佛心网
佛心网
俱舍论全文 俱舍论译文 俱舍论注音 俱舍论经典 俱舍论视频
主页/ 俱舍论注音/ 文章正文

阿毗达磨俱舍论 第二十四卷注音

导读:阿毗达磨俱舍论 第二十四卷分别贤圣品第六之三已辩住果未断修惑名为预流生极七返。今次应辩断位众圣。且应建立一来向果。颂曰断欲三四品三二生家家断至五二向断六一来果论曰。...

阿毗达磨俱舍论 第二十四卷注音

阿毗达磨俱舍论 第二十四卷

āshèlùn èrshíjüàn

fēnbiéxiánshèngpǐnliùzhīsān

biànzhùguǒwèiduànxiūhuòmíngwéiliúshēngfǎn  jīnyīngbiànduànwèizhòngshèng  qiěyīngjiànláixiàngguǒ  sòngyüē

duànsānpǐnsānèrshēngjiājiāduànzhìèrxiàngduànliùláiguǒ

lùnyüē  liúzhějìnduànxiūhuò  ruòsānyüánzhuǎnmíngjiājiā  yóuduànhuò  duànxiūduànsānpǐn  èryóuchénggēn  néngzhìlòugēn  sānyóushòushēng  gèngshòuyǒusānèrshēng  sòngzhōngdànshuōchūhòuyüánzhě  liúguǒhòushuōjìnduànhuò  chéngnéngzhìzhūlòugēn  zhǔnchéng  shuō  rányīngshuōsānèrshēngzhě  yǒuzēngjìnsuǒshòushēng  huòshǎohuòhuòguò  yüánduànpǐnzhě  duànduànliù  fēipǐnhuònéngzhàngdeguǒ  yóujiānwèiyüèjiè  yīngzhīzǒngyǒuèrzhǒngjiājiā  tiānjiājiā  wèitiānshēngsānèrjiāérzhèngyüán  huòtiānchùhuòèrhuòsān  èrrénjiājiā  wèirénshēngsānèrjiāérzhèngyüán  huòzhōuchùhuòèrhuòsān  liúzhě  jìnduànjièpǐnxiūhuònǎizhìpǐn  yīngzhīzhuǎnmíngláiguǒxiàng  ruòduànliùchéngláiguǒ  wǎngtiānshàngláirénjiānérbānnièpánmíngláiguǒ  guòhòugèngshēng  huòmíngyüēbáotānchēnchī  wéixiàpǐntānchēnchī  biànláixiàngguǒchābié  yīngjiànháixiàngguǒ  sòngyüē

duànhuòpǐnshēngmíngjiānsānxiàngduànjiǔháiguǒ

lùnyüē  láizhějìnduànhuò  ruòsānyüánzhuǎnmíngjiān  yóuduànhuò  duànxiūduànpǐn  èryóuchénggēn  néngzhìlòugēn  sānyóushòushēng  gèngshòuyǒushēng  sòngzhōngdànshuōchūhòuèryüánshuōchénggēn  qiánshì  pǐnhuòzhàngdeháiguǒ  yóuruòduàn便biànyüèjiè  qiánshuōsānshíwéizhàng  yīngzhīfánnǎotóng  yüèděngliúshú  jiānwèijiàn  shēngwéijiàn  zhèngyüán  huòpǐnxiūsuǒduànhuòwéijiàn  deháiguǒ  yǒujiānzhěshuōmíngjiān  duànxiūhuòpǐnzhě  yīngzhīmíngháiguǒxiàng  xiānduànsānpǐnhuòjiànzhě  hòudeguǒshínǎizhìwèixiūhòushèngguǒdào  réngmíngyüējiājiājiān  wèichéngzhìlòugēn  ruòduànjiǔchéngháiguǒ  háiláishēngjiè  huòmíngyüēxiàjiéduàn  suīxiānduànhuòèrhuòsān  ránshízǒngduàn  háiwèi  zhūjīngzhōngzhǒngzhǒngménjiànchābié  jīnyīngbiànchābiéxiàng  sòngyüē

zhōngshēngyǒuxíngxíngbānnièpánshàngliúruòxiūnéngwǎngjiūjìngchāobànchāobiànnéngwǎngyǒudǐngxíngyǒuzhùbānnièpán

lùnyüē  háizhězǒngshuōyǒu  qiěxíngjièchābiéyǒu  zhōngbānnièpán  èrshēngbānnièpán  sānyǒuxíngbānnièpán  xíngbānnièpán  zhěshàngliú  zhōngjiānbānnièpán  shuōmíngyüēzhōngbānnièpán  shìyīngzhī  shēngyóuyǒuxíngyóuxíng  bānnièpánmíngshēngbānděng  shàngliúmíngwéishàngliú  yánzhōngbānzhě  wèiwǎngjièzhùzhōngyǒuwèi便biànbānnièpán  yánshēngbānzhě  wèiwǎngjièshēngjiǔ便biànbānnièpán  qínxiūjìndào  zhōngsuǒshuōbānnièpánzhě  wèiyǒu  yǒushīshuō    yīng  shè寿shòuzài  yǒuxíngbānzhě  wèiwǎngjièshēngchángshíjiāxíng  yóuyǒugōngyòngfāngbānnièpán  wéiyǒuqínxiūjìndào  xíngbānzhě  wèiwǎngjièshēngjīngjiǔjiāxíngxièduōgōngyòng便biànbānnièpán  qüèqínxiūjìndào  yǒushuō  èryǒuchābiézhěyóuyüányǒuwéiwéishèngdào  denièpán  shuōfēi  tàiguòshī  ránjīngzhōngxiānshuōxíng  hòushuōyǒuxíngbānnièpánzhě  shìxiāngyìng  yǒujìndào  jìndào  xíngyǒuxíngérchéngbàn  yóugōngyòng  yóugōngyòngde  shēngbānnièpándezuìjìnzuìshàngpǐndào  suímiánzuìlièshēngjiǔ便biànbānnièpán  yánshàngliúzhěshìshàngxíng  liúxíng  wèijièwǎngjièshēng  wèizhōngnéngzhèngyüán  yàozhuǎnshēngshàngfāngbānnièpán  shàngliúchābiéyǒuèr  yóuyīnguǒyǒuchābié  yīnchābiézhě  jìngyóuyǒuxiūxiū  guǒchābiézhě  jiūjìngtiānyǒudǐngtiānwéichù  wèiruòjìngyǒuxiūzhě  néngwǎngjiūjìngfāngbānnièpán  yǒusānzhǒngchābié  qüánchāobànchāobiàn  yánqüánchāozhě  wèizàijièjìngxiū  yüán退tuìshīshàngsānjìng  chūjìngàiwèiwéiyüán  mìngzhōngshàngshēngfànzhòngtiānchù  yóuxiānshìchuànshì  néngxiūjìng  cóngchùshēngjiūjìng  zuìchūchùshēngzuìhòutiān  dùnyüèzhōngjiānshìqüánchāo  yánbànchāozhě  cóngjiànshēngxiàjìngnǎizhìzhōngjiānnéngyüèchùshēngjiūjìng  chāofēiqüánmíngwéibànchāo  shèngshēngfàntiānchù  jiànchù  dǎoshī  yánbiànzhě  cóngjiànqièchùjiēbiànshòushēng  zuìhòufāngnéngshēngjiūjìng  qièchǔmíngbiàn  háizhěshēngchùshòuèrshēng  yóushēngróngqiúshèngjìn  fēiděngliè  yóuháimǎn  háishēngcéngshēngchù  shàngshēngběnchù  kuàngyǒushēngxià  yīngzhīwèièrshàngliúzhōngyóuyǒuxiūjìngyīnwǎngjiūjìngbānnièpánzhě  jìngxiūzhě  néngwǎngyǒudǐngfāngbānnièpán  wèixiānxiūjìng  yóuzhūdìngàiwèiwéiyüán  biànshēngjièzhūchù  wéinéngwǎngjìngtiān  jièmìngzhōngsānshēng  hòushēngyǒudǐngfāngbānnièpán  èrshàngliúzhōngqiánshìguānxínghòushìzhǐxíng  yüèhuìdìngyǒuchābié  èrshàngliúzhěxiàzhōngdebānnièpánjiànwéi  éryánwǎngjiūjìngtiānyǒudǐngtiānwéichùzhě  yóuguòxíngchù  liúzhěfǎnshēng  míngwéixíngjièzhě  xíngzhěchābiéyǒu  wèizàijièjiètāncóngmìngzhōngshēng  zhōngchābiéwéiyǒuzhǒng  yóushēngbānnièpányǒuchābié  bìngqiánchéngliùhuán  yǒuxíngjièzhùnéngbānnièpánmíngxiànbānnièpán  bìngqiánliùwéi  xíngjièháizhōngyǒumén  xiǎnchābié  sòngyüē

xíngjièyǒujiǔwèisānfēnsānhuògēnyǒushūchéngsānjiǔbié

lùnyüē  xíngjièzhǒngháizǒngwéisān  fēnsānzhǒngchéngjiǔzhǒng  děngwéisān  zhōngshēngshàngliúyǒuchābié  yǘnsānzhǒngfēnwéisān  qiězhōngbānnièpánfēnwéisānzhǒng  fēijīngjiǔdebānnièpán  yóusānhuǒxīngsuǒxiǎn  shēngbānnièpánfēnsānzhǒng  shēngyǒuxíngděngbānnièpán  jiēshēngbānnièpán  shìbìngyīngmíngwéishēngbān  shàngliúzhōngfēnsānzhǒng  chāobànchāoděngyǒuchābié  ránzhūsānzhǒngqièjiēyóufēijīngjiǔdebānnièpán  gèngxiāngwàngluànshī  shìsānzhǒngjiǔzhǒnghuán  yóuhuògēnyǒuchābié  yǒufēijīngjiǔtóng  qiězǒngchéngsān  yóuzàozēngzhǎngshùnshēnghòuchābié  xiàzhōngshàngpǐnfánnǎoxiànxíngyǒuchābié  shàngzhōngxiàgēnchābié  sānsuǒyīnghuògēnyǒuchābié  yǒusānbiéchéngjiǔzhǒng  wèichūèrsānyóuhuògēnbiéchéngsānzhǒng  fēiyóu  hòusānyóushùnhòushòuyǒuchābié  fēnchéngsānzhǒng  shuōshìxíngháihuògēnshūchéngsānjiǔbié  ruòěrzhūjīngzhōng  wéishuōyǒushànshì  sòngyüē

shànshìyóushàngliúbiéshànèxíngxíngyǒuwǎnghuán

lùnyüē  zhōngshēngsān  shàngliúwéi  jīngshànshì  yǒushàngliúmíngshàngliú  yóutóngqiěwéi  shànshì  suǒyǒuxüéshèngzhě  shìxíng  suǒyǒuxüéjiēxíngshànchābié  wéizhǒngjiēxíngshànxíngè  rán  yòuwéizhǒngxíngwǎngshàngjièháilái  ěr  shànshì  ruòěrjīngzhōngyán  yǘnshànshìwèiruòchéngjiùyǒuxüézhèngjiàn  nǎizhì广guǎngshuō  zhūyǒuxüéruòjiùménshuōwéiyǒushànshìxìng  zhūyǒuxüézhǒngèjiēhuòjìngzuò  shànfánnǎoduōduàn  shànshìjiùményüēwéixíngshànxíngè  wéituōshèngyīnwǎngshàngjiè  zhūzàishèngwèicéngjīngshēngzhě  yǒuděngchābiéxiāng  ěr  yǘn  sòngyüē

jīngjièshēngshèngwǎngjièshēngwǎngshàngshēngliàngēnbìng退tuì

lùnyüē  ruòzàishèngwèijīngjièshēngwǎngshēngjiè  yóuzhèngdeháiguǒ  dìngxiànshēnbānnièpán  ruòjièjīngshēngshèngzhě  róngyǒushàngshēngjiè  xíngjièyǒudǐngzhě  rántiānshìzuòshìyán  céngwényǒutiānmíngjiūjìng  hòu退tuìluòdāngshēng  shāshīzuòshìshì  yóuliǎoduìxiàng  wèilìng  zhē  jīngjièshēngzhěcóngwǎngshàngjièshēngzhūshèngliàngēnbìng退tuì  yüánjīngjièshēngshàngshēngshèngzhěyǒuliàngēnbìng退tuì    yüán  jīngshēnggēnchéngshú  deshūshèngsuǒzhǐ  yüányǒuxüéwèitānzhōngyǒuzhōngbānnièpánzhě  shèngdàowèichúnshú  wèinénglìngxiànzàiqián  suǒyǒusuímiánfēiliè  shāzhězuòshìshì  zhūjiènányüè  shàngyǒuduōsuǒzuò  wèiyīngjìnduànshànèrfánnǎo  yīngjìnderuòèrruòsānshāménguǒ  bìngyīngzǒngyüèsānjiè  zhùzhōngyǒuwèishìnéng  qiánshuōshàngliúxiūjìngwéiyīnnéngwǎngjiūjìngtiān  xiānyīngxiūděngjìng  yóuděngwèizhīxiūchéng  wèiyüánxiūjìng  sòngyüē

xiānxiūchéngyóuniànwèishòushēngxiànzhēfánnǎo退tuì

lùnyüē  zhūxiūjìngzhě  xiānxiūjìng  děngchízuìkānnéng  zhūxíngzhōngzuìshèng  shìxiūzhūjìngzhě  shìāluóhànhuòshìhuán  xiānjìngduōniànlòuxiāngxiànqián  cóngyǐnshēngduōniànyǒulòuhòuduōniànlòuxiànqián  shìxüánháihòuhòujiànjiǎn  nǎizhìzuìhòuèrniànlòuyǐnèrniànyǒulòuxiànqiánjiànshēngèrniànlòu  míngxiūdìngjiāxíngchéngmǎn  hòuwéicóngniànlòuyǐnniànyǒulòuxiànqiánjiànshēngniànlòu  shìyǒulòuzhōngjiānchàqiánhòuchàlòu  míngxiūdìnggēnběnyüánchéng  qiánèrchàjiàndào  sānchàjiětuōdào  shìxiūdìng  chéngshìsuísuǒyīngnéngxiūxiàsānjìng  xiānjièrénsānzhōushìxiūzhūjìng  hòuruò退tuìshīshēngjièzhōng  néngqiánxiūjìng  xiūjìngwéisānzhǒngyüán  wéishòushēng  èrwéixiàn  sānwèizhēzhǐfánnǎo退tuì  wèiháizhōngzhūgēnzhě  wèixiànshēngjìng  zhūdùngēnzhě  wéizhē退tuì  wèi退tuì  shìxiūlìngwèixiāngyìngděngchíyüǎn  zhūāluóhànruògēnzhě  wèixiàn  ruòdùngēnzhě  wèizhēfángfánnǎo退tuì  xiūjìngwéishēngjìng  yüánjìngchùwéiyǒu  sòngyüē

yóuxiūpǐnshēngyǒujìng

lùnyüē  yóuxǖnxiūjìngyǒupǐn  jìngwéi  wèipǐn  wèixiàzhōngshàngshàngshèngshàngpǐnchābié  zhōngchūpǐnsānxīnxiànqián便biàndechéngmǎn  wèichūlòuyǒulòuhòulòu  èrpǐnliù  sānpǐnjiǔ  pǐnshíèr  pǐnshí  shìpǐnxiūjìnggǎnjìng  yīngzhīzhōnglòushìxǖnxiūyǒulòulìnggǎnjìng  yǒushīyán  yóuxìnděngzēngshànggǎnjìng  jīngshuōháiyǒumíngshēnzhèng  shèngshēnzhèngmíng  sòngyüē

mièdìngháizhuǎnmíngwéishēnzhèng

lùnyüē  yǒumièdìngmíngdemièdìng  háizhěruòshēnzhōngyǒumièdìngdezhuǎnmíngshēnzhèng  wèiháizhěyóushēnzhèngdenièpánmíngshēnzhèng  shuōdànmíngshēnzhèng  xīn  shēnshēng  shíyīngyán  cóngmièdìngdexiānwèiděiyǒushíshēnjìng  便biànzuòshì  mièjìndìngzuìwéijìngnièpán  shìzhèngdeshēnzhījìngmíngshēnzhèng  yóudezhìxiànqiánzhèngdeshēnjìng  jīngshuōyǒushíyǒuxüé  yüánzhōngshuōshēnzhèng  yīn  wèiyīn  wèizhūlòusānxüéguǒchābiéyǒuxüé  mièdìngfēixüéfēixüéguǒ  yüēchéngshuōyǒuxüéchābié  háichàbiéxiàngshì  ruòfēnshùchéngduōqiān  yǘn  qiězhōngbānyüēgēnjiàn便biànchéngsānzhǒng  xiàzhōngshànggēnyǒuchābié  yüējiànchéngzhǒng  wǎngchūdìngděngyǒuchābié  yüēzhǒngxìngjiànchéngliùzhǒng  退tuìzhǒngxìngděngyǒuchābié  yüēchùjiànchéngshíliùzhǒng  fànzhòngtiānděngchùchābié  yüērǎnchéngsānshíliù  jiènǎizhìjìngpǐnrǎn  yüēchùzhǒngxìngrǎngēnjiànzǒngchéngèrqiānbǎijiǔshíèr  yǘnshì  qiěchùzhǒngxìngyǒuliù  zhǒngxìngyüērǎnménchābiéchéngjiǔ  wèisuíwéichūnǎizhìpǐnwéihòu  shìliùjiǔchéngshí  shíliùchùchéngshíchéngbǎiliùshí  gēnchéngzhīchéngsānbèizǒngchéngèrqiānbǎijiǔshíèr  zhūxiàjiǔpǐnrǎnzhě  shuōmíngwéishàng  wèichéngrǎnshùděng  shìnǎizhìshàngliúěr  zǒngzhǒngshùchéngwànèrqiānjiǔbǎiliùshí  biànsānxiàngguǒchābié  yīngjiànxiàngguǒ  sòngyüē

shàngjièxiūhuòzhōngduànchūdìngpǐnzhìyǒudǐngpǐnjiēāluóhànxiàngjiǔjiàndàomíngjīngāngdìngjìnjìnzhìchéngxüéyīngguǒ

lùnyüē  háizhějìnduànjièjièxiūsuǒduànhuò  cóngduànchūdìngpǐnwéichū  zhìduànyǒudǐngpǐnwéihòu  yīngzhīzhuǎnmíngāluóhànxiàng  suǒshuōāluóhànxiàngzhōngduànyǒudǐnghuòjiǔjiàndàoshuōmíngwéijīngāngdìng  qièsuímiánjiēnéng  xiān  qièshíyǒunéngqiègōngnéng  zhūnéngduànhuòjiàndàozhōng  dìngxiāngyìngzuìwéishèng  jīngāngdìngshuōyǒuduōzhǒng  wèiduànyǒudǐngjiǔpǐnhuòjiàndàoshēng  tōngjiǔshuōdìngzhìxíngyüánbié  wèizhìshèyǒushíèr  wèilèizhìyüányǒudǐngyǒuhángxiāngyìngyǒu  mièdàozhìyǒuhángxiāngyìngyǒu  mièlèizhìyüánmièyǒuhángxiāngyìngsānshíèr  dàolèizhìyüándàozǒngyǒuhángxiāngyìngyǒu  zhìlèizhìpǐndàotónglèixiāngyīnzǒngyüán  wèizhìshèyǒushíèrzhōngjìngyīngzhīěr  kōngchùèrshí  shíchùèrshí  suǒyǒuchùèrshí  yǒuzhìyüánxiàmièmièlèizhì  rányüánxiàduìzhìdàozhě  tóngpǐndàowéiyīn  yǒushuō  dìngzhìxíngyüánbié  wèizhìshèyǒushízhǒng  wèidàolèizhìyüándàobiéyǒuhángxiàng  yīngyóuqiánzēngèrshí  wèizhìshèyǒushízhǒngzhōngjìngyīngzhīěr  kōngchùshí  shíchùsānshíèr  suǒyǒuchùèrshí  yǒulìngjīngāngdìngzhìxíngyüánbié  wèizhìshèzǒngyǒubǎiliùshízhǒng  wèimièlèizhìyüánmièyǒubiéyǒuzǒnghángxiàng  yīngyóuchūzēngbǎishíèr  wèizhìshèbǎiliùshízhōngjìngyīngzhīrán  kōngchùshíèr  shíchùsānshíliù  suǒyǒuchùèrshí  ruòjiùzhǒngxìnggēnděngfēnbié  gèngchéngduōzhǒng  yīng  dìngnéngduànyǒudǐngjiǔpǐnhuò  néngyǐnhuòjìnxíngjìnzhìlìng  jīngāngdìngshìduànhuòzhōngzuìhòujiàndàosuǒshēng  jìnzhìshìduànhuòzhōngzuìhòujiětuōdào  yóujiětuōdàozhūlòujìnzuìchūshēngmíngjìnzhì  shìjìnzhìzhìshēngshí便biànchéngxüéāluóhànguǒ  xüéyīngguǒ  wèidebiéguǒsuǒyīngxiūxüéyǒudexüémíng  wéiyīngzuòshì  zhūyǒurǎnzhěsuǒyīnggōng  āluóhànmíng  zhǔnchéngqiánláisuǒbiànxiàngsānguǒjiēmíngyǒuxüé  yüánqiánděiyǒuxüémíng  wèidelòujìnchángxüé  xüéyàoyǒusān  zēngshàngjiè  èrzēngshàngxīn  sānzēngshànghuì  jièdìnghuìwéisān  ruòěrshēngyīngmíngyǒuxüé  ěr  wèishíjiànzhī  rónghòushíshīzhèngxüé  yóushànshìzàishuōxüéyán  jīngzhōng  gàodàn  xüésuǒyīngxüéxüésuǒyīngxüé  wéishuōmíngyǒuxüézhě  wèilìnglezhīxüézhèngsuǒxüéyǒu退tuìshīmíngyǒuxüézhě  báofànzhòngshuōxüéyán  shèngzhězhùběnxìng  míngyǒuxüé  xüéwèimǎn  xíngzhězàn  huòxüédechángsuízhú  xüéyǘn  wèiyǒuxüézhělòuyǒuwéi  xüéyǘn  wèixüézhělòuyǒuwéi  yǘnnièpánmíngwéixüé  xüéshēngchéngjiùyüánmíngxüé  yǒuxüéshēngchéngjiù  shìyǒuxüéxüézhě  zǒngchéngshèngjiāluó  xíngxiàngzhùguǒyǒu  wèiwéizhèngdeliúguǒxiàngnǎizhìsuǒzhèngāluóhànguǒmíngsuīyǒushìwéiyǒu  wèizhùguǒchūguǒxiàng  hòusānguǒxiàngqiánguǒ  jiàndeguǒzhěshuō  ruòbèiqüánzhězhùjiàndàozhōngmíngwéiláiháiguǒxiàng  fēiqiánguǒshè  qiánsuǒshuō  xiūdàoèrzhǒng  yǒulòulòuyǒuchābié  yóuděngdàorǎn  sòngyüē

yǒudǐngyóulòuyóuèrrǎn

lùnyüē  wéilòudàoyǒudǐngrǎn  fēiyǒulòudào  suǒzhě  shànggèngshìdào  néngzhì  fánnǎosuǒsuízēng  ruòfánnǎosuízēng  néngzhìfánnǎo  ruònéngduìzhì  suízēng  dàozhì  tōngyóuèrdào  shìchūshìdàonéng  tōngyóuèrrǎn  yǒuzhǒngde  sòngyüē

shèngèrxiūèr

lùnyüē  zhūyǒuxüéshèngyòngyǒulòudàoxiàxiūduànrǎnshí  néngyǐnshēngèr  yònglòudàorán  yóuèrzhǒngdàotóngsuǒzuò  yǒushīshì  lòudàorǎnshí  yüánzhèngzhīshēngyǒulòudezhě  yǒushělòudefánnǎochéng  wèiyǒuxüéshènglòudàorǎnshí  ruòyǐnshēngtóngzhìyǒulòudezhě  shèngdào  hòujìngdezhuǎngēnshí  dùnshèxiānláizhūdùnshèngdàowéidejìngguǒshèngdào  shànghuòyīngjiēchéng  shìháiyīngchéngfánnǎo  zhèngfēi  suǒzhě  shèngshèyǒulòuduàndechéngjiùshàngfánnǎo  fēnyǒudǐngdezhuǎngēnshíshēngshàngshēngchénghuò  wèifēnyǒudǐngrǎnhòujìngdezhuǎngēnshí  lòuduàndedùnshè  yǒulòu  érhuòchéngjiù  yòushēngshēngèrdìngděng  suīshèjièděngfánnǎoduànérchéngjiùjièděngfánnǎo  yīngrán  chéngzhèng  shuōshèngzhěèrxiūnéngyǐnshēngèr  zhǔn  shēngyòngyǒulòudàowéinéngyǐnyǒulòuduàn  bìngzhūshèngzhěyònglòudàojiànduànhuòyǒudǐngxiūwéinéngyǐnshēnglòuduàn  yóudàorǎn  sòngyüē

lòuwèizhìdàonéngqièshàngyǒulòuxià

lùnyüē  zhūlòudàoruòwèizhìshè  néngjiènǎizhìyǒudǐng  jìngzhōngjiānjìngsānshè  suísuǒyīngnéngshàngrǎn  xià  zhūyǒulòudàoqièwéinéngxià  fēiděng  fánnǎosuǒsuízēng  shìliè    zhūjìnfēnxiàrǎn  jiàndàojiējìnfēnshèzhūjiětuōdàojìnfēn  ěr  yǘn  sòngyüē

jìnfēnxiàrǎnchūsānhòujiětuōgēnběnhuòjìnfēnshàngwéigēnběn

lùnyüē  zhūdàosuǒjìnfēnyǒu  wèijìngxiàbiān  suǒyǒujiǔ  wèidìng  chūsānjìnfēnxiàsānrǎn  jiǔjiětuōxiànzàiqiánshí  huògēnběnhuòjìnfēn  shàngjìnfēnxiàrǎn  jiǔjiětuōxiànzàiqiánshí  gēnběnfēijìnfēn  jìnfēngēnběnděngshègēn  xiàsānjìngjìnfēngēnběnshòugēn  yǒunéng  zhuǎnshòushǎojiānnán  xiàrǎnshíxīnshàng  ruòshòugēnběn  zhūchūshìdàojiànjiětuōqiánshuō  yüánjìngshíliùhángxiāngzhǔnchéng  shìdàoyüánzuòxíngxiàng  sòngyüē

shìjiànjiětuōyüánxiàshàngzuòzhàngxíngjìngmiàosān

lùnyüē  shìjiànjiětuōdào  néngyüánxiàshàngwéizhàngjìngmiào  wèizhūjiàndàoyüánxiàzhūyǒulòuzuòděngsānhángxiāngzhòngsuíxíngxiàng  ruòzhūjiětuōdàoyüánshàngzhūyǒulòuzuòjìngmiàoděngsānhángxiāngzhòngsuíxíngxiàng  fēijìngshuōmíngwéi  yóuláofāngnéngyüè  fēiměimiào  shuōmíngwéi  yóuduōzhòngnéngwéihài  fēichū  shuōmíngwéizhàng  yóunéngàiyüè  hòunéngzhàngchū  jìngmiàosānfānyīngshì  bànglùnle  yīngbiànběn  jìnzhìjiànyǒuzhìshēng  sòngyüē

dòngjìnzhìhòushēngzhìjìnhuòzhèngjiànyīngguǒjiēyǒu

lùnyüē  dòngzhǒngxìngzhūāluóhàn  jìnzhìjiànshēngzhì  fēigèngyǒujìnzhìxüézhèngjiànshēng  chúdòngāluóhàn  jìnzhìjiànyǒujìnzhìshēng  huòyǐnshēngxüézhèngjiàn  fēishēngzhì  hòuróng退tuì  qiándòngzhǒngxìngzhèngjiànshēng  yǒuzhèngjiànshēngérshuōzhě  qièyīngguǒjiēyǒu  wèidòngshēngzhìhòuyǒushēngzhì  huòxüézhèngjiàn  qiánshuōguǒshìshéiguǒ  yīngzhīshìshāménguǒ  wèishāménxìng  guǒshì  guǒwèichābiézǒngyǒuzhǒng  sòngyüē

jìngdàoshāménxìngyǒuwéiwéiguǒyǒushíjiǔjiětuōdàomiè

lùnyüē  zhūlòudàoshìshāménxìng  怀huáidàozhěmíngyüēshāmén  néngqínláofánnǎo  jīngshuō  néngqínláochúzhǒngzhǒngèshàn  广guǎngshuōnǎizhì  míngshāmén  shēngnéngjiūjìngnièpánfēizhēnshāmén  yǒuwéiwéishìshāménguǒ  jīngshuōchābiéyǒu  shíjiùwèiyǒushíjiǔ  jiējiětuōdàomièwéixìng  wèiwéiyǒngduànjiànsuǒduànhuòyǒujiànjiětuōdào  wéiyǒngduànxiūsuǒduànhuòyǒushíjiànshíjiětuōdào  zhūjiàndàowéishāménxìng  zhūjiětuōdàoshìshāményǒuwéiguǒ  shìděngliúshìyòngguǒ  mièwéishìshāménwéiguǒ  shìshìyòngguǒ  shìchéngshíjiǔzhǒng  ruòěrshìzūnshuō  guǒsuīyǒuduōérshuōzhě  sòngyüē

yīnguǒshècéngshèngdàoduànzhìdùnxiūshíliùháng

lùnyüē  ruòduàndàowèiyīn  jīngzhōngjiànwéiguǒ  yányīnzhě  shècéngdào  wèishèxiāndeguǒxiàngdào  èrshèngdào  wèideguǒshèshūshèngdào  sānzǒngduàn  wèizǒngdedezhūduàn  zhì  wèilèizhì  néngdùnxiūshíliùhángxiàng  wèinéngdùnxiūchángděng  guǒwèijiēyīn  wèirán  shuō  ruòwéijìngdàoshìshāménxìng  yǒulòudàosuǒèrguǒ  shìshāménguǒshè  sòngyüē

shìdàosuǒduànshèngsuǒlòudechímíngshāménguǒ

lùnyüē  shìdàoèrguǒshí  guǒfēiwéishìdàosuǒmièwéiduànguǒxìng  jiānjiàndàosuǒmièzhōngxiāngzǒngchéngguǒ  tóngguǒdàosuǒ  yóujīngyán  yǘnláiguǒ  wèiduànsānjiébáotānchēnchī  yǘnháiguǒ  wèiduànxiàjié  yòushìdàosuǒmiè  lòuduànsuǒrènchí  yóusuǒchí退tuìmìngzhōng  míngwéishāménguǒ  shāménxìngyǒumíng  yǒu  yǘn  sòngyüē

suǒshuōshāménxìngmíngluóménmíngwéifànlúnzhēnfànsuǒzhuǎnzhōngwéijiàndàoshuōmíngwéi * lúnyóuděnglúnhuòděng

lùnyüē  qiánsuǒshuōzhēnshāménxìng  jīngshuōmíngluóménxìng  néngqiǎnchúzhūfánnǎo  shuōmíngwéifànlún  shìzhēnfànwángsuǒzhuǎn  shàngfànxiāngyìng  shìshìzūnyīngmíngfàn  yóujīngshuōmíngfànmíngjìngmíngqīngliáng  zhōngwéijiàndào  shìzūnyǒuchùshuōmíng * lún  shìjiānlúnyǒuděngxiàng  jiàndàomíng * lún  jiàndàoxiāng  yóuxíngděnglún  wèijiàndàoxíng  yǒushě  jiàngwèi  zhèn  shàngxiàzhuǎn  xiāngshìjiānlún  zūnzhěmiàoyīnzuòshìshuō  shìjiānlúnyǒuděngxiàng  zhīshèngdàomínglún  wèizhèngjiànzhèngwéizhèngqínzhèngniànshìlún  zhèngzhèngzhèngmìng  zhèngdìngwǎng  míng * lún  nìngzhī * lúnwéishìjiàndào  jiāochénděngjiàndàoshēngshí  shuōmíngzhuǎnzhèng * lún  yǘnsānzhuǎnshíèrhángxiàng  shèng  yīngbiànzhī  biànzhī  shìmíngsānzhuǎn  shìzhuǎnshí  biébiéshēngyǎnzhìmíngjüé  shuōmíngyüēshíèrhángxiàng  shìsānzhuǎnshíèrhángxiāngjiēyǒu  ránshùděng  dànshuōsānzhuǎnshíèrhángxiàng  shuōèrchùshànděng  yóusānzhuǎnxiǎnshìjiàndàoxiūdàoxüédàosān  shāshīsuǒshuōshì  ruòěrsānzhuǎnshíèrhángxiāngfēiwéijiàndào  shuōwéijiàndào * lúnmíng  shìwéiyīngsānzhuǎnshíèrhángxiāngsuǒyǒuménmíngwéi * lúnyīngzhèng  sānzhuǎn  sānzhōuzhuǎn  shíèrhángxiàng  sānzhōuxǘnshèng  wèishìshìshìmièshìdào  yīngbiànzhī  yīngyǒngduàn  yīngzuòzhèng  yīngxiū  biànzhī  yǒngduàn  zuòzhèng  xiū  yǘnmíngzhuǎn  yóuménwǎngxiānglìngjiě  huòzhūshèngdàojiēshì * lún  suǒhuàshēngshēnzhōngzhuǎn xiāngjiàndàoshēngshí  zhìzhuǎnchūmíngzhuǎn  shāménguǒjiè  sòngyüē

sānhòusānyóushàngjiàndàowényüánxiàyànjīng

lùnyüē  qiánsāndànjièshēn  āluóhànsānjièshēn  qiánzhīèrguǒwèifēishàngdeqiěrán  sānyǘnfēishàng  yóujiào  qiěyǘn  shàngjièshēnjiàndào  fēijiàndàozhěyǒuchāozhèngháiguǒ  yüánshàngjièjiàndào  qiězhōngzhèngwén  yòujièzhōngyüánxià  jièshēngzhùshèngdìng  yòushòushēngyàn  fēiyǒuyànnéngjiàndào  jiàoyǘn  yóujīngshuō  jīngyán  yǒujiāluó  chùtōngchùjiūjìng  suǒwèizhōngbānnǎizhìshàngliú  tōngyánwéijiàndào  shìzhèngyüánchūjiāxíng  yóujiàndàoshàngjièdìng