佛心网
佛心网
俱舍论全文 俱舍论译文 俱舍论注音 俱舍论经典 俱舍论视频
主页/ 俱舍论注音/ 文章正文

阿毗达磨俱舍论 第十八卷注音

导读:阿毗达磨俱舍论 第十八卷分别业品第四之六于前所辩三重障中。说五无间为业障体。五无间业其体是何。颂曰此五无间中四身一语业三杀一诳语一杀生加行论曰。五无间中四是身业。...

阿毗达磨俱舍论 第十八卷注音

阿毗达磨俱舍论 第十八卷

fēnbiépǐnzhīliù

qiánsuǒbiànsānchóngzhàngzhōng  shuōjiànwéizhàng  jiànshì  sòngyüē

jiànzhōngshēnsānshākuángshāshēngjiāxíng

lùnyüē  jiànzhōngshìshēn  shì  sānshìshāshēng  kuánggēnběndào  shìshāshēngdàojiāxíng  láishēnhài  sēngjiànshìkuáng  shìkuángyüánmíngsēng  yīnshòuguǒmíng  huònéng  ruòěrsēngshì  néngsuǒrénshéisuǒchéngjiù  sòngyüē

sēngxīnxiāngyìngxíngxìngsuǒsēngsuǒchéng

lùnyüē  sēngshìxìng  xīnxiāngyìngxíngyǜnsuǒshè  chéngjiàn  shìsēngyīnkuángshēng  shuōsēngshìjiànguǒ  fēinéngzhěchéngsēng  dànshìsuǒsēngzhòngsuǒchéng  néngrénsuǒchéngjiù  sēngshúchùshí  sòngyüē

néngzhěwéichéngkuángzuìjiànjiéshúsuízuìzēngzēng

lùnyüē  néngsēngrénchéngsēngzuì  sēngzuìkuángwéixìng  sēngshēngbiǎobiǎo  jiànzhōngjīngzhōngjiéshòuzhòng  shēngjiàn  ruòzuòduōzuìjiēshēngshúduōtónggǎnshēng  suízuìzēngháizēng  wèiyóuduōgǎnzhōngróuruǎnshēnduōměng  shòuèrsānbèizhòng  shéichùnéngshéi  zàishí  jīngshí  sòngyüē

chújiànjìngxíngchùrěnshīdàoshímíngjīng宿

lùnyüē  néngsēngzhěyàochú  fēizàijiāchúděng  wéijiànxíngzhěfēiàixíngrén  zhùjìngxíngrénfēifànjièzhě  fànjièzhěyánwēi  yàochù  fēiduìshī  zhūláiqīng  yánwēiduìnéng  wéishēngfēishèngzhě  zhūshèngzhězhèngxìng  yǒushuō  rěn  wèihánèrshuōyán  yàosuǒsēngrěnshī  rěnshuōyǒushèngdào  yīngshuōsēngzàishìshí  jīng宿zhù  shìmíngyüē * lúnsēng  néngzhàngshèngdàolúnhuàisēng  zhōurén * lúnsēng  jiésēngzhōurén  sòngyüē

shànzhōujiǔděngfāng * lúnsēngwéijiésēngtōngsānzhōuděng

lùnyüē  wéishànzhōurén  shǎozhìjiǔ  huòguònéng * lún  fēizhōu    yǒushìzūnchǔfāngyǒushī  yàochúfēnwéièrzhòng  wéisuǒ  néngjiǔ  zhòngshǎoyóujiǔrén  děngyánwéimíngguòxiàn  wéijiétōngzàisānzhōu  shǎorén  duōxiàn  tōngsānzhōuzhě  yǒushèngjiào  yàojièzhōngsēngfēnèr  biézuòjiérén  guòzhēyánděng  shífēn * lún  sòngyüē

chūhòupàoshuāngqiánmièwèijiéjièshìliùwèi * lúnsēng

lùnyüē  chūwèishìzūnzhuǎn * lúnwèijiǔ  hòuwèishànshìjiāngbānnièpánshí  èrshízhōngsēngwèi  zhèngjièjiànpàowèishí  yàoèrpàoshēngfāng  wèizhǐguānshuāngshí  ěryóuhái  mièhòushízhēnshīwéiduì  wèijiéjièshíjièzhōngfēnèr  liùwèi * lún  fēi * lúnzhūjiēyǒu  宿yǒushì  qiězhǐbànglùnyīngbiànyüán  sòngyüē

huàiēntiánzhuǎnxíngchéngwèiyīnxüèděnghuòyǒuxīnchūxüèhàihòuxüé

lùnyüē  yüánhàiděngchéngjiànfēi  yóuēntiánhuàitián  wèihàishìēntián  yǒuēn  shēnshēngběn    wèishèēn  tiánwèiāluóhànděng  zhūshèngnéngshēng  huàisuǒchéngzuì  xíngzhuǎnshāchéng  zuìchéng  zhǐ  yóushì  yǒuwèn  yányǒulìngnánmìnggēn  fēiāluóhànérwéijiànzuìchù  yüēyǒu  wèizhuǎnxíng  yǒulìngmìnggēnfēiāluóhànérwéijiànzuìchù  yüēyǒu  wèizhuǎnxíng  shèyǒurénjiélánduò  shōuzhìchǎnménzhōngshēng  shāchénghài  yīnxüèzhěshēnshēngběn  zhūyǒusuǒzuòyīnghòu  néngyǐnnéngyǎngnéngzhǎngchéng  ruòshājiāxíng  shārénjiànzuì  fēishājiāxíng  shāchéng  zhízhàng  wényǐnzàichuángwèiérshā  ruòjiāxínghàièrbiǎoshēng  biǎowéizuì  jiànshìqiáng  zūnzhěmiàoyīnshuōyǒuèrbiǎo  biǎoshìwēichéng  ruòhàiāluóhànāluóhànxiǎng  zhǐdìngshāxīn  jiǎnbiéchéngzuì  ruòyǒuhàishìāluóhànzuì  zhǐ  ruòěrshuōdāngyǘntōng  gàoshǐqiànchí  zàoèr  suǒwèihàishāāluóhàn  xiǎnyóuèryüánchéng  huòèrménzuì  ruòsuǒěxīnchūxiě  qièjiēdejiànzuì  yàoshāxīnfāngchéngzuì  xīnchūxiějiàn  ruòshājiāxíngshífēiāluóhànjiàngfāngdeāluóhànguǒ  néngshāzhěyǒuzuì    xüéshēnshājiāxíng  ruòzàojiànjiāxíngzhuǎn  wèiyǒurǎndeshèngguǒ  sòngyüē

zàodìngjiāxíngrǎndeguǒ

lùnyüē  jiànjiāxíngruòdìngchéngzhōngjiānjüérǎndeguǒ  èdàojiāxíngzhōngjiān  ruòshèngdàoshēngdào  zhǐdìngxiāngwéi  zhūèxíngjiànzhōngzuìzuìzhòng  zhūmiàoxíngshìshànzhōngzuìguǒ  sòngyüē

sēngkuángzuìzhōngzuìgǎnyǒushìshànzhōngguǒ

lùnyüē  suīlefēi  wèisēngérkuángdiāndǎoxiǎnshì  jiànzhōngwéizuìzuì  yóushānghuǐshēn  zhàngshìshēngtiānjiětuōdào  wèisēngnǎizhìwèi  qièshìjiānshèngdeguǒrǎnjìnlòujiēbèizhē  dìngwēnsòngděng  qiānshìjiè * lúnzhuǎn  tiānrénlóngděngshēnxīnrǎoluànzhāojiànjiéshú  yóusēngzuìwéizuìzhòng  jiànzuìsānhòuhòujiànqīng  èrzuìqīng  ēnděngshǎo  ruòěrsānzhōng  shuōwéizuìzuì  yòushuōzuìzhòngxiéjiànzuì  jiànshuōsēngzhòng  yüēsānshuōzuì  jiùjiànshuōxiéjiànzhòng  huòguǒhàiduōyǒuqíngduànzhūshàngēn  shuōzhòng  gǎnyǒushúguǒ  shìshànzhōngwéizuìguǒ  gǎnwànjiéjìngshú  yüēshúguǒshuōyán  guǒjīngāngdìngxiāngyìngnéngguǒ  zhūjiéyǒngduànwèiguǒ  wèijiǎnshuōshìshànyán  wèiwéijiànzuìdìngshēng  zhūjiàntónglèidìngshēng  yǒushīshuō  fēijiànshēng  tónglèizhě  sòngyüē

xüéshāzhùdìngyǒuxüéshèngzhěduósēngyüánhuàishìjiàntónglèi

lùnyüē  shìzhǒngsuíshìjiàntónglèi  wèiyǒuāluóhànxíngrǎnwèifēifànxíng  huòyǒushāhàizhùdìng  huòshāxüéshèngzhě  huòduósēngyüán  huò  shìtónglèi  yǒushúsānshízhōngnéngwéizhàng  yánsānshízhě  sòngyüē

jiāngderěnháixüéwéizhàng

lùnyüē  ruòcóngdǐngwèijiāngderěnshígǎnèjiēwéizhàng  rěnchāoshú  rénjiāngběnsuǒguóqièzhàizhǔjiēwéizhàng  ruòyǒujiāngdeháiguǒshí  jièjiēwéizhàng  wéichúsuíshùnxiànshòu  ruòyǒujiāngdexüéguǒshí  jiēwéizhàng  chúshùnxiàn  èrqián  shàngsuǒyánzhùdìngwéicóngwèidezhùdìngmíng  shuōmíngwéidìng  sòngyüē

cóngxiūmiàoxiāngdedìngmíngshēngshànguìjiānánniànjiān

lùnyüē  cóngxiūnénggǎnmiàosānshíèrzhàngxiāngshúguǒ  fāngdezhùdìngmíng  cóngshínǎizhìchéngchángshēngshànguìjiāděng  shēngshànzhě  wèishēngréntiān  miàochēngmíngshàn  shànnèichángshēngguìjiā  wèiluóménhuòchàzhǎngzhěluójiā  guìjiāzhōnggēnyǒuqüē  ránhéngshènggēn  héngshòunánshēnshàngwèi  kuàngyǒushòushānchuāiděngshēn  shēngshēngchángnéngniàn宿mìng  suǒzuòshànshìcháng退tuì  wèiyǒuqíngshìzhōng  zhòngshēnjiēnéngkānrěn  suīzhǒngzhǒngèxíngwéi  érxīnyànjüàn  shìchuányǒujiàtuósuō  dāngzhīyán  yóushìsuīchéngjiùqièshūshèngyüánmǎngōng  éryóujiǔyüánbēi  rènyǜnhéngshíshǔ  qièyǒuqínglèizhōng  mànxīnjiēshètóng  huòchángguān使shǐ  qiènánqiúshìzhōngjiēnéngkānrěn  qièláoshìzhōngjiēnéng  xiūmiàoxiāngxiāngyǘn  sòngyüē

shànnánduìsuǒchéngbǎijiéfāngxiūbǎiyánshì

lùnyüē  yàozàishànzhōuzhōng  fāngnéngzàoxiūyǐnmiàoxiāng  zhōujüéhuìzuìmíng  wéishìnánfēiděngshēn  ěrshíchāoděngwèi  wéixiànduì  yüánshìsuǒchéng  fēiwénxiūlèi  wéibǎijiézàoxiūfēiduō  zhūyīnzhōngyīngshì  wéibáofànshìjiāmóu  jīngjìnchìránnéngchāojiǔjié  jiǔshíjiémiàoxiāngchéng  shìláigàoluòzhǔ  jiǔshíjiélái  jiànjiāyīnshīshíyǒushǎoshāngsǔn  wéichéng  cóngxìnghéng宿shēng  shìdànyánjiǔshíjié  宿jiùshīshuō  chūchūshùjiélái  guòshīèrgōng  qiánsuǒbiàn  miàoxiāngbǎizhuāngyán  děngmíngwéiliàng  yǒushuō  wéichújìnsuǒqièyǒuqíngsuǒxiūguǒmíngliàng  yǒushuō  shìjièjiāngchéngshí  qièyǒuqínggǎnqiānzēngshàngwéiliàng  yǒushuō  liàngwéinǎizhī  jīnshīwèisānshùjiégòngyǎng  sòngyüē

sānshùjiégòngyǎngwànyòugòngyǎngliùqiān

lùnyüē  chūshùjiézhōnggòngyǎngwànqiān  shùjiézhōnggòngyǎngwànliùqiān  hòushùjiézhōnggòngyǎngwànqiān  sānshùjiémǎnshí  chūxīnféng  sòngyüē

sānshùjiémǎnféngshèngguānrándēngbǎochūshìjiāmóu

lùnyüē  yánzhě  hòuxiàngqián  wèisānshùjiémǎnsuǒféngshìmíngwéishèngguān  èrjiémǎnsuǒféngshìmíngyüērándēng  jiémǎnsuǒféngshìmíngwéibǎo  zuìchūxīnwèiféngshìjiāmóu  wèishìzūnwèizuìchūfénghàoshìjiāmóu  suìduìqiánhóngshìyüàn  yüàndàngzuòjīnshìzūn  jiéchūshì  mièhòuzhèngzhùqiānnián  jīnláitóng  shìjiāwèizhōngluóduōxiūyüánmǎn  sòngyüē

dànyóubēishībèizhéshēn忿fènzàntànshāshàngliùluóduōshìwèièryòuèrxiūyüánmǎn

lùnyüē  ruòshíqiènéngshīqiènǎizhìyǎnsuǐ  suǒxínghuìshèdànyóubēixīn  fēiqiúshèngshēngchābié  shīluóduōxiūyüánmǎn  ruòshíbèishēnzhī  suīwèitānérxīnshǎo忿fèn  jièrěnluóduō  xiūyüánmǎn  ruòshíyǒngměngjīngjìnyīnxíng  jiànshāláizuòbǎokānzhōnghuǒjièdìngwēiguāngcháng  zhuānchéngzhānyǎngwàngxià  jīngzhòudài  jìngxīnmiàozànyüē

tiānjièduōwénshìshìgōngtiānchùshífāngzhàngniúwángshāménxǘnshānlínbiànděng

shìzàn便biànchāojiǔjié  jīngjìnluóduōxiūyüánmǎn  ruòshíchùjīngāngzuò  jiāngdēngshàngzhèngděng  shàngjüéqiánzhùjīngāngdìng  dìnghuìluóduōxiūyüánmǎn  néngdàosuǒwǎngyüánàn  liùmíngyüēluóduō  jīngshuō  yǒusānshì  shīlèishì  èrjièlèishì  sānxiūlèishì  yǘnshìmíng  sòngyüē

shījièxiūsānlèisuísuǒyīngshòushìmíngchābiédào

lùnyüē  sānlèijiē  huòhuòshì  suísuǒyīngdàoshuō  wèifēnbiéshídàozhōngyǒudàoyǒudàofēi  zhōngyǒushì  yǒufēishì  yǒushìfēi  yǒuwéishìfēifēishì  qiěshīlèizhōngshēnèrshìsānzhǒngmíng  děngwéimíng  yǒuwéishòumíng  jièlèiwéishēnxìng  jiēshòushìmíng  xiūlèizhōngwéimíngshì  zhīshì  xiāngyìngwéimén  érzàozuò  jièwéimíng  yǒuwéishòumíng  huòmíngxiǎnzuò  wèijiāxíngshìxiǎnsuǒ  wèishījièxiūshìzhīshì  wèichéngsānjiāxíng  yǒushuō  wéishìzhēn  zhīshìwèishījièxiū  sānwéiménzhuǎn  míngshī  shīzhāoguǒ  sòngyüē

yóushèmíngshīwèiwéigōngwéishēnnéngzhāoguǒ

lùnyüē  suīsuǒshèdeshīmíng  érzhōngshèmíngshī  wèiyóushèshìdechéng  shèsuǒyóushìzhēnshī  huòyóuwèiqiútānděngshèshìchéng  fēishuō  jiǎnshuōwéigōngyán  wèiwèigòngyǎngráoéryǒusuǒshè  míngshī  míngwèi  wèishēnnéng  néngwèi  wèitānnéng  yǒusòngyüē

ruòrénjìngxīnchuòérxíngshīchàshànyǜnzǒngshīmíng

yīngzhīshìshīlèishì  néngzhāodāngxiàncáiwéiguǒ  yánshīlèizhě  xiǎnshīwéi  lèicǎolèishèděng  jièxiūlèiyánzhǔnyīngshì  wèisuǒérxíngshī  sòngyüē

wèiwèièrhángshī

lùnyüē  zhōngqièwèitāntānzhūshēnglèi  chísuǒyǒufèngshīzhìduō  shīmíngwéiwéiwéifēi  yóuyǒuhuò  ruòzhūshèngzhětān  shīzhūyǒuqíngchúshùnxiànshòu  shīmíngyüēwéiwéi  yóuhuòráo  fēiwéi  chāoguǒ  ruòqièwèitān  tānzhūshēnglèi  chísuǒyǒushīzhūyǒuqíng  shīmíngwéiwéièr  ruòshèngzhětān  fèngshīzhìduōchúshùnxiànshòu  shīmíngyüēwèièr  wéiwéigōngjìngbàoēn  qiánzǒngmíngshīzhāo  jīndāngbiànshīguǒbiéyīn  sòngyüē

yóuzhǔcáitiánshīguǒchābié

lùnyüē  shīyǒuchābiéyóusānzhǒngyīn  wèizhǔcáitiányǒuchābié  shīchābiéguǒyǒuchābié  qiěyóushīzhǔchābiéyǘn  sòngyüē

zhǔyóuxìnděngxíngjìngzhòngděngshīdezūnzhòng广guǎngàiyìngshínánduóguǒ

lùnyüē  yóushīzhǔchéngxìnjièwénděngchābiégōng  míngzhǔ  yóuzhǔshīchéngchābié  yóushīchābiéguǒyǒu  zhūyǒushīzhǔshì  néngxíngjìngzhòngděngshī  便biàndezūnzhòngděngguǒ  wèiruòshīzhǔxíngjìngchóngshī  便biàngǎnchángwèisuǒzūnzhòng  ruòshǒushī  便biànnénggǎnde广guǎngcáiàishòuyòng  ruòyìngshíshīgǎnyìngshícái  suǒyìngshíguòshí  ruòsǔnshī便biàngǎncái  wèiqīnhuǒděnghuài  yóusuǒshīcáichābiéyǘn  sòngyüē

cáiyóuděngdemiàohǎomíngzhòngàiróuruǎnshēnyǒusuíshíchù

lùnyüē  yóusuǒshīcáihuòqüèhuòxiāngwèichù  便biàndehuòqüèhuòmiàoděngguǒ  wèisuǒshīcái便biàngǎnmiào  xiāng便biàngǎnhǎomíng  xiāngfēnbiànzhūfāng  wèi便biàngǎnzhòngài  wèiměimiàozhòngsuǒài  chùgǎnróuruǎnshēnyǒusuíshíshēngshòuchù  bǎoděng  guǒyǒujiǎnzhěyóuyīnqüè  shìyóuxiāngděngmíngcái  yóucái  shīguǒjiēyǒuchābié  yóusuǒshītiánchābiéyǘn  sòngyüē

tiányóuēnyǒuchābié

lùnyüē  yóusuǒshītiánēnyǒuchābié  míngtián  yóutiánshīguǒyǒushū  yóubiézhě  shìzūnshuō  ruòshībàngshēngshòubǎibèiguǒ  shīfànjièrénshòuqiānbèiguǒ  yóubiézhě  yǒushìzhōngxiānshuōyīngshīxíngbìngshìyüánlínchángshíhánfēngsuíshíshíděng  shuō  ruòyǒujìngxìnnánrénchéngsuǒshuōzhǒngyǒushìzhě  suǒhuòliàng  yóuēnbiézhě  shīyǒuēn  xióng鹿děngběnshēngjīngshuōzhūyǒuēnlèi  yóubiézhě  jīngyán  ruòshīchíjièrénshòu亿bèiguǒděng  zhūshīzuìshèngzhě  sòngyüē

tuōshèngshīzuìshèng

lùnyüē  báofànshuō  ruòrǎnzhěrǎnzhěshīzhūcái  cáishīzhōngwéizuìshèng  ruòzhūsuǒxínghuìshī  shìzhūyǒuqíngyīn  suīmíngwéituōshītuō  érshīwéizuìshèng  chúgèngyǒuzhǒngshīzhōng  shīwéizuìshèng  shīzhě  suízhìshī  èrwèishī  sānbàoēnshī  qiúbàoshī  xiānshī  liùtiānshī  yàomíngshī  wéizhuāngyánxīnwéizhùxīnwèijiāwèideshàngérxínghuìshī  suízhìshīzhě  宿jiùshīyán  suíjìnzhìfāngnéngshī  wèishīzhě  wèijiàncáihuàixiāngxiànqiánníngshīshī  xiānshīzhě  wèixiānrénjiāérxínghuìshī  shīlebiéshì  jīngshuō  shīliúxiàng  guǒliàng  shīliúguǒguǒliànggèngzēng  nǎizhì广guǎngshuōyǒushīfēishèngguǒliàng  sòngyüē

bìngshīzuìhòushēngshèfēizhèngshèngzhěshīguǒliàng

lùnyüē  shìzhǒngshèshìshēng  dànshīnéngzhāoliàngguǒ  zhùzuìhòuyǒumíngzuìhòushēng  shītiánzhōngshìtiánsuǒshè  shìēntiánshè  suǒzhě  wèizhūshìjiānshànyǒu  míngsuǒmángzhěnéngshīhuìyǎn  kāishìshìjiānānwēishì  lìngyǒuqíngshēnglòushēn  yàoshuōzhě  shànshuōshīnǎizhìnéngwéisuǒzuòshì  xíngshī便biànzhāoliàngguǒ  zhīzhūqīngzhòngxiāngzhě  yīngzhīqīngzhònglüèyóuliùyīn  liùzhě  sòngyüē

hòutiángēnběnjiāxíngyóuxiàshàngchéngxiàshàngpǐn

lùnyüē  hòuzhěwèizuòsuízuò  tiánwèizuòsǔnzuò  gēnběnzhěwèigēnběndào  jiāxíngzhěwèiyǐnshēn  wèiyóudàojiūjìng  zhěwèisuǒyǒu  yīngzàozuòshìshì  dāngzàozuòshìshì  huòyǒuzhūwéiyóuhòusuǒshèshòudechéngzhòngpǐn  dìngānshúguǒ  huòyǒuzhūyóutiánchéngzhòng  huòyǒutiányóugēnběnchéngzhòngfēi  tiánxíngshāzuìzhòngfēidàoděng  yóuchéngzhòng  yīng  ruòyǒuliùyīnjiēshìshàngpǐn  zuìzhòng  fānzuìqīng  chúzhōngjiānfēizuìqīngzhòng  jīngshuō  yǒuèrzhǒng  zàozuò  èrzēngzhǎng  yīnshuōmíngzēngzhǎng  yóuzhǒngyīn  děngwéi  sòngyüē

yóushěnyüánmǎnèzuòduìzhìyǒubànshúmíngzēngzhǎng

lùnyüē  yóushěnzhě  wèisuǒzuòfēixiānqüán  fēishuàiěrzuò  yóuyüánmǎnzhě  wèizhūyǒuqíngzhōng  huòyóuèxíng便biànduòè  huònǎizhìsān  huòyóudào便biànduòè  huònǎizhìshí  zhōngruòyǒuliàngyīngduòè  wèiyüánmǎnshídànmíngzàozuòmíngzēngzhǎng  ruòyüánmǎndezēngzhǎngmíng  yóuèzuòduìzhìzhě  wèizhuīhuǐduìzhì  yóuyǒubànzhě  wèizuòshànshànwéizhùbàn  yóushúzhě  wèidìngshúshànfānyīngzhī  zhūwéimíngzàozuò  qiánsuǒmíng  wèiděngchísuǒyǒufèngshīzhìduō  shīmíngwéiwéiwéi  shòuzhěchéng  sòngyüē

zhìduōshèlèiděngshòu

lùnyüē  yǒuèrlèi  shèèrshòu  shèlèizhě  wèiyóushànxīndànshècáishī便biàn  shòulèizhě  wèisuǒshītiánshòuyòngshīshīfāng  zhìduōsuǒfèngshīgōngsuīshòulèiyǒushělèi  shòuyóushēng  yīnzhīshēngzhěyàoyóushòushòushēng  shòushè  fēidìngzhèng  ruòyàoyóushèchéng  xiūděngzhèngjiànděngyīngshēng  shìyīnggòngyǎngzhìduōyǒuduōshēng  xiūděng  wèiyǒuxiūděngdìng  suīshòuzhěshè  ércóngxīnshēngliàng  shìyǒuzhěsuīmièguòérzhuīshēnjìngyǎngyóuxīnshēng  tángjüānshījìng  ěrxīnfāngshèng  wèiyǒuhàiyüànjiā  mìngsuīzhōngyóu怀huáiyüànxiǎngzhǒngzhǒngèshēn  shēngduōfēifēidànxīn  shìshīsuīguòzhuīshēnjìngyǎngshēn  fāngshēngduōfēidànxīn  ruòshàntiánzhíshīzhǒngzhāoàiguǒ  ruòètiánsuīshīdànyīngzhāofēiàiguǒ  yīngěr  suǒzhě  sòngyüē

ètiányǒuàiguǒzhǒngguǒdǎo

lùnyüē  xiànjiàntiánzhōngzhǒngguǒdǎo  cóngjiāzhǒngjiāguǒshēng  wèiměi  cónglìnzhǒnglìnguǒshēng  wèi  fēiyóutiánzhǒngguǒyǒudǎo  shìshīzhǔsuīètiánérxīnzhízhūshīzhǒng  dànzhāoàiguǒzhāofēiài  rányóutiánguòlìngsuǒzhízhǒnghuòshēngguǒshǎohuòguǒqüán  shīlèishìbànglùnle  jīnyīngbiànjièlèishì  sòngyüē

fànjièzhēmíngjièyǒuèrfēifànjièyīnhuàizhìmièjìngděng

lùnyüē  zhūshànmíngwéifànjiè  zhōngxìngzuìfànjièmíng  zhēwèisuǒzhēfēishíshíděng  suīfēixìngzuìérwéiyǒuqíngbiézhēzhǐ  shòujièzhěfànmíngfànjiè  jiǎnxìngzuìdànzhēmíng  xìngzhēshuōmíngjiè  yǒuèr  wèibiǎobiǎo  shēnwéixìng  lüèbiànjièxìngchàbié  ruòdeqīngjìngmíng  xiāngwéimíngqīngjìng  yánzhě  zhěwèifànjièsuǒhuài  fànjièwèiqiánzhūshàn  èrzhěwèiyīnsuǒhuài  yīnwèitānděngfánnǎosuífánnǎo  sānzhězhì  wèiniànzhùděng  néngduìzhìfànjièyīn  zhěmiè  wèinièpánhuíxiàngnièpánfēishèngshēng  děngyánwéixiǎnyǒushuō  yǒushuō  jièjìngyóuzhǒngyīn  gēnběnjìng  èrjüànshǔjìng  sānfēixǘnhài  niànshèshòu  huíxiàng  yǒushīshuō  jièyǒuzhǒng  wèijiè  wèihuóèmíngzhìèwèishòushīluó  èrwàngjiè  wèitānzhūyǒushèngwèiduōcáigōngjìngchēngshòuchíjìngjiè  sānshùnjüézhījiè  wèiwèiqiújiětuōzhèngjiànděngshòuchíjìngjiè  qīngjìngjiè  wèilòujiè  néngyǒnghuògòu  biànjièlèi  xiūlèidāngbiàn  sòngyüē

děngyǐnshànmíngxiūnéngxǖnxīn

lùnyüē  yánděngyǐnshànshì  wèisānxìngyǒu  xiūmíng  wèixǖnxīndìngshànxīnxiāngnéngxǖnlìngchénglèi  huāxǖnshèng  shìmíngxiū  qiánbiànshīnéngzhāo  jièxiūèrlèisuǒgǎnyǘn  sòngyüē

jièxiūshènggǎnshēngtiānjiětuō

lùnyüē  jiègǎnshēngtiān  xiūgǎnjiětuō  shèngyánwèixiǎnjiùshèngwéiyán  wèishīnénggǎnshēngtiānguǒjiùshèngshuōjiè  chíjiènénggǎnguǒjiùshèngshuōxiū  jīngshuōrénnéngshēngfàn  wéigòngyǎnglái [  * qüǎn ] dōujiànwèicéngchù  èrwéigòngyǎngfāngsēngqiézàoshīyüánshìgōng  sānnéng  yǒuqíngxiūděng  shìfànliàngyǘn  sòngyüē

gǎnjiéshēngtiānděngwéifànliàng

lùnyüē  xiānguǐfànshīzuòshìshuō  suínénggǎnjiéshēngtiānshòuzhūkuàishìliàng  yóusuǒgǎnshòukuàishítóngfàntiānjié寿shòu  yǒuyán

yǒuxìnzhèngjiànrénxiūshíshèngxíngzhě便biànwéishēngfàngǎnjiétiān

shāshīzuòshìshuō  fēnbiémiàoxiāngzhōng  suǒbiànliàngtóng  děngyánwéixiǎnshìshuō  cáishīshuō  shīyǘn  sòngyüē

shīwèishírǎnbiànjīngděng

lùnyüē  ruònéngshíwéizhūyǒuqíngrǎnxīnbiànjīngděnglìngshēngzhèngjiěmíngwéishī  yǒudiāndǎohuòrǎnxīnqiúmínggōngjìngbiànzhě  shìrén便biànsǔn  qiánbiéshìsānshì  jīnshìjīngzhōngshùnsānfēnshàn  sòngyüē

shùnshùnjiětuōshùnjüéfēnsāngǎnàiguǒnièpánshèngdàoshàn

lùnyüē  yánshùnfènzhě  wèigǎnshìjiānàiguǒshàn  shùnjiětuōfēnzhě  wèidìngnénggǎnnièpánguǒshàn  shànshēng  lìngyǒuqíngmíngwéishēnzhōngyǒunièpán  ruòyǒuwénshuōshēngyǒuguòzhūnièpányǒu  shēnmáowéishùbēiduòlèi  dāngzhīzhíshùnjiětuōfēnshàn  jiàndechǎngyǒushēngzhīxüézhōngxiānyǒuzhǒngzi  shùnjüéfēnzhě  wèijìnnénggǎnshèngdàoguǒshàn  nuǎnděng  hòudāng广guǎngshuō  shìjiānsuǒshuōshūyìnsuànwénshù  yǘnyīngzhī  sòngyüē

zhūsuǒsānbìngnéngwéishūyìnsuànwénshù

lùnyüē  zhě  zhèngjiāxíngshēng  sānyīngzhīshēn  néngshìnéngsān  suǒyīngshòuxiǎngděng  zhōngshūyìnqiánshēnnéngyǜnwéi  suànwénqiánnéngyǜnwéi  hòushùyīngzhī  qiánnéngyǜnwéi  dànyóunéngshùjīnyīnglüèbiànzhūmíng  sòngyüē

shànlòumíngmiàorǎnyǒuzuìlièshànyǒuwéiyīngjiětuōmíngshàng

lùnyüē  shànlòumíngwéimiào  zhūrǎnmíngyǒuzuìyǒuliè  zhǔnmiàolièzhōngchéng  sòngbiàn  zhūyǒuwéishànmíngyīng  fēiyīngzhǔnchéng  wéimíngyīng  shùlìngzēngzhǎng  yòuwéiguǒ  guǒ  jiětuōnièpánmíngshàng  néngshèngnièpánshìshànshìchángchāozhòng  yǒushàngzhǔnchéng