佛心网
佛心网
妙法莲华经全文 妙法莲华经译文 妙法莲华经注音 妙法莲华经经典 妙法莲华经视频
主页/ 妙法莲华经注音/ 文章正文

卷四 提婆达多品 第十二(注音)

导读:尔时佛告诸菩萨、及天人四众:‘吾于过去无量劫中,求法华经,无有懈倦。于多劫中、常作国王,发愿求于无上菩提,心不退转。...

卷四 提婆达多品 第十二(注音)

ěr shí fó gào zhū pú sà jí tiān rén sì zhòng:wú yú guò qù wú liàng jié zhōng,

尔时佛告诸菩萨及天人四众:吾于过去无量劫中,

qiú fǎ huá jīng,wú yǒu xiè juàn。yú duō jié zhōng cháng zuò guó wáng,

求法华经,无有懈倦。于多劫中常作国王,

fā yuàn qiú yú wú shàng pú tí,xīn bú tuì zhuǎn。

发愿求于无上菩提,心不退转。

wèi yù mǎn zú liù bō luó mì,qín xíng bù shī,xīn wú lìn xī,

为欲满足六波罗蜜,勤行布施,心无吝惜,

xiàng、mǎ、qī zhēn、guó、chéng、qī、zǐ,nú bì、pú cóng,tóu、mù、

象、马、七珍、国、城、妻、子,奴婢、仆从,头、目、

suǐ、nǎo,shēn、ròu、shǒu、zú,bù xī qū mìng。

髓、脑,身、肉、手、足,不惜躯命。

shí shì rén mín shòu mìng wú liàng,wèi yú fǎ gù,juān shě guó wèi,

时世人民寿命无量,为于法故,捐舍国位,

wěi zhèng tài zǐ,jī gǔ xuān lìng sì fāng qiú fǎ:

委政太子,击鼓宣令四方求法:

shuí néng wèi wǒ shuō dà chéng zhě,wú dāng zhōng shēn gōng jǐ zǒu shǐ。

谁能为我说大乘者,吾当终身供给走使。

shí yǒu xiān rén lái bái wáng yán:wǒ yǒu dà chéng,míng miào fǎ huá jīng。

时有仙人来白王言:我有大乘,名妙法华经。

ruò bù wéi wǒ,dāng wèi xuān shuō。wáng wén xiān yán,huān xǐ yǒng yuè,

若不违我,当为宣说。王闻仙言,欢喜踊跃,

jí suí xiān rén,gōng jǐ suǒ xū,cǎi guǒ、jí shuǐ、shí xīn、shè shí,

即随仙人,供给所需,采果、汲水、拾薪、设食,

nǎi zhì yǐ shēn ér wéi chuáng zuò,shēn xīn wú juàn,yú shí fèng shì。

乃至以身而为床座,身心无倦,于时奉事。

jīng yú qiān suì,wèi yú fǎ gù,jīng qín jǐ shì,lìng wú suǒ fá。

经于千岁,为于法故,精勤给侍,令无所乏。

ěr shí shì zūn yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

尔时世尊欲重宣此义,而说偈言:

wǒ niàn guò qù jié,wéi qiú dà fǎ gù,

我念过去劫,为求大法故,

suī zuò shì guó wáng,bù tān wǔ yù lè。

虽作世国王,不贪五欲乐。

chuí zhōng gào sì fāng,shuí yǒu dà fǎ zhě,

捶钟告四方,谁有大法者,

ruò wéi wǒ jiě shuō,shēn dāng wéi nú pú。

若为我解说,身当为奴仆。

shí yǒu ā sī xiān,lái bái yú dà wáng,

时有阿私仙,来白于大王,

wǒ yǒu wēi miào fǎ,shì jiān suǒ xī yǒu,

我有微妙法,世间所稀有,

ruò néng xiū xíng zhě,wú dāng wéi rǔ shuō。

若能修行者,吾当为汝说。

shí wáng wén xiān yán,xīn shēng dà xǐ yuè,

时王闻仙言,心生大喜悦,

jí biàn suí xiān rén,gōng jǐ yú suǒ xū。

即便随仙人,供给于所需。

cǎi xīn jí guǒ luǒ,suí shí gōng jìng yǔ,

采薪及果蓏,随时恭敬与,

qíng cún miào fǎ gù,shēn xīn wú xiè juàn。

情存妙法故,身心无懈倦。

pǔ wéi zhū zhòng shēng,qín qiú yú dà fǎ,

普为诸众生,勤求于大法,

yì bù wéi jǐ shēn、jí yǐ wǔ yù lè。

亦不为己身、及以五欲乐。

gù wéi dà guó wáng,qín qiú huò cǐ fǎ,

故为大国王,勤求获此法,

suì zhì dé chéng fó,jīn gù wéi rǔ shuō。

遂致得成佛,今故为汝说。

fó gào zhū bǐ qiū:ěr shí wáng zhě,zé wǒ shēn shì;shí xiān rén zhě,

佛告诸比丘:尔时王者,则我身是;时仙人者,

jīn tí pó dá duō shì。yóu tí pó dá duō shàn zhī shi gù,

今提婆达多是。由提婆达多善知识故,

lìng wǒ jù zú liù bō luó mì,cí bēi xǐ shě,sān shí èr xiàng,

令我具足六波罗蜜,慈悲喜舍,三十二相,

bā shí zhǒng hǎo,zǐ mó jīn sè,shí lì、sì wú suǒ wèi、sì shè fǎ、

八十种好,紫磨金色,十力、四无所畏、四摄法、

shí bā bú gòng shén tōng dào lì,chéng děng zhèng jué,

十八不共神通道力,成等正觉,

guǎng dù zhòng shēng,jiē yīn tí pó dá duō shàn zhī shi gù。

广度众生,皆因提婆达多善知识故。

gào zhū sì zhòng:tí pó dá duō què hòu guò wú liàng jié,

告诸四众:提婆达多却后过无量劫,

dāng dé chéng fó,hào yuē tiān wáng rú lái、yìng gòng、zhèng biàn zhī、

当得成佛,号曰天王如来、应供、正遍知、

míng xíng zú、shàn shì、shì jiān jiě、wú shàng shì、tiáo yù zhàng fū、

明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、

tiān rén shī、fó、shì zūn。shì jiè míng tiān dào。

天人师、佛、世尊。世界名天道。

shí tiān wáng fó zhù shì èr shí zhōng jié,

时天王佛住世二十中劫,

guǎng wèi zhòng shēng shuō yú miào fǎ,

广为众生说于妙法,

héng hé shā zhòng shēng dé ā luó hàn guǒ,

恒河沙众生得阿罗汉果,

wú liàng zhòng shēng fā yuán jué xīn,

无量众生发缘觉心,

héng hé shā zhòng shēng fā wú shàng dào xīn,dé wú shēng rěn,

恒河沙众生发无上道心,得无生忍,

zhì bú tuì zhuǎn。shí tiān wáng fó bān niè pán hòu,

至不退转。时天王佛般涅槃后,

zhèng fǎ zhù shì èr shí zhōng jié。quán shēn shè lì qǐ qī bǎo tǎ,

正法住世二十中劫。全身舍利起七宝塔,

gāo liù shí yóu xún,zòng guǎng sì shí yóu xún,zhū tiān rén mín,

高六十由旬,纵广四十由旬,诸天人民,

xī yǐ zá huá、mò xiāng、shāo xiāng、tú xiāng,yī fú、yīng luò、

悉以杂华、末香、烧香、涂香,衣服、璎珞、

chuáng fān、bǎo gài,jì yuè、gē sòng,lǐ bài gōng yǎng qī bǎo miào tǎ。

幢幡、宝盖,伎乐、歌颂,礼拜供养七宝妙塔。

wú liàng zhòng shēng dé ā luó hàn guǒ,wú liàng zhòng shēng wù pì zhī fó,

无量众生得阿罗汉果,无量众生悟辟支佛,

bù kě sī yì zhòng shēng fā pú tí xīn,zhì bú tuì zhuǎn。

不可思议众生发菩提心,至不退转。

fó gào zhū bǐ qiū:wèi lái shì zhōng,ruò yǒu shàn nán zǐ、shàn nǚ rén,

佛告诸比丘:未来世中,若有善男子、善女人,

wén miào fǎ huá jīng tí pó dá duō pǐn,jìng xīn xìn jìng bù shēng yí huò zhě,

闻妙法华经提婆达多品,净心信敬不生疑惑者,

bú duò dì yù、è guǐ、chù sheng,shēng shí fāng fó qián,suǒ shēng zhī chù,

不堕地狱、饿鬼、畜生,生十方佛前,所生之处,

cháng wén cǐ jīng。ruò shēng rén tiān zhōng,shòu shèng miào lè,

常闻此经。若生人天中,受胜妙乐,

ruò zài fó qián,lián huá huà shēng。

若在佛前,莲华化生。

yú shí xià fāng duō bǎo shì zūn suǒ cóng pú sà,míng yuē zhì jī,

于时下方多宝世尊所从菩萨,名曰智积,

bái duō bǎo fó:dāng huán běn tǔ。shì jiā móu ní fó gào zhì jī yuē:

白多宝佛:当还本土。释迦牟尼佛告智积曰:

shàn nán zǐ!qiě dài xū yú。cǐ yǒu pú sà,míng wén shū shī lì,

善男子!且待须臾。此有菩萨,名文殊师利,

kě yǔ xiāng jiàn,lùn shuō miào fǎ,kě huán běn tǔ。

可与相见,论说妙法,可还本土。

ěr shí wén shū shī lì,zuò qiān yè lián huá,dà rú chē lún,

尔时文殊师利,坐千叶莲华,大如车轮,

jù lái pú sà yì zuò bǎo lián huá,

俱来菩萨亦坐宝莲华,

cóng yú dà hǎi suō jié luó lóng gōng zì rán yǒng chū,zhù xū kōng zhōng,

从于大海娑竭罗龙宫自然涌出,住虚空中,

yì líng jiù shān,cóng lián huá xià,zhì yú fó suǒ,

诣灵鹫山,从莲华下,至于佛所,

tóu miàn jìng lǐ èr shì zūn zú。xiū jìng yǐ bì,wǎng zhì jī suǒ,

头面敬礼二世尊足。修敬已毕,往智积所,

gòng xiāng wèi wèn,què zuò yí miàn。

共相慰问,却坐一面。

zhì jī pú sà wèn wén shū shī lì:rén wǎng lóng gōng,

智积菩萨问文殊师利:仁往龙宫,

suǒ huà zhòng shēng,qí shù jǐ hé?

所化众生,其数几何?

wén shū shī lì yán:qí shù wú liàng,bù kě chēng jì,fēi kǒu suǒ xuān,

文殊师利言:其数无量,不可称计,非口所宣,

fēi xīn suǒ cè,qiě dài xū yú,zì dāng yǒu zhèng。suǒ yán wèi jìng,

非心所测,且待须臾,自当有证。所言未竟,

wú shù pú sà zuò bǎo lián huá,cóng hǎi yǒng chū,yì líng jiù shān,

无数菩萨坐宝莲华,从海涌出,诣灵鹫山,

zhù zài xū kōng。cǐ zhū pú sà,jiē shì wén shū shī lì zhī suǒ huà dù,

住在虚空。此诸菩萨,皆是文殊师利之所化度,

jù pú sà xíng,jiē gòng lùn shuō liù bō luó mì。běn shēng wén rén,

具菩萨行,皆共论说六波罗蜜。本声闻人,

zài xū kōng zhōng shuō shēng wén xíng,jīn jiē xiū xíng dà chéng kōng yì。

在虚空中说声闻行,今皆修行大乘空义。

wén shū shī lì wèi zhì jī yuē:yú hǎi jiào huà,qí shì rú shì。

文殊师利谓智积曰:于海教化,其事如是。

ěr shí zhì jī pú sà,yǐ jì zàn yuē:

尔时智积菩萨,以偈赞曰:

dà zhì dé yǒng jiàn,huà dù wú liàng zhòng,

大智德勇健,化度无量众,

jīn cǐ zhū dà huì、jí wǒ jiē yǐ jiàn。

今此诸大会、及我皆已见。

yǎn chàng shí xiāng yì,kāi chǎn yī chéng fǎ,

演畅实相义,开阐一乘法,

guǎng dǎo zhū zhòng shēng,lìng sù chéng pú tí。

广导诸众生,令速成菩提。

wén shū shī lì yán:wǒ yú hǎi zhōng,wéi cháng xuān shuō miào fǎ huá jīng。

文殊师利言:我于海中,惟常宣说妙法华经。

zhì jī wèn wén shū shī lì yán:cǐ jīng shèn shēn wēi miào,

智积问文殊师利言:此经甚深微妙,

zhū jīng zhōng bǎo,shì suǒ xī yǒu。pō yǒu zhòng shēng,

诸经中宝,世所希有。颇有众生,

qín jiā jīng jìn,xiū xíng cǐ jīng,sù dé fó fǒu?

勤加精进,修行此经,速得佛不?

wén shū shī lì yán:yǒu suō jié luó lóng wáng nǚ,nián shǐ bā suì,

文殊师利言:有娑竭罗龙王女,年始八岁,

zhì huì lì gēn,shàn zhī zhòng shēng zhū gēn xíng yè,dé tuó luó ní,

智慧利根,善知众生诸根行业,得陀罗尼,

zhū fó suǒ shuō shèn shēn mì zàng,xī néng shòu chí。shēn rù chán dìng,

诸佛所说甚深秘藏,悉能受持。深入禅定,

liǎo dá zhū fǎ,yú chà nà qǐng fā pú tí xīn,dé bú tuì zhuǎn,

了达诸法,于刹那顷发菩提心,得不退转,

biàn cái wú ài。cí niàn zhòng shēng、yóu rú chì zǐ,gōng dé jù zú,

辩才无碍。慈念众生、犹如赤子,功德具足,

xīn niàn kǒu yǎn,wēi miào guǎng dà,cí bēi rén ràng,

心念口演,微妙广大,慈悲仁让,

zhì yì hé yǎ,néng zhì pú tí。

志意和雅,能至菩提。

zhì jī pú sà yán:wǒ jiàn shì jiā rú lái,yú wú liàng jié nán xíng kǔ xíng,

智积菩萨言:我见释迦如来,于无量劫难行苦行,

jī gōng lèi dé,qiú pú tí dào,wèi céng zhǐ xī。guān sān qiān dà qiān shì jiè,

积功累德,求菩提道,未曾止息。观三千大千世界,

nǎi zhì wú yǒu rú jiè zǐ hǔ fēi shì pú sà shě shēn mìng chù,

乃至无有如芥子许非是菩萨舍身命处,

wèi zhòng shēng gù,rán hòu nǎi dé chéng pú tí dào。

为众生故,然后乃得成菩提道。

bú xìn cǐ nǚ yú xū yú qǐng、biàn chéng zhèng jué。

不信此女于须臾顷、便成正觉。

yán lùn wèi qì,shí lóng wáng nǚ hū xiàn yú qián,tóu miàn lǐ jìng,

言论未讫,时龙王女忽现于前,头面礼敬,

què zhù yí miàn,yǐ jì zàn yuē:

却住一面,以偈赞曰:

shēn dá zuì fú xiàng,biàn zhào yú shí fāng,

深达罪福相,遍照于十方,

wēi miào jìng fǎ shēn,jù xiāng sān shí èr,

微妙净法身,具相三十二,

yǐ bā shí zhǒng hǎo、yòng zhuāng yán fǎ shēn。

以八十种好、用庄严法身。

tiān rén suǒ dài yǎng,lóng shén xián gōng jìng,

天人所戴仰,龙神咸恭敬,

yí qiè zhòng shēng lèi,wú bù zōng fèng zhě。

一切众生类,无不宗奉者。

yòu wén chéng pú tí,wéi fó dāng zhèng zhī,

又闻成菩提,唯佛当证知,

wǒ chǎn dà chéng jiào,dù tuō kǔ zhòng shēng。

我阐大乘教,度脱苦众生。

shí shè lì fú yǔ lóng nǚ yán:rǔ wèi bù jiǔ dé wú shàng dào,

时舍利弗语龙女言:汝谓不久得无上道,

shì shì nán xìn。suǒ yǐ zhě hé?nǚ shēn gòu huì,fēi shì fǎ qì,

是事难信。所以者何?女身垢秽,非是法器,

yún hé néng dé wú shàng pú tí。fó dào xuán kuàng,

云何能得无上菩提。佛道悬旷,

jīng wú liàng jié qín kǔ jī xíng,jù xiū zhū dù,rán hòu nǎi chéng。

经无量劫勤苦积行,具修诸度,然后乃成。

yòu nǚ rén shēn yóu yǒu wǔ zhàng:yī zhě、bù dé zuò fàn tiān wáng,

又女人身犹有五障:一者、不得作梵天王,

èr zhě、dì shì,sān zhě、mó wáng,sì zhě、zhuàn lún shèng wáng,

二者、帝释,三者、魔王,四者、转轮圣王,

wǔ zhě、fó shēn。yún hé nǚ shēn sù dé chéng fó?

五者、佛身。云何女身速得成佛?

ěr shí lóng nǚ yǒu yī bǎo zhū,jià zhí sān qiān dà qiān shì jiè,

尔时龙女有一宝珠,价直三千大千世界,

chí yǐ shàng fó。fó jí shòu zhī。lóng nǚ wèi zhì jī pú sà、

持以上佛。佛即受之。龙女谓智积菩萨、

zūn zhě shè lì fú yán:wǒ xiàn bǎo zhū,shì zūn nà shòu,shì shì jí fǒu?

尊者舍利弗言:我献宝珠,世尊纳受,是事疾不?

dā yán:shèn jí。nǚ yán:yǐ rǔ shén lì,guān wǒ chéng fó,fù sù yú cǐ。

答言:甚疾。女言:以汝神力,观我成佛,复速于此。

dāng shí zhòng huì,jiē jiàn lóng nǚ hū rán zhī jiān biàn chéng nán zǐ,

当时众会,皆见龙女忽然之间变成男子,

jù pú sà xíng,jí wǎng nán fāng wú gòu shì jiè,zuò bǎo lián huá,

具菩萨行,即往南方无垢世界,坐宝莲华,

chéng děng zhèng jué,sān shí èr xiàng、bā shí zhǒng hǎo,

成等正觉,三十二相、八十种好,

pǔ wèi shí fāng yí qiè zhòng shēng yǎn shuō miào fǎ。

普为十方一切众生演说妙法。

ěr shí suō pó shì jiè,pú sà、shēng wén、tiān lóng bā bù、rén yǔ fēi rén,

尔时娑婆世界,菩萨、声闻、天龙八部、人与非人,

jiē yáo jiàn bǐ lóng nǚ chéng fó,pǔ wèi shí huì rén tiān shuō fǎ,

皆遥见彼龙女成佛,普为时会人天说法,

xīn dà huān xǐ,xī yáo jìng lǐ。wú liàng zhòng shēng,wén fǎ jiě wù,

心大欢喜,悉遥敬礼。无量众生,闻法解悟,

dé bú tuì zhuǎn;wú liàng zhòng shēng,dé shòu dào jì。wú gòu shì jiè,

得不退转;无量众生,得受道记。无垢世界,

liù fǎn zhèn dòng;suō pó shì jiè,sān qiān zhòng shēng zhù bú tuì dì,

六反震动;娑婆世界,三千众生住不退地,

sān qiān zhòng shēng fā pú tí xīn ér dé shòu jì。

三千众生发菩提心而得受记。

zhì jī pú sà jí shè lì fú,yí qiè zhòng huì,mò rán xìn shòu。

智积菩萨及舍利弗,一切众会,默然信受。

  • 1970-01-01
  • 1970-01-01
  • 1970-01-01
  • 1970-01-01
  • 1970-01-01
  • 1970-01-01
  • 1970-01-01
  • 1970-01-01
  • 1970-01-01
  • 1970-01-01