佛心网
佛心网
涅槃经全文 涅槃经译文 涅槃经注音 涅槃经经典 涅槃经视频
主页/ 涅槃经注音/ 文章正文

第十八卷 南本大般涅槃经注音

导读:第十八卷 南本大般涅槃经梵行品第二十之五尔时,世尊在双树间,见阿阇世闷绝躄地,即告大众:“我今当为是王,住世至无量劫不入涅槃。”迦葉菩萨白佛言:“世尊,如来当为无量众生...

第十八卷 南本大般涅槃经注音

南本大般涅槃经 第十八卷

fànxíngpǐnèrshízhī


ěrshí  shìzūnzàishuāngshùjiān  jiànāshìmēnjüé  gàozhòng :“ jīndāngwéishìwáng  zhùshìzhìliàngjiénièpán 。”


jiābáiyán :“ shìzūn  láidāngwéiliàngzhòngshēngnièpán  wéiāshìwáng ?”


yán :“ shànnán  shìzhòngzhōngyǒurénwèidìngnièpán  āshìwángdìngwèidāngjìngyǒngmiè  shìmēnjüétóu  shànnán  suǒyán  wèiāshìnièpán  shì  wèinéngjiě    yánwéizhě  qièfán  āshìzhě  qièzàozhě  yòuwéizhě  shìqièyǒuwéizhòngshēng  zhōngwèiwèizhòngshēngérzhùshì    wéizhě  fēizhòngshēng  āshìzhě  shìfánnǎoděngzhě  yòuwéizhě  shìjiànxìngzhòngshēng  ruòjiànxìng  zhōngwèijiǔzhùshì    jiànxìngzhě  fēizhòngshēng  āshìzhě  shìqièwèiānòuduōluósānmiǎosānxīnzhě  yòuwéizhě  shìānán  jiāèrzhòng  āshìzhě  shìāshìwánghòugōngfēihòuwángshèchéngqiè  yòuwéizhě  míngwéixìng  yánāzhě  míngwéishēng  shìzhěmíngyüàn  shēngxìngfánnǎoyüànshēng  fánnǎoyüànshēngjiànxìng  shēngfánnǎojiànxìng  jiànxìngānzhùbānnièpán  shìmíngshēng  shìmíngwéiwéiāshì 


 shànnán  āzhěmíngshēng  shēngzhěmíngnièpán  shìmíngshì  wéizhěmíng  shìsuǒ  liàngbiānāsēngjiénièpán  shìyánwéiāshìliàng亿jiénièpán  shànnán  lái      zhòngsēng   ,《 nièpánjīng   。”


ěrshí  shìzūnbēidǎoshī  wèiāshìwángyüèàisānmèi  sānmèifàngguāngmíng  guāngqīngliángwǎngzhàowángshēn  shēnchuāng  zhēngchúmiè  wángjüéchuāng  shēnqīngliáng  yán :“ céngwénrénshuō  jiéjiāngjìn  sānyüèbìngxiàn  dāngshìzhīshí  qièzhòngshēnghuànchú  shíwèizhì  guāngláizhàochùshēn  chuāngchú  shēndeān ?”


yán :“ fēijiéjìnsānyüèbìngzhào  fēihuǒxīng宿xiùyàocǎobǎozhūtiānguāng 。”


wángyòuwènyán :“ guāngruòfēisānyüèbìngzhàobǎozhūmíngzhě  wéishìshéiguāng ?”


 wángdāngzhī  shìtiānzhōngtiānsuǒfàngguāngmíng  shìguānggēn  yǒubiān  fēifēilěng  fēichángfēimiè  fēifēi  fēixiāngfēixiàng  fēiqīngfēihuángfēichìfēibái  zhòngshēng使shǐjiàn  yǒuxiāngshuō  yǒugēnyǒubiān  yǒuyǒulěng  qīnghuángchìbái  wáng  shìguāngsuīěr  shíshuō  jiàn  nǎizhìyǒuqīnghuángchìbái 。”


wángyán :“   tiānzhōngtiānyīnyüánfàngguāngmíng ?”


yán :“ jīnshìruìxiāngjiāngwèiwáng  wángxiānyánshìliángliáozhìshēnxīn  fàngguāngxiānzhìwángshēn  ránhòuxīn 。”


wángyán :“   láishìzūnjiànniàn ?”


yán :“ rénéryǒu  shìzhōngbìng  zhīxīnfēipíngděng  ránbìngzixīnpiānduō  wáng  láiěr  zhūzhòngshēngfēipíngděng  ránzuìzhěxīnpiānzhòng  fàngzhěniàn  fàngzhěxīnfàngshè  děngmíngwéifàngzhě  wèiliùzhù  wáng  zhūshìzūnzhūzhòngshēng  guānchóngxìng  lǎoshàozhōngnián  pín  shíjié  yüèxīng宿xiù  gōngqiǎoxiàjiàn  tóng使shǐ  wéiguānzhòngshēngyǒushànxīnzhě  ruòyǒushànxīn便biànniàn  wángdāngzhī  shìruìxiàng  shìláiyüèàisānmèisuǒfàngguāngmíng 。”


wángwènyán :“ děngmíngwéiyüèàisānmèi ?”


yán :“ yüèguāng  nénglìngqièyōuluóhuákāixiānmíng  yüèàisānmèishì  nénglìngzhòngshēngshànxīnkāi  shìmíngwéiyüèàisānmèi  wáng  yüèguāng  nénglìngqièxíngzhīrénxīnshēnghuān  yüèàisānmèishì  nénglìngxiūnièpándàozhěxīnshēnghuān  shìmíngyüèàisānmèi  wáng  yüèguāng  cóngchūzhìshí  xíngguāngmíngjiànjiànzēngzhǎng  yüèàisānmèishì  lìngchūxīnzhūshàngēnběnjiànjiànzēngzhǎng  nǎizhìbānnièpán  shìmíngyüèàisānmèi  wáng  yüèguāng  cóngshíliùzhìsānshí  xíngguāngmíngjiànjiànsǔnjiǎn  yüèàisānmèishì  guāngsuǒzhàochù  suǒyǒufánnǎonénglìngjiànjiǎn  shìmíngyüèàisānmèi  wáng  shèngzhīshí  qièzhòngshēngchángyüèguāng  yüèguāngzhào  chú  yüèàisānmèishì  nénglìngzhòngshēngchútānnǎo  wáng  mǎnyüè  zhòngxīngzhōngwáng  wèigānwèi  qièzhòngshēngzhīsuǒài  yüèàisānmèishì  zhūshànzhōngwángwéigānwèi  qièzhòngshēngzhīsuǒài  shìmíngyüèàisānmèi 。”


wáng :“ wénláièréntóngzhǐzuòyántánlùn  yóuhǎi宿shī  yüānyāngniǎozhùqīng  shìhuányīnguǐzhù  jiūchìluóniǎoshù  láiěr  dāngyǘnérwǎngjiàn  shèjiànzhě  shēnjiāngxiàn  guānlái  níngjìnzuìxiàng  shīzi    láng  měnghuǒjüéyàn  zhōngjìnzhòngèzhīrén  shìjīncǔnshì  dāngyǒuxīnwǎngjiànlái ?”


yán :“ wáng  rénqīngqüán  zhěqiúshí  zhěqiújiù  bìngqiúliáng  qiúyìnliáng  hánzhěqiúhuǒ  wángjīnqiúyīngshì  wáng  láishàngwéichǎnděngyǎnshuōyào  kuàngwángfēichǎn  érdāngméngbēijiù ?”


wángyán :“ céngwén  chǎnzhě  xìnwén  néngguānchá  de  láiérwéishuō ?”


yán :“ wáng  yǒurénshēnzhòngbìng  shìrénmèngshēngzhù殿diàn  yóuzhīshēn  huīshíhuī  pānshàngshù  huòhóuyóuxíngzuò  chénshuǐméi  duòzhuìlóu殿diàn  gāoshānshù  xiàngniúyáng  shēnzhuóqīnghuángchìhēi  xiào  huòjiànjiùzhīshǔ  齿chǐduòluò  luǒxíngzhěngǒu  fènhuìzhōng  wángzhěxíngzhùzuòxiéshǒushídàn  shémǎnércóngzhōngguò  huòmèngbèiréngòngxiāngbàochí  duōluóshùwéi  chénghuàichēzhèngnánéryóu  shìrénmèng  xīnshēngchóunǎo  chóunǎoshēnbìngzēng  bìngzēngzhūjiāqīnshǔqiǎn使shǐmìng  suǒqiǎn使shǐ  xíngqüēduǎn  gēn  tóuméngchén  zhùhuài  zàihuàichē  yán :‘ shàngchē 。’

 ěrshí  liángwéi :‘ jīnjiànshì使shǐxiàngmào  dāngzhībìngzhěnánliáozhì 。’ zuòshìniàn :‘ 使shǐsuī  dāngzhànwéizhì  ruò  liù    shíèr  shí  shìzhě  bìngnánzhì 。’ zuòshìniàn :‘ suī  dāngzhānxīngwéizhì  ruòshìhuǒxīng  jīnxīng  mǎoxīng  yánluówángxīng  湿shīxīng  mǎnxīng  shìxīngshí  bìngnánzhì 。’ zuòshìniàn :‘ xīngsuī  dāngguānshí  ruòshìqiūshí  dōngshíshí  bànshí  yüèshí  dāngzhīshìbìngnánzhì 。’ zuòshìniàn :‘ shìzhòngxiàng  suī  huòdìngdìng  dāngguānbìngrén  ruòyǒu  jiēliáozhì  ruò  suī ?’ wéishì  xǘn使shǐ  zàiniàn :‘ ruòbìngzhě  yǒucháng寿shòuxiāngliáozhì  duǎn寿shòuxiāngzhězhì 。’ qiánjiànèrxiǎoér  xiāngqiāndòuzhèng  zhuōtóu  shídāozhànggòngxiāngliāo  jiànrénchíhuǒrántiǎnmiè  huòjiànyǒurénzhuóshù  huòjiànrénshǒusuíérxíng  huòjiàndàoyǒuluò  huòjiànyǒurénzhíchíkōng  huòjiànshāménxíng  jiàn  láng  jiù    jiànshìshì  zuòshìniàn :‘ suǒqiǎn使shǐrénnǎizhìdàosuǒjiànzhūxiàngjiēxiáng  dāngzhībìngzhědìngnánliáozhì 。’ zuòshìniàn :‘ ruòwǎngfēiliángshī  wǎngzhějiùliáo 。’ gèngniànyán :‘ shìzhòngxiāngsuīxiáng  qiědāngshèzhì  wǎngzhìbìngsuǒ 。’ wéishì  qiánwénshìshēng  suǒwèiwángshī  sàng  bēng  huàizhé  bāotuō  duòzhuì  fénshāo  lái  liáozhì  néng  wénnánfāngyǒufēiniǎoshēng  suǒwèijiù  shèniǎoshēng  ruògǒu  ruòshǔ    zhū    wénshìshēng  zuòshìniàn :‘ dāngzhībìngzhěnánliáozhì 。’


 ěrshí  bìngrénshèzhái  jiànbìngrénshùhánshù  jiéténgtòng  chìliúlèi  ěrshēngwénwài  yānhóujiétòng  shéshàngliè  zhènghēi  tóushèng  hàn  xiǎo便biànyōngtōng  shēnféihóngchìcháng  shēngjǖnhuòhuò  bānqīnghuáng  zhàngmǎnyánliǎo  jiànshì  wènzhānbìngyán :‘ bìngzhězuóláizhìyǘn ?’ yán :‘ shī  rénběnláijìngxìnsānbǎozhūtiān  jīnzhěbiàn  jìngxìnqíng  běnhuìshī  jīnzhěqiānlìn  běnxìngshǎoshí  jīnguòduō  běnxìngè  jīnshàn  běnxìngxiàogōngjìng  jīngōngjìngxīn 。’ wénshì ,, qiánxiùzhī  yōuluóxiāng  chénshuǐxiāng  jiāduōxiāng  duōjiāluóxiāng  duōluóxiāng  jīnxiāng  zhāntánxiāng  zhìròuchòu  táojiǔchòu  shāojīnchòu  chòu  fènchòu  zhīxiāngchòuqiánchùshēn  jüéshēnruǎnyóuzēngmiánjiébèishāhuá  huòjiānshí  huòbīnglěng  huòhuǒ  huòshā  ěrshí  liángjiànshìděngzhǒngzhǒngxiāng  dìngzhībìngzhě  rándìngyánshìréndāng  zhānbìngzhě :‘ jīn  míngdānggènglái  suísuǒ  zhē 。’ 便biànhuánjiā  míng使shǐdào  使shǐyán :‘ shìwèi  jiānwèiyào 。’ zhìzhědāngzhī  shìbìngzhě 


 wáng  shìzūněr  chǎnbèishànzhīgēnxìngérwéishuō    ruòwèishuō  qièfándāngyánláibēi  yǒubēizhě  míngqièzhì  ruòbēi  yǘnshuōyánqièzhìrén  shìláiwèichǎnéryǎnshuō  wáng  láishìzūnjiànzhūbìngzhěchángshīyào  bìngzhě  fēiláijiù  wáng  chǎnbèifènbiéyǒuèr  zhě  xiànzàishàngēn  èrzhě  hòushìshàngēn  láishànzhīchǎnbèinéngxiànzàideshàngēnzhě  wéishuō  hòushìdezhě  wéishuō  jīnsuī  zuòhòushìyīn  shìláiwéichǎnyǎnshuōyào  chǎnzhěyǒuèrzhǒng  zhě  gēn  èrzhě  zhōnggēn  gēnzhīrénxiànzàishìnéngshàngēn  zhōnggēnzhīrénhòushì  zhūshìzūnkōngshuō  wáng  jìngrénzhuìduòqīng  yǒushànzhīshíjiànérmǐnzhī  xǘnqiánzhuōérchūzhī  zhūláishì  jiànzhūzhòngshēngduòsānèdào  fāng便biànjiùlìngchū  shìláiwèichǎnéryǎnshuō 。”


wáng :“ ruò使shǐláishěnshìzhě  míngdāngxüǎnliángxīngránhòunǎiwǎng 。”


báiwáng :“ wáng  láizhōngyǒuxüǎnliángxīng  wáng  zhòngbìngrényóukànshíjiéxiōng  wéiqiúliáng  wángjīnbìngzhòng  qiúliáng  yīngxüǎnliángshíhǎo  wáng  zhāntánhuǒlánhuǒ  èrshāoxiāngyǒu  xiōngshì  ruòdàosuǒdemièzuì  wéiyüànwáng  jīnwǎng 。”


ěrshí  wángmìngchénmíngyüēxiáng  érgàozhīyán :“ chéndāngzhī  jīnwǎngshìzūnsuǒ  bànsuǒgòngyǎngzhī 。”


chényán :“ wáng  shànzāi  shànzāi  suǒgōngqièyǒu 。”


āshìwángrén  yánjiàchēchéngwànèrqiān  shūzhuàngxiàngshùwàn  xiàngshàngzàisānrén  chífāngàihuáxiāng  zhǒngzhǒnggōngbèi  dǎocóngyǒushíwàn  tuóguósuǒyǒurénmín  xǘncóngwángzhěshùmǎnshíwàn  ěrshí  shīchéngsuǒyǒuzhòngmǎnshíèryóuxǘn  jiēyáojiànāshìwángjüànshǔxǘnérlái 

ěrshí  gàozhūzhòngyán :“ qièzhòngshēngwéiānòuduōluósānmiǎosānjìnyīnyüánzhě  xiānshànyǒu    āshìwángruòsuíshùnzhě  láiyüèdìngmìngzhōngduòā  shìjìnyīnruòshànyǒu 。”


āshìwángqián  wénshèliúwángchéngchuánhǎihuǒér  qiūshēngshēnzhìā  chàduōzuòzhǒngzhǒngèdàosuǒzhòngzuìdemiè  wénshì  yán :“ jīnsuīwénshìèryán  yóuwèishěndìng  lái  tóngzàixiàng  shèdāngā  zhuōchílìngduò    céngwéndàozhīrén 。”


ěrshí  gàozhūzhòngyán :“ āshìwángyóuyǒuxīn  jīndāngwéizuòjüédìngxīn 。”


ěrshí  huìzhōngyǒumíngchíqiè  báiyán :“ shìzūn  xiānshuōqièzhūjiēdìngxiàng  suǒwèidìngxiàng  nǎizhìnièpándìngxiàng  láijīnzhě  yǘnéryánwéiāshìzuòjüédìngxīn ?”


yán :“ shànzāi  shànzāi  shànnán  jīndìngwéiāshìwángzuòjüédìngxīn    ruòwángxīnhuàizhě  dāngzhīzhūyǒudìngxiàng  shìwéiāshìwángzuòjüédìngxīn  dāngzhīshìxīnwéijüédìng  shànnán  ruòwángxīnshìjüédìngzhě  wángzhīzuìyǘnhuài  dìngxiàng  zuìhuài  shìwéiāshìwángzuòjüédìngxīn 。”


ěrshí  wángdàosuōluóshuāngshùjiān  zhìsuǒ  yǎngzhānláisānshíèrxiàng  shízhǒnghǎo  yóuwēimiàozhēnjīnzhīshān 


ěrshí  shìzūnchūzhǒngshēnggàoyán :“ wáng 。”


shíāshìzuǒyòushì :“ zhòngzhōngshéiwéiwáng  zuì  yòu  láiyīngchēngwéiwáng 。”


ěrshí  láihuànyán :“ āshìwáng 。”


shíwángwénxīnhuān  zuòshìyán :“ láijīnmìngyán  zhēnzhīláizhūzhòngshēngbēiliánmǐnděngchābié 。” báiyán :“ shìzūn  jīnxīnyǒng  dìngzhīláizhēnshìzhòngshēngshàngshī 。”


ěrshí  jiāchíqièyán :“ láiwéiāshìwángzuòjüédìngxīn 。”


ěrshí  āshìwángbáiyán :“ shìzūn  jiǎ使shǐjīndefànwáng  shìhuányīnzuòyǐnshíyóuxīnyüè  láiyánmìngshēnxīnqìng 。”


ěrshí  āshìwángsuǒchífāngài  xiānghuá  gòngyǎng  qián  yòuràosān  jìng  qüèzuòmiàn 


ěrshí  gàoāshìwángyán :“ wáng  jīndāngwèishuōzhèngyào  dāngxīn  tīng  tīng  fánchángdāngxīnguānshēnyǒuèrshíshì    wèishēnzhōngkōnglòu  èr  zhūshàngēnběn  sān  shēngwèidiàoshùn    duòzhuìshēnkēng  chùwèi    fāng便biàndejiànxìng  liù  yǘnxiūdìngdejiànxìng    shēngcháng  chángjìng    nánzhīnán  nányüǎn  jiǔ  héngwéiyüànjiāzhīsuǒzhuīzhú  shí  yǒunéngzhēzhūyǒu  shí  sānèwèijiětuō  shíèr  zhǒngzhǒngzhūèxiéjiàn  shísān  wèizàojīn  shí  shēngwèibiān  shí  zuòzhū  deguǒbào  shíliù  yǒuzuòrénshòuguǒ  shí  zuòyīn  zhōngguǒ  shí  ruòyǒuzào  guǒzhōngshī  shíjiǔ  yīnmíngshēng  yīnér  èrshí  láixiànzàichángxíngfàng  wáng  fánzhīrénchángshēndàngzuòshìèrshízhǒngguān  zuòshìguānshēng  shēngzhǐguān  ěrshí  guānxīnshēngxiàng  zhùxiàng  mièxiàng  guānxīnshēngzhùmièxiàng  dìng  huì  jìn  jièshì  guānshēngzhùmiè  zhīxīnxiāngnǎizhìjièxiàng  zhōngzuòè  yǒuwèi  sānèdàowèi  ruòxīnguāncháshìèrshíshìzhě  xīnfàng  èzào 。”


āshìyán :“ jiěsuǒshuōzhě  cónglái  chūwèicéngguānshìèrshíshìzàozhòngè  zàozhòngèyǒuwèi  sānèdàowèi  shìzūn  zhāoyāngzàozhòngè  wáng  héngjiāhài  shìèrshíshìshèguānguān  dìngdāngduòā 。”


gàowáng :“ qièzhū  xìngxiāngcháng  yǒujüédìng  wángyǘnyándìngdāngduòā ?”


āshìwángbáiyán :“ shìzūn  ruòqièdìngxiāngzhě  zhīshāzuìyīngdìng  ruòshādìngzhě  qièzhūfēidìng 。”


yán :“ wáng  shànzāi  shànzāi  zhūshìzūnshuōqièdìngxiàng  wángnéngzhīshādìng  shìdāngzhīshādìngxiàng  wáng  suǒyán  wáng  héngjiāhàizhě  zhěshì  dànjiǎmíngzhòngshēngyīnwàngshēngxiǎng  shíèr  shíjièzhōng  zhěshì  ruòshì  yīnyīngfēi  ruòshì  yīngfēi  ruò  fēiwéizhě  yǒushìchù    fēi  xìng  wáng  fánzhòngshēngshìyīnwàngshēngxiǎng  shìyīnhài    yǒushízhǒng  shìshízhǒngzhōng  wéizhǒng  jiànchí  chēngliàng  qiān  suījiàn  xìngzhù  zhù  jiàn  zhuōchí  chēngliáng  qiān  xiàngshì  yǘnshā  ruòshìshāhàihuòzuìbàozhě  jiǔyīngfēi  ruòjiǔfēizhě  yīngzuì  wáng  yǒusānzhǒng  guò  wèilái  xiànzài  guò  xiànzàihài    guòguò  xiànzàiniànniànmiè  zhēwèilái  míngzhīwéishā  shì  huòyǒushā  huòshā  yǒushāshā  dìng  ruòdìng  shādìng  shādìng  bàodìng  yǘnshuōyándìng 

 wáng  qièzhòngshēngsuǒzuòzuìfányǒuèrzhǒng  zhě  qīng  èrzhě  zhòng  ruòxīn  kǒuzuò  míngwéiqīng  shēn  kǒu  xīnzuòmíngwéizhòng  wáng  xīnniànkǒushuō  shēnzuòzhě  suǒbàoqīng  wángkǒuchìshā  dànyányüè  wángruòchìshìchénzhǎnwángshǒu  zuòshínǎizhǎnyóuzuì  kuàngwángchì  yǘnzuì  wángruòzuì  zhūshìzūnyīngzuì    xiānwángpínsuōluó  céngzhūzhǒngzhūshàngēn  shìjīndewángwèi  zhūruòshòugòngyǎngwèiwáng  ruòwèiwáng  dewèiguóshēnghài  ruòshādāngyǒuzuìzhě  děngzhūyīngyǒuzuì  ruòzhūshìzūnzuìzhě  yǘnérzuì 


 wáng  pínsuōluówǎngyǒuěxīn  luóshānyóuxíngliè鹿  zhōubiànkuàngsuǒ  wéijiànxiāntōng  jiànshēngchēnhuìěxīn :‘ jīnyóulièsuǒde  zhèngzuòrén !’ zhúlìng  chìzuǒyòuérlìngshāzhī  rénlínzhōngshēngchēněxīn  退tuìshīshéntōngérzuòshìyán :‘ shí  xīnkǒuhéngjiāhài  láishìdāngshìháixīnkǒuérhài 。’ shíwángwén  shēnghuǐxīn  gòngyǎngshī  shìwángshì  shàngdeqīngshòuduò  kuàngwángěr  érdāngshòuguǒbào  xiānwángzuòháishòuzhī  yǘnlìngwángérshāzuì  wángsuǒyánwángzhě  wángyǘnyán  yǒuzuìzhěyǒuzuìbào  èzhězuìbào  xiānwángruòzuì  yǘnyǒubào  pínsuōluóxiànshìzhōng  deshànguǒèguǒ  shìxiānwángdìng  dìng  shādìng  shādìng  yǘnéryándìng 


 wáng  zhòngshēngkuánghuòfányǒuzhǒng  zhě  tānkuáng  èrzhě  yàokuáng  sānzhě  zhòukuáng  zhě  běnyüánkuáng  wáng  zhōngyǒushìkuáng  suīduōzuòè  zhōngshìrénfànjiè  shìrénsuǒzuòzhìsānè  ruòháiděixīn  yánfàn  wángběntānguó  hàiwáng  tānkuángxīnzuò  yǘnzuì  wáng  rénjiǔzuìhài  xǐng  xīnshēnghuǐhèn  dāngzhīshìdebào  wángjīntānzuì  fēiběnxīnzuò  ruòfēiběnxīn  yǘnzuì 


 wáng  huànshī  dàotóu  huànzuòzhǒngzhǒngnán  xiàng    yīngluò    chīzhīrénwèiwéizhēnshí  yǒuzhìzhīrénzhīfēizhēnyǒu  shāshì  fánwèishí  zhūshìzūnzhīfēizhēn  wáng  shānjiānxiǎngshēng  chīzhīrénwèizhīshíshēng  yǒuzhìzhīrénzhīfēizhēn  shāshì  fánwèishí  zhūshìzūnzhīfēizhēn  wáng  rényǒuyüànzhàláiqīn  chīzhīrénwèiwéishíqīn  zhìzhěle  nǎizhīzhà  shāshì  fánwèishí  zhūshìzūnzhīfēizhēn  wáng  rénzhíjìngjiànmiànxiàng  chīzhīrénwèiwéizhēnmiàn  zhìzhěle  zhīfēizhēn  shāshì  fánwèishí  zhūshìzūnzhīfēizhēn  wáng  shíyán  chīzhīrénwèizhīshìshuǐ  zhìzhěle  zhīfēishuǐ  shāshì  fánwèishí  zhūshìzūnzhīfēizhēn  wáng  gānchéng  chīzhīrénwèiwéizhēnshí  zhìzhěle  zhīfēizhēn  shāshì  fánwèishí  zhūshìzūnzhīfēizhēn  wáng  rénmèngzhōngshòu  chīzhīrénwèizhīwéishí  zhìzhěle  zhīfēizhēn  shāshì  fánwèishí  zhūshìzūnzhīfēizhēn  wáng  shā  shā  shāzhě  shāguǒjiětuō  jiēlezhīyǒuzuì  wángsuīzhīshā  yǘnyǒuzuì  wáng  yǒurénzhǔzhīdiǎnjiǔ  yǐnzuì  suīzhīhuǒshāorán  wángshì  suīzhīshā  yǘnyǒuzuì  wáng  yǒuzhūzhòngshēngchūshízuòzhǒngzhǒngzuì  yüèchūshíxíngjiédào  yüèchūzuòzuì  suīyīnyüèlìngzuòzuì  rányüèshízuì  shāshì  suīyīnwáng  wángshízuì 


 wáng  wánggōngzhōngchángchìyáng  xīnchū  yǘnshēngxīn  suīrénchùzūnbēichābié  bǎomìng  zhòngèr  yángxīnqīng  xiānwángshēngzhòngyōu  wáng  shìjiānzhīrén  shìàitóng  dezài  wèiàisuǒ使shǐérxíngshāhài  shèyǒuguǒbàonǎishìàizuì  wángzài  dāngyǒujiù  wáng  nièpán  fēiyǒufēiérshìyǒu  shāshì  suīfēiyǒuérshìyǒu  cánkuìzhīrénwéifēiyǒu  cánkuìzhěwéifēi  shòuguǒbàozhěmíngzhīwéiyǒu  kōngjiànzhīrénwéifēiyǒu  yǒujiànzhīrénwéifēi  yǒuyǒujiànzhěmíngwéiyǒu    yǒuyǒujiànzhěguǒbào  yǒujiànzhěguǒbào  chángjiànzhīrénwéifēiyǒu  chángjiànzhěwéifēi  chángchángjiànzhědewéi    chángchángjiànzhěyǒuèguǒ  shìchángchángjiànzhědewéi  shì  suīfēiyǒuérshìyǒu 


 wáng  zhòngshēngzhěmíngchū  duànchūmíngwéishā  zhūsuíshuōwéishā  wáng  shìcháng  zhīyīnyüánshìcháng  cóngchángyīnshēngyǘncháng  nǎizhìshíshìcháng  shízhīyīnyüánshìcháng  cóngchángyīnshēngshíyǘncháng  cháng  kōng  kōng  ruòshìcháng    kōng    wèisuǒshā  shāchángzhěchángnièpán  shāde  shākōngdeshí  shāérzhēn  wáng  ruòshācháng    kōng  zhě  tóng  shācháng    kōng      yǘn ?”


ěrshí  āshìwángsuǒshuōguānnǎizhìguānshí  zuòshìguān  báiyán :“ shìzūn  jīnshǐzhīshìcháng  nǎizhìshíshìcháng  běnruònéngshìzhīzhězuòzuì  shìzūn  céngwén  zhūshìzūnchángwèizhòngshēngérzuò  suīwénshì  yóuwèishěndìng  jīndìngzhī  shìzūn  céngwén  shānwángbǎosuǒchéng  suǒwèijīn  yín  liú    ruòyǒuzhòngniǎosuísuǒchùtóng  suīwénshìyán  shěndìng  jīnláizhìshāntóng  tóngzhězhīzhūcháng    kōng    shìzūn  jiànshìjiāncónglánzishēnglánshù  jiànlánshēngzhāntánshù  jīnshǐjiàncónglánzishēngzhāntánshù  lánzizhě  shēnshì  zhāntánshùzhě  shìxīngēnxìn  gēnzhě  chūzhīgōngjìnglái  xìnsēng  shìmínggēn  shìzūn  ruòláishìzūn  dāngliàngāsēngjiézàishòuliàng  jīnjiàn  shìjiànsuǒgōng  huàizhòngshēngsuǒyǒuqièfánnǎoěxīn 。”

yán :“ wáng  shànzāi  shànzāi  jīnzhīnénghuàizhòngshēngěxīn 。”


 shìzūn  ruòshěnnénghuàizhòngshēngzhūěxīnzhě  使shǐchángzàiā  liàngjiézhōngwéizhūzhòngshēngshòunǎowéi 。”


ěrshí  tuóguóliàngrénmínānòuduōluósānmiǎosānxīn  shìděngliàngrénmínxīn  āshìwángsuǒyǒuzhòngzuìwēi  wángrén  hòugōngcǎijiētóngānòuduōluósānmiǎosānxīn 


ěrshí  āshìwángyán :“   jīnwèi  tiānshēn  shèduǎnmìngérchángmìng  shèchángshēnérchángshēn  lìngzhūzhòngshēngānòuduōluósānmiǎosānxīn  shìtiānshēn  chángmìng  chángshēn  shìqièzhū 。” shuōshì  zhǒngzhǒngbǎochuáng  fāngài  xiānghuá  yīngluò  wēimiàoérgòngyǎng  sòngérzàntànyán 


 shíshènwēimiào  shànqiǎo 


shènshēncáng  wèizhòngxiǎnshì 


suǒyǒu广guǎngyán  wèizhònglüèshuō 


shì  shànnéngliáozhòngshēng 


ruòyǒuzhūzhòngshēng  wénshìzhě 


ruòxìnxìn  dìngzhīshìshuō 


zhūchángruǎnyán  wèizhòngshuō 


ruǎn  jiēguī 


shìjīnzhě  guīshìzūn 


láiwèi  yóuhǎishuǐ 


shìmíng   


láijīnsuǒshuō  zhǒngzhǒngliàng 


nánxiǎowén  tónghuò 

yīnguǒ  shēngmiè 


shìmíngnièpán  wénzhězhūjié 


láiwéiqiè  chángzuò 


dāngzhīzhūzhòngshēng  jiēshìláizi 


shìzūnbēi  wèizhòngxíng 


rénzhùguǐmèi  kuángluànduōsuǒzuò 


jīndejiàn  suǒsānshàn 


yüàngōng  huíxiàngshàngdào 


jīnsuǒgòngyǎng  zhòngsēng 


yüàngōng  sānbǎochángzàishì 


jīnsuǒdāng  zhǒngzhǒngzhūgōng 


yüànhuài  zhòngshēngzhǒng 


èzhīshí  zàozuòsānshìzuì 


jīnqiánhuǐ  yüànhòugèngzào 


yüànzhūzhòngshēngděng  xīn 


xīnchángniàn  shífāngqiè 


yüànzhūzhòngshēng  yǒngzhūfánnǎo 


liǎoliǎojiànxìng  yóumiàoděng 。”


ěrshí  shìzūnzànāshìwáng :“ shànzāi  shànzāi  ruòyǒurénnéngxīn  dāngzhīshìrénwéizhuāngyánzhūzhòng  wáng  shīchūānòuduōluósānmiǎosānxīn  cóngshìláizhìchūshì  zhōngjiānwèicéngduòshòu  wángdāngzhī  zhīxīnnǎiyǒushìliàngguǒbào  wáng  cóngjīnwǎngchángdāngqínxiūzhīxīn    cóngshìyīnyüándāngdexiāomièliàngè 。”


ěrshí  āshìwángtuóguórénmín  cóngzuòérràosān退tuìhuángōng 

tiānxíngpǐnzhě  huá  shuō 


yīngérxíngpǐnèrshí


 shànnán  yǘnmíngyīngérxíng  shànnán  néng  zhù  lái    yán  shìmíngyīngér  láiěr  néngzhě  láizhōngzhūxiàng  néngzhùzhě  láizhùqièzhū  néngláizhě  láishēnxíngyǒudòngyáo  néngzhě  láidàobānnièpán  néngzhě  láisuīwéiqièzhòngshēngyǎnshuōzhū  shísuǒshuō    yǒusuǒshuōzhěmíngyǒuwéi  láishìzūnfēishìyǒuwéi  shìshuō  yòuzhě  yóuyīngéryánwèiliǎo  suīyǒu  shí  láiěr  wèiliǎozhěshìzhūzhīyán  suīyǒusuǒshuō  zhòngshēngjiě  míng 


 yòuyīngérzhě  míng  wèizhīzhèng  suīmíng  wèizhīzhèng  fēiyīnérshí  láiěr  qièzhòngshēngfānglèisuǒyántóng  láifāng便biànsuíérshuōzhī  lìngqièyīnérjiě 


 yòuyīngérzhě  néngshuō  láiěr  shuō  suǒwèi —— zhěyǒuwéi  zhěwéi —— shìmíngyīngér  zhěmíngwéicháng  zhěmíngwéiyǒucháng  láishuōcháng  zhòngshēngwén  wèichángduàncháng  shìmíngyīngérxíng 


 yòuyīngérzhě  zhī  zhòu    shì  wèizhòngshēngjiàn  zhòuxiàng  zhūzhòngshēngxīnpíngděng  qīnshūděngxiàng 


 yòuyīngérzhě  néngzàozuòxiǎozhūshì  shì  zàoshēngzuò  shìmíngzuòshì  shìzhě    zhōngzàozuòzhòngzuì  xiǎoshìzhě  èrchéngxīn  zhōng退tuìxīnérzuòshēngwén  zhīchéng 


 yòuyīngérxíngzhě  yīngérzhīshí  yángshùhuángérzhīyán :‘     jīn 。’ yīngérjiàn  shēngzhēnjīnxiǎng便biànzhǐ  rányángshífēijīn  niú    nán    yīngérjiàn  shēngnánděngxiǎngzhǐ  shífēinán  zuòshìnánxiǎng  míngyüēyīngér  láiěr  ruòyǒuzhòngshēngzàozhòngè  láiwéishuōsānshísāntiānchángjìng  duānzhèng  miàogōng殿diànshòu  liùgēnsuǒduìfēishì  zhòngshēngwényǒushì  xīnshēngtān  zhǐwèiè  qínzuòsānshísāntiānshàn  shíshìshēng  cháng      jìng  wèizhòngshēngfāng便biànshuōyánchángjìng 


 yòuyīngérzhě  ruòyǒuzhòngshēngyànshēngshí  láiwéishuōèrchéng  ránshíyǒuèrchéngzhīshí  èrchéng  zhīshēngguò  jiànnièpán  shìjiàn  néngzhīyǒuduànduàn  yǒuzhēnzhēn  yǒuxiūxiū  yǒudede 


 shànnán  yīngérfēijīnzhōngérshēngjīnxiǎng  láiěr  jìngzhōngérshuōwéijìng  láiwàng  yīngérfēiniúzuòniúxiǎng  ruòyǒuzhòngshēngfēidàozhōngzuòzhēndàoxiǎng  láishuōfēidàowéidào  fēidàozhīzhōngshíyǒudào  néngshēngdàowēiyīnyüán  shuōfēidàowéidào  yīngérnánshēngnánxiǎng  láiěr  zhīfēizhòngshēngshuōzhòngshēngxiàng  érshíyǒuzhòngshēngxiàng  ruòláishuōzhòngshēng  qièzhòngshēngduòxiéjiàn  shìláishuōyǒuzhòngshēng  zhòngshēngzhōngzuòzhòngshēngxiàngzhě  néngzhòngshēngxiàng  ruòzhòngshēngzhòngshēngxiàngzhě  shìnéngbānnièpán  deshìnièpán  zhǐ  shìmíngyīngérxíng 


 shànnán  ruòyǒunánshòuchísòngshūxiějiěshuōshìxíngzhě  dāngzhīshìréndìngdāngdeshìxíng 。”


jiābáiyán :“ shìzūn  jiěsuǒshuōzhě  dìngdāngdeshìxíng 。”


yán :“ shànnán  deshìxíng  jīnhuìzhōngjiǔshísānwànrén  tóng  shìxíng 。”