佛心网
佛心网
俱舍论全文 俱舍论译文 俱舍论注音 俱舍论经典 俱舍论视频
主页/ 俱舍论注音/ 文章正文

阿毗达磨俱舍论 第二十二卷注音

导读:阿毗达磨俱舍论 第二十二卷分别贤圣品第六之一如是已说烦恼等断于九胜位得遍知名。然断必由道力故得。此所由道其相云何。颂曰已说烦恼断由见谛修故见道唯无漏修道通二种论曰。...

阿毗达磨俱舍论 第二十二卷注音

阿毗达磨俱舍论 第二十二卷

āshèlùn èrshíèrjüàn

fēnbiéxiánshèngpǐnliùzhī

shìshuōfánnǎoděngduànjiǔshèngwèidebiànzhīmíng  ránduànyóudào  suǒyóudàoxiāngyǘn  sòngyüē

shuōfánnǎoduànyóujiànxiūjiàndàowéilòuxiūdàotōngèrzhǒng

lùnyüē  qián广guǎngshuōzhūfánnǎoduànyóujiàndàoxiūdào  dàowéilòuyǒulòu  jiàndàoyīngzhīwéishìlòu  xiūdàotōngèr  suǒzhě  jiàndàonéngzhìsānjiè  dùnduànjiǔpǐnjiànsuǒduàn  fēishìjiàndàoyǒukānnéng  jiànwèizhōngdàowéilòu  xiūdàoyǒutōngèrzhǒng  xiàngsuǒyán  yóujiàn  suǒjiànxiāngyǘn  sòngyüē

xiānshuōwèimièdàoránsuíxiànguān

lùnyüē  yǒuzhǒng  míngxiānshuō  chùshuō  wèichūpǐnzhōngfēnbiéyǒulòulòuchù  shuō  wèisòngyán  lòuwèishèngdào  shuōdào  mièwèi  shuōmiè  shìjiān  shuō  shuō  ěr  yǘn  jīnsuǒliè  èrsānmièdào  yǒu  ěr  yǘn  xiānsuǒbiàn  wèixiǎntóngshuōránshēng  yüánshì  suíxiànguānwèixiānhòuérshuō  wèixiànguānzhōngxiānsuǒguānzhě便biànzàixiānshuō  ruòzhěyīngxiānshuōyīnhòufāngshuōguǒ  ránhuòyǒushuōsuíshēng  niànzhùděng  huòyǒushuōsuí便biàn  zhèngshèngděng  wèizhōngjüédìng  shìxiānduànshēnghòuzhēwèishēng  dànsuíyán便biàn  jīnshuōsuíjiāshīxiànguānwèizhōngxiānhòu  yüánxiànguānrán  jiāxíngwèizhōngshìguān  yüánjiāxíngshìguān  wèiruòyǒushìàizhùchùnéngzuònǎo  wèiqiútuōyīn  yīngzuìchūguānchá  xiūxíngzhějiāxíngwèizhōngzuìchūguān    guānshéiwéiyīn  便biànguānyīn  yīn  guānshéiwéimiè  便biànguānmiè  mièmiè  hòuguānmièshéiwéidào  便biànguānmièdào  dàodào  jiànbìngxǘnbìngyīn  bìnghòuqiúliángyào  jīngshuō  jīngshuō  wèiliángjīng  jīngyán  wángzhě  wèinéngjiàn  shànzhībìngzhuàng  èrshànzhībìngyīn  sānshànzhībìng  shànzhīliángyào  láiěrwéiwángshílezhīmièdào  jiāxíngwèishìguān  xiànguānwèizhōngěr  yóujiāxíngsuǒyǐn  guānzòngbēnchí  xiànguānmíngwéi  yīngzhīxiànděngjüé  yüánshuōwéishìlòu  duìxiàngnièpánzhèngjüéjìng  jüézhēnjìngdezhèngmíng  yīngzhīzhōngguǒxìngyǜnmíngwéi  yīnxìngyǜnmíngwéi  shìnéng  yóuyīnguǒxìngfēn  míngsuīyǒushūfēiyǒu  mièdàoèryǒushū  jīngzhōngshuōwéishèng  shìshèngzhědeshèngmíng  fēishèngzhěchéngwàng  qièshìxìngdiāndǎo  ránwéishèngzhěshíjiànfēi  shìjīngzhōngdànmíngshèng  fēifēishèngdiāndǎojiàn  yǒusòngyán  shèngzhěshuōshì  fēishèngshuōwéi  shèngzhěshuōwéi  fēishèngshuōshì

yǒushīshuō  èrwéishèng  èrtōngshìshèngfēishèng  wéishòufēnshì  suǒbìngfēi  yánzhūyǒulòuxíngjiēshì  sòngyüē

yóusānsuǒyīngqièfēiyǒulòuxíng

lùnyüē  yǒusānxìng  xìng  èrhángxìng  sānhuàixìng  zhūyǒulòuxíngsuǒyīngsānzhǒngxìng  jiēshì  yǒushī  zhōngyǒulòuxínghuàimíngwéi  zhūfēiyǒulòuxíngmíngwéi  chúsuǒyǒulòuxíngxíngmíngwéi  wèiwéifēi  wèiděngsānshòuyóusānshòulìngshùnshòuděngzhūyǒulòuxíngdeděngmíng  suǒzhě  ruòzhūshòuyóuhuàichéngxìng  jīngyán  zhūshòushēngshízhùshíhuàishí  ruòzhūshòuyóuchéngxìng  jīngyán  zhūshòushēngshízhùshí  shòuyóuxíngchéngxìng  zhòngyüánzào  jīngyán  ruòfēichángshì  shòushùnshòuzhūxíngrán  yǒushīshì  xìngmíngxìng  shìnǎizhìxíngxìngmíngxíngxìng  yīngzhīzhōngshuōfēiwéihuàizhě  yóugòng  shíqièxíng  wéishèngzhěsuǒnéngguānjiàn  yǒusòngyán

jiémáozhìzhǎngrénjüéruòzhìyǎnjīngshàngwéisǔnānshǒuzhǎngjüéxíngjiézhìzhěyǎnjīngyüánshēngyàn

zhūjiànshòuyǜnshēngxīn  zhòngshèngyǒudǐngyǜn  dàoyīngshìxíngshè  yǒuwéixìng  dàofēi  wéishèngxīnshìxíngxiàng  fēishèngdàowéishèngxīn  yóunéngyǐnzhòngjìn  ruòguānzhūyǒuwéinièpánjìngzhě  yóuxiānjiànshìhòuguānmièwéijìng  yǒuwéiyánwéixiǎnyǒulòu  ruòzhūzhōngyǒu  yüándànshuōwéishèng  yǒulèishì  yóushǎo  zhì绿dòudòuzhōng  shǎocóngduōmíngdòu  shéiyǒuzhìzhěshuǐjiāoyōngyǒushǎoshēngyōngwéi  yǒusòngshìyán

néngwéiyīnnéngzhòngyǒushuōmíng

shíyīngyán  shèngzhěguāncházhūyǒujiēshì  jiùxíngtóngwèi  yóuwéifēi  guānshòuwéi  yóuxìngfēichángwéishèngxīn  xiāngguānděngshífēixiāngshòu  yǒuwèi  shòushìyīn  zhūshèngguānwéizhě  shìfēi  néngwéiyīnshìxíngxiàng  guān  yòuzhūshèngzhěshēng  yüányǒuxiǎngzhuǎn  fēizhūyǜnwéishòuyīn  yòujīngshuōxíngyòng  ruòyóufēichángguānwéi  fēichángguānxíngxiāngbié  shēngmièguānwéifēicháng  wéishèngxīnguānzhīwéi  dànjiànfēichángzhīwéishèngxīnfēichángxíngxiāngnéngyǐnxíngxiàng  yǒushīzuòshìzhí  dìngshíshòuwéishì  yǘnzhīrán  yóujiào  yǘnyóujiào  shìzūnyán  zhūsuǒyǒushòufēishì  yòujīngyán  yīngguānshòu  yòujīngyán  wèimíngwéidiāndǎo  yǘnyóu  zhūyīnjiēdìng  wèizhūsuǒyǒuyǐnshílěngnuǎnděngshì  zhūyǒuqínglèiwéiyīn  ruòfēishíguòliàngshòuyòng便biànnéngshēng  chéngyīnyīngyīn  zēngshèngwèihuòsuīpíngděngdànyóufēishí便biànchéngyīnnéngshēng  zhīděngběnshìyīn  zēngshèngshíxiāngfāngxiǎn  wēituōyīngrán  yòuzhìshífāngjüé  tuōjüénǎishēng  wèiruòwèizāohánděngsuǒshí  yīnshēngjüé  duìzhìzhòngyīnzhōng  wàngnéngshēng  shíjüédìngnéngshēngyīn  tuōzhōngwèi  zhòngdànzànjiānděng  shòuwéi  dìngshí  duìzhūshīyánshíyǒu  yányīng  yǘnzhīrán  qiěyīngfǎnzhēngzhěmíngwéi  ruòwèiyǒushìyüèyǒuyīngchéng  ruòwèisǔnhàiyǒuráoyǒuyīngchéng  ruòwèifēiàiyǒuàiyǒuyīngchéng  ruòwèiàifēichéngshí  zhūshèngzhěrǎnshíàichéngfēiài  ěr  àishèngrǎnshí  yóuménguānwéifēiài  wèiruòyǒushòuxiāngài  shòuwèichángchéngfēiài  ránzhūshèngzhěrǎnshí  xíngxiāngyànhuànshòu  wèiguānshòushìfàngchù  yàoyóu广guǎnggōngsuǒchéngbiànhuàichángfēiài  fēixiāngshìfēiài  ruòshìfēiàiyīngzhōngyǒuàizhě  ruòàirǎnshíshèngzhěyīngxíngxiāngguāncháshòushēnshēngyànhuàn  yóuxiāngyǒushíshòu  ránshìzūnyánzhūsuǒyǒushòufēizhě  shìtōng  jīngyán  gàoqìng  zhūxíngjiēshìcháng  zhūyǒuwéijiēshìbiànhuài  zuòshìshuō  zhūsuǒyǒushòufēishì  zhījīngzuòshìshuō  ruòyóuxiāngshuōshòujiē  yüánqìngzuòshìwènyán  jīngshuōyǒusānshòu  wèi  jīngyánzhūsuǒyǒushòufēishì  qìngdànyīngzuòshìwèn  shuōyǒusānshòu  shìzūnyīngdànzuòshì  shuōyǒusānshòu  jīngzhōngshìwèn  yóuxiāngshíyǒusānshòu  shìzūnyánshuōzhūsuǒyǒushòufēishì  xiǎnshìsuǒshuōjīngbiéshuōfēizhēnle  yòujīngyán  yīngguānshòuzhě  yīngzhījīngxiǎnshòuyǒuèrzhǒngxìng  yǒuxìng  wèishòuxiāngménshìài  èryǒuxìng  wèiménshìchángbiànhuài  ránguānshínéngwéi  zhūyǒutānzhědànwèi  ruòguānshínénglìngjiětuō  shìguānzhětān  guānnénglìngjiětuō  qüànyǒuqíngguānwéi  zhīxiāngshì  yǒusòngyán

zhūzhèngbiànjüézhīzhūxíngfēichángyǒuwéibiànhuàishuōshòujiē

yòujīngyánwèimíngdiāndǎozhě  biéshuō  zhūshìjiānzhūshòumiàozhūyǒufēnzhōngxiàngchéngdiāndǎo  wèizhūshòuruòményǒuxìng  ránzhūshìjiānwéiguānwéichéngdiāndǎo  zhūmiàojìngshǎoduō  wéiguānwéichéngdiāndǎo  zhūyǒurán  yóunéngzhèngshòushíchéng  ruòshòuxiāngshíjiēzhě  shuōsānshòuyǒushèng  ruòwèishìzūnsuíshuōzhě  yīngzhèng  shìzūnyánshuōshòufēi  yòuguānshòushuōshíyán  wèijīngshuō  suǒyǒugēnsuǒyǒugēnyīngzhīèrjiēshìshòu  nǎizhì广guǎngshuō  zuòshìshuō  ruòzhènghuìshíguānjiànshìgēnsānjiéyǒngduàn  nǎizhì广guǎngshuō  yòushòu  suíshùnshìfēnbiéshuōsān  ruòwèishìjiānxiàshàngzhōng  děngsānjüé  suíshùnshuōděngsān  rán  sān  yīngxiàděngsānwéishàngděngjüé  yòushòushūshèngxiāngwèichùděngsuǒshēngshí  yǒuxiàérshìzhōngshòujüé  ruòěrshíyǒuxiàzhě  shìxiàmièwèishēng  shìyīngěrshíyǒujüé  wèizhòngdōuyǒu  shòushízhēngwèněr  yòuxiàpǐnshòuxiànzàiqiánshí  shòufēnmíngměng  zhōngpǐnshòuxiànzàiqiánshíxiāngwéi  yīng  yòuxiàsāndìngshuōyǒu  yīngyǒuxià  shàngzhūdeshuōyǒushě  yīngyǒuzhōng  dìngshèngzēng  yīngzhèng  yīngxiàděngsānjiànděngsānshòu  yòujīngshuō  gàomíng  ruòxiàngshìfēifēisuǒsuí  nǎizhì广guǎngshuō  zhīdìngyǒushǎofēnshí  shìqiěbiànsuǒyǐnjiàoxiǎnshíwéizhèngchéng  suǒyánchéngzhèng  qiězhūyīnjiēdìngzhě  fēizhèng  yīn  wèiguānsuǒfēnwèichābiézhūwàijìngjièfāngwéiyīnhuòwéiyīn  fēiwéiwàijìng  ruòwàijìngzhìsuǒshìfēnwèinéngwéiyīn  wèichángzhìwèiyīn  shìyīnfēijüédìng  shìjiānhuǒguānsuǒzhǔzhìfēnwèichābiéwéiměishúyīnhuòwéiwéiyīnfēiwéihuǒ  ruòhuǒzhìsuǒzhǔzhìshìfēnwèi  wèiměishúyīn  wèichángzhìfēiměishúyīnměishúyīnfēijüédìng  yīněr  jüédìngchéng  yòusānjìngzhōngyīndìng  yīnshínéngshēng  yòusuǒshuōyàozhìshíjüézhě  zhǔnqián  wèishòushūshèngxiāngwèichùděngsuǒshēngshí  duìzhìérshìzhōngjüé  shèěrshízhìzhě  néngzhìmièwèishēng  ěrshízhuǎnyīngshēngjüé  yòujìngzhìshēng  shìděngzhǔnqiányīngshuō  yòusuǒshuōtuōzhōngjüénǎishēngjiānzhě  shēnfènwèishínéngshēng  nǎizhìshēnshìfēnwèiwèimièqiányǒushēng  mièěr  ruòzhěwèihòushíyīngzhuǎnzēng  jiànwēi  shìtuōshēnwēishēngjiěláoyīngzhīěr  ruòxiānzuìhòushíwéichuāránshēngjüé  yóushēnbiànfēnwèibié  jiǔděnghòushíyǒugānwèi  shìshòushíyǒuchéng  yóudìngzhī  zhūyǒulòuxíngsānyīngmíng  xíngmíng  shuōdìngwéiyüèjīng  jīngwéishuōàiwéi  jīngjiùshèngshuōàiwéi  shísuǒshì  shìyóuzhèngzhī  jīngzhōngshuō  báofànzhōngyán

àimíngwéiyīnzhāohòuxínglìngzhūyǒuxiāngmíngjiāluó

yòujīngshuōzhǒngzhǒngzi  biémíngshuōyǒushí  yòujīngshuōzhìjièzhōng  biémíngshuōshízhù  jīngsuǒshuōshìyán  āxiàngshuō  ránjīngzhōngshuōàiwéizhě  piānshuōyīn  zhōngshuōàimíngjiēwéiyīnzhě  shuōshēngyīnyīn  yǘnzhīěr  wéishēngyīnàiwéiyīn  jīngsuǒshuō  yòujīngzhōngxiǎnshìhòuhángyǒuyīnyǒuyüányǒu  wèibiéjiànzhǒngzitiánshuōyǒushíshízhù  fēiwéiàiwéi  míngshēng  míng  jièshēngděngpǐnlèichābiéchūxiàn  shuōmíngwéishēng  ruòchābiéhòuyǒuxiāng  shuōmíngwéi  yǒuàiwéièryīn  zhǒngzimàiděngbiézhǒnglèiwéinéngshēngyīn  shuǐqièchābiéwéinéngyīn  yǒuàiwéishēngyīn  yīngzhīěr  àiwéiyīnwéizhèng  àihòuyǒu  wèiyǒuàiàièrmìngzhōng  wéijiànyǒuàizhěhòuyǒugèng  yóuzhèngàiwéiyīn  yǒudìngsuíài  yòuyóuàixiānghòu  xiànjiànruòshìchùyǒuài  xīnxiāngshù  yóuzhī  yǒuàinénglìngxiāngchíhòuyǒu  yòuhòushēn  gèngyǒufēngzhíjiānzhùtānàizhě  dòuxièzǎoshíshuǐshēnzhìgānzàowèizhùshēnnánjiā  shìyǒuwéiyīnzhíhòushēnàizhě  yóuzhèngàiwéiyīn  shìshìzūnshuōyǒu  jīngshuō  yǒuèrzhǒng  shì  èrshèng  shìèr  xiāngyǘn  sòngyüē

jüé便biànhuìěrpíngshuǐshìmíngshèng

lùnyüē  ruòjüé便biàn  yīngzhīmíngshì  píngbèiwéisuìfánshípíngjüé  děngěr  yòuruòyǒuhuìchújüé便biànshìshì  shuǐbèihuìděngshíshuǐjüé  huǒděngěr  wèishíshìxiǎngmíngshīshèwéi  shīshèyǒumíngwéishì  shìshuōyǒupíngděng  shìshífēimíngshì  ruòmíngshèng  wèijüéhuìjüéréngyǒu  yīngzhīmíngshèng  děngsuìzhìwēi  huòshènghuìchúwèiděng  jüéhéngyǒu  shòuděngrán  zhēnshíyǒumíngshèng  shèngshuōyǒuděng  shìshífēimíngshèng  xiānguǐfànshīzuòshìshuō  chūshìzhìhòudeshìjiānzhèngzhìsuǒzhūmíngshèng  zhìsuǒzhūmíngshì  biànzhū  yīngshuōyǘnfāng便biànqínxiūjiàndào  sòngyüē

jiāngjiàndàoyīngzhùjièqínxiūwénxiūsuǒchéngwèimíngjìng

lùnyüē  zhūyǒuxīnjiāngjiàn  yīngxiānānzhùqīngjìngshīluóránhòuqínxiūwénsuǒchéngděng  wèixiānshèshòushùnjiànwén  wénqínqiúsuǒwén  wéndǎowéi  fāngnéngdìngxiū  xíngzhěshìzhùjièqínxiū  wénsuǒchénghuìsuǒchénghuì  suǒchénghuìxiūsuǒchénghuì  sānhuìxiāngchàbiéyǘn  shāshīwèi  sānhuìxiāngyüánmíng  yǒubié  wénsuǒchénghuìwéiyüánmíngjìng  wèinéngshèwénérguān  suǒchénghuìyüánmíngjìng  yǒushíyóuwényǐn  yǒushíyóuyǐnwén  wèiqüánshèwénérguān  xiūsuǒchénghuìwéiyüánjìng  néngshèwénwéiguān  ruòyǒurénshēnshǐshuǐ  céngwèixüézhěshěsuǒ  céngxüéwèichénghuòshèhuòzhí  céngshànxüézhědàisuǒ    sānhuìěr  yǒuyán  ruòěrhuìchéng  wèitōngyüánmíngyüán  yīngshìwénxiūsuǒchéng  jīnxiángsānxiàngguòbiézhě  wèixiūxíngzhěwénzhìjiàosuǒshēngshènghuìmíngwénsuǒchéng  zhèngsuǒshēngshènghuìmíngsuǒchéng  xiūděngchísuǒshēngshènghuìmíngxiūsuǒchéng  shuōsuǒchéngyánxiǎnsānshènghuìshìwénděngsānyīnsuǒchéng  yóushìjiānmìngniúděngshuōshìshícǎosuǒchéng  zhūyǒuxiūjīngqínxüézhě  jìngshēnlìngxiūchéng  sòngyüē

shēnxīnyüǎnwèiwèiduōqiúmíngsuǒzhìxiāngwéijièsānlòutānxìngshèngzhǒngěrqiánsānwéisānshēnghòuwéizhìàishēngsuǒshìzànyǒngchú

lùnyüē  shēnqīngjìnglüèyóusānyīn  děngwèisānyīn  shēnxīnyüǎn  èrshǎo  sānzhùshèngzhǒng  shēnyüǎnzhě  xiāngzhù  xīnyüǎnzhě  shànxǘn  èrchéng  yóushǎo  yánzhě  shǎozhě  suǒèrzhǒngchābiéyǘn  duìzhūshīxiánzuòshìshuō  miàoděnggèngduōqiúmíng  wèimiàoděngduōqiúmíng  gèngqiúyüánwèi  èrchābié便biànyīngchéng  shìzhōngyīngzuòshìshuō  suǒmiàoduōchàngwànghuānmíng  suǒwèiděngshìqiúmiàoqiúduōmíngwéi  shǎonéngzhìxiāngwéiyīngzhīchābié  shǎotōngsānjièlòu  suǒzhìèrzhǒngwéijièsuǒ  shǎoshìtān  suǒzhìèrzhǒngtānwéixìng  néngshēngzhòngshèngmíngshèngzhǒng  shèngzhǒngshìtān  zhōngqiánsānwéi  wèiyǐnshí  suísuǒzhōngjiēshēng  shèngzhǒngwèiduànxiū  yòngtānwéi  néngshèyǒutān  wèixiǎnshèngzhǒng  zhūshèshēngshì  wèiqiújiětuōguīchūjiā  zhǔshìzūnmǐnānzhùdàoèrshì  zhěshēng  èrzhěshì  qiánsānshìzhùdàoshēng  zuìhòushìzhùdàoshì  děngruònéngqiánshēngzuòhòushìjiětuōfēijiǔ  ānshìèrshì  wèiduìzhìzhǒngàishēng  jīngyán  chútīng  àiyīnyīngshēngshíshēng  yīngzhùshízhù  yīngzhíshízhí  shìàiyīnyǐnshíyǒuyǒu  jiēshìshuō  wèizhìshuōshèngzhǒng  gèngménshuō  wèiwéizànyǒngchúsuǒshìshuōshèngzhǒng  suǒshìzhěwèiděng  shìzhěwèishēn  yüántānmíngwéi  wèizànzhǐqiánsāntānshuōqiánsānshèngzhǒng  wèiyǒngmièchúzhǒngtānshuōshèngzhǒng  shìshuōxiūsuǒ  yóuménnéngzhèngxiū  sòngyüē

xiūyàoèrménjìngguānniàntānxǘnzēngshàngzhěyīngxiū

lùnyüē  zhèngxiūményàozhěyǒuèr  jìngguān  èrchíniàn  shéiménnéngzhèngxiū  yīngzhī  tānxǘnzēngzhě  wèitānměngshèngshùxiànzàiqián  shìyǒuqíngmíngtānxíngzhě  guānjìngnéngzhèngxiū  xǘnduōluànxīnmíngxǘnxíngzhě  niànnéngzhèngxiū  yǒushīyán  chíniànfēiduōyüánnéngzhǐluànxǘn  jìngduōyüánxiǎnxíngchābiéyǐnduōxǘnzhìnéng  yǒuyán  shíniànnèiménzhuǎnnéngzhǐluànxǘn  jìngduōwàiménzhuǎn  yóuyǎnshízhìnéng  zhōngxiānyīngbiànjìngguān  shìguānxiāngyǘn  sòngyüē

wèitōngzhìtānqiěbiànguānsuǒ广guǎngzhìhǎilüèmíngchūwèichúzhìtóubànmíngwéishúxiūxīnzàiméijiānmíngchāozuòwèi

lùnyüē  xiūjìngguānzhèngwèizhìtān  rántānchābiélüèyǒuzhǒng  xiǎntān  èrxíngtān  sānmiàochùtān  gòngfèngtān  yüánqīngděngxiūjìngguānzhìtān  yüánshíděngxiūjìngguānzhìèrtān  yüánchóngděngxiūjìngguānzhìsāntān  yüánshīdòngxiūjìngguānzhìtān  ruòyüánsuǒxiūjìngguān  tōngnéngduìzhìshìtān  suǒzhōngtānjìng  yīngqiěbiànxiūsuǒguān  wéishèngjiězuòshè  shǎofēnyüán  duànfánnǎo  wéinéngzhìlìngxiànxíng  ránjiāshīxiūsuǒguānzǒngyǒusānwèi  chū  èrshúxiū  sānchāozuò  wèiguānxíngzhě  xiūshìjìngguānshí  yīngxiānxīnshēnfèn  huòzhǐhuòéhuò  suísuǒchùxīnzhù  shèngjiěshēnfènjiǎxiǎngwéi  ròulànduòjiànlìngjìng  nǎizhìguānqüánshēnsuǒ  jiànguānèr  shìjiàn广guǎngzhìfángyüáncūnguó  nǎizhìbiànhǎiwéibiān  zhōngjiānsuǒchōngmǎn  wèilìngshèngjiědezēngzhǎng  suǒ广guǎngshìjiànlüèérguān  nǎizhìwéiguānsuǒ  jiànlüèjìngguānchéngmíngjiāshīchūwèi  wèilìnglüèguānshèngjiězēngzhōngxiānchúwéixīnérzhù  jiànnǎizhìchútóubànwéibànxīnérzhù  zhuǎnlüèjìngguānchéngmíngjiāshīshúxiūwèi  wèilìnglüèguānshèngjiězàichúbàntóuxīnméijiān  zhuānzhùyüánzhànránérzhù  lüèjìngguānchéngmíngjiāshīchāozuòwèi  yǒujìngguānyóusuǒyüánxiǎofēizàixiǎoyīngzuò  yóuzuòshúwèishúwèishúshú  yóusuǒyüánshēnzhìhǎiyǒuchābié  jìngguānxìng  yüánjìng  chùshēng  xíngxiàng  yüánshì  wèiyǒulòu  wèilòu  wèirǎn  wèijiāxíng  sòngyüē

tānxìngshíyüánrénshēngjìngshìyüányǒulòutōngèr

lùnyüē  xiānsuǒwènjīn  wèiguāntānwéixìngtōngshí  wèijìngjìnfēnzhōngjiānjiè  wéiyüánjièsuǒjiànjìng  suǒjiànzhě  wèixiǎnxíng  yüánwéijìng  yóuchéng  wéirénshēng  sānzhōuchúběi  shàngfēi  kuàngjièshēng  jìngmíng  wéijìngxíngxiàng  suízàishìyüánshìjìng  ruòshēngtōngyüánsānshì  wéishèngjiězuòxiāngyìng  guānyīngwéishìyǒulòu  tōngrǎndejiāxíng  yóuyǒucéngdewèicéngde  shuōjìngguānxiāngchàbié  yīngbiànchíniàn  chābiéxiāngyǘn  sòngyüē

niànhuìyüánfēngshēnèrdeshíwàiyǒuliùwèishùděng

lùnyüē  yánniànzhě  jīngzhōngsuǒshuōāāniàn  yánāzhě  wèichí  shìyǐnwàifēnglìngshēn  āzhě  wèichíchū  shìyǐnnèifēnglìngchūshēn  huìyóuniànguānwéijìngmíngāāniàn  huìwéixìng  érshuōniànzhě  niànchíjìngfēnmíngsuǒzuòshìchéng  niànzhù  tōng  wèichūèrsānjìngjìnfēnzhōngjiānjiè  niànwéishèxiāngyìng  wèishòunéngshùnyǐnxǘn  niànzhìxǘn  èrshòunéngwéizhuānzhù  niànjìngzhuānzhùchéng  yóuxiāngwéi  yǒushuō  gēnběnxiàsānjìngzhōngyǒushěshòu  shuō  shàngdìngxiànqiányǒu  dìngyüánfēng  shēn  wéiréntiānchúběi  tōngrǎndejiāxíng  wéizhēnshízuòxiāngyìng  zhèngyǒuqíngfāngnéngxiū  wàidàoyǒu  shuōzhě  néngjüéwēi  xiāngyüánmǎnyóuliùyīn  shùèrsuísānzhǐguānzhuǎnliùjìng  shùwèixīnyüánchūzuòjiāxíng  fàngshěshēnxīnwéiniànchíchūshù  cóngzhìshíjiǎnzēng  kǒngxīnxiàn  sàn  ránzhōngróngyǒusānshī  shùjiǎnshī  èrwèi  èrshùzēngshī  wèièr  sānluànshī  wèichūchūwèi  ruòshìsānzhǒngguòshīmíngwéizhèngshù  ruòshízhōngjiānxīnsǎnluànzhě  yīngcóngshùzhī  zhōngérshǐnǎizhìdedìng  suíwèixīnyüánchūzuòjiāxíngsuíérxíng  niànchūshíyüǎnzhìsuǒ  wèiniàn  wèixíngbiànshēn  wèixíngfēn  suíhángzhìhóuxīnkuānjìng  nǎizhìzhǐniànhéngsuízhú  ruòniànchūshēnwéizhìzhéxǘn  suísuǒzhìfāngniànhéngsuízhú  yǒushīshuō  chūyüǎnnǎizhìfēnglúnhuòfèilán  yīng  niànzhēnshízuò  zhǐwèiniànwéizàiduān  huòzàiméijiānnǎizhìzhǐ  suísuǒchùānzhǐxīn  guānzhùshēnzhūzhōng  wèilěngwéinuǎnwéisǔnwéi  guānwèiguāncháfēng  jiānguānzhǒngzàozhùxīnxīnsuǒ  guānyǜnwéijìngjiè  zhuǎnwèizhuǎnyüánfēngjüéānzhìhòuhòushèngshàngēnzhōngnǎizhìshìjiānwèi  jìngwèishēngjìnjiàndàoděng  yǒushīshuō  niànzhùwéichūjīngāngdìngwéihòumíngzhuǎn  jìnzhìděngfāngmíngjìng  wèishèliùxiāng  shuōsòngyán

chíniànyīngzhīyǒuliùzhǒngxiāngwèishùsuízhǐguānzhuǎnjìngxiāngchàbié

xiāngchàbiéyǘnyīngzhī  sòngyüē

chūsuíshēnèrchābiézhuǎnqíngshùfēizhíshòuděngliúfēixiàyüán

lùnyüē  suíshēnshēngshè  shìshēnfēnshè  chūzhuǎnshēnxīnchābié  shēngjièjiélánděngbìngxīndìngdìngděng  jiēzhuǎn  wèiyàoshēnzhōngyǒuzhūkǒng  chūxīnzhèngxiànqiáněrshífāngdezhuǎn  chūdìngděngchūshēngshízuìxiān  dìngděnghòushízuìhòuchū  yǒuqíngshùshè  yǒuqíngshēnfèn  fēiyǒuzhíshòu  gēnxiāng  shìděngliúxìng  tónglèiyīnshēng  fēisuǒzhǎngyǎng  shēnzēngzhǎngshísǔnjiǎn  fēishúshēng  duànhòushígèngxiāng  shúshì  wéishàngxīnzhīsuǒyüán  fēixiàwēitōngguǒxīnjìng