佛心网
佛心网
涅槃经全文 涅槃经译文 涅槃经注音 涅槃经经典 涅槃经视频
主页/ 涅槃经注音/ 文章正文

第十九卷 南本大般涅槃经注音

导读:第十九卷 南本大般涅槃经光明遍照高贵德王菩萨品第二十二之一尔时,世尊告光明遍照高贵德王菩萨摩诃萨言:“善男子,若有菩萨摩诃萨修行如是《大涅槃经》,得十事功德,不与声闻、...

第十九卷 南本大般涅槃经注音

南本大般涅槃经 第十九卷

guāngmíngbiànzhàogāoguìwángpǐnèrshíèrzhī


ěrshí  shìzūngàoguāngmíngbiànzhàogāoguìwángyán :“ shànnán  ruòyǒuxiūxíngshì  nièpánjīng 》, shíshìgōng  shēngwén  zhīgòng    wénzhějīngguài  fēinèifēiwài  fēinànfēi  fēixiāngfēifēixiàng  fēishìshì  yǒuxiàngmào  shìjiānsuǒ  děngwéishí 


 zhě  yǒu  děngwéi  zhě  suǒwénzhěérnéngwén  èrzhě  wénnéngwèi  sānzhě  néngduànhuòzhīxīn  zhě  huìxīnzhèngzhí  zhě  néngzhīláicáng  shìwéishì 


 děngwénérnéngwén  suǒwèishènshēnwēizhīcáng  qièzhòngshēngyǒuxìng      zhòngsēngyǒuchābié  sānbǎoxìngxiāngchángjìng  qièzhūyǒujìngnièpánzhě  chángzhùbiàn  láinièpán  fēiyǒufēi  fēiyǒuwéifēiwéi  fēiyǒulòufēilòu  fēifēi  fēimíngfēimíng  fēixiāngfēixiàng  fēiyǒufēiyǒu  fēifēi  fēiyīnfēiguǒ  fēidàifēidài  fēimíngfēiàn  fēichūfēichū  fēichángfēicháng  fēiduànfēiduàn  fēishǐfēizhōng  fēiguòfēiwèiláifēixiànzài  fēiyīnfēiyīn  fēifēi  fēijièfēijiè  fēishíèryīnyüánfēishíèryīnyüán  shìděngshènshēnwēi  suǒwénérnéngwén  yǒuwén  suǒwèiqièwàidàojīngshū  tuólùn  jiāluólùn  wèishìshīlùn  jiāluólùn  qièzhòushù  fāng  yüèbáoshíxīng宿xiùyǜnbiàn  shūchèn  shìděngjīng  chūwèicéngwénzhī  jīnjīngérzhīzhī  yǒushíjīng  chúlüè  shìshēnzhī  jīnyīnjīngérzhīzhī  shànnán  shìmíngwénérnéngwén 


 wénzhě  ruònéngtīngshòushì  nièpánjīng 》, néngzhīqièfāngděngchéngjīngdiǎnshènshēnwèi  nánmíngjìngjìng  jiànxiàngliǎoliǎofēnmíng  nièpánjìngshì  zhízhī  demíngjiànchéngjīngdiǎnshènshēnzhī  yǒurénzàiànshìzhōng  zhíhuǒjiànzhū  nièpánshì  zhízhī  jiànchéngshēnàozhī  chūyǒuqiānguāngmíng  néngzhàolezhūshānyōuàn  lìngqièrényüǎnjiànzhū  shìnièpánqīngjìnghuìshì  zhàolechéngshēnsuìzhīchù  lìngèrchéngrényüǎnjiàndào  suǒzhě  néngtīngshòushìnièpánwēimiàojīng  shànnán  ruòyǒutīngshòushì  nièpánjīng 》, zhīqièzhūmíng  ruònéngshūxiěsòngtōng  wèi广guǎngshuō  wéi  zhīqièzhū  shànnán  tīngshòuzhě  wéizhīmíng  zhī  ruònéngshūxiěshòuchísòng  wèi广guǎngshuō  wéi  néngzhī    shànnán  tīngshìjīngzhě  wényǒuxìng  wèinéngjiàn  shūxiěsòng  wèi广guǎngshuō  wéi  jiànzhī  tīngshìjīngzhě  wényǒutánmíng  wèinéngjiàntánluó  shūxiěsòng  wèi广guǎngshuō  wéi  néngjiàntánluó  nǎizhìluóshì  shànnán  ruònéngtīngshì  nièpánjīng 》, zhīzhī  èrài  zhūshāmén  luóménděng  ruòtiānfàn  qièshìzhōng  suǒwèi  kāishìfēnbiéshíèrjīng  yǎnshuōyǒuchāwéi  cóngwénérnéngzhījìnānòuduōluósānmiǎosān  shànnán  shìmíngwénnéngwèi 


 duànxīnzhě  yǒuèrzhǒng  zhě  míng  èrzhě    tīngshìjīngzhě  duànmíngxīn  wéizhě  duànxīn    shànnán  yǒuzhǒng  zhě  dìngnièpán  èrzhě  shìchángzhù  sānzhě  shìzhēn  zhě  shìzhēnjìng  zhě  shìshí  tīngshìjīngzhě  nièpányǒngduàn  shūxiěsòng  wèi广guǎngshuō  wéi  yǒngduàn    shànnán  yǒusānzhǒng    shēngwénwéiyǒuwéi  èr  yüánjüéwéiyǒuwéi  sān  chéngwéiyǒuwéi  tīngshìjīngzhě  shìsānyǒngmiè  shūxiěsòng  wèi广guǎngshuō  wéi  nénglezhīqièzhòngshēngyǒuxìng    shànnán  ruòyǒuzhòngshēngwénshì  nièpánjīng 》, xīnshènduō  suǒwèiruòchángcháng  ruò  ruòjìngjìng  ruò  ruòmìngfēimìng  ruòzhòngshēngfēizhòngshēng  ruòjìngjìng  ruòshìruòguòshì  ruòyǒuruò  ruòruòfēi  ruòruòfēi  ruòdàoruòfēidào  ruòmièruòfēimiè  ruòruòfēi  ruòshànruòfēishàn  ruòkōngruòfēikōng  tīngshìjīngzhě  shìzhūdeyǒngduàn    shànnán  ruòyǒuwénshìjīngzhě  yǒuzhǒngzhǒngzhòngduōxīn  suǒwèishì  shòuxiǎngxíngshíshì  yǎnnéngjiàn  néngjiàn  nǎizhìshínéngzhī  néngzhī  shòubào  shòubào  nǎizhìshíshòubào  shòubào  zhìshì  zhìshì  nǎizhìshíshì  shēngzhīyǒushǐyǒuzhōng  shǐzhōng  tīngshìjīngzhě  shìděngdeyǒngduàn  yǒurén  chǎnrén  fànchóngjìn  zuòzuì  bàngfāngděngjīng  shìděngbèiyǒuxìng  xìng  tīngshìjīngzhě  shìděngdeyǒngduàn  yǒurén  shìjiānyǒubiān  shìjiānbiān  yǒushífāngshìjiè  shífāngshìjiè  tīngshìjīngzhě  shìděngdeyǒngduàn  shìmíngnéngduànhuòzhīxīn 

 huìxīnzhèngzhíxiézhě  xīnruòyǒusuǒjiànzhèng  qièfánruòdewénshìnièpánwēimiàojīngdiǎnsuǒjiànxié  nǎizhìshēngwén  zhīrénsuǒjiàn  yǘnmíngwéiqièfánsuǒjiànxié  yǒulòuzhōngjiànchángjìng  láisuǒjiàncháng    jìng    jiànyǒuzhòngshēng寿shòumìngzhījiàn  fēiyǒuxiǎngfēixiǎngchùwéinièpán  jiànzàitiānyǒushèngdào  yǒujiàn  duànjiàn  shìděngjiànmíngwéixié  ruòdewénshì  nièpánjīng 》, xiūxíngshèngxíng  duànchúshìxié  yǘnmíngwéishēngwén  yüánjüéxiéjiàn  jiàncóngdōuxià  huàchéngbáixiàng  jiàngshéntāi  míngjìngfàn  yüē  jiāluóchéngchùtāimǎnshíyüèérshēng  shēngwèizhì  shìpěngjiē  nántuólóngwángnántuóshuǐér  tuóguǐshénwángzhíchíbǎogàisuíhòushì  shénhuàhuáchéng  fāngxíngmǎn  zhìtiānmiàolìngzhūtiānxiàngchéngyíng  ātuóxiānbàochízhànxiàng  zhànxiāngshēngbēi  shāngdāngzhōngxīng  shīxüéshū  suàn  shè  chèn  chǔzàishēngōng  liùwàncǎishòu  chūchéngyóuguānzhìjiāluóyüán  dàojiànlǎorénnǎizhìshāménérxíng  háizhìgōngzhōngjiànzhūcǎixíngzhuàngmàoyóu  suǒyǒugōng殿diànzhǒng  yànchūjiā  bànchéng  zhìtuó  āluóluóděngxiānrénsuǒ  wénshuōshíchùfēiyǒuxiǎngfēixiǎngchù  wénshì  guānshìchùshìfēicháng    jìng    shèzhìshùxià  xiūxíngmǎnliùnián  zhīshìxíngnéngchéngānòuduōluósānmiǎosān  ěrshí  dàoāluózhōng  shòuniúsuǒfèng  shòuzhuǎnzhìshùxià  xǘndechéngānòuduōluósānmiǎosān  luónàiwéiqiūchūzhuǎnlún  nǎizhìshīchéngbānnièpán  shìděngjiàn  shìmíngshēngwén  yüánjüéjiàn  shànnán  tīngshòushì  nièpánjīng 》, deduànchúshìděngjiàn  ruònéngshūxiěsòngtōng  wèiyǎnshuō  wéi  zhèngzhíxiéjiàn  shànnán  xiūxíngshì  nièpánjīng 》, zhīliàngjiéláicóngdōujiàngshéntāinǎizhìshīchéngbānnièpán  shìmíngzhèngzhízhījiàn 


 néngzhīláishēnzhě  suǒwèishìbānnièpán  qièzhòngshēngyǒuxìng  chànchóngjìn  chúbàngxīn  jìnzuì  mièchǎn  ránhòudechéngānòuduōluósānmiǎosān  shìmíngshènshēnzhī    shànnán  yǘnmíngshènshēnzhī  suīzhīzhòngshēngshíyǒu  érwèiláishīguǒ  suīzhīyīnmièjìn  shànèzhīzhōngbàiwáng  suīyǒuzhū  dezuòzhě  suīyǒuzhìchù  yǒuzhě  suīyǒu  shòuzhě  suīyǒunièpán  mièzhě  shìmíngshènshēnzhī 。”


ěrshí  guāngmíngbiànzhàogāoguìwángbáiyán :“ shìzūn  jiěsuǒshuōwénwén  shìrán    ruòyǒuzhě便biànyīngdìngyǒu  ruòzhě便biànyīngdìng  yīngshēng  yǒuyīngmiè  wénzhěshìwéiwén  ruòwénzhěwéiwén  yǘnéryánwénsuǒwén  shìzūn  ruòwénshìwéiwén  ruòwénzhěgèngwén    wén  yǘnéryánwénsuǒwén  zhě  dào  dào  shēngshēng  shēngshēng  de  dede  wénwén  wénwén  shì 


 shìzūn  ruòwénwénzhě  qièzhòngshēngwèiyǒuyīngyǒuzhī  wèinièpányīngzhī  wèijiànxìngyīngjiànxìng  yǘnyánshízhùsuījiànxìngwèimíngliǎo  shìzūn  ruòwénwénzhě  láiwǎngcóngshéidewén  ruòyándewén  láiāhánzhōngyánshī  ruòwénwén  láidechéngānòuduōluósānmiǎosānzhě  qièzhòngshēngwénwén  yīngchéngānòuduōluósānmiǎosān  láiruòdāngwénshì  nièpánjīng  jiànxìngzhě  qièzhòngshēngwénshìjīngyīngjiàn  shìzūn  fánshìzhě  huòyǒujiàn  huòjiàn  shēngshì  huòshìwén  huòwén  shìnièpánfēifēishēng  yǘnéryándejiànwén  shìzūn  guòmièwén  wèiláiwèizhìwén  xiànzàitīngshímíngwén  wénshēngmiègèngwén  shìnièpánfēiguò  wèilái  xiànzài  ruòfēisānshìshuō  ruòshuōwén  yǘnéryánxiūshì  nièpánjīng  wénsuǒwén ?”


ěrshí  shìzūnzànguāngmíngbiànzhàogāoguìwángyán :“ shànzāi  shànzāi  shànnán  jīnshànzhīqièzhūhuàn  yàn  gānchéng  huàshuǐzhī  pào  jiāozhīshù  kōngyǒushí  fēimìngfēi  yǒu  shízhùzhīsuǒzhījiàn 。”


shízhòngzhōngránzhīqǐngyǒuguāngmíng  fēiqīngjiànqīng  fēihuángjiànhuáng  fēichìjiànchì  fēibáijiànbái  fēijiàn  fēimíngjiànmíng  fēijiànérjiàn  ěrshí  zhòngguāngshēnxīnkuài  qiūshīziwángdìng 


ěrshí  wénshūshībáiyán :“ shìzūn  jīnguāngmíng  shéizhīsuǒfàng ?” ěrshí  láiránshuō 


jiāwènwénshūshī :“ yīnyüán  yǒuguāngmíngzhàozhòng ?” wénshūshīrán 


ěrshí  biānshēnwènjiā :“ jīnguāngmíng  shéizhīsuǒyǒu ?” jiāránshuō 


jìngzhùwángwènbiānshēn :“ yīnyüán  shìzhòngzhōngyǒuguāngmíng ?” biānshēnránshuō 


shìbǎijiēshì  suīxiāngwèn  ránzhě 


ěrshí  shìzūnwènwénshūshīyán :“ wénshūshī  yīnyüán  shìzhòngzhōngyǒuguāngmíng ?”

wénshūshīyán :“ shìzūn  shìguāngmíngmíngwéizhìhuì  zhìhuìzhěshìchángzhù  chángzhùzhīyǒuyīnyüán  yǘnwènyīnyüányǒushìguāngmíng  shìguāngmíngzhěmíngnièpán  nièpánzhěmíngchángzhù  chángzhùzhīcóngyīnyüán  yǘnwènyīnyüányǒushìguāngmíng  shìguāngmíngzhěshìlái  láizhěshìchángzhù  chángzhùzhīcóngyīnyüán  yǘnláiwènyīnyüán  guāngmíngzhěmíngbēi  bēizhěmíngwéichángzhù  chángzhùzhīcóngyīnyüán  yǘnláiwènyīnyüán  guāngmíngzhěshìniàn  niànzhěshìmíngchángzhù  chángzhùzhīcóngyīnyüán  yǘnláiwènyīnyüán  guāngmíngzhěshìqièshēngwén  yüánjüégòngzhīdào  shēngwén  yüánjüégòngzhīdàomíngchángzhù  chángzhùzhīcóngyīnyüán  yǘnláiwènyīnyüán  shìzūnyǒuyīnyüán  yīnmièmíngchìránānòuduōluósānmiǎosāndēng 。”


yán :“ wénshūshī  jīnzhūshènshēn  yīngshìérjiěshuōzhī 。”


wénshūshīyán :“ shìzūn  dōngfāngguòèrshíhéngshāděngshìjiè  yǒushìjièmíngyüēdòng  zhùchùzòng广guǎngzhèngděngmǎnwànèrqiānyóuxǘn  bǎo  yǒushí  píngzhèngróuruǎn  zhūgōukēng  zhūshùbǎosuǒchéng  jīn  yín  liú  huáguǒmàoshèngshíyǒu  ruòyǒuzhòngshēngwénhuáxiāng  shēnxīnān  qiūsānchán  zhōuyǒusānqiān  shuǐwēimiàowèi  ruòyǒuzhòngshēngzàizhōngzhě  suǒ  qiūèrchán  duōyǒuzhǒngzhǒngzhūhuá  yōuluóhuá  tóuhuá  tóuhuá  fēntuóhuá  xiānghuá  xiānghuá  wēimiàoxiānghuá  chánghuá  qièzhòngshēngzhēhuá  liǎngànyǒuzhònghuá  suǒwèiāduōhuá  zhànhuá  zhāluóhuá  shīluóhuá  jiāhuá  jiāhuá  xīnjiāhuá  huá  yóujiāhuá  tán [ shǎo /  ] jiāhuá  chánghuá  qièzhòngshēngzhēhuá  jīnshā  yǒu  jīn  yín  liú    duōyǒuzhòngniǎoyóuzhōng  yǒuliànglángshīzizhūèniǎoshòu  xīnxiāngshìyóuchì  shìjièzhōngqièyǒufànzhòngjìnzhě  fěibàngzhèngchǎn  děngzuì  tiáoshì  yǒuhánnǎo  tānhuìfàng  yǒuyüèzhòushíjié  yóuèrdāotiānshàng  rénmínděngyǒuguāngmíng  yǒujiāomànzhīxīn  qièshìshì  jiēdeshéntōnggōng  xīnjiēzūnzhòngzhèng  chéngchéng  àiniànchéng  tānchéng  chéng  huìchéngjiù  zǒngchí  xīnchángliánmǐnqièzhòngshēng  hàoyüēmǎnyüèguāngmínglái  yīnggōng  zhèngbiànzhī  míngxíng  shànshì  shìjiānjiě  shàngshì  diàozhàng  tiānrénshī  shìzūn  suísuǒzhùchùyǒusuǒjiǎngxüān  zhòngshēngdewén 


 wèiliúguāngjiǎngxüānshì  nièpánjīng 》, yán :‘ shànnán  ruònéngxiūxíng  nièpánjīng 》, suǒwénzhějiēdewén 。’ liúguāngwènmǎnyüèguāngmíng  jiānguāngmíngbiànzhàogāoguìwángsuǒwènděngyǒu  mǎnyüèguāngmínggàoliúguāngyán :‘ shànnán  西fāngèrshíhéngshā  yǒushìjièmíngyüēsuō  duōyǒushānlíng  duī  shāshí  jīngèzhōubiànchōngmǎn  chángyǒuhánnǎo  rénmínnénggōngjìngshāmén  luómén  shīzhǎng  tānzhuófēi  fēi  xiūxíngxié  xìnzhèng  寿shòumìngduǎn  yǒuxíngjiānzhà  wángzhězhìzhī  wángsuīyǒuguózhīmǎn  suǒyǒushēngtānxīn  xīngshīxiāng  wǎngzhězhòng  wángzhěxiūxíngshìfēi  tiānshànshénxīnhuānjiàngzāihàn  dēng  rénmínduōbìngnǎoliàng  zhōngyǒu  hàoshìjiāmóulái  yīnggōng  zhèngbiànzhī  míngxíng  shànshì  shìjiānjiě  shàngshì  diàozhàng  tiānrénshī  shìzūn  bēichúnhòumǐnzhòngshēng  shīchéngsuōluóshuāngshùjiān  wèizhūzhòngyǎnshì  nièpánjīng 》。 yǒumíngguāngmíngbiànzhàogāoguìwáng  wènshì  jīnzhī  wǎngdāngdewén 。’ shìzūn  liúguāngwénshìshì  wànqiānláizhì  xiānxiànruì  shìyīnyüányǒuguāngmíng  shìmíngyīnyüán  fēiyīnyüán 。”


ěrshí  liúguāngwànqiānzhū  chízhūfāngài  xiānghuá  yīngluò  zhǒngzhǒngbèishèngqián  láizhìshīchéngsuōluóshuāngshùjiān  suǒchígòngyǎngzhīgòngyǎng  tóumiàn  zhǎnggōngjìng  yòuràosān  xiūjìng  qüèzuòmiàn 


ěrshí  shìzūnwèn :“ shànnán  wéidàolái  wèidàolái ?”


liúguāngyán :“ shìzūn  dàolái  dàolái  guānshìdōuyǒulái  shìzūn  zhūxíngruòchánglái  ruòshìchángyǒulái  ruòrénjiànyǒuzhòngshēngxìngzhě  yǒuláilái  jīnjiànzhòngshēngdìngxìng  yǘndāngyányǒuláilái  yǒujiāomànzhějiànyǒulái  jiāomànzhělái  yǒuxíngzhějiànyǒulái  xíngzhělái  ruòjiànláijìngnièpányǒulái  jiànláijìngnièpánlái  wénxìngyǒulái  wénxìngzhělái  ruòjiànshēngwén  zhīrényǒunièpánzhěyǒulái  jiànshēngwén  zhīrényǒunièpánzhělái  ruòjiànshēngwén  zhīrénchángjìngyǒulái  ruòjiànzhělái  ruòjiànláichángjìngyǒulái  ruòjiànláichángjìnglái  shìzūn  qiězhìshì  yǒusuǒwèn  wéichuíāimǐn  shǎojiàntīng 。”


yán :“ shànnán  suísuǒwèn  jīnzhèngshìshí  dāngwèifēnbiéjiěshuō  suǒzhě  zhūnánzhíyōutánhuá  shìnándewén  shíèrzhōngfāngděngnán  shìyīngdāngzhuānxīntīngshòu 。”


shíliúguāngméngtīng  jiānbèijièchì  báiyán :“ shìzūn  yǘnyǒunéngxiūxíng  nièpánjīng  wénsuǒwén ?”


ěrshí  láizànyán :“ shànzāi  shànzāi  shànnán  jīnjìnshìchéngnièpánhǎi  zhèngzhínéngshànjiěshuō  jīnsuǒyǒuwǎngjiàn  wéinéngshànchū  xìngyóuwèimíngliǎo  yǒuhuìnéngwéizhàomíng  jīnshēng  néngwéizuòchuánshī  suǒshēngxiǎng  shēngchìxīn  xīnjīnzhětānzhèngbǎo  zhíduōyǒunéngxiānghuìshī  tīng  tīng  shànniànzhī  dāngwèifēnbiéxüānshì 

 shànnán  tīngzhě  jīnzhèngshìshí  ruòwéndāngshēngjìngxìn  zhìxīntīngshòugōngjìngzūnzhòng  zhèngsuǒqiúguò  niàntān  chēnhuì  chī  guānshīchóngxìnghǎoè  wén  shēngjiāomàn  wéigōngjìngmíngyǎng  dāngwéishìgān  shēngniàn :‘ tīng  xiānshēnránhòurén  xiānjiěshēnránhòujiěrén  xiānānshēnránhòuānrén  xiānnièpánránhòulìngrénérnièpán 。’ sēngyīngshēngděngxiǎng  shēngzhōngshēngxiǎng  nièpányīngshēngchángjìngzhīxiǎng  xiānwèirénránhòuwéishēn  dāngwéichéngwéièrchéng  qièdāngsuǒzhù  zhuānzhíqièxiàng  zhūzhōngshēngtānxiǎng  chángshēngzhījiànzhīxiǎng  shànnán  néngshìzhìxīntīng  shìmíngwéiwénsuǒwén 


 shànnán  yǒuwénwén  yǒuwénwén  yǒuwénwén  yǒuwénwén  shànnán  shēngshēng  shēngshēng  shēngshēng  shēngshēng  dàodào  dàodào  dàodào  dàodào 。”


 shìzūn  yǘnshēngshēng ?”


 shànnán  ānzhùshìchūchūtāishí  shìmíngshēngshēng 。”


 yǘnshēngshēng ?”


 shànnán  shìnièpányǒushēngxiàng  shìmíngshēngshēng 。”


 yǘnshēngshēng ?”


 shànnán  shìshí  shìmíngshēngshēng 。”


 yǘnshēngshēng ?”


 shànnán  qièfánshìmíngshēngshēng    shēngshēngduàn  qièyǒulòuniànniànshēng  shìmíngshēngshēng  zhùmíngshēngshēng    shēngzài  shìmíngshēngshēng  shànnán  shìmíngnèi  yǘnwài  wèishēngshēng  wèishēngwèishēng  shēngwèishēng  shēngshēng  shànnán  zhǒngziwèishēngshí    réngōngzuòránhòunǎishēng  shìmíngwèishēngshēng  yǘnwèishēngwèishēng  bàizhǒngwèiyüán  shìděngbèimíngwèishēngwèishēng  yǘnshēngwèishēng  shēngérzēngzhǎng  shìmíngshēngwèishēng  yǘnshēngshēng  zēngzhǎng  ruòshēngshēngzēngzhǎng  shìqièyǒulòu  shìmíngwàishēngshēng 。”

liúguāngbáiyán :“ shìzūn  yǒulòuzhīruòyǒushēngzhě  wéishìcháng  shìcháng  shēngruòshìcháng  yǒulòuzhīyǒushēng  shēngruòcháng  yǒulòushìcháng  shìzūn  ruòshēngnéngshēng  shēngxìng  ruònéngshēng  yīnyüánshēnglòu  shìzūn  ruòwèishēngshíyǒushēngzhě  yǘnjīnnǎimíngwéishēng  ruòwèishēngshíshēngzhě  shuōkōngwéishēng ?”


yán :“ shànzāi  shànzāi  shànnán  shēngshēngshuō  shēngshēngshuō  shēngshēngshuō  shēngshēngshuō  shēngshuō  shēngshuō  yǒuyīnyüánděishuō  yǘnshēngshēngshuō  shēngmíngwéishēng  yǘnshuō    shēng  yǘnshēngshēngshuō  shēngshēngshēng  shēngshēngshēngshuō  yǘnshēngshēngshuō  shēngmíngwéishēng  shēngshēng  shuō  yǘnshēngshēngshuō  shēngzhěmíngwéinièpán  nièpánshēngshuō    xiūdàode  yǘnshēngshuō  shēng  yǘnshēngshuō  yǒude  yǘnyǒuyīnyüánděishuō  shíyīnyüánwéishēngzuòyīn  shìděishuō 


 shànnán  jīnshènshēnkōngdìng    zhòngdùn  shànnán  yǒuwéizhī  shēngshìcháng  zhùcháng  shēngcháng  zhùshìcháng  shēngshēng  zhùcháng  shìcháng  cháng  cháng  huàishìcháng  běnjīnyǒu  huàicháng  shànnán  xìng  shēng  zhù    huàijiēshìcháng  niànniànmièshuōcháng  shìnièpánnéngduànmiè  míngcháng  shànnán  yǒulòuzhīwèishēngzhīshí  yǒushēngxìngshēngnéngshēng  lòuzhīběnshēngxìng  shìshēngnéngshēng  huǒyǒuběnxìngyüán  yǎnyǒujiànxìng  yīn  yīnmíng  yīnxīnjiàn  zhòngshēngshēngshì  yóuběnyǒuxìng  yīnyüán  便biànyǒushēng 。”


ěrshí  liúguāngwànqiānwénshì  yǒngzàikōnggāoduōluóshù  gōngjìngzhǎngérbáiyán :“ shìzūn  méngláiyīnqínjiàohuì  yīnnièpánshǐdejiěwénsuǒwén  lìngwànqiānshēnjiězhūshēngshēngděng  shìzūn  jīnjiě  duànzhūwǎng  ránhuìzhōngyǒumíngyüēwèi  bǐng  wéichuítīng 。”


ěrshí  shìzūngàowèi :“ shànnán  suíwènnàn  dāngwèifēnbiéjiěshuō 。”


ěrshí  wèiwànqiānzhūděng  cóngzuò  gèngzhěng  chángguìzhǎngérbáiyán :“ shìzūn  zhòngshēngdāngzàoérshēngdòngshìjiè  yǘnérzhìhuìchéngjiù  rénzhōngxiàngwángyǒuwēi  xiūzhūxíngzhìjiéwénnéngjiě ?”

ěrshí  shìzūnshuōyán 


 hàizhòngshēngmìng  jiānchízhūjìnjiè 


shòuwēimiàojiào  shēngdòngguó 


duóréncái  chángshīhuìqiè 


zàozhāosēngfāng  shēngdòngguó 


fàn  fēishí 


shīchíjiè  shēngdòngguó 


wèi  qiúkǒng 


shènkǒuwàng  shēngdòngguó 


huàishànzhīshí  yüǎnèjüànshǔ 


kǒucháng  shēngdòngguó 


zhūděng  chángèkǒu 


suǒshuōrénwén  shēngdòngguó 


nǎizhìxiào  shuōfēishí 


jǐnshènchángshí  shēngdòngguó 

jiànyǎng  chángshēnghuānxīn 


jié  shēngdòngguó 


nǎozhòngshēng  chángshēngxīn 


shēngfāng便biànè  shēngdòngguó 


xiéjiànyánshī  lái 


shìjiàn  shēngdòngguó 


kuàngzuòhǎojǐng  zhòngzhíguǒshùlín 


chángshīzhěshí  shēngdòngguó 


ruòsēng  gòngyǎngxiāngdēng 


nǎizhìxiànhuá  shēngdòngguó 


ruòwéikǒng  yǎng 


shūshìjīng  shēngdòngguó 


ruòwéi  néngzhōng 


sòngshìjīngdiǎn  shēngdòngguó 


ruòwéishàngdào  zhōng 


shòuchíjièzhāi  shēngdòngguó 


fànzhòngjìn  tónggòngchùzhù 


bàngfāngděngzhě  shēngdòngguó 


ruònéngshībìngzhě  nǎizhìguǒ 

huānérzhānshì  shēngdòngguó 


fànsēngmán  shànshǒu 


sǎosēng  shēngdòngguó 


zàoxiàngruò  yóuzhǐ 


chángshēnghuānxīn  shēngdòngguó 


ruòwéishìjīngdiǎn  shēncáibǎo 


shīshuōzhě  shēngdòngguó 


ruònéngtīngshūxiě  shòuchísòng 


zhūcáng  shēngdòngguó 。”


ěrshí  wèibáiyán :“ shìzūn  jīnzhīsuǒzàoyüándeshēngguó  shìguāngmíngbiànzhàogāoguìwáng  wéiliánmǐnqièzhòngshēng  xiānsuǒwèn  láiruòshuō  néngānrén  tiān  āxiūluó  gān  jiālóuluó  jǐnluó  hóuluóděng 。”


ěrshí  shìzūngàoguāngmíngbiànzhàogāoguìwáng :“ shànzāi  shànzāi  shànnán  jīndāngzhìxīntīng  dāngwèifēnbiéjiěshuō  yǒuyīnyüánwèidàodào  yǒuyīnyüándàodào  yǒuyīnyüándàodào  yǒuyīnyüándàodào 


 yīnyüánwèidàodào  shànnán  dàozhě  shìnièpán  fánwèidào  yǒutān  chēnhuì  chī  shēn  kǒuqīngjìng  shòuqièjìng  fànchóng  bàngfāngděng  chǎn  zuì  shìwèidàodào 


 shànnán  yīnyüándàodào  dàozhě  míngnièpán  dào  yǒngduàntān  chēnhuì  chī  shēnkǒuè  shòuqièjìng  fànchóng  bàngfāngděngjīng  zuòchǎn  zuòzuì  shìmíngdàodào  tuóhuánzhěwànjiédào  tuóhánzhěliùwànjiédào  āhánzhěwànjiédào  āluóhànzhěèrwànjiédào  zhīzhěshíqiānjiédào  shìmíngdàodào 


 shànnán  yīnyüánmíngdàodào  dàozhěmíngwéièrshíyǒu  qièzhòngshēngchángwèiliàngfánnǎozhūjiézhīsuǒ  wǎngláiyóulúnzhuàn  shìmíngwéidào  shēngwén  yüánjüézhūyǒng  míngdào  wèihuàzhūzhòngshēngshìxiànzàizhōng  míngwéidào 


 shànnán  yīnyüánmíngwéidàodào  dàozhěshìèrshíyǒu  qièfán  tuóhuánnǎizhìāhán  fánnǎoyīnyüán  míngdàodào 

 shànnán  wénsuǒwénshì  yǒuwénwén  yǒuwénwén  yǒuwénwén  yǒuwénwén  yǘnwénwén  shànnán  wénzhě  míngnièpán  wén  fēiyǒuwéi  fēiyīnshēng  shuō  yǘnwén  wénmíng  suǒwèichángjìng  shìmíngwénwén 。”


ěrshí  guāngmíngbiànzhàogāoguìwángbáiyán :“ shìzūn  suǒshuō  nièpánzhěwén  yǘnyánchángjìngérdewén    shìzūn  duànfánnǎozhěmíngdenièpán  ruòwèiduànzhěmíngwéide  shì  nièpánzhīxìngběnjīnyǒu  ruòshìjiānběnjīnyǒumíngcháng  píngděng  běnjīnyǒu  yǒuhái  míngcháng  nièpánruòěr  yǘnshuōyánchángjìng 

   shìzūn  fányīnzhuāngyánérchéngzhě  míngcháng  nièpánruòěr  yīngshìcháng  děngyīnyüán  suǒwèisānshípǐn  liùluó  liàngxīn  guānxiàng  ā  liùniànchù  liù  shìděng  jiēshìchéngjiùnièpányīnyüán  míngcháng 


   shìzūn  yǒumíngcháng  ruònièpánshìyǒu  yīngcháng  āhánzhōngshuō :‘ shēngwén  yüánjüé  zhūshìzūnjiēyǒunièpán 。’ shì  míngwéicháng 


   shìzūn  jiànzhīmíngwéicháng  xiānshuō :‘ jiànnièpánzhě  duànchúqièfánnǎo 。’


   shìzūn  kōng  zhūzhòngshēngděngzhàngài  míngcháng  ruò使shǐnièpánshìchángděngzhě  zhòngshēngyǒu  de  nièpánruòěrzhūzhòngshēngpíngděngzhě  míngcháng 


 shìzūn  bǎiréngòngyǒuyüàn  ruòhàiyüàn  duōrénshòu  ruò使shǐnièpánshìpíngděng  rénshíyīngduōrén  rénduànjiéyīngduōrénduàn  ruòshì  yǘnmíngcháng  yǒuréngōngjìnggòngyǎngzūnzhòngzàntànguówáng  wáng    shīzhǎngyǎng  shìmíngcháng  nièpáněr  míngwéicháng    āhánjīngzhōnggàoānányán :‘ ruòyǒurénnénggōngjìngnièpán  duànjié  shòuliàng 。’ shì  míngwéicháng  shìzūn  ruònièpánzhōngyǒuchángjìngmíngzhě  míngwéicháng  zhě  yǘnshuō ?”


ěrshí  shìzūngàoguāngmíngbiànzhàogāoguìwángyán :“ nièpánzhī  fēiběnjīnyǒu  ruònièpánběnjīnyǒuzhě  fēilòuchángzhùzhī  yǒu  xìngxiāngchángzhù  zhūzhòngshēngfánnǎo  jiànnièpán便biànwèiwéi  jiè  dìng  huìxǖnxiūxīn  duànfánnǎo便biàndejiànzhī  dāngzhīnièpánshìchángzhù  fēiběnjīnyǒu  shìwéicháng  shànnán  ànshìzhōngjǐngzhǒngzhǒngbǎo  rénzhīyǒu  ànjiàn  yǒuzhìzhīrénshànzhīfāng便biàn  ránmíngdēngchíwǎngzhàole  dejiànzhī  shìrénzhōngshēngniàn :‘ shuǐbǎoběnjīnyǒu 。’ nièpáněr  běnyǒuzhī  fēishìjīn  fánnǎoàn  zhòngshēngjiàn  zhìláishànfāng便biànránzhìhuìdēng  lìngzhūdejiànnièpánchángjìng  shìzhìzhěnièpányīngshuōyánběnjīnyǒu 


 shànnán  yányīnzhuāngyándechéngnièpányīngchángzhě  shìrán    shànnán  nièpánzhī  fēishēngfēichū  fēishífēi  fēizuòshēng  fēishìyǒulòuyǒuwéizhī  fēiwénfēijiàn  fēiduòfēi  fēibiéxiāngfēitóngxiàng  fēiwǎngfēihuán  fēiláijīn  fēifēiduō  fēichángfēiduǎn  fēiyüánfēifāng  fēijiānfēixié  fēiyǒuxiāngfēixiàng  fēimíngfēi  fēiyīnfēiguǒ  fēi  suǒ  shì  nièpánshìcháng  héngbiàn  shìliàngāsēngjiéxiūshànzhuāngyán  ránhòunǎijiàn  shànnán  xiàyǒuwèishuǐ  qièzhòngshēngérnéng  yǒuzhìzhīrénshīgōng穿chuānjüé便biànzhī  nièpáněr  mángrénjiànyüè  liángliáozhī便biàndejiàn  érshìyüèfēishìběnjīnyǒu  nièpáněr  xiānyǒuzhī  fēishìjīn  shànnán  rényǒuzuìzhīlíng  jiǔnǎichūhuánjiādejiàn  xiōng  zi  jüànshǔ  nièpáněr 


 shànnán  yányīnyüánnièpánzhīyīngchángzhě  shìrán    shànnán  yīnyǒuzhǒng  děngwéi  zhě  shēngyīn  èrzhě  yīn  sānzhě  zhùyīn  zhě  zēngzhǎngyīn  zhě  yüǎnyīn  yǘnshēngyīn  shēngyīnzhě  shìfánnǎoděngwàizhūcǎozi  shìmíngshēngyīn  yǘnyīn  shànshànxīn  shànshànxīn  xīn  shìmíngyīn  yǘnzhùyīn  xiàyǒuzhù  duò  shānshùyīnérzhù  nèiyǒuliàngfánnǎozhòngshēngdezhù  shìmíngzhùyīn  yǘnzēngzhǎngyīn  yīnyüányǐnshíděng  lìngzhòngshēngzēngzhǎng  wàizhǒngzi  huǒsuǒshāo  niǎosuǒshí  zēngzhǎng  zhūshāmén  luóménděng  yīnshàngshànzhīshíděngérzēngzhǎng  yīn  dezēngzhǎng  shìmíngzēngzhǎngyīn  yǘnyüǎnyīn  yīnzhòu  guǐnénghài  néngzhōng  píngguówáng  yǒudàozéi  yīnshuǐhuǒfēngděng  shuǐzǎnrén  wèiyüǎnyīn  míngděngwéishíyüǎnyīn  jīngxüèwéizhòngshēngyüǎnyīn  shíjiéděng  míngyüǎnyīn  shànnán  nièpánzhīfēishìshìyīnsuǒchéng  yǘndāngyánshìchángyīn 

   shànnán  yǒuèryīn  zhě  zuòyīn  èrzhě  leyīn  táoshīlúnshéng  shìmíngzuòyīn  dēngzhúděngzhàoànzhōng  shìmíngleyīn  shànnán  nièpánzhěcóngzuòyīnéryǒu  wéicóngleyīn  leyīnzhě  suǒwèisānshízhùdào  liùluó  shìmíngleyīn  shànnán  shīzhěshìnièpányīn  fēinièpányīn  tánluónǎimíngwéinièpányīn  sānshípǐnshìnièpányīn  fēinièpányīn  liàngbiānāsēngjiézhù  nǎimíngwéinièpányīn 。”


ěrshí  guāngmíngbiànzhàogāoguìwángbáiyán :“ shìzūn  yǘnshīmíngwéitánluó  yǘnshīérmíngzhītánluó  nǎizhìyǘnmíngwéiluó  yǘnmíngwéiluó  yǘnmíngnièpán  yǘnmíngnièpán ?”


yán :“ shànnán  xiūxíngfāngděngbānnièpán  wénshī  jiànshī  wéntánluó  jiàntánluó  nǎizhìwén  jiàn  wénluó  jiànluó  wénnièpán  jiànnièpán  wénnièpán  jiànnièpán  xiūnièpánzhījiànjiè  jiěleshíxiàngkōngsuǒyǒu  yǒujüézhīzhīxiàng  lòuxiàng  suǒzuòxiàng  huànhuàxiàng  shíyánxiàng  gānchéngkōngzhīxiàng  ěrshídeshìxiàng  tānhuìchīwénjiàn  shìmíngzhēnshízhīxiàng  ānzhùshíxiàng  zhīshìtán  shìtánluó  nǎizhìshì  shìluó  shìnièpán  shìnièpán 


 shànnán  yǘnshìshī  fēiluó  jiànyǒuzhě  ránhòunǎi  shìmíngwéishī  fēiluó  ruòzhě  kāixīnshī  shìmíngwéitánluó  ruòshíshíshī  shìmíngwéishī  fēiluó  ruòxiūchángshī  shìmíngwéitánluó  ruòshīháishēnghuǐxīn  shìmíngwéishī  fēiluó  shīhuǐ  shìmíngwéitánluó  cáizhōngshēngxīn  wáng  zéi  shuǐ  huǒ  huānshīshìmíngwéitánluó  ruòwàngbàoshī  shìmíngwéishī  fēiluó  shīwàngbào  shìmíngwéitánluó  ruòwéikǒng  míngwényǎng  jiāxiàng  tiānshàng  wèijiāomàn  wèishèngmàn  wèizhīshí  wèiláibào  shì  shànnán  rénzhòngshùwéideyìnliáng  wèidehuáguǒcái  ruòrénxiūxíngshìděngshī  shìmíngwéishī  fēiluó  xiūxíngshìnièpánzhě  jiànshīzhě  shòuzhě  cái  jiànshíjié  jiàntiánfēitián  jiànyīn  jiànyüán  jiànguǒbào  jiànzuòzhě  jiànshòuzhě  jiànduō  jiànshǎo  jiànjìng  jiànjìng  qīngshòuzhě  shēn  cái  jiànjiànzhě  jiànjiànzhě    wéiwéifāngděngbānnièpánchángzhùxiūxíngshī  wèiqièzhūzhòngshēngérxíngshī  wèiduànqièzhòngshēngfánnǎoxíngshī  wèizhūzhòngshēngjiànshòuzhě  shīzhě  cáixíngshī


 shànnán  yǒurénduòhǎishuǐ  bàochíshītuō  xiūnièpánxíngshīshí  shì  shī  shànnán  yǒurénzàishēn  ménjiānláo  wéiyǒukǒng  便biàncóngzhōngchū  dàoàichù  xiūnièpánxíngshīshí  shì  shànnán  guìrénkǒngè  gèngshìzhāntuóluó  xiūnièpánxíngshī  shì  shànnán  bìngrén  wèichúbìngdeān  shíjìng  xiūnièpánxíngshī  shì  shànnán  luóménzhíyǒngguì  wèi寿shòumìngshídàngǒuròu  xiūnièpán  xíngshīshì 


 shànnán  nièpánzhōngshìzhīshì  cóngliàngjiéláiwénérwén  shīluó  shīluóluónǎizhì  luó    huájīng  zhōng广guǎngshuō  shànnán  yǘnxiūnièpánwénérwén  shíèrjīng  shēnsuì  láiwén  jīnyīnshìjīng  wén  xiānsuīdewén  wéiwénmíng  érjīn  nièpánjīng  nǎidewén  shēngwén  yüánjüéwéiwénshíèrjīngmíng  wén  jīnjīngdewén  shìmíngwénérwén  shànnán  qièshēngwén  yüánjüéjīngzhōng  céngwényǒuchángjìng  jìngmiè  sānbǎoxìngchābiéxiàng  fànchóngzuì  bàngfāngděngjīng  zuòzuìchǎnyǒuxìng  jīnjīngérwénzhī  shìmíngwénérwén