佛心网
佛心网
涅槃经全文 涅槃经译文 涅槃经注音 涅槃经经典 涅槃经视频
主页/ 涅槃经注音/ 文章正文

第二十卷 南本大般涅槃经注音

导读:第二十卷 南本大般涅槃经光明遍照高贵德王菩萨品第二十二之二尔时,光明遍照高贵德王菩萨摩诃萨白佛言:“世尊,若犯重禁、谤方等经、作五逆罪、一阐提等有佛性者,...

第二十卷 南本大般涅槃经注音

南本大般涅槃经 第二十卷

guāngmíngbiànzhàogāoguìwángpǐnèrshíèrzhīèr


ěrshí  guāngmíngbiànzhàogāoguìwángbáiyán :“ shìzūn  ruòfànzhòngjìn  bàngfāngděngjīng  zuòzuì  chǎnděngyǒuxìngzhě  shìděngyǘnduò  shìzūn  ruò使shǐshìděngyǒuxìngzhě  yǘnyánchángjìng  shìzūn  ruòduànshàngēnmíngchǎnzhě  duànshàngēnshísuǒyǒuxìngyǘnduàn  xìngruòduàn  yǘnyánchángjìng  duàn  míngwéichǎn  shìzūn  fànchóngjìnmíngwéidìng  bàngfāngděngjīng  zuòzuìchǎnmíngdìng  shìděngbèiruòjüédìngzhě  yǘndechéngānòuduōluósānmiǎosān  cóngtuóhuánnǎizhìzhīmíngdìng  ruòtuóhuánzhìzhīshìjüédìngzhě  yīngchéngānòuduōluósānmiǎosān  shìzūn  ruòfànchóngjüédìngzhě  tuóhuánnǎizhìzhījüédìng  shìdìng  zhūláidìng  ruòdìng  nièpánxìngdìng  zhìqièdìng  yǘndìng  ruòchǎnchúchǎnchéngdào  zhūláiyīngshì  nièpán  yīngháichū  nièpán  ruòshìzhě  nièpánzhīxìngwéidìng  jüédìng  dāngzhīyǒuchángjìng  yǘnshuōyánchǎnděngdāngdenièpán ?”


ěrshí  shìzūngàoguāngmíngbiànzhàogāoguìwángyán :“ shànzāi  shànzāi  shànnán  wèiliàngzhòngshēnglìngdeān  liánmǐnniànzhūshìjiān  wèizēngzhǎngxīnzhū  zuòshìwèn  shànnán  qīnjìnguòliàngzhūshìzūn  zhūsuǒzhòngzhūshàngēn  jiǔchéngjiùgōng  xiángzhònglìng退tuìsàn  jiāoliàngbiānzhòngshēng  lìngdezhìānòuduōluósānmiǎosān  jiǔtōngzhūláisuǒyǒushènshēnzhīcáng  wènguòliàngbiānhéngshāděngzhūshìzūnshìshènshēnwēizhī  dōujiànqièshìjiānruòrén  ruòtiān  shāmén  luómén  ruò  ruòfàn  yǒunéngwènláishì  jīndāngchéngxīn  tīng  tīng  dāngwèifēnbiéyǎnshuō 


 shànnán  chǎnzhějüédìng  ruòjüédìngzhě  shìchǎnzhōngnéngānòuduōluósānmiǎosān  jüédìng  shìnéng  suǒyán  xìngduàn  yǘnchǎnduànshàngēnzhě  shànnán  shàngēnyǒuèrzhǒng  zhě  nèi  èrzhě  wài  xìngfēinèifēiwài  shì  xìngduàn  yǒuèrzhǒng  zhě  yǒulòu  èrzhě  lòu  xìngfēiyǒulòufēilòu  shìduàn  yǒuèrzhǒng  zhě  cháng  èrzhě  cháng  xìngfēichángfēicháng  shìduàn  ruòshìduànzhěyīnghái  ruòháiděimíngduàn  ruòduànmíngchǎn  fànchóngzhěshìdìng  ruòjüédìngzhě  fànchóngjìnzhōngnéngānòuduōluósānmiǎosān  bàngfāngděngjīngdìng  ruòjüédìngzhě  bàngzhèngrénzhōngnéngānòuduōluósānmiǎosān  zuòzuìdìng  ruòjüédìngzhě  zhīrénzhōngnéngānòuduōluósānmiǎosān  xiàngèrdìng  xiāngwèichùxiàng  shēngxiàngzhìmíngxiàng  yīnjièxiàng  èrshíyǒuxiàng  shēngnǎizhìqièzhū  jiēdìng 


 shànnán  huànshīzàizhòngzhōng  huàzuòbīngchēxiàng  zuòzhūyīngluòyánshēnzhī  chéngluò  shānlínshù  qüánchíjǐng  érzhòngzhōngyǒuzhūxiǎoér  yǒuzhìhuì  jiànzhīshí  wéishí  zhōngzhìrénzhīkuáng  huànhuòrényǎn  shànnán  qièfánnǎizhìshēngwén  zhīděng  qièjiànyǒudìngxiāngshì  zhūqièjiàndìngxiàng 


 shànnán  xiǎoérshèngxiàyüè  jiànshíyànwèizhīwéishuǐ  yǒuzhìzhīrényàn  zhōngshēngshíshuǐzhīxiǎng  dànshìyànkuángrényǎn  fēishíshìshuǐ  qièfán  shēngwén  yüánjüéjiànqiè  shìwèishìshí  zhūqièjiàndìngxiàng 


 shànnán  shānjiàn  yīnshēngyǒuxiǎng  xiǎoérwénzhī  wèishìshíshēng  yǒuzhìzhīrén  jiědìngshí  dànyǒushēngxiāngkuángěrshí  shànnán  qièfán  shēngwén  yüánjüé  qièshìjiànyǒudìngxiàng  zhūděngjiělezhūdìngxiàng  jiànchángxiàng  kōngděngxiàng  shēngmièxiàng  shì  jiànqièshìchángxiàng 


 shànnán  yǒudìngxiàng  yǘnwéidìng  chángjìng  zàichù  suǒwèinièpán  shànnán  tuóhuánguǒdìng  jüédìng  jīngwànjiédeānòuduōluósānmiǎosānxīn  tuóhánguǒdìng  jüédìng  jīngliùwànjiédeānòuduōluósānmiǎosānxīn  āhánguǒdìng  jüédìng  jīngwànjiédeānòuduōluósānmiǎosānxīn  āluóhànguǒdìng  jüédìng  jīngèrwànjiédeānòuduōluósānmiǎosānxīn  zhīdàodìng  jüédìng  jīngshíqiānjiédeānòuduōluósānmiǎosānxīn 


 shànnán  láijīnshīchéngsuōluóshuāngshùjiān  shìxiànshīzizhīchuángnièpán  lìngzhūwèiāluóhànguǒzhòngděngzhūshìshēngyōu  lìngtiān  rén  āxiūluó  gān  jiālóuluó  jǐnluó  hóuluójiāděngshègòngyǎng  使shǐzhūrénqiānduāndiéchánguǒshēn  bǎowéiguān  chéngmǎnxiāngyóu  zhūxiāng  huǒfénzhī  wéichúèrduānshāo  zhě  chènshēn  èr  zuìzàiwài  wèizhūzhòngshēngfènsànshèwéifēn  qièsuǒyǒushēngwénxiányánláinièpán  dāngzhīláidìngnièpán    láichángzhùbiàn  shì  láinièpándìng 


 shànnán  dāngzhīláidìng  láifēitiān    yǒuzhǒngtiān  zhě  shìjiāntiān  èrzhě  shēngtiān  sānzhě  jìngtiān  zhě  tiān  shìjiāntiānzhě  zhūguówáng  shēngtiānzhě  cóngtiānwángnǎizhìfēiyǒuxiǎngfēixiǎngtiān  jìngtiānzhě  cóngtuóhuánzhìzhī  tiānzhě  shízhùděng    shízhùmíngwéitiān  néngshànjiězhū  yǘnwéi  jiànqièshìkōng 

 shànnán  láifēiwáng  fēitiānnǎizhìfēiyǒuxiǎngfēixiǎngtiān  cóngtuóhuánzhìzhī  shízhù  shì  láifēitiān  ránzhūzhòngshēngchēngwéitiānzhōngtiān  shìláifēitiānfēifēitiān  fēirénfēifēirén  fēiguǐfēifēiguǐ  fēichùshēng饿èguǐfēifēichùshēng饿èguǐ  fēizhòngshēngfēifēizhòngshēng  fēifēifēi  fēifēifēi  fēichángfēifēicháng  fēiduǎnfēifēiduǎn  fēixiāngfēifēixiàng  fēixīnfēifēixīn  fēiyǒulòufēilòu  fēiyǒuwéifēiwéi  fēichángfēicháng  fēihuànfēifēihuàn  fēimíngfēifēimíng  fēidìngfēifēidìng  fēiyǒufēi  fēishuōfēifēishuō  fēiláifēilái  shì  láidìng 


 shànnán  láimíngshìtiān  shìtiānzhěshìzhūwáng  láijiǔliàngjiézhōngshèwángwèi  shìfēiwáng  fēifēiwángzhě  láishēngjiāluóchéngjìngfànwángjiā  shìfēifēiwáng 


 fēishēngtiānzhě  láijiǔzhūyǒu  shìfēishēngtiān  fēifēishēngtiān    shēngdōushuàitiānxiàyán  shìláifēifēishēngtiān 


 fēijìngtiān    láifēishìtuóhuánnǎizhìfēizhī  shìláifēishìjìngtiān  fēifēijìngtiān    shìjiānsuǒnéngrǎn  yóuliánhuáshòuchénshuǐ  shìláifēifēijìngtiān 


 fēitiān    láifēishìshízhù  shìláifēitiān  fēifēitiān    láichángxiūshíkōng  shìláifēifēitiān 


 láifēirén    láijiǔliàngjiézhōngrényǒu  shìfēirén  fēifēirén    shēngjiāluóchéng  shìfēifēirén 


 láifēiguǐ    hàiqièzhūzhòngshēng  shìfēiguǐ  fēifēiguǐ    guǐxiànghuàzhòngshēng  shìfēifēiguǐ 


 láifēi  chùshēng  饿èguǐ    láijiǔzhūè  shìfēi  chùshēng  饿èguǐ  fēifēi  chùshēng  饿èguǐ    láixiànshòusānèzhūzhīshēnhuàzhòngshēng  shìfēifēi  chùshēng  饿èguǐ 


 fēizhòngshēng    jiǔyüǎnzhòngshēngxìng  shìláifēizhòngshēng  fēifēizhòngshēng    huòshíyǎnshuōzhòngshēngxiàng  shìláifēifēizhòngshēng 


 láifēi    zhūyǒubiéxiàng  láiěr  wéiyǒuxiàng  shìfēi  fēifēi    láijiè  shìfēifēi 


 láifēi    shísuǒshè  shìfēi  fēifēi    shēnyǒusānshíèrxiàng  shízhǒnghǎo  shìfēifēi 

 láifēicháng    duànzhū  shìfēicháng  fēifēicháng    qièshìjiānyǒunéngjiàndǐngxiāng  shìfēifēicháng 


 láifēiduǎn    jiǔyüǎnjiāomànjié  shìfēiduǎn  fēifēiduǎn    wèishīluózhǎngzhěshìsānchǐshēn  shìfēifēiduǎn 


 láifēixiàng    jiǔyüǎnzhūxiàngxiāng  shìfēixiàng  fēifēixiàng    shànzhīzhūxiàng  shìfēifēixiàng 


 láifēixīn    kōngxiāng  shìfēixīn  fēifēixīn    yǒushíxīn  néngzhīzhòngshēngxīn  shìfēifēixīn 


 láifēiyǒuwéi    chángjìng  shìfēiyǒuwéi  fēiwéi    yǒuláizuòshìxiànnièpán  shìfēiwéi 


 láifēicháng    shēnyǒufēn  shìfēicháng  yǘnfēicháng  yǒuzhī  chángzhīyóukōng  láiyǒuzhī  shìfēicháng  yǘnfēicháng  yǒuyánshuō  chángyánkōng  láiyǒuyán  shìcháng  yǒuxìngshìmíngyüēcháng  xìngzhīnǎimíngwéicháng  kōngchángyǒuxìngshì  láiyǒuxìng  xìngtánshì  shìcháng  yǒumíngyüēcháng  zhěnǎimíngyüēcháng  kōngchángyǒu  yǒu  shìcháng  yǒuwēimíngyüēcháng  wēinǎimíngyüēcháng  kōngchángwēi  yǒu  shìcháng  chángzhùzhīyǒufāngsuǒ  kōngchángyǒufāngsuǒ  láichūzàidōngtiānzhú  zhùshèhuòwángshèchéng  shìcháng  shì  láifēicháng  fēifēicháng    shēngyǒngduàn  yǒushēngzhīmíngyüēcháng  shēngzhīnǎimíngwéicháng  láishēng  shìwéicháng  chángxìng  yǒuxìngzhīmíngyüēcháng  láishēngxìng  shēngxìngcháng  yǒuchángzhībiànqièchù  yóukōngchùyǒu  láiěrbiànqièchù  shìwéicháng  chángzhī  huòyányǒu  huòyán  láiěr  shuōyánshìchùyǒu  chù  shìwéicháng  chángzhīyǒushíshìyǒu  yǒushíshì  láiěryǒushíshìyǒu  yǒushíshì  shìwéicháng  chángzhùzhīmíng  kōngchángmíng  láiěrmíng  shìwéicháng  chángzhùzhīyīnguǒ  kōngchángyīnguǒ  láiěryīnguǒ  shìwéicháng  chángzhùzhīsānshìshè  láiěrsānshìshè  shìwéicháng 

 láifēihuàn    yǒngduànqièkuángxīn  shìfēihuàn  fēifēihuàn    láihuòshífēnshēnwéiliángshēn  liàngzhīshēnwéishēn  chūzhíguòyǒuzhàngài  shuǐ  shuǐ  xíngkōng  shēnchūyānyànhuǒ  yǘnléizhèndòngshēngwèi  huòwéichéng  luòshèzhái  shānchuānshù  huòzuòshēn  huòzuòxiǎoshēn  nánshēn  shēn  tóngnántóngshēn  shìláifēifēihuàn 


 láifēidìng    láishīchéngsuōluóshuāngshùjiān  shìxiànbānnièpán  shìfēidìng  fēifēidìng    chángjìng  shìláifēifēidìng 


 láifēiyǒulòu    duànsānlòu  fēiyǒulòu  sānlòuzhě  jièqièfánnǎo  chúmíng  shìmínglòu    jièqièfánnǎo  chúmíng  shìmíngyǒulòu  sānjièmíng  míngmínglòu  láiyǒngduàn  shìfēilòu    qièfánjiànyǒulòu  yǘnfánjiànyǒulòu  qièfánwèiláishìyǒuxīn  wèiláishìzhōngdāngdeshēn  deshēn  guòshìzhōngshēnběnyǒu  wèiběn  xiànzàishìzhōngshìshēnyǒu  shìshēn  ruòyǒuzhě  shì  fēi  fēi  fēifēifēi  xiǎng  fēixiǎng  xiǎngfēixiǎng  fēixiǎngfēifēixiǎng  shìshēnshǔ  shǔ  shǔshǔ  fēishǔfēishǔ  yǒumìngshēn  yǒushēnmìng  yǒushēnyǒumìng  shēnmìng  shēnzhīmìngyǒucháng  cháng  chángcháng  fēichángfēicháng  shēnzhīmìngzàizuò  shíjiézuò  yīnzuò  shìxìngzuò  wēichénzuò  fēizuò  shìzuò  fánnǎozuò  zuò  zhùxīn  zhùyǎnzhōng  biànmǎnshēnzhōng  cónglái  zhì  shéishēng  shéi  guòshìluóménxìng  shìchàxìng  shìshèxìng  shìshǒutuóluóxìng  dāngwèiláidexìng  shēnzhěguòzhīshí  shìnánshēn  shìshēn  chùshēngshēn  ruòshāshēng  dāngyǒuzuì  dāngzuì  nǎizhìyǐnjiǔ  dāngyǒuzuì  dāngzuì  zuò  wèizuò  shòubào  shēnshòubào  shìjiànliàngfánnǎozhòngshēngxīn  yīnshìjiànshēngliùzhǒngxīn  jüédìngyǒu  jüédìng  jiàn  jiàn  jiàn  zuò  shòu  zhī  shìmíngxiéjiàn  láiyǒngshìliàngjiànlòugēnběn  shìfēilòu  shànnán  nièpánxiūshèngxíngzhě  deyǒngduànshìzhūlòu  zhūláichángxiūshèngxíng  shìlòu


 shànnán  fánnéngshànshègēnyǒusānlòu  wéièsuǒqiānzhìshànchǔ  shànnán  è  xìnghěn  nénglìngchéngzhězhìxiǎnèchù  néngshànshègēnzhěshì  lìngrényüǎnnièpánshàndàozhìzhūèchù  èxiàng  xīnwèidiàoshùn  yǒurénchéngzhīsuí  yüǎnchéngzhìkōngkuàngchù  néngshànshègēnzhěshì  jiāngrényüǎnnièpánchéng  zhìshēngkuàngzhīchù  shànnán  nìngchén  jiàowángzuòè  gēnnìngchénshì  chángjiàozhòngshēngzàoliàngè  shànnán  èzi  shòushīzhǎngjiàochì  èzào  diàogēnshì  shòushīzhǎngshànyánjiàochì  èzào  shànnán  fánzhīrénshègēn  chángwéi  chùshēng  饿èguǐzhīsuǒzéihài  yüàndàohàishànrén  shànnán  fánzhīrénshègēn  chíchěngchén  niú  shànshǒu  fànrénmiáojià  fánzhīrénshègēn  chángzàizhūyǒuduōshòunǎo 

 shànnán  xiūnièpánxíngshèngxíngshí  chángnéngshàndiàoshǒushègēn  wèitān  chēnhuì  chī  jiāomàn    wèiqièzhūshàn  shànnán  ruònéngshànshǒugēnzhěnéngshèxīn  ruònéngshèxīnshègēn  yǒurén  yōngwángguó  guózhěwáng  shì  ruòdewénshì  nièpánjīng  zhìhuì  zhìhuìzhuānniàn  gēnruòsàn  niànnéngzhǐ    shìniànhuì  shànnán  shànzhě  shèniúdōng西dànmiáojià  便biànzhēzhǐlìngfànbào  shì  niànhuìyīnyüán  shǒushègēnlìngchísàn 


 yǒuniànhuìzhě  jiànxiàng  jiànsuǒxiàng  jiànzhòngshēngsuǒshòuyòng  jiànqiètóngxìngxiàng  shēngshízhīxiàng  shè  cóngzhòngyüánshēng  yǒudìngxìng  jiànzhūzhòngshēng  yīnzhīsuǒchéng  tuīdìngxìng  dìngxìng  zhōngshēngtānzhuó  qièfánjiànyǒuzhòngshēngfánnǎo  xiūnièpán  yǒuniànhuì  zhūzhòngshēngshēngtānzhuó 


   xiū  nièpánjīng  zhě  zhùzhòngshēngxiàng  zuòzhǒngzhǒngxiàng  shànnán  huàshī  zhòngcǎihuàzuòzhòngxiàng  ruònánruòruòniúruò  fánzhījiànzhīshēngnánděngxiàng  huàshīlezhīyǒunán  shì  xiāngguānxiàng  zhōngshēngzhòngshēngzhīxiàng    yǒuniànhuì  xiūnièpán  huòshíjiànduānzhèngrén  zhōngshēngtānzhuózhīxīn    shànguānxiāng 


 shànnán  zhī  yǒuhuān  dezàntíng  qüǎnniè  rénchíhuǒfēngérxíng  qièshé  mèngzhōngsuǒ  biānguǒshùduōrénsuǒzhì  duànròuzhòngniǎojìngzhú  shuǐshàngpào  huàshuǐzhī  zhījīngjìn  qiúshì  yóujiǎjiè  shìdejiǔ  guānshì  duōzhūguòè 

   shànnán  guānzhūzhòngshēng  wèixiāngwèichùyīnyüán  cóngshùliàngjiéláichángshòunǎo  zhòngshēngjiézhīzhōng  suǒshēnwángshèchéngluóshān  suǒyǐnzhīhǎishuǐ  shēnsuǒchūxiěduōhǎishuǐ    xiōng  zi  jüànshǔmìngzhōngsuǒchūlèiduōhǎi  jìncǎozhǎnwéichóu  shùnéngjìn  liàngjiélái  huòzài  chùshēng  饿èguǐsuǒshòuxíngchēng  fányóuzǎoděngqióng  shēngliàngjìn  shìshēnguān  qièzhòngshēngyīnyüánshòuliàng  guānshìshēngxíng  shīniànhuì 


 shànnán  shìjiān  yǒuzhūzhòngmǎnèrshí  wángchìchénchíyóu  jīngyóuzhōngguòlìngqīng :‘ ruò  dāngduànmìng 。’ qiǎnrén  dāozàihòu  suíérzhī  chénshòuwángjiào  jìnxīnjiānchí  jīngěrsuǒzhòngzhīzhōng  suījiànxiéděng  xīnchángniànyán :‘ ruòfàngzhùxié  dāngsuǒchí  mìngqüán 。’ shìrénshìyīnyüán  nǎizhìzhīyóu  shì  shēngzhōngshīniànhuì  shī  suījiàn  xīntānzhuó  ruòjiànjìng  shēngxiàng  wéiguānxiàng  nǎizhìshíxiàngshì  zuòshēngxiàng  zuòmièxiàng  zuòyīnxiàng  guānxiàng  ěrshígēnqīngjìng  gēnqīngjìng  gēnjiè  qièfángēnjìng  néngshànchí  míngyüēgēnlòu  yǒngduàn  shìlòu  láichūyǒngduàngēnběn  shìfēilòu 


   shànnán  yǒulòu  wéishànggānguǒ  èlòu  yǘnwéi  ruònéngxiūxíng  nièpánjīng 》, shūxiěshòuchí  sòngjiěshuō  wéi  shìmíngwéi    shànnán  dōujiànshíèrjīngnéngèlòufāngděng  nièpánjīng 》。 shànnán  liángshījiàozhū  zhūzhōngyǒushòujiàozhě  xīnzàoè  xiūnièpánwēimiàojīngdiǎn  shì  xīnzàoè  shànnán  shìjiānyǒushànzhòushù  ruòyǒuwén  qüèhòuniánwèiqièyàosuǒzhōng  shénéngshì  ruòyǒusòngzhě  nǎizhìmìngjìn  yǒuzhòngè  shànnán  shìnièpánshì  ruòyǒuzhòngshēngjīngěrzhě  qüèhòujiéduòèdào  ruòyǒushūxiěsòng  jiěshuōwéi  ānòuduōluósānmiǎosān  jìngjiànxìng  shèngwángdegānwèi 


 shànnán  shìnièpányǒushìděngliànggōng  shànnán  ruòyǒurénnéngshūxiěshìjīng  sòngjiěshuō  wèiyǎn  wéi  dāngzhīshìrénzhēn  shànshòujiào  shìsuǒjiàn  zhīsuǒniàn  shìrénzhīnièpán  suíshìrénsuǒzhùzhīchù  ruòchéngluò  shānlínkuàng  fángshètiánzhái  lóu殿diàntáng  zàizhōngchángzhù  shìrénchángzuòshòushī  huòzuòqiū  qiū  yōusāi  yōu  luómén  fànzhì  pínqióngrén  yǘndānglìngshìrénzhīláishòusuǒshīzhī  shànnán  shìrénhuòmèngzhōng  mèngjiànxiàng  huòjiàntiānxiàng  shāménzhīxiàng  guózhǔshèngwángshīziwángxiàng  liánhuáxíngxiàng  yōutánhuáxiàng  huòjiànshānhuòhǎishuǐ  huòjiànyüè  huòjiànbáixiàngbáixiàng  huòjiàn  huádeguǒ  jīnyínliúděngbǎo  zhǒngniúwèi  ěrshídāngzhī  shìláishòusuǒshī    xǘndezhǒngzhǒngsuǒzhī  xīnniànè  xiūshàn  shànnán  shìnièpán  néngchéngjiùshìliàngāsēngděngbiāngōng 


 shànnán  jīnyīngdāngxìnshòu  ruòyǒushànnán  shànrén  jiànzhě  gōngjìng  tóngxìngérjiàn  kòngdìng  jiànshíxiàng  dexiūshǒuléngyándìng  shīziwángdìng   —— zhě  suǒwèi  cháng      jìng —— derénzhōngtiānshàngzhě  jiànyǒushòuchí  nièpánjīng 》, shūxiěsòng  wèijiěshuō  wéizhě  dāngwǎngqīnjìn  shòu  gòngyǎnggōngjìng  zūnzhòngzàntàn  wèishǒu  zhìchuáng  shìgōnglìngsuǒ  ruòcóngyüǎnlái  yīngshíyóuyánfèngyíng  wéishìjīng  suǒzhòngzhīyīngfèngxiàn  zhě  yīngmàishēn    shìjīngnán  guòyōutánhuá 


 shànnán  niànguòliàngbiānyóujié  ěrshíshìjièmíngyüēsuō  yǒushìzūn  hàoshìjiāmóulái  yīnggōng  zhèngbiànzhī  míngxíng  shànshì  shìjiānjiě  shàngshì  diàozhàng  tiānrénshī  shìzūn  wèizhūzhòngxüānshuōshì  nièpánjīng 》。 ěrshícóngshànyǒusuǒ  zhuǎnwéndāngwéizhòngshuōnièpán  wénshì  xīnhuān  shègòngyǎng  pín  màishēn  shòu  huánjiā  jiànrén  ér便biànyán :‘ màishēn  jǖnnéngmǎi ?’ rényüē :‘ jiāzuò  rénkānzhě  shènéngwéi  dāngmǎi 。’ wènyán :‘ yǒuzuò  rénkānnéng ?’ rényán :‘ yǒuèbìng  liángchùyào  yīngdāngrénròusānliǎng  qīngruònéngshēnròusānliǎngjiàngěi  便biàndāngjīnqiánméi 。’ shíwén  xīnzhōnghuān  yán :‘ qián  jiǎ  shì  便biànháixiāngjiù 。’ rényán :‘   shěnnéngěrzhě  dāng 。’ shànnán  ěrshíqián  háizhìsuǒ  tóumiàn  jìnsuǒyǒuérfèngxiàn  ránhòuchéngxīntīngshòushìjīng  shíàndùn  suīdewénjīng  wéinéngshòuchíwén 


 láizhèngnièpán  yǒngduànshēng 


ruòyǒuzhìxīntīng  chángdeliàng 


 shòushì  便biànháizhìbìngrénjiā  shànnán  shísuīsānliǎngròu  niànyīnyüánwéitòng  fèimǎnyüè  shànnán  shìyīnyüán  bìngdechā  shēnpíng  chuāng  shíjiànshēnwán  ānòuduōluósānmiǎosānxīn  zhī  shàngnéngshì  kuàngshòuchísòng  jiànjīngyǒushì  bèixīn :‘ yüànwèiláichéngdedào  shìjiāmóu 。’ shànnán  shìyīnyüán  lìngjīnzhòngzhōngwéizhūtiānrénxüānshuō 

 shànnán  shìyīnyüán  shìnièpán  chéngjiùliàngbiāngōng  nǎishìzhūláishènshēnzhīcáng  shì  néngshòuchízhě  duànèlòu  suǒwèièzhě  èxiàng  è  èniú  ègǒu  shézhùchù  è  xüánxiǎnàn  shuǐhuí  èrén  èguó  èchéng  èshè  èzhīshíděng  shìděngbèi  ruòzuòlòuyīn    ruònéngzuòyüǎn  ruòzēngyǒulòu便biànzhī  ruòzēngzhǎngyüǎn  ruòzuòè便biànzhī  ruònéngzuòshànyüǎn  yǘnwéi  chídāozhàng  chángzhènghuìfāng便biànéryüǎnzhī  shìmíngwéizhènghuìyüǎn  wéishēngshànè  guānshēn  bìng  chuāng  yōng  yüàn  jiàn  shì  shìqièshànègēnběn  shìshēnsuījìngshì  yóuzhānshìjiāngyǎng    fēiwéitānshēn  wéishàn  wèinièpán  wèishēng  wèichángjìng  wèicháng  jìng  wèidào  wèiyǒudào  wèichéng  wèisānchéng  wèisānshíèrxiàng  shízhǒnghǎowēimiàozhīshēn  wèinǎizhìfēiyǒuxiǎngfēixiǎngshēn  wèilúnwáng  wèizhuànlúnwáng  shànnán  chángdāngshēn    ruòshēn  mìngqüán  mìngruòqüán  néngshūxiěshìjīng  shòuchísòng  wèi广guǎngshuō  wéi  shìyīngshànshēn  shì  deqièèlòu 

 shànnán  shuǐshànchuán  línzhīrénshànliáng  tiánzhòngzhíshànfènhuì  wéichāshànshé  rénwéicáizhāntuóluó  wèihuàizéiyǎngjiànjiàng  hánrénàihuǒ  làibìngzhěqiúyào  shì  suījiànshìshēnliàngjìngchōngmǎn  wèishòuchí  nièpánjīng    yóuhǎojiāng  lìngshǎo  guānèxiàngèzhīshí  děngyǒuèr    huàishēn  èxiàngděngxīn  èzhīshíshēngwèixīn    shìèxiàngděngwéinénghuàishēn  nénghuàixīn  èzhīshízhěèrhuài  shìèxiàngděngwéihuàishēn  èzhīshízhěhuàiliàngshànshēn  liàngshànxīn  shìèxiàngděngwéinénghuàijìngchòushēn  èzhīshízhěnénghuàijìngshēnjìngxīn  shìèxiàngděngnénghuàiròushēn  èzhīshízhěhuàishēn  wéièxiàngshā  zhìsān  wéièyǒushā  zhìsān  shìèxiàngděng  dànwéishēnyüàn  èzhīshízhě  wéishànyüàn  shìchángdāngyüǎnzhūèzhīshí  shìděnglòu  fán  shìshēnglòu  zhī  shēnglòu  shìshàngyǒulòu  kuànglái  shìfēilòu 


 yǘnqīnjìnlòu  qièfánshòushí    yào  wèishēnxīn  qiúshì  zàozhǒngzhǒngè  zhīguòshī  lúnhuísān  shìmínglòu  jiànshìguò便biànyüǎn  ruòshí便biànshòu  wèishēn  dànwéi  chángjiāomàn  xīnchángbēixià  wèiyánshì  dànwéixiūchǐzhàngzhūhánshǔ  èfēngè  èchóngwénméng  yíngzǎoshì  suīshòuyǐnshí  xīntānzhuó  wèishēn  chángwéizhèng  wèi  dànwéizhòngshēng  wèijiāomàn  wèishēn  wèiyüànhài  wèizhìchuāng  suīdeshàngwèi  xīntānzhuó  shòufángshèshì  tānmànzhījiélìngxīn  wèishèzhēzhǐjiézéi  zhàngèfēngshòushè  qiúyàozhě  xīntānmàn  dànwéizhèng  wèi寿shòumìng  wèichángmìng  shànnán  rénbìngchuāng  wèichǎo  guǒzhī  wèichūnóngxüèchǎo  wèichuāngyàobènzhī  wéièfēngzàishēnzhōng  shì  guānshēnshìchuāng  wèijiǔkǒngnóngqiúsuǒyǐnshí  wéièfēngshòufángshè  wèiqiúyào  shòuzhǒnggòngyǎng  wèidào  fēiwéi寿shòumìng    zuòshìwéi :‘ ruòshòushìgòngyǎng  shēnmièdejiānláo  ruòjiānláorěn  ruòrěnnéngxiūshàn  ruònéngrěnxiūliàngshàn  ruònéngkānrěnzhòng  shòushēngchēnhuìxīn  shòuzhōngshēngtānzhuóxīn  ruòqiúdeshēngmíng 。’ shìfángòngyǎngshēngyǒulòu  néngshēnguāncháshēnglòu  shìmíngwéilòu  yǘnláidāngmíngyǒulòu  shìláimíngyǒulòu


   shànnán  qièfánsuīshànshēnxīn  yóushēngsānzhǒngèjüé  shìyīnyüán  suīduànfánnǎodeshēngfēixiǎngfēifēixiǎngchù  yóuháiduòsānèdàozhōng  shànnán  yǒurénhǎi  chuízhìàn  méishuǐér  fánzhīrénshì  chuíjìnsānyǒu  háiduòsān    shànjüé  děngshànjüé  suǒwèiliùniànchù  fánzhīrén  shànxīnléiliè  shànchìshèng  shànxīnléi  huìxīnbáoshǎo  huìxīnbáo  zēngzhǎngzhūlòu  huìyǎnqīngjìngjiànsānjüéguò  zhīshìsānjüéyǒuzhǒngzhǒnghuàn  chángzhòngshēngzuòsānchéngyüàn  sānjüéyīnyüánnǎilìngliàngfánzhòngshēngjiànxìng  liàngjiézhōngshēngdiāndǎoxīn  wèishìzūncháng  wéiyǒujìng  láijìngnièpán 

 qièzhòngshēngcháng      jìng  diāndǎoxīnyányǒuchángjìng  shísānchéng  diāndǎoxīnyányǒusānchéng  shízhīdàozhēnshí  diāndǎoxīnyánshí —— shìsānèjüé  chángwéizhūzhūzhīsuǒ  shìsānèjüé  chánghài  huòhài  yǒushìsānjüé  qièzhūèchángláisuícóng  shìsānjüézhě  shìsān  liánzhuìzhòngshēngbiānshēng 


 chángzuòshìguānchásānjüé  huòshíyǒuyīnyüán  yīngshēngjüé  ránshòu  duānzhèngjìngjiézhīrén  shòuqièfènhuìjìng  tiěwán  rénshòuzhě  luóménxìng  shòuniúròu  bǎomǎnrén  shòuèshí  zhuànlúnwáng  qièzhāntuóluóděngtóngzuòchuáng  èjiànsānjüé  shòuwèishì    wéi :‘ zhòngshēngzhīshìliángtián  dāngyǘnshòushìè  ruòshòuèjüé  rènwéizhòngshēngtián  yánshìliángtián  zhòngshēngjiànxiàng  便biànyánshì  jīnruòshìèjüé  wéikuángqièzhòngshēng  wǎngkuáng  liàngjiézhōngliúzhuǎnshēngduòsānèdào  ruòěxīnshòurénxìnshī  qiètiānréntōngxiāndāngzhèngzhīérjiàn  ruòèjüéshòurénxìnshī  huòlìngshīzhǔguǒbàojiǎnshǎohuòkōngbào  ruòěxīnshòutányüèshī  shīzhǔérwéiyüànchóu  qièshīzhǔhéngsuǒchìxiǎng  dāngyǘnkuángérshēngyüànxiǎng    huòlìngshīzhǔdeguǒbàohuòshǎoguǒbào  chángchēngwéichūjiārén  chūjiāzhěyīngè  ruòèzhěfēichūjiā  chūjiāzhīrénshēnkǒuxiāngyìng  ruòxiāngyìngfēichūjiā    xiōng  zi  jüànshǔ  zhīshí  chūjiāxiūdào  zhèngshìxiūzhūshànjüéshí  fēishìxiūshànjüéshí  yǒurénhǎiqiúbǎo  zhēnzhū  zhíshuǐjīng  yǒurénmiàoyīnyüè  yóufènhuì  shèbǎo  àiniànbēilòu  jīn  éryòng  gān  shíyào  shèqīnjiùxiánshànliáng  fǎncóngyüànzēngqiúyàoliáo  shì  shèshīláishìzūngānwèi  éryüànzhǒngzhǒngèjüé  rénshēnnányōutánhuá  jīn  láinánzhíguòyōutánhuá  jīnzhí  qīngjìngbǎonánjiànwén  jīnwén  yóumángguīzhíkǒng  rénmìngtíngguòshānshuǐ  jīnsuīcún  míngnánbǎo  yǘnzòngxīnlìngzhùè  zhuàngtíngyóubēn  yǘnshìérshēngjiāomàn  yóuèguǐqiúrénguò  èguǐshì  chángláiqiúzhīguòshī  yǘndānglìngèjüé  xiǔzháichuíbēngzhī  mìngěr  yǘnè  míngshāmén  shāménzhīrénmíngxüéshànjüé  jīnnǎishànzhījüé  yǘndāngmíngshāmén  míngchūjiā  chūjiāzhīrénmíngxiūshàndào  jīnxíngè  yǘndāngmíngwéichūjiā  jīnmíngwéizhēnluómén  luóménzhěmíngxiūjìngxíng  jīnnǎixíngjìngèjüé  yǘndāngmíngluómén  jīnmíngchàxìng  chàxìngzhěnéngchúyüàn  jīnnéngchúèyüàn  yǘndāngmíngchàxìng  míngqiū  qiūzhīrénmíngfánnǎo  jīnèjüéfánnǎo  yǘndāngmíngwéiqiū  shìyǒuliùchùnánzhí  jīn  yǘndānglìngèjüéxīn  děngwéiliù    shìnán  èr  zhèngnánwén  sān  xīnnán    zhōngguónànshēng    rénshēnnán  liù  zhūgēnnán  shìliùshìnán  shìyīngèjüé 。’ ěrshíxiūxíngshì  nièpánjīng 》, chángqínguāncháshìzhūěxīn  qièfánjiànshìěxīnguòhuànshòusānjüé  míngwéishòulòu  jiàn  shòuzhù  fàngshè  shèngdàotuīzhīlìng  zhǎnzhīlìngduàn  shìyǒushòulòu  yǘndāngyánláiyǒulòu  shì  láishìzūnfēishìyǒulòu