佛心网
佛心网
俱舍论全文 俱舍论译文 俱舍论注音 俱舍论经典 俱舍论视频
主页/ 俱舍论注音/ 文章正文

阿毗达磨俱舍论 第二十卷注音

导读:阿毗达磨俱舍论 第二十卷尊者世亲造三藏法师玄奘奉诏译分别随眠品第五之二诸有情类于此事中随眠随增名系此事。应说过去现在未来何等随眠能系何事。颂曰若于此事中未断贪嗔慢过现若...

阿毗达磨俱舍论 第二十卷注音

阿毗达磨俱舍论 第二十卷

āshèlùn   èrshíjüàn

zūnzhěshìqīnzào

sānzàngshīxüánzàngfèngzhào

fēnbiésuímiánpǐnzhīèr

zhūyǒuqínglèishìzhōngsuímiánsuízēngmíngshì  yīngshuōguòxiànzàiwèiláiděngsuímiánnéngshì  sòngyüē

ruòshìzhōngwèiduàntānchēnmànguòxiànruòwèiláibiànxíngshēngshìshēngbiànxíngguòwèibiànxíngxiànzhèngyüánnéng

lùnyüē  qiězhūsuímiánzǒngyǒuèrzhǒng  zhěxiāng  wèitānchēnmàn  èrzhěgòngxiàng  wèijiànchī  shìsuīyǒuduōshuōsuǒ  yīngwèiduànliúzhìhòumén  ruòshìzhōngyǒutānchēnmàn  guòshìshēngwèiduàn  xiànzàishēngnéngshì  tānchēnmànshìxiānghuò  fēizhūyǒuqíngdìngbiàn  ruòwèiláishìshíxiàngyìngtānchēnmànsānbiànsānshìnǎizhìwèiduànjiēnéng  wèiláishíxiàngyìngtānchēnruòwèiduànshēngwéiwèiláishì  wèiláishíxiàngyìngtānchēnruòwèiduànshēngnéngsānshì  suǒqièjiànmíngláiwèiduànbiànsānshì  yóusānzhǒngshìgòngxiānghuòqièyǒuqíngbiàn  ruòxiànzàishìzhèngyüánjìngshí  suísuǒyīngnéngshì  yīngbiànzhūshìguòwèilái  wèishíyǒufāngshuō  ruòshíshìyǒuqièxínghéngshíyǒuyīngshuōwéicháng  ruòshíshìshuōyǒunéngsuǒ  shāshīdìngshíyǒu  ránzhūxíngmíngwéicháng  yóuyǒuwéizhūxiàng  wèisuǒjüédìngzēngmíngyīnglüèbiāozōngxiǎn  sòngyüē

sānshìyǒuyóushuōèryǒujìngguǒshuōsānshìyǒushuōqièyǒu

lùnyüē  sānshìshíyǒu  suǒzhě  yóujīngzhōngshìzūnshuō  wèishìzūnshuō  chúdāngzhī  ruòguòfēiyǒu  yīngduōwénshèngzhòngguòqínxiūyànshè  guòshìyǒu  yīngduōwénshèngzhòngguòqínxiūyànshè  ruòwèiláifēiyǒu  yīngduōwénshèngzhòngwèiláiqínduànxīnqiú  wèiláishìyǒu  yīngduōwénshèngzhòngwèiláiqínduànxīnqiú  yòuèryüánshífāngshēng  wèijīngshuō  shíèryüánshēng  èrzhě  wèiyǎn  广guǎngshuōnǎizhìzhū  ruòláishìfēishíyǒuzhě  néngyüánshíyīngqüèèryüán  shèngjiàozhèngláiyǒu  dāngzhèngzhèngyǒulái  shíshíyǒujìng  wèiyǒujìngshínǎideshēng  shēng  jüédìng  ruòláishìjìngshí  shìyīngyǒusuǒyüánshí  suǒyüánshíyīng  yòuxièyǒudāngguǒ  wèiruòshíguòzhě  shànèèrdāngguǒyīng  fēiguǒshēngshíyǒuxiànyīnzài  yóujiào  shāshī  dìngláièrshìshíyǒu  ruòwèishìshuōqièyǒuzōngjüédìngyīngshíyǒuláishì  shuōsānshìjiēdìngshíyǒu  shìshuōqièyǒuzōng  wèiruòyǒurénshuōsānshìshíyǒu  fāngshìshuōqièyǒuzōng  ruòrénwéishuōyǒuxiànzàishìguòshìwèiguǒ  shuōwèiláiguòshìguǒ  wéifēnbiéshuō  fēishè  jīnzhōngchābiéyǒu  shéisuǒshìzuìshàn  sòngyüē

zhōngyǒuzhǒnglèixiàngwèidàisānyüēzuòyòngshìzuìwéishàn

lùnyüē  zūnzhějiùzuòshìshuō  yóulèitóngsānshìyǒu  wèizhūxíngshìshí  yóulèiyǒushūfēiyǒu  jīnzuòshí  xíngsuīyǒushūér  yòubiànchénglàoshí  shèwèishìděng  fēishèxiǎn  shìzhūxíngshìshí  cóngwèiláizhìxiànzài  cóngxiànzàiguò  wéishědelèifēishě  zūnzhěmiàoyīnzuòshìshuō  yóuxiāngtóngsānshìyǒu  wèizhūxíngshìshí  guòzhèngguòxiāng  érmíngwéixiànwèixiàng  wèiláizhèngwèiláixiāng  érmíngwéiguòxiànxiàng  xiànzàizhèngxiànzàixiāng  érmíngwéiguòwèixiàng  rénzhèngrǎnshìshí  yìngmíngrǎn  zūnzhěshìyǒuzuòshìshuō  yóuwèitóngsānshìyǒu  wèizhūxíngshìshí  zhìwèiwèizhōngzuòshuō  yóuwèiyǒubiéfēiyǒu  yǜnchóuzhìmíngzhìbǎimíngbǎizhìqiānmíngqiān  zūnzhějüétiānzuòshìshuō  yóudàiyǒubiésānshìyǒu  wèizhūxíngshìshí  qiánhòuxiāngdàimíngyǒu  rénmíngmíng  zhǒngshuōqièyǒuzhōng  zhíyǒuzhuǎnbiàn  yīngzhìshùlùnwàidàopéngzhōng  èrsuǒshìxiàngluàn  sānshìjiēyǒusānshìxiàng  rénshìtānxiànxíngshí  jìngtānwéiyǒuchéngjiù  xiàntānwéitóng  suǒqiánhòuxiāngdài  shìzhōngyīngyǒusānshì  wèiguòshìqiánhòuchà  yīngmíngláizhōngwéixiànzài  wèiláixiànzàilèiyīngrán  zhōngsānzuìshàn  yüēzuòyòngwèiyǒuchābié  yóuwèitóngshìyǒu  wèizhūzuòyòngwèiyǒumíngwéiwèilái  yǒuzuòyòngshímíngwéixiànzài  zuòyòngmièmíngwéiguò  fēiyǒushū  zhī  yīngshuō  ruòláishìshíyǒuyīngmíngxiànzài  wèilái  qiányányüēzuòyòng  ruòěrxiànzàiyǒuyǎnděnggēntóngfēnshèyǒuzuòyòng  néngguǒguǒ  shìguòtónglèiyīnděngnéngguǒ  yīngyǒuzuòyòng  yǒubànzuòyòngshìxiàngyìng  lüètuīzhēng  dāng广guǎng  sòngyüē

àiyòngyǘnshì便biànhuàiyǒushéiwèishēngmièxìngshènshēn

lùnyüē  yīngshuōruòhéngyǒu  yīngqièshínéngzuòyòng  àilìngsuǒzuòyòngshíyǒushí  ruòwèizhòngyüánzhě  jiùfēi  chángyǒu  yòuzuòyòngyǘnděishuōwéiláijīn  zuòyòngzhōngérgèngyǒuzuòyòng  ruòzuòyòngfēiláijīnérshuōyánzuòyòngshìyǒu  wéiyīngchángfēiyīngyánzuòyòngmièwèiyǒumínglái  ruòzuòyòngzhě  yǒushī  rányǒu  yīngyányǒuguòshī  ruòěrsuǒshì便biànhuài  wèiruòzuòyòngshì  héngyǒuyòngyīngrán  děiyǒushímíngwéiguòwèi  suǒshìchéng  wéichéng  yǒuwéiwèishēngmíngwèilái  ruòshēngwèimièmíngxiànzài  ruòmièmíngguò  yīngshuōruòxiànzàishíyǒuláirán  shéiwèishēngshéimiè  wèiyǒuwéishíhéngyǒu  dechéngwèishēngmiè  xiānsuǒqüè  wèiyǒumíngwèishēng  hòuqüè  míngwéimiè  běnjīnyǒuyǒuháisānshì  yīngqièzhǒngjiēchéng  ránsuǒshuōhéngyǒuwéizhūxiàng  xíngfēichángzhědànyǒuyán  shēngmiè  héngyǒushuōxìngfēicháng  shìyánsuǒwèicéngyǒu  shì  yǒusòngyán

héngyǒuérshuōxìngfēichángxìngbiézhēnzàizuò

yòusuǒyánshìzūnshuō  láièrshìshíyǒuzhě  děngshuōyǒuláishì  wèiguòshìcéngyǒumíngyǒu  wèiláidāngyǒu  yǒuguǒyīn  shìshuōyǒulái  fēiwèiláixiànshíyǒu  shéiyányǒuxiànzàishì  fēixiànshìyǒuyǘn  yǒuláièrshìxìng  yīngjié  ruòshìyǒuyánshìláixìng  shuōyǒu  dàncéngdāngyīnguǒèrxìng  fēishíyǒu  shìzūnwéizhēbàngyīnguǒjiàncéngdāngshuōyǒulái  yǒushēngtōngxiǎnyǒu  shìjiānshuōyǒudēngxiānyǒudēnghòu  yòuyǒuyányǒudēngmièfēijīnmiè  shuōyǒuláiyīngěr  ruòěrzhěláixìngchéng  ruòěryüánshìzūnzhàngwàidàoshuōguòjìnmièbiànhuàiéryóushìyǒu  céngyǒuxìng  érjīnshìzūnzhòngwéishuōyǒu  suǒyǐnxiànxiāngzhōngguǒgōngnéng  shuōwéiyǒu  ruòěrzhě  guòxiànshíyǒuxìngguòchéng  yìngěr  báofànshèngkōngjīngzhōngshuō  yǎngēnshēngwèisuǒcónglái  yǎngēnmièshísuǒzào  běnjīnyǒuyǒuhái  láiyǎngēnruòshíyǒuzhě  jīngyīngshuōběnděngyán  ruòwèiyánxiànshìshuōjiùfēi  xiànshìxìngyǎngēnbié  ruòxiànshìběnjīnyǒuyǒuhái  shìyǎngēnláichéng  yòusuǒshuō  yàoèryüánshífāngshēng  láièrshìshíyǒuzhě  yīnggòngxǘn  wéiyüánshēngshízhě  wèizuònéngshēngyüán  wèidànnéngzuòsuǒyüánjìng  ruòzuònéngshēngyüán  wèiláibǎiqiānjiéhòudāngyǒu  huòdāngwéinéngshēngyüánshēngjīnshíshí  yòunièpánxìngwéiqièshēngwéinéngshēngyīngzhèng  ruòdànnéngwéisuǒyüánjìng  shuōguòwèishìsuǒyüán  ruòchéngsuǒyüánjìng  shuōyǒuchéngsuǒyüán  chéngsuǒyüán  wèicéngyǒudāngyǒu  fēiguòshòuděngshí  xiànfēnmíngguānwéiyǒu  dànzhuīcéngyǒuzhīxiàng  guānwèiláidāngyǒuěr  wèicéngxiànzàisuǒlǐngxiàng  shìzhuīguòwéiyǒu  dāngxiànzàisuǒlǐngxiàngshìguānwèiláiwéiyǒu  ruòxiànyǒuyīngchéngxiànshì  ruòxiàn  yīngyǒuyüánjìngshí  chéng  ruòwèiláiwēisǎnluànyǒuérfēixiàn  rán  xiāngshífēisǎnluàn  yòuruòyǒutóngxiànzài  wéiyǒuwēisǎnluànwéi  wēiyīngcháng  yòuwéiyīngwēisànjìngshǎofēnmíngshēngmiè  shìzūnchóngxiémìngzhělùnbèishànshìsuǒshuōjīng  jīngshuō  yǎngēnshēngwèisuǒcónglái  nǎizhì广guǎngshuō  yòufēishòuděngwēichéng  yánláisǎnluàn  ránshòuděngzhuīguān  wèimièshēngshíxiàng  ruòxiànyǒuyīngshìcháng  ruòxiàn  háiyīngyǒuyüánjìngshí  chéng  ruòqüánshìsuǒyüánzhěshísānchùyīngshìsuǒyüán  zhūyǒushísānchù  néngyüánshíwèisuǒyüán  ruòwèiyüánmíngwéijìng  shìyīngmíngwéi  yòuruòyüánshēngxiānfēiyǒuzhě  néngyüánshíwèisuǒyüán  ruòwèiyüánshēngwéijìngqiúshēngzhěyīnggèngshēng  ruòwèishēngzhùwèiláiwèi  wèiláishíyǒuwèi  ruòwèiláixiànshìzhě  fēi    ruòyǒushǎofēnchābiézhě  běnjīnyǒuchéng  shítōngyüányǒufēiyǒujìng  ránshuōshìjiānsuǒzhījiànshìchùzhě  shuō  rén怀huáizēngshàngmànfēiyǒuxiànxiāngwèiyǒu  wéiyǒufāngguānwéiyǒu  ruòzhěqièjüéjiēyǒusuǒyüán  yüánjìngděiyǒuyóu  huòyǒuchābié  yìngrán  báofànchùshuōshànláichú  děngruònéngwèi  chǎnkuángyǒuxìnyǒuqín  dànjiàolìnghuòshèng  jiàolìngdànhuòshèng  便biànzhīyǒushìyǒu  fēiyǒushìfēiyǒu  yǒushàngshìyǒushàng  shàngshìshàng  yóushuō  shíyǒujìngyǒuláizhě  chéngyīn  yòusuǒyán  yǒuguǒyǒuláizhě  rán  fēijīngshīzuòshìshuō  guònéngshēngdāngguǒ  ránwéixiānsuǒyǐnxiāng  zhuǎnbiànchàbiélìngdāngguǒshēng  pǐnzhōngdāng广guǎngxiǎnshì  ruòzhíshíyǒuguòwèiláiqièshíguǒchángyǒuguǒyǒugōngnéng  ruòwèinéngshēngsuǒshēngguǒběnjīnyǒuchéng  ruòqièqièshíyǒu  shéishéiyǒunéngshēnggōngnéng  yòuyīngxiǎnchéngzhòngwàidàosuǒdǎngxiélùn  zuòshìshuō  yǒuchángyǒu  cháng  shēng  yǒumiè  ruòwèinénglìngguǒchéngxiànzàilìngguǒchéngxiànzài  ruòwèiyǐnlìngzhìfāngsuǒsuǒyǐnguǒyīngcháng  yòudāngyǐn  yòusuǒyǐnyīngběn  ruòwèidànlìngyǒuchābié  běnjīnyǒuchéng  shìshuōqièyǒu  ruòshuōshíyǒuguòwèilái  shèngjiàozhōngfēiwéishànshuō  ruòshànshuōqièyǒuzhě  yīngjīngsuǒshuōérshuō  jīngshuō  jīngyán  fànzhìdāngzhī  qièyǒuzhě  wéishíèrchùhuòwéisānshì  suǒyǒuérshuōyǒuyán  ruòláishuōyǒunéngsuǒ  suǒshēngyīnsuímiányǒu  shuōyǒuláinéngfánnǎo  yüánfánnǎosuímiányǒu  shuōyǒuláisuǒshì  ruòsuímiánduàndemíng  shāshīzuòshìshuō  xiànshíyǒuguòwèilái  suǒyǒuzhōngnéngtōngshì  zhūàizhěyīngshìzhī  xìngshènshēnfēixǘnjìng  néngshì便biànwéi  yǒuménshēngmiè  wèiděngshēngděngmiè  yǒuménshēngmiè  wèiwèiláishēngxiànzàishìmiè  yǒuménshìmíngshēng  zhèngshēngshíshìsuǒshè  yǒuménshuōshìyǒushēng  wèiláishìyǒuduōchà  bànglùnle  jīnyīng  zhūshìduàn  shèshìduàn  ruòshìduàn  yǒushìduànérfēi  duànfēishìyǘn  sòngyüē

jiànduànbiànxíngsuímiánqiánpǐnduànyüányóu

lùnyüē  qiějiàndàowèi  zhìshēngzhìwèishēng  jiànsuǒduànzhūshìduàn  jiànsuǒduànbiànxíngsuímiánruòwèiyǒngduànnéngyüánzhěyóu  xiūdàowèisuídàoshēng  jiǔpǐnshìzhōngqiánpǐnduàn  wèiduànpǐnsuǒyǒusuímiánnéngyüánzhěyóu  duànfēi  shìyīngzhī  shìyǒusuímiánsuízēng  ruòsuíshìbié  便biànfèiduōyánlùn  shìyīngzàolüèshā  yóusuīláoshǎoshǎogōng  érnéngyüèwènliú  wèisuīduōlüèwéishíliùzhǒngsānjièlòu  néngyüánshímíngshùrándànyīnglezhīshíjìng  shìsuímiánsuízēng  zhōngqiěyīngzhīshíjìng  sòngyüē

jiànxiūduànruòjièsuǒjièsānlòushísuǒxíngxiàsānshàngjìngshíjìngtōngsānjièsānjìngshíyüánjiànmièdàosuǒduànjiēzēngshíxínglòusānjièzhōnghòusānjìngshíjìng

lùnyüē  ruòjièjiànjiànxiūsuǒduàn  shíyüán  wèijièsānqiánshuō  jièxiūsuǒduàn  lòu  jiēróngyüán  ruòjièqiánsuǒshuōsānzhūshíyüán  wèixiàsānjiēqiánshuō  shàngjièxiūsuǒduàn  lòu  jiēróngyüán  ruòqiánsuǒshuōsānzhūshíshíyüán  wèisānjièsānjiēqiánshuō  lòushíjiēróngyüán  jiànmièjiàndàosuǒduànzhū  yīngzhīzēngshíyüán  yǘn  wèijièjiànmièsuǒduànwéiliùshíyüán  qián  zēngjiànmièduàn  jiàndàosuǒduànwéiliùshíyüán  qián  zēngjiàndàoduàn  jièjiànmièdàoduàn  suíyīngwéijiǔshíshíyüán  ruòlòuwéishíshíyüán  wèisānjièzhōnghòusān  jiànmièdàoxiūsuǒduànshí  lòushí  jiēróngyüán  wèishèqián  shuōsòngyán

jiànxiūduànyīngzhīshíshíyüánjiànmièdàosuǒduànzēngshíyüánlòuyīngzhīnéngwéishíshíjìng

shìlezhīshíliùzhǒngwéishíliùshísuǒyüánjìng  jīnyīngshìsuímiánsuízēng  ruòbiéshūtiáokǒngwénfán广guǎng  lüèshìfāng  qiěyǒuwènyán  suǒshìnèigēnyǒusuímiánsuízēng  yīngguāngēnzǒngyǒuzhǒng  wèijièxiūsuǒduàn  jiè  lòu  qièlòufēizhūsuímiánzhīsuǒsuízēng  qiánshuō  zhōngqiánliùsuísuǒyīngxiūsuǒduànzhūbiànxíngjièqièsuímiánsuízēng  ruòyǒuwènyán  yüángēnshíyǒuzhǒngsuímiánsuízēng  yīngguānshízǒngyǒushíèr  wèijièchújiànmièduàn  jiè  jièèr  jiàndàoxiūsuǒduàn  lòushíèr  jiēnéngyüángēn  suísuǒyīngjiè  jièyǒuwéiyüán  jièèr  zhūbiànxíngsuímiánsuízēng  ruòyǒuwènyán  yüányüángēnshíyǒuzhǒngsuímiánsuízēng  yīngguānshízǒngyǒushí  qiánshíèrgēngjiāèrzhǒng  jièjiànduàn  shìshíshínéngyüányüángēn  suísuǒyīngshàng  suímiánsuízēng  zhǔnfāngyīng  ruòxīnyóumíngyǒusuímián  xīndìngsuízēng  jüédìng  huòyǒusuímián  wèixīnxiāngyìng  yüánxīnwèiduànxiāngyìngduànsuízēng  ményīngzuòshìshuō  sòngyüē

yǒusuímiánxīnèrwèiyǒurǎnrǎnyǒurǎnxīntōngèrrǎnsuízēng

lùnyüē  yǒusuímiánxīnzǒngyǒuèrzhǒng  yǒurǎnrǎnxīnchābié  zhōngyǒurǎnhuòyǒusuízēng  wèixiāngyìngyüánsuímiánwèiduàn  xiāngyìngduànsuízēng  réngshuōyǒusuímián  héngxiāngyìng  ruòrǎnzhě  wéisuízēng  yüánsuímiánwèiyǒngduàn  wéisuízēngmíngyǒusuímián  shàngsuǒshuōshízhǒngsuímiánshēngshí  shéiqiánshéihòu  sòngyüē

míngxiéshēnbiānjiànjièjiàntānmànchēnyóuqiányǐnhòushēng

lùnyüē  qiězhūfánnǎoshēngshí  xiānyóumíngliǎo  guānnǎizhìdào  yóuliǎo  yǐnshēng  wèiwénèr便biàn怀huáiyóu  wèifēi  nǎizhì广guǎngshuō  cóngyóuyǐnxiéjiànshēng  wèixiéwénshēngxiéjüédìngnǎizhì广guǎngshuō  yóuyǐnshēnjiànshēng  wèiyǜnzhōng  便biànjüédìngzhíshì  cóngshēnjiànyǐnbiānjiànshēng  wèizhíduànchángbiāncóngbiānjiànyǐnshēngjiè  wèiyóusuízhíbiān便biànzhíwéinéngjìng  cóngjièjìnyǐnjiànshēng  wèinéngjìngzhíwéishèng  cóngjiànyǐntānshēng  wèijiànzhōngqíngshēnài  cóngtānhòuyǐnmànshēng  wèijiànzhōngshēnàizhù  shìshēnggāolíngmiè  cóngmànhòuyǐnshēngchēn  wèijiànzhōngshēnàishì  suǒwéijiànzhōngqíngnéngrěnzēngxián  yǒushīshuō  jiànjiěshěwèizhōngzēngxián  jiànsuǒduàntānděngshēngshí  yüánxiāngjiànwéijìng  shìqiě  shuōyüèzhěqiánhòudìng  zhūfánnǎoyóuyīnyüán  sòngyüē

yóuwèiduànsuímiánsuíyīngjìngxiànfēizuòshuōhuòyīnyüán

lùnyüē  yóusānyīnyüánzhūfánnǎo  qiějiāngtānchánshí  wèiduànwèibiànzhītānsuímián  shùntānjìngxiànzàiqián  yüánfēizuò  yóu便biàntān  sānyīnyüányīnjìngjièjiāxíngsān  fánnǎolèiyīngzhī  wèiqiěyīnyüánshuō  huòyǒuwéituōjìngjièshēng  退tuìgēnāluóhànděng  shàngsuǒshuōsuímiánbìngchán  jīngshuōwéilòuliúè  lòuwèisānlòu  lòu  èryǒulòu  sānmínglòu  yánliúzhě  wèiliú  liú  èryǒuliú  sānjiànliú  míngliú  èwèiè  liúshuō  wèi    èrjiàn  sānjièjìn    shìlòuděngyǘn  sòngyüē

fánnǎobìngchánchúchīmínglòuyǒulòushàngèrjièwéifánnǎochúchītóngnèiméndìngmíngzhūyǒuběnbiéwéilòuliúèránbiéjiànjiànshùnzhùfēilòuyǒuèbìngchījiànfēnèrmíngmíngbiéfēinéng

lùnyüē  jièfánnǎobìngchánchúchīshízǒngmínglòu  wèijiègēnběnfánnǎosānshíbìngshíchán  jièfánnǎochúchīshíèrzǒngmíngyǒulòu  wèishàngèrjiègēnběnfánnǎoèrshíliù  yǒuhūnchéndiàoèrzhǒngchán  pǐnlèizhōngzuòshìshuō  yǘnyǒulòu  wèichúmíngèrjièsuǒjiésuímiánsuífánnǎochán  jīnzhōngshuō  jiā湿shīluóguóshāshīyán  jièchánshǎozài  yüánshuōèrjièsuímiánwéiyǒulòu  tóngxìngnèiménzhuǎn  dìngshēng  yóusāntóngwéi  qiánsuǒshuōmíngyǒutānyīn  shìzhōngmíngyǒulòu  zhǔnsānjièshímíngzhìwéimínglòu  yüánwéibiélòumíng  míngnéngwéizhūyǒuběn  liúèlòutóng  ránzhōngjiànbié  wèiqiánlòuliúè  shìyǒulòuyǒuliúyǒuè  chūzhūjiànwéijiànliújiànèzhě  wèiměnglìngzhùmínglòu  hòudāngshuō  jiànshùn  xìngměng  yóulòumíng  dànwéilòu  shìxiǎnèrshíjiǔmíngliúwèitānchēnmànyǒuzhǒngchánshí  èrshímíngyǒuliú  wèitānmànshí  sānshíliùmíngjiànliúwèisānjièzhōngshíèrjiàn  shímíngmíngliú  wèisānjièmíngyǒu  yīngzhīèliútóng  yīngzhītóngè  ránbìngmíng  jiànfēnwéièrqiánèbié  qiánèbìngmíngsānshízǒngmíng  wèitānchēnmànmíngyǒubìngshíchán  qiányǒuèbìngèrjièmíngsānshízǒngmíng  wèitānmànmíngshíyǒu  jiànèzhōngchújièjìnsānshízǒngmíngjiàn  suǒchúliùmíngjièjìn  yüánbiéjièjìn  yóuwéishèngdàoyüàn  shuāngkuángzàijiāchūjiāzhòng  wèizàijiāzhòngyóukuánghuò饿èděngwéitiāndào  zhūchūjiāzhòngyóukuánghuòshèàijìngwéiqīngjìngdào  yüánmíngbié  néngzhūyǒumíng  ránzhūmíngfēinéng  wèiliǎoxiāngshuōmíngmíng  fēinéng  fēiměng  dànwéi  ránjīngshuō  èyǘn  wèizhūzhōngtānqīnàimēndānshìcángsuízhùchánxīn  shìmíngè  yǒuèjiànèyīngzhīěr  yòujīngshuō  tānmíng  yóuzhī  děngsuǒtānmíngděng  shìbiànsuímiánbìngchán  jīngshuōwéilòuliúè  suímiánděngmíngyǒu  sòngyüē

wēièrsuízēngsuízhúsuízhùliúpiāozhíshìsuímiánděng

lùnyüē  gēnběnfánnǎoxiànzàiqiánshíxíngxiāngnánzhīmíngwēi  èrsuízēngzhě  néngsuǒyüánsuǒxiāngyìngzēnghūnzhì  yánsuízhúzhě  wèinéngdehéngsuíyǒuqíngchángwéiguòhuàn  zuòjiāxíngwéilìngshēng  huòshèláowèizhēérshùxiànmíngsuí  yóushìmíngsuímián  liúyǒuqíngjiǔzhùshēng  huòlìngliúzhuǎnshēngzhōng  cóngyǒudǐngtiānzhìjiàn  yóuxiāngliùchuāngménxièguòqióngmíngwéilòu  piāoshànpǐnmíngliú  yǒuqíngmíngwéiè  néngwéizhímíngwéi  ruòshànshìzhěyīngzuòshìyán  zhūjìngjièzhōngliúzhùxiāngxièguòjüémíngwéilòu  jīngshuō  寿shòudāngzhī  wǎnchuánliúérshàng  shègōngyòngxíngshàngwéinán  ruòfàngchuánshùnliúér  suīshègōngyòngxíngwèinán  shànrǎnxīnyīngzhīěr  zhǔnjīng  jìngjièzhōngfánnǎojüéshuōmíngwéilòu  ruòshìzēngshàngshuōmíngliú  wèizhūyǒuqíngruòzhuì  wéisuíshùnnéngwéi  yǒngfànpiāonánwéi  xiànxíngshífēizēngshàngshuōmíngwéiè  dànlìngyǒuqíngzhǒngzhǒnglèi  huòshùxiànxíngmíngwéiè  zhíděngshuōmíngwéi

shuōqièyǒushèlùnjüànèrshí