佛心网
佛心网
涅槃经全文 涅槃经译文 涅槃经注音 涅槃经经典 涅槃经视频
主页/ 涅槃经注音/ 文章正文

第十五卷 南本大般涅槃经注音

导读:第十五卷 南本大般涅槃经梵行品第二十之二“复次,善男子,菩萨摩诃萨修慈悲喜已,得住极爱一子之地。善男子,云何是地名曰极爱?复名一子?善男子,譬如父母见子安隐,心大欢喜;...

第十五卷 南本大般涅槃经注音

南本大般涅槃经 第十五卷

fànxíngpǐnèrshízhīèr


   shànnán  xiūbēi  zhùàizhī  shànnán  yǘnshìmíngyüēài  míng  shànnán  jiànziānyǐn  xīnhuān  zhùshìzhōngshì  shìzhūzhòngshēngtóng  jiànxiūshànzhěshēnghuān  shìmíngyüēài 


 shànnán  jiànzihuàn  xīnshēngnǎo  mǐnzhīchóu  chūshè  zhùshìzhōngshì  jiànzhūzhòngshēngwèifánnǎobìngzhīsuǒchánqiè  xīnshēngchóunǎo  yōuniàn  shēnzhūmáokǒngxüèjiēliúchū  shìmíngwéi 


 shànnán  rénxiǎoshí  shíkuài  fènhuì  shí    zhīzhìkǒuzhōng  jiàn  kǒngwéihuàn  zuǒshǒuzhuōtóu  yòushǒutiāochū  zhùshìzhōngshì  jiànzhūzhòngshēngshēnwèizēng  huòxíngshēnkǒushàn  jiàn  zhìshǒuzhīlìngchū  lìngliúzhuǎnshēngshòuzhūnǎo  shìmíng 


 shànnán  suǒàizhīshèérzhōngwáng  chóunǎo  yüànbìngmìng  ěr  jiànchǎnduò  yüànshēngzhōng    shìchǎnruòshòushí  huòshēngniàngǎihuǐzhīxīn  dāngwéishuōzhǒngzhǒng  lìngshēngniànshàngēn  shìmíng 


 shànnán  wéiyǒu  shuìxíngzhùzuò  xīnchángniànzhī  ruòyǒuzuìjiù  shànyányòu  jiāè  shì  jiànzhūzhòngshēngruòduò  chùshēng  饿èguǐ  huòréntiānzhōng  zàozuòshànè  xīnchángniànzhī  chūfàngshè  ruòxíngzhūè  zhōngshēngchēn  èjiāzhī  shìmíng 。”


jiābáiyán :“ shìzūn  suǒshuōyán  jīnzhìqiǎn  yǘnnéngjiě  ruòzhūzhùnéngshìzhě  yǘnláiwèiguówángxíngdàoshí  duànjüéěrsuǒluóménmìng  ruòde  yīngniàn  ruòdezhě  yīnyüánduò  ruò使shǐděngshìqièzhòngshēngtóngxiǎngluóhóuluó  xiàngduōshuōshìyán :‘ chīrénxiū  shíréntuò 。’ lìngwén  shēngchēnhèn  shànxīnchūshēnxüè  duōzàoshìè  láidāngduòjiéshòuzuì  shìzūn  shìzhīyán  yǘnxiāngwéibèi 


 shìzūn  zhě  zhùkòng  fánchéngqiúyǐnshíyàoxiānguānrén  ruòyǒushēngxiánxīnzhǐxíng  nǎizhìyóuxíng    shìchángzuòshìniàn :‘ wǎng  tiánsuǒshēngèniàn  yóushìyīnyüánduòshòuzhǒngzhǒng  jīnníng  zhōngshí  zhōnglìngxián  duòshòunǎo 。’ zuòshìniàn :‘ ruòyǒuzhòngshēngxiánzhě  dāngzhōngduānzuò  ruòyǒuzhòngshēngxiánzuòzhě  dāngzhōngchù  xíngěr 。’ shìzhòngshēngshàngshìxīn  kuàng  ruòzhě  yüánláichūshìyán  使shǐzhūzhòngshēngzhòngěxīn ?”


 shànnán  jīnyīngzuòshìnányán  láiwèizhūzhòngshēngzuòfánnǎoyīnyüán  shànnán  jiǎ使shǐwénzuǐnéngjìnhǎi  láizhōngwèizhūzhòngshēngzuòfánnǎoyīnyüán  shànnán  jiǎlìngwéifēi  shuǐwéigānxiàng  huǒwéilěngxiàng  fēngwéizhùxiàng  sānbǎoxìngkōngzuòchángxiàng  láizhōngwèizhūzhòngshēngzuòfánnǎoyīnyüán  shànnán  jiǎ使shǐhuǐfànchóngjìnzuìchǎnbàngzhèngzhě  xiànshēndechéngshí  wèi  sānshíèrxiàng  shízhǒnghǎo  láizhōngwèizhūzhòngshēngzuòfánnǎoyīnyüán  shànnán  jiǎ使shǐshēngwén  zhīděngchángzhùbiàn  láizhōngwèizhūzhòngshēngzuòfánnǎoyīnyüán  shànnán  jiǎ使shǐshízhùzhūděngfànchóngjìn  zuòchǎn  fěibàngzhèng  láizhōngwèizhūzhòngshēngzuòfánnǎoyīnyüán  shànnán  jiǎ使shǐqièliàngzhòngshēngsàngmièxìng  láijiūjìngbānnièpán  láizhōngwèizhūzhòngshēngzuòfánnǎoyīnyüán  shànnán  jiǎ使shǐzhìjüànnéngfēng  齿chǐnéngtiě  zhǎohuài  láizhōngwèizhūzhòngshēngzuòfánnǎoyīnyüán  níngshétónggòngchù  nèiliǎngshǒu饿èshīzikǒu  tuóluótànyòngshēn  yīngyán :‘ láishìzūnwèizhūzhòngshēngzuòfánnǎoyīnyüán 。’ shànnán  láizhēnshínéngwèizhòngshēngduànchúfánnǎo  zhōngwèizuòfánnǎoyīn 


 shànnán  suǒyán  láiwǎngshāluóménzhě  shànnán  nǎizhìzishàngshā  kuàngluómén  chángzuòzhǒngzhǒngfāng便biàn  huìshīzhòngshēngliàng寿shòumìng  shànnán  shīshízhěwéishīmìng  xíngtánluóshí  chángshīzhòngshēngliàng寿shòumìng  shànnán  xiūshājiède寿shòumìngcháng  xíngshīluóshí  wéishīqièzhòngshēngliàng寿shòumìng  shànnán  shènkǒuguòde寿shòumìngcháng  xíngchànluóshí  chángqüànzhòngshēngshēngyüànxiǎng  tuīzhírén  yǐnxiàng  suǒzhèngsòngde寿shòumìngcháng  shìxíngchànluóshí  shīzhòngshēngliàng寿shòumìng  shànnán  jīngqínxiūshànde寿shòumìngcháng  xíngluóshí  chángqüànzhòngshēngqínxiūshàn  zhòngshēngxíngliàng寿shòumìng  shìxíngluóshí  shīzhòngshēngliàng寿shòumìng  shànnán  xiūshèxīnzhě寿shòumìngcháng  xíngchánluóshí  qüànzhūzhòngshēngxiūpíngděngxīn  zhòngshēngxíng寿shòumìngcháng  shìxíngchánluóshí  shīzhòngshēngliàng寿shòumìng  shànnán  zhūshànfàngzhě寿shòumìngcháng  xíngluóshí  qüànzhūzhòngshēngzhūshànshēngfàng  zhòngshēngxíngshìyīnyüánde寿shòumìngcháng  shìxíngluóshí  shīzhòngshēngliàng寿shòumìng  shànnán  shì  zhūzhòngshēngzhōngduómìng 

 shànnán  xiàngsuǒwèn  shāluóménshí  shì  shànnán  shí  àiniànduànmìnggēn  fēiěxīn  shànnán  wéiyǒu  àizhīshènzhòng  fànguānxiànzhì  shìshíwèiruòbìnruòshā  suīyǒubìnshā  yǒuěxīn  wéizhèngshì  ruòyǒuzhòngshēngbàngchéngzhě  biānjiāzhìzhī  huòduómìng  lìnggǎiwǎng  zūnxiūshàn  chángdàngzuòshìwéi :‘ yīnyüánnénglìngzhòngshēngxìnxīn  suífāng便biànyàodāngwéizhī 。’ zhūluóménmìngzhōngzhīhòu  shēngāyǒusānniàn  zhě  niàncóngchùérláishēng  zhīcóngréndàozhōnglái  èrzhě  niànjīnsuǒshēngwéishìchù  便biànzhīshìā  sānzhě  niànchéngyüánérláishēng  便biànzhīchéngbàngfāngděngchéngjīngdiǎnxìnyīnyüán  wèiguózhǔsuǒshāérláishēng  niànshìshì  chéngfāngděngjīngdiǎnshēngxìnjìngxīn  xǘnshímìngzhōngshēnggānláishìjiè  寿shòumìngshíjié  shànnán  shì  wǎngnǎishìrénshíjié寿shòumìng  yǘnmíngshā 


 shànnán  yǒurénjüé  cǎo  zhuóshù  zhǎnjiéshī  biān  shìyüánduò ?”


jiābáiyán :“ shìzūn  jiěsuǒshuōzhě  yīngduò    wéishēngwénshuō :‘ zhūqiū  zhūcǎoshēngěxīn    qièzhòngshēngyīněxīnduò 。’”


ěrshí  zànjiā :“ shànzāi  shànzāi  suǒshuō  yīngshànshòuchí  shànnán  ruòyīněxīnduòzhě  ěrshíshíěxīn    qièzhòngshēng  nǎizhìchóng  shēngliánmǐnxīn  suǒzhě  shànzhīyīnyüánzhūfāng便biàn  fāng便biànlìngzhòngshēngzhǒngzhūshàngēn  shànnán  shì  ěrshí  shànfāng便biàn  suīduómìngérfēiěxīn 


 shànnán  luómén  ruòshāzimǎnshíchē  yǒuzuìbào  wén  méng  zǎo  shī  māo    shīzi    láng  xióng    zhūèchóngshòu  néngwéizhòngshēnghàizhě  shāmǎnshíchē  guǐ  shén  luóchà  pánchá  jiāluó  dāndiānkuánggānzhūguǐshénděng  néngwéizhòngshēngzuòráohàizhě  yǒuduómìng  zuìbào  ruòshāèrényǒuzuìbào  shāhuǐduò饿èguǐ  ruònéngchànhuǐ  sānduànshí  zuìxiāomièyǒu  ruòshāshàng  hài  rénniú  shùqiānniánzàizhōng 


 shànnán  zhīshāyǒusān  wèixiàzhōngshàng  xiàzhě  zinǎizhìqièchùshēng  wéichúshìxiànshēngzhě  shànnán  yüànyīnyüánshìshòuchùshēng  shìmíngxiàshā  xiàshāyīnyüán  duò  chùshēng  饿èguǐ  shòuxià    shìzhūchùshēngyǒuwēishàngēn  shìshāzhěshòuzuìbào  shìmíngxiàshā  zhōngshāzhě  cóngfánrénzhìāhán  shìmíngwéizhōng  shìyīn  duò  chùshēng  饿èguǐ  shòuzhōng  shìmíngzhōngshā  shàngshāzhě  nǎizhìāluóhàn  zhī  dìng  shìmíngwéishàng  shìyīnyüán  duòāzhōng  shòushàng  shìmíngshàngshā  shànnán  ruòyǒunéngshāchǎnzhě  duòsānzhǒngshāzhōng  shànnán  zhūluóménděngqièjiēshìchǎn  jüé  cǎo  zhuóshù  zhǎnjiéshī  biānyǒuzuìbào  shāchǎnshì  yǒuzuìbào    zhūluóménnǎizhìyǒuxìnděng  shìsuīshāduò 


 shànnán  xiānsuǒyán  láiduōchīrénshítuò  yīngzuòshìwèn    zhūshìzūnfánsuǒyán  shànnán  huòyǒushíwéishìsuǒài  fēishífēi  wèi  shìzhīyánzhōngshuō  shànnán  huòyǒuyánguǎngwàng  fēishífēi  wénzhěài  néngshuō  shànnán  ruòyǒuyánsuīguǎng  zhēnshí  shìshíshì  néngwéiqièzhòngshēng  wénsuīyüè  yàoshuōzhī    zhūshìzūnyīngzhèngbiànzhīzhīfāng便biàn 


 shànnán  shíyóukuàngluòcóngshù  zàilínxià  yǒuguǐshénmíngkuàng  chúnshíròuxüè  duōshāzhòngshēng  shírén  shànnán  ěrshíwéiguǐshén广guǎngshuōyào  ránbàoèchīzhìshòujiào  huàshēnwéiguǐ  dònggōng殿diànlìngānsuǒ  guǐshíjiāngjüànshǔchūgōng殿diàn  lái  guǐjiànshíshīxīnniàn  huáng  mēnduànjüéyóurén  mǐnshǒushēn  háizuò  zuòshìyán :‘ kuàizāi  jīnháiděishēnmìng  shìshénwángwēi  yǒumǐnxīnshèqiānjiù 。’ suǒshēngshànxìnxīn  háiláizhīshēn  gèngwéishuōzhǒngzhǒngyào  lìngguǐshénshòushājiè  shìkuàngcūnzhōng  yǒuzhǎngzhěyīngdāng  cūnrénsòngguǐshén  guǐshéndeshī  shòu  便biànwéizhǎngzhěgèngmíng  míngshǒuzhǎngzhě  ěrshí  guǐbáiyán :‘ shìzūn  jüànshǔ  wéiyǎngxüèròucúnhuó  jīnjiè  dāngyǘnhuó ?’ yán :‘ cóngjīndāngchìshēngwén  suíyǒuxiūxíngzhīchù  dānglìngshīyǐnshí 。’ shànnán  shìyīnyüánwéizhūqiūzhìshìjiè :‘ děngcóngjīnchángdāngshīkuàngguǐshí  ruòyǒuzhùchùnéngshīzhě  dāngzhīshìbèifēi  shìtiāndǎngjüànshǔ 。’ shànnán  láiwéidiàozhòngshēng  shìshìzhǒngzhǒngfāng便biàn  fēilìngshēngwèi 


 shànnán  guǐ  yòushí  zàishānshàng  tuīyángtóuguǐlìngduòshānxià  shùtóuhóuguǐ  lìngcáixiàngjiànshīzi  使shǐjīngāngshénzhējiǎn  zhēnjiànmáoguǐshēn  suīzuòshì  lìngzhūguǐshénděngyǒumièméizhě  zhílìngānzhùzhèng  shìshìzhǒngzhǒngfāng便biàn  shànnán  ěrshíshíduō  duōchīshíréntuò  shēngèzhīzhōngāshòuzuìjié  huàisēng  chūshēnxüè  wéifànchóngzhīzuì  fěibàngzhèngchéngjīngdiǎn  fēichǎn  fēishēngwén  zhī  shànnán  duōzhě  shífēishēngwén  yüánjüéjìngjiè  wéishìzhūzhīsuǒzhījiàn  shànnán  shìjīnyīngnányán :‘ láiyüánduō ?’ zhūsuǒyǒujìngjiè  yīngshìshēngwǎng 。”

jiābáiyán :“ shìzūn  gānzhè  shǔshùjiānzhǔdezhǒngzhǒngwèi  shì  cóngshùwénduōwèi  suǒwèichūjiāwèi  wèi  mièwèi  dàowèi  shìzūn  zhēnjīn  shǔshùshāo  róngxiāoliàn  zhuǎngèngmíngjìngtiáoróuruǎn  guāngwēimiào  jiànánliàng  ránhòunǎiwéiréntiānbǎozhòng  shìzūn  láiěr  zhèngzhòngwèn  wénjiànshènshēnzhī  lìngshēnxíngzhěshòuchífèngxiū  liàngzhòngshēngānòuduōluósānmiǎosānxīn  ránhòuwéizhūréntiānsuǒzōnggōngjìnggòngyǎng 。”

ěrshí  zànjiā :“ shànzāi  shànzāi  wéizhūzhòngshēng  láishìshēn  shànnán  shì  suí  shuōchéngfāngděngshènshēnzhī  suǒwèiài 。”


jiābáiyán :“ shìzūn  ruòzhūxiūbēizhě  xiūshèxīnshí  de ?”


yán :“ shànzāi  shànzāi  shànnán  shànzhīshí  zhīshuō  wèn  xiūshèxīnshí  zhùkōngpíngděngde  shànnán  zhùkōngpíngděngde  jiànyǒu  xiōng  mèi  ér  qīn  zhīshí  yüànzēngzhōngrén  nǎizhìjiànyīn  jiè  zhū  zhòngshēng  寿shòumìng  shànnán  kōngyǒu  xiōng  zi  nǎizhìyǒuzhòngshēng  寿shòumìng  qièzhūshì  yǒunǎizhì寿shòumìng  jiànqièshì  xīnpíngděngkōng    shànnéngxiūzhūkōng 。”


jiābáiyán :“ shìzūn  yǘnmíngkōng ?”


 shànnán  kōngzhě  suǒwèinèikōng  wàikōng  nèiwàikōng  yǒuwéikōng  wéikōng  shǐkōng  xìngkōng  suǒyǒukòng  kōng  kōngkōng  kōng 


 yǘnguānnèikōng  shìguānnèikōng  shìnèikōng  wèi  yüànqīnzhōngrén  zhòngshēng  寿shòumìng  chángjìng  láisēng  suǒyǒucái  shìnèizhōngsuīyǒuxìng  érshìxìngfēinèifēiwài  suǒzhě  xìngchángzhùbiàn  shìmíngguānnèikōng  wàikōngzhěshì  yǒunèi  nèiwàikōngzhěshì  shànnán  wéiyǒulái    sēng  xìngzàièrkōng    shìchángjìng  shìmíngwéikōng  shìmíngnèiwàikōng 


 shànnán  yǒuwéikōngzhě  yǒuwéizhījiēshìkōng  suǒwèinèikōng  wàikōng  nèiwàikōng  chángjìngkōng  zhòngshēng寿shòumìngláisēngkōng  shìzhōngxìngfēiyǒuwéi  shìxìngfēiyǒuwéikōng  shìmíngyǒuwéikōng 


 shànnán  yǘnguānwéikōng  shìwéijiēshìkōng  suǒwèicháng    jìng    yīn  jiè    zhòngshēng寿shòumìngxiàng  yǒuwéi  yǒulòu  nèi  wài  wéizhōngděng  fēiyǒuwéifēiwéi  xìngshìshànfēiwéi  xìngchángzhùfēiyǒuwéi  shìmíngguānwéikōng 


 yǘnguānshǐkōng  shìjiànshēngshǐjiēkōng  suǒwèikōngzhě  chángjìngjiēkōngyǒubiàn  zhòngshēng  寿shòumìng  sānbǎo  xìngwéi  shìmíngguānshǐkōng 


 yǘnguānxìngkōng  shìguānqièběnxìngjiēkōng  wèiyīn  jiè    chángcháng    jìngjìng    guānshìděngqièzhūjiànběnxìng  shìmíngguānxìngkōng 


 yǘnguānsuǒyǒukòng  rényánshèzháikōng  jìngguānkōngyǒuqīnài  chīzhīrényánzhūfāngkōng  pínqióngzhīrényánqièkōng  shìsuǒhuòkōnghuòfēikōng  guānshí  pínqióngrénqièjiēkōng  shìmíngguānsuǒyǒukòng 


 yǘnguānkōng  shànnán  guānshí  shìyǎnshēngshísuǒcónglái  mièshísuǒzhì  běnjīnyǒu  yǒuhái  tuīshíxìng  yǎnzhǔ  yǎnxìng  qièzhūshì  děngmíngwéikōng  yǒuyǒubào  jiànzuòzhě  shìkōngmíngkōng  shìmíngguānkōng 


 yǘnguānkōngkōng  shìkōngkōngzhōng  nǎishìshēngwén  zhīděngsuǒméichù  shànnán  shìyǒushì  shìmíngkōngkōng  shìshìfēishì  shìmíngkōngkōng  shànnán  shízhùshàngshìzhōngtōngshǎofēnyóuwēichén  kuàngrén  shànnán  shìkōngkōng  tóngshēngwénsuǒkòngkōngsānmèi  shìmíngguānkōngkōng 


 shànnán  yǘnguānkōng  shànnán  yánkōngzhě  wèiluó  shìmíngkōng 


 shànnán  deshìkōngmén  zhùkōngděng  shànnán  jīnshìzhòngzhīzhōng  shuōshìděngzhūkōngshí  yǒushíhéngshāděng  zhùkōngděng  shànnán  zhùshì  qièzhōngyǒuzhìàizhí  xīnmēn  shì  míngkōngděng  shànnán  kōng  àishēngtānzhuó  àizhōng  shēngchēnhuì  zhùshìzhōngshì  hǎoèxīntānhuì  shànnán  kōng广guǎngduì  néngróngshòuqièzhū  zhùshìzhōngshì  广guǎngduì  néngróngshòuqièzhū  shì  míngwéikōngděng 

 shànnán  zhùshìzhōng  qièjiànzhī  ruòxíng  ruòyüán  ruòxìng  ruòxiàng  ruòyīn  ruòyüán  ruòzhòngshēngxīn  ruògēn  ruòchándìng  ruòchéng  ruòshànzhīshí  ruòchíjìnjiè  ruòsuǒshī  shìděngqièzhījiàn    shànnán  zhùshìzhōng  zhīérjiàn  yǘnwéizhī  zhī饿è  tóuyüānhuǒ  zhuìgāoyán  chángqiàojiǎo  zhìshēn  chánghuī    biānchuán  shù  ècǎo  niúfènzhīshàng    zhǒngjiānsuǒfènsǎoqīnluó  zhāng鹿  chúcǎoshang  càidànshíǒugēn  yóu  niúfèn  gēnguǒ  ruòxíngshíxiàncóngjiā  zhǔruòyán便biànshě  shèháihuànzhōnghuí  shíyánròuzhǒngniúwèi  chángsuǒyǐnkāngzhīfèitāng  shòuchíniújiè  gǒuzhìjiè  huīshēn  chángwéixiàng  yángshí  xiānzhòuhòushā  yüèshìhuǒ  fēng  bǎiqiān亿huágòngyǎngzhūtiān  zhūsuǒyüànyīnchéngjiù  shìděng  néngwéishàngjiětuōyīnzhě  yǒushìchù  shìmíngwéizhī  yǘnjiàn  jiànrénxíngshìdezhèngjiětuō  shìmíngjiàn 


   shànnán  jiànzhī  děngwéijiàn  jiànzhūzhòngshēngxíngshìxiéduò  shìmíngwéijiàn  yǘnwéizhī  zhīzhūzhòngshēngcóngchūshēngrénzhōng  ruònéngxiūxíngtánluó  nǎizhìzhūluó  shìrénzhèngjiětuō  shìmíngwéizhī 


   shànnán  yǒujiànzhī  yǘnwéijiàn  jiànchángcháng    jìngjìng    shìmíngwéijiàn  yǘnwéizhī  zhīzhūláidìngjìngnièpán  zhīláishēnjīngānghuài  fēishìfánnǎosuǒchéngjiùshēn  yòufēichòuhuìbàizhīshēn  néngzhīqièzhòngshēngyǒuxìng  shìmíngwéizhī 


   shànnán  yǒuzhījiàn  yǘnwéizhī  zhīshìzhòngshēngxìnxīnchéngjiù  zhīshìzhòngshēngqiúchéng  shìrénshùnliú  shìrénliú  shìrénzhèngzhù  zhīshìzhòngshēngdàoàn  shùnliúzhěwèifánrén  liúzhěcóngtuóhuánnǎizhìyüánjüé  zhèngzhùzhěwèiděng  dàoànzhěsuǒwèiláiyīngzhèngbiànzhī  shìmíngwéizhī  yǘnwéijiàn  zhùchéngnièpándiǎnxiūfànxíngxīn  jìngtiānyǎnjiànzhūzhòngshēngzàoshēnkǒusānshàn  duò  chùshēng  饿èguǐ  jiànzhūzhòngshēngxiūshànzhě  mìngzhōngdāngshēngtiānshàngrénzhōng  jiànzhūzhòngshēngcóngànàn  yǒuzhūzhòngshēngcóngànmíng  yǒuzhūzhòngshēngcóngmíngàn  yǒuzhūzhòngshēngcóngmíngmíng  shìmíngwéijiàn 


   shànnán  yǒuzhījiàn  zhīzhūzhòngshēngxiūshēn  xiūjiè  xiūxīn  xiūhuì  shìrénjīnshìèchéngjiù  huòyīntān  chēnhuì  chī  shìyìngshòubào  shìrénzhíxiūshēn  xiūjiè  xiūxīn  xiūhuì  xiànshìqīngshòuduò  yǘnshìnéngxiànbào  chànhuǐsuǒyǒuzhūè  huǐzhīhòugènggǎnzuò  cánkuìchéngjiù  gòngyǎngsānbǎo  cháng  shìrénshìshànyīnyüánduòxiànshìshòubào  suǒwèitóutòng  tòng  tòng  bèitòng  héngluóyāng    biānzhàng  饿èkùn  shòushìděngxiànshìqīngbào  shìmíngwéizhī  yǘnwéijiàn  jiànshìrénnéngxiūshēnjièxīnhuì  zàoshǎoè  yīnyüányīngxiànshòubào  shìrénshǎoènéngchànhuǐ    shēngcánkuì  yǒu  shìzēngzhǎngshòubào  shìmíngwéijiàn 


 yǒuzhīérjiàn  yǘnzhīérjiàn  zhīzhūzhòngshēngjiēyǒuxìng  wèizhūfánnǎozhīsuǒnéngjiàn  shìmíngzhīérjiàn 


 yǒuzhīérshǎojiàn  shízhùděngzhīzhūzhòngshēngjiēyǒuxìngjiànmíngliǎo  yóuànsuǒjiànliǎo 


 yǒujiànzhī  suǒwèizhūláijiànzhī 


 yǒujiànzhī  jiànzhī  jiànzhīzhě  suǒwèishìjiānwényán  nán  chēchéng  píngpén  shèzhái  chéng  shang  yǐnshí  shānyüánlín  zhòngshēng寿shòumìng  shìmíngzhījiàn  yǘnjiànzhī  shèngrénsuǒyǒuwēizhī  yǒunánnǎizhìyüánlín  shìmíngjiànzhī 


 yǒuzhīérjiàn  zhīsuǒhuìshī  zhīsuǒgōngchù  zhīshòuzhě  zhīyīnguǒbào  shìmíngwéizhī  yǘnjiàn  jiànsuǒshīgōngchù  shòuzhěguǒbào  shìmíngjiàn 


 zhīyǒuzhǒng  shìláiyǎnsuǒzhī 。”


jiābáiyán :“ shìzūn  néngshìzhī  děng ?”


yán :“ shànnán  néngshìzhī  ài  ài  ài  ài  shuōài  àizhě  zhīqièmíng  àizhě  zhīqièsuǒyǒuzhū  néngsuízhūsuǒmíngérwéizuò  àizhě  suílùn  zhèngyīnlùn  chǎntuólùn  shìbiànlùn  shuōàizhě  suǒwèifánsuǒyǎnshuōyǒuzhàngài  dòngzhuǎn  suǒwèishěng  náncuī  shànnán  shìmíngnéngshìjiànzhī  shìàizhì 


   shànnán  àizhě  biànzhīshēngwén  yüánjüé    zhūzhī  àizhě  chéngsuīyǒusān  zhīguī  zhōngwèiyǒuchābiézhīxiàng  àizhě  zhōngzuòzhǒngzhǒngmíng  jīngliàngjiéshuōjìn  shēngwén  yüánjüénéngzuòshìshuō  yǒushìchù  shuōàizhě  liàngjiéwéizhūzhòngshēngyǎnshuōzhū  ruòmíngruòzhǒngzhǒngshuōqióngjìn 


   shànnán  àizhě  suīzhīzhūérzhù  àizhě  suīzhīzhūérzhù  àizhě  suīzhīmíngzhù  shuōàizhě  suīzhīshuōshìzuìshàngérzhù    shànnán  ruòzhùzhě  míng 。”


jiābáiyán :“ shìzūn  ruòzhùzhī  ruòzhīzhěshìzhù  ruòzhīzhùsuǒzhī  yǘnláishuōyánzhīérzhù ?”

yán :“ shànnán  zhùzhěmíngài  suǒzhùnǎimíngài  shànnán  shìqièzhūděngyǒuzhùzhěài  ruòàimíng  dāngzhīshìrénmíngwéifán  zhùmíngwéifán  qièfánzhùnǎizhìzhùshí  zhuóshēngtānxīn  shēngtānxīnwéi  nǎizhìwéishízhīsuǒ  demiǎnshēnglǎobìngyōubēiqièfánnǎo  shìzhùmíngwéifán  shì  qièfánài 


 shànnán  liàngāsēngjiézhījiànxiàng  zhījiànzhī  jiànxiàngzhī  érzhōngshēngzhù  nǎizhìshízhōngshì  zhù  shēngtānxīn  nǎizhìshízhōngshēngtān  tān  wèizhīsuǒ  nǎizhìwèishízhīsuǒ    tuōshēnglǎobìngyōubēiqièfánnǎo  shì  qièài 


 shànnán  shìyīnyüán  wéishíèrzhōngshuōzhùzhěmíngwéi  ruòzhùzhětuō  shìjiānyǒuzuìzhīrénwéiwángsuǒ  zuìzhīrénwángnéng  shì  yǒuzhùzhěwéisuǒ  zhùzhěnéng  shì  érsuǒzhù 


   shànnán  àizhě  shànzhīchíérwàngshī  suǒwèichízhě    shān  yǎn  yǘn  rén    qièzhūshì  àizhě  suīzhīzhūmíngérzhī  àizhī  yǘnzhī  wèichízhě  chíqièzhòngshēngfēizhòngshēng  shìmíngwéichí  shànnán  wèishānchízhě  zuòshìwéi :‘ míngshānérwéichí  shānnéngchílìngqīngdòng  shìmíngchí  míngyǎnwéichí  yǎnnéngchíguāng  míngwéichí  míngyǘnwéichí  yǘnmínglóng  lóngchíshuǐ  míngyǘnchí  míngrénwéichí  rénnéngchífēi  míngrénchí  míngwéichí  néngchízi  míngchí 。’ zhīqièmíngshì  àizhě  zhǒngzhǒngyǎnshuō  yǒu  yóunán  shèzhái  chēchéng  zhòngshēngděngmíng    shànnán  zhě  nǎishì  zhūjìngjiè  zhě  fánjìngjiè  zhī  ài  shuōàizhě  zhīzhī  liàngāsēngjiéshuōshuōérjìn  shìmíngshuōài 


 shànnán  liàngbiānāsēngjiéxiūxíngshì  xiūxíng  zhīài  liàngāsēngjiéxiū  ài  liàngāsēngjiéjiāluólùn  ài  liàngāsēngjiéxiūshuōshìlùn  shuōài  shànnán  shēngwén  yüánjüéruòyǒudeshìàizhě  yǒushìchù  shànnán  jiǔjīngzhōng  shuōshēngwén  yüánjüézhīrényǒuài  shēngwén  yüánjüézhēnshíyǒu    wéizhòngshēng  xiūshìàizhì 


 yüánjüézhīrénxiūmiè  zhìchǔ  ruòhuàzhòngshēngdànxiànshéntōng  zhōngrán  suǒxüānshuō  yǘndāngyǒuàizhì  ránérsuǒshuō  yüánjüénéngshuōrén使shǐdenuǎn  dǐng  rěn  shì  tuóhuán  tuóhán  āhán  āluóhàn  zhī    nénglìngrénānòuduōluósānmiǎosānxīn    shànnán  yüánjüéchūshì  shìjiānyǒujiǔjīngdiǎn  shìyüánjüéài  shuōài  shànnán  yüánjüézhīrénsuīzhīzhū  ài    àizhěmíngwéizhī  yüánjüézhīrénsuīzhīwén  ài    zhīchángzhùèr  shìyüánjüéài  suīzhī  ài  zhēnzhīzhě  zhīzhūzhòngshēngyǒuxìng  xìngzhě  míngwéiānòuduōluósānmiǎosān  shì  yüánjüézhīréndeài  shìyüánjüéqièyǒuàizhì 


 yǘnshēngwénài  shēngwénzhīrényǒusānzhǒngshànqiǎofāng便biàn  děngwéisān  zhě  ruǎnránhòushòu  èrzhě  ránhòushòuhuà  sānzhě  ruǎnránhòushòuhuà  shēngwénzhīrénsān  ài 


   shēngwén  yüánjüénéngjìngzhīzhī  zàizhìzhījìngjiè  yǒushí  suǒwèi  néngjìngshíèryīnyüán  néngshànzhīzhòngshēngzhūgēndùnchābié  wèinéngyǒngduànèrxīn  zhīzhòngshēngzhǒngzhǒngzhūxīnsuǒyüánjìngjiè  néngshànshuōkōng  shìèrchéngài 。”

jiābáiyán :“ shìzūn  ruòzhūshēngwén  yüánjüézhīrénqièyǒuàizhě  yǘnshìzūnshuōshèzhìhuì  jiǎnliánshéntōng  chīluóài  zhě  láizuòshìshuō ?”


ěrshí  shìzūnzànjiāyán :“ shànzāi  shànzāi  shànnán  héngyǒuliàngshuǐ  xīntóushuǐliàng  chāshuǐliàng  tuóshuǐliàng  ānòuchíshuǐliàng  hǎizhīzhōngshuǐliàng  shìzhūshuǐsuītóngliàng  ránduōshǎoshíděng  shēngwén  yüánjüézhūàizhìshì  shànnán  ruòshuōděngzhěyǒushìchù  shànnán  wéifánshuōchīluóàizhìwéizuì  suǒwènzhě  shì  shànnán  shēngwénzhīrénhuòyǒu  huòyǒuèr  ruò  yǒushìchù 。”


jiābáiyán :“ shìzūn  xiānshuōfànxíngpǐnzhōng  zhījiànàizhě  zhījiànsuǒ  yǒuxīnyánsuǒ  shìzūn  shìshísuǒ  ruò使shǐxīnyǒudezhě  fēi  míngwéifán  yǘnláishuōyánéryǒusuǒ ?”


yán :“ shànnán  shànzāi  shànzāi  jiāngshuōérwèn  shànnán  shísuǒ  suǒzhěmíngài  shànnán    suǒzhěmíngwéiài  ruòyǒudezhěmíngwéiài  yǒuzhàngàizhěmíngdiāndǎo  shànnán  dǎo  deài  shìmíngsuǒ 


   shànnán  suǒzhěmíngwéihuì  deshìhuì  míngsuǒ  yǒusuǒzhěmíngwéimíng  yǒngduànmíngàn  suǒ  shìmíngsuǒ 


   shànnán  suǒzhěmíngnièpán  ānzhùshìnièpánzhōng  jiànqièzhūxìngxiàng  shìmíngsuǒ  yǒusuǒzhěmíngèrshíyǒu  yǒngduànèrshíyǒu  nièpán  shìmíngsuǒ 


   shànnán  suǒzhěmíngwéichéng  zhùzhūdechéng  shìmíngsuǒ  yǒusuǒzhěmíngwéishēngwén  zhīdào  yǒngduànèrchéngdào  dào  shìmíngsuǒ 


   shànnán  suǒzhěmíngfāngděngjīng  sòngshìjīngdenièpán  shìmíngsuǒ  yǒusuǒzhěmíngshíjīng  xiū  chúnshuōfāngděngchéngjīngdiǎn  shìmíngsuǒ 


   shànnán  suǒyǒuzhěmíngwéikōng  shìjiānmíngwéikōng  deshìkōngsānmèisuǒjiàn  shìmíngsuǒ  yǒusuǒzhěmíngshēnglún  qièfánlúnhuíshēngyǒusuǒjiàn  yǒngduànqièshēng  shìmíngsuǒ 


   shànnán  suǒzhěmíngchángjìng  jiànxìngdechángjìng  shìmíngsuǒ  yǒusuǒzhěmíngcháng      jìng  duànshìcháng      jìng  shìmíngsuǒ 


   shànnán  suǒzhěmíngkōng  guānkōngsuǒjiàn  shìmíngsuǒ  yǒusuǒzhěmíngwéijiàn  yǒngduànshìjiànkōng  shìmíngsuǒ 


   shànnán  suǒzhěmíngwéiānòuduōluósānmiǎosān  deānòuduōluósānmiǎosānshísuǒjiàn  shìmíngsuǒ  yǒusuǒzhěmíngwéishēngwén  yüánjüé  yǒngduànèrchéng  shìmíngsuǒ 


 shànnán  zhīsuǒwènsuǒ  zhīsuǒshuōsuǒ  ruòshuōyǒu  shìjüànshǔ  fēi 。”


jiābáiyán :“ shìzūn  wèishuōshìsuǒshí  liàngzhòngshēngduànyǒuxiāngxīn  shìshì  gǎnsuǒ  lìngshìděngliàngzhòngshēngjüànshǔ  wèi 。”


jiābáiyán :“ shìzūn  láixiānsuōluóshuāngshùjiān  wèichúntuóshuō 


 běnyǒujīn  běnjīnyǒu 


sānshìyǒu  yǒushìchù 


 shìzūn  shìyǘn ?”


yán :“ shànnán  wèihuàzhūzhòngshēngérzuòshìshuō  wéishēngwén  zhīérzuòshìshuō  wèiwénshūshīwángérzuòshìshuō  dànzhèngwèichúntuórénshuōshì  shíwénshūshījiāngwèn  zhīxīnérwéishuōzhī  shuō  wénshūshījiěle 。”


jiāyán :“ shìzūn  wénshūděng  yǒurénnéngleshì  wéiyüànláigèngwéizhòng广guǎngfēnbiéshuō 。”


 shànnán  tīng  tīng  jīndāngwèizhòngyǎnzhī  yánběnyǒuzhě  běnyǒuliàngfánnǎo  fánnǎo  xiànzàiyǒubānnièpán  yánběnzhě  běnluó  luó  xiànzàiyǒuzhūfánnǎojié  ruòyǒushāmén  ruòluómén  ruòtiān  ruò  ruòfàn  ruòrén  shuōyánláiláixiànzàiyǒufánnǎozhě  yǒushìchù 


   shànnán  yánběnyǒuzhě  běnyǒuzhīshēn  shìxiànzàiyǒujīngāngwēimiàoshēn  yánběnzhě  shēnběnsānshíèrxiàng  shízhǒnghǎo  běnyǒusānshíèrxiàng  shízhǒnghǎo  xiànzàiyǒubǎibìng  ruòyǒushāmén  ruòluómén  ruòtiān  ruò  ruòfàn  ruòrén  shuōyánláiláixiànzàiyǒubìngzhě  yǒushìchù 


   shànnán  yánběnyǒuzhě  běnyǒucháng      jìng  yǒucháng      jìng  xiànzàiyǒuānòuduōluósānmiǎosān  yánběnzhě  běnjiànxìng  jiànchángjìng  ruòyǒushāmén  ruòluómén  ruòtiān  ruò  ruòfàn  ruòrén  shuōyánláiláixiànzàichángjìngzhě  yǒushìchù 


   shànnán  yánběnyǒuzhě  běnyǒufánxiūxíngxīn  wèideānòuduōluósānmiǎosān  shìshìxiànzàinénghuài  yánběnzhě  běnyǒuliùluó  běnyǒuliùluó  xiūxíngfánxíngzhīxīn  wèideānòuduōluósānmiǎosān  ruòyǒushāmén  ruòluómén  ruòtiān  ruò  ruòfàn  ruòrén  shuōyánláiláixiànzàiyǒuxíngzhě  yǒushìchù 

   shànnán  yánběnyǒuzhě  běnyǒushízhīshēn  yǒushíshēn  xiànzàiyǒubiānzhīshēn  yánběnzhě  běnsānshízhùdào  sānshízhùdào  xiànzàiyǒushízhīshēn  ruòyǒushāmén  ruòluómén  ruòtiān  ruò  ruòfàn  ruòrén  shuōyánláiláixiànzàiyǒushíshēnzhě  yǒushìchù 


   shànnán  yánběnyǒuzhě  běnyǒuqièzhōngzhùzhīxīn  shìshì  xiànzàiyǒujìngkōngdìng  yánběnzhě  běnyǒuzhōngdàoshí  zhōngdàozhēnshí  qièyǒuzhexīn  ruòyǒushāmén  ruòluómén  ruòtiān  ruò  ruòfàn  ruòrén  shuōyánláiláixiànzàishuōqièshìyǒuxiāngzhě  yǒushìchù 


   shànnán  yánběnyǒuzhě  chūdeānòuduōluósānmiǎosānshíyǒuzhūdùngēnshēngwén  yǒudùngēnshēngwén  deyǎnshuōchéngzhīshí  yánběnzhě  běngēnrénzhōngxiàngwángjiāděng  gēnjiāděng  suífāng便biànkāishìsānchéng  ruòyǒushāmén  ruòluómén  ruòtiān  ruò  ruòfàn  ruòrén  shuōyánláiláixiànzàijìngyǎnshuōsānchéngzhě  yǒushìchù 


   shànnán  yánběnyǒuzhě  běnshuōyánqüèhòusānyüèsuōluóshuāngshùdāngbānnièpán  shìxiànzàideyǎnshuōfāngděngdiǎnbānnièpán  yánběnzhě  běnyǒuwénshūshīděng  yǒu  xiànzàishuōyánláicháng  ruòyǒushāmén  ruòluómén  ruòtiān  ruò  ruòfàn  ruòrén  shuōyánláiláixiànzàishìchángzhě  yǒushìchù 


 shànnán  láiwéizhūzhòngshēng  suīzhīzhū  shuōyánzhī  suījiànzhū  shuōyánjiàn  yǒuxiāngzhīshuōyánxiàng  xiāngzhīshuōyányǒuxiàng  shíyǒuchángshuōyányǒucháng  shíyǒuyǒuchángshuōyáncháng  jìngděngshì  sānchéngzhīshuōyánchéng  chéngzhīsuíshuōsān  lüèxiāngshuō广guǎng  广guǎngxiāngshuōlüè  chóngzhīshuōtōulánzhē  tōulánzhēshuōwéichóng  fànshuōfēifàn  fēifànshuōfàn  qīngzuìshuōzhòng  zhòngzuìshuōqīng    láimíngjiànzhòngshēnggēn 


 shànnán  láisuīzuòshìshuō  zhōngwàng    wàngzhīshìzuìguò  láiduànqièzuìguò  yǘndāngyǒuwàng  shànnán  láisuīwàngzhīyán  ruòzhīzhòngshēngyīnwàngshuōzhě  suífāng便biànwéishuōzhī 


 shànnán  qièshìruòláishì    zhūshìzūnwéishuōshì  lìngzhòngshēng  ruò使shǐzhòngshēngdeshìzhě  zhūzhōngxüānshuōshì  shànnán  láiyǒushíyǎnshuōshì  zhòngshēngwèishuō  yǒushíyǎnshuō  zhòngshēngwèishuōshì  shìzhūshènshēnjìngjiè  fēishìshēngwén  yüánjüésuǒzhī  shànnán  shìxiānyīngnányánsuǒ  cháng  yǘnnányánsuǒ ?”


jiāyán :“ shìzūn  míngwéidào  míng  míngnièpán  ruòyǒuyányǒudào    nièpán  shìcháng    ruòchángzhě    yóukōng  shéiyǒudezhě  shìzūn  shìjiān  běnjīnyǒumíngwéicháng  dàoshì  dàoruò  míngcháng  ruòchángzhě  deshēng  yóuxìngdeshēng  shìzūn  dàozhě  fēifēi  chángduǎn  fēigāofēixià  fēishēngfēimiè  fēichìfēibái  fēiqīngfēihuáng  fēiyǒufēi  yǘnláishuōyán    nièpánshì 。”


yán :“ shì  shì  shànnán  dàoyǒuèrzhǒng  zhě  cháng  èrzhě  cháng  zhīxiāngyǒuèrzhǒng  zhě  cháng  èrzhě  cháng  nièpáněr  wàidàodàozhěmíngwéicháng  nèidàodàozhěmíngzhīwéicháng  shēngwén  yüánjüésuǒyǒumíngwéicháng  zhūsuǒyǒumíngzhīwéicháng  wàijiětuōzhěmíngwéicháng  nèijiětuōzhěmíngzhīwéicháng  shànnán  dàonièpánmíngwéicháng  qièzhòngshēngchángwèiliàngfánnǎosuǒ  huìyǎnnéngjiàn  érzhūzhòngshēngwéijiànxiūjiè  dìng  huì  xiūxíngjiàndào  nièpán  shìmíngdào  nièpán  dàozhīxìngxiāngshíshēngmiè  shìzhuōchí 


 shànnán  dàozhě  suīxiàngjiàn  chēngliángzhī  érshíyǒuyòng  shànnán  zhòngshēngxīn  suīfēishì  fēichángfēiduǎn  fēifēi  fēifēijiě  fēishìjiàn  érshìyǒu  shì  wéishuōyán :‘ zhǎngzhě  xīnwéichéngzhǔ  zhǎngzhě  ruòxīnshēnkǒu  ruòxīnzhěshēnkǒu  shànshìshēnkǒu  lìngzhūzhòngshēngdàosānè  shēnkǒuzhě  lìngzhòngshēngderéntiānnièpán  míngzhēnshí  dezhě  míngzhēnshí 。’


 shànnán  dàonièpánshì  yǒucháng  zhě  yǘnnéngduànqièfánnǎo  yǒu  qièliǎoliǎojiànzhī  shànnán  jiànyǒuèrzhǒng    xiàngmàojiàn  èr  liǎoliǎojiàn  yǘnxiàngmàojiàn  yüǎnjiànyānmíngwéijiànhuǒ  shíjiànhuǒ  suījiànhuǒfēiwàng  jiànkōngzhōng便biànyánjiànshuǐ  suījiànshuǐfēiwàng  jiànhuá便biànyánjiàngēn  suījiàngēnfēiwàng  rényáojiànjiānniújiǎo便biànyánjiànniú  suījiànniúfēiwàng  jiànrén怀huáirèn便biànyánjiàn  suījiànfēiwàng  jiànshùshēng便biànyánjiànshuǐ  suījiànshuǐfēiwàng  yòujiànyǘn便biànyánjiàn  suījiànfēiwàng  jiànshēnkǒu便biànyánjiànxīn  suījiànxīnfēiwàng  shìmíngxiàngmàojiàn  yǘnliǎoliǎojiàn  yǎnjiàn  shànnán  rényǎngēnqīngjìnghuài  guānzhǎngzhōngāguǒ  liǎoliǎojiàndào    nièpánshì  suīshìjiàn  chūjiànxiàng  shànnán  shìyīnyüán  wǎnggàoshè :‘ qièshìjiānruòyǒushāmén  ruòluómén  ruòtiān  ruò  ruòfàn  ruòrénsuǒzhījiànjüé  wéiyǒuláizhījiànjüé  zhūshì  shè  ruòzhūshìjiānsuǒzhījiànjüé  zhījiànjüé  shìjiānzhòngshēngzhīsuǒzhījiànjüé  zhīzhījiànjüé  shìjiānzhòngshēngsuǒzhījiànjüé  便biànshuōyánzhījiànjüé  shè  láiqièzhījiànjüé  yánzhījiànjüé  qièshì    ruò使shǐláizuòzhījiànjüéxiàng  dāngzhīshìfēishìzūn  míngwéifán  ěr 。’”