēizuòsuǒshēng  yǒushīyán  zhūhuàiguǐshēnyīngzuò  wèizhūsuǒyǒuyīngshìxíng  yīngshìzhù  yīngshìshuō  yīngshìzhuó  yīngshìshíděng  ruòshìmíngyīngzuò  yóushì  xiāngfānmíngyīngzuò  yǒushuō  shànmíngwéiyīngzuò  cóngzuòsuǒshēng  yǒushīyán  zhūguǐshēnmíngyīngzuò  wéiqiánèrmíngwéisān  suísuǒyīngèrshuōchābié  wèiyóudànyǐnshēng  wèiyǐnduōshēng  yòuwéishēngdànyǐn  wèiduōyǐn  sòngyüē

yǐnshēngduōnéngyüánmǎn

lùnyüē  suǒzōngyīngzuòshìshuō  dànyóuwéiyǐnshēng  shēngyánxiǎntóngfēn  detóngfēnfāngshuōmíngshēng  ruòěryüánzūnzhěmièyán  shíshūshèngtiánshīshíshú便biànfǎnshēngsānshísāntiān  shēngrénzhōngwéizhuànlúnshèng  zuìhòushēngzàishìjiājiāfēngzhēncáiduōshòukuài  yóugǎnshēngzhōngguìduōcái宿shēngzhì  chénggèngzàogǎnshēng  shìzhǎnzhuǎnzhìzuìhòushēnshēngguìjiādejiūjìngguǒ  xiǎnyóuchūzuòshìyán  yǒurénchíjīnqián  zhǎnzhuǎnmàoqiānjīnqián  chàngshìyán  běnyóuyǒujīnqiánhuò  yǒushuōzhě  shíshīshí  wèiduōshèngyüànyǒugǎntiānshàng  yǒugǎnrénzhōng  chàtóngshúyǒuxiānhòu  fēinéngyǐnduōshēng  shēngduōsuǒyǐn  zhòngtóngfēnfēnfēnchābié  suīdànyǐntóngfēn  éryüánmǎnyóuduō  huàshīxiānxíngzhuànghòutiánzhòngcǎi  shìsuīyǒutóngbǐngrénshēn  érzhōngyǒuzhīzhūgēnxíngliàngzhuāngyán  huòyǒuqiánduōqüējiǎnzhě  fēiwéinéngyǐnmǎnshēng  qièshànshànyǒulòuyǒushújiēróngyǐnmǎn  shèngdànbiāomíng  ránzhōngyǒuzhěnéngyǐnnéngmǎn  suíshèng  ruòwéiyǒuzhě  néngmǎnfēiyǐn  shìliè  shìèrlèishì  sòngyüē

èrxīndìngdenéngyǐntōng

lùnyüē  èrxīndìngsuīyǒushú  érshìyǐnzhòngtóngfēn  zhūfēiyǒu  yǐnzhòngtóngfēn  zhūfēiguǒ  suǒqièjiētōngyǐnmǎn  báofànshuō  zhòngzhàngyǒusān  wèizhàngfánnǎozhàngshúzhàng  shìsānzhàngshì  sòngyüē

sānzhàngjiànshùhángfánnǎobìngqièèběizhōuxiǎngtiān

lùnyüē  yánjiànzhě  wèijiàn  zhě  zhěhài  èrzhěhài  sānzhěhàiāluóhàn  zhěsēng  zhěěxīnchūshēnxüè  shìzhǒngmíngwéizhàng  fánnǎoyǒuèr  zhěshùháng  wèihéngfánnǎo  èrzhěměng  wèishàngpǐnfánnǎo  yīngzhīzhōngwéishùhángzhěmíngfánnǎozhàng  shānchuāiděng  fánnǎoshùhángnánchúshuōwéizhàng  shàngpǐnfánnǎosuīměngfēihéngchú  xiàpǐnzhōngshùhángfánnǎosuīfēiměngérnánchú  yóuhéngxíngnán便biàn  wèicóngxiàpǐnwéiyüánshēngzhōng  zhōngpǐnwéiyüánshēngshàngpǐn  lìngchúdào便biàndeshēng  fánnǎozhōngsuípǐnshàngxià  dànshùhángzhěmíngfánnǎozhàng  qüánsānèrénběizhōuxiǎngtiānmíngshúzhàng  zhàng  wèizhàngshèngdàozhàngshèngdàojiāxíngshàngēn  yòuzhàngzhōngyīngshuōjüédìng  wèiqièdìnggǎnèluǎnshēng湿shīshēngrénshēnyǒuděng  ránruòyǒuyóuyīnyüánjiànzhī  zhōngpiānshuō  wèichùshēngguǒjiāluó  zhūzhōngwéijiànzhǒngjiànzhī  ránshuō  zhàngfèiyīngdāngzhī  sānzhàngzhōngfánnǎoèrzhàngjiēzhòng  yǒuzhěèrshēngnèizhì  shāshīzuòshìshì  yóuqiánnéngyǐnhòuhòuqīngqián  jiànmíngwéi  yüēshúguǒjüédìnggèngshēngnéngwéijiàn  wéijiàn  huòzàojiāluócóngmìngzhōngdìngduòzhōngjiànmíngjiàn  yǒujiàndejiànmíng  jiànmíngjiàn  shāménmíngshāmén  sānzhàngyīngzhīzhōngyǒu  sòngyüē

sānzhōuyǒujiànfēishānchuāiděngshǎoēnshǎoxiūchǐzhàngtōng

lùnyüē  qiějiànwéirénsānzhōu  fēiběijiè  sānzhōunèi  wéinánzàojiàn  fēishānchuāiděng  suǒzhě  qiánsuǒshuōduànshàn  yīnshìzhōngsuǒ  yòushēn  shǎoēnshǎoxiūchǐ  wèishǎoēn  wèiqüēshēnzēngshàngyüán  yòuyóushǎoàiniàn  cánkuìxīnwēi  xiànqiánzēngshàngcánkuìyánhuàichùjiànzuì  yóushì  guǐbàngshēngsuīhàiděngérfēijiàn  ránshuō  ruòjüéfēnmíngchéngjiàn  cōnghuì  ruòyǒurénhàifēirénchéngzuì  xīnjìngliè  biànzhàngwéirénsānzhōu  zhàngyīngzhījiēyǒu  ránrénwéiběi  zàitiānzhōngwéixiǎngchù