佛心网
佛心网
涅槃经全文 涅槃经译文 涅槃经注音 涅槃经经典 涅槃经视频
主页/ 涅槃经注音/ 文章正文

第二十一卷 南本大般涅槃经注音

导读:第二十一卷 南本大般涅槃经光明遍照高贵德王菩萨品第二十二之三“复次,善男子,凡夫若遇身心苦恼起种种恶,若得身病,若得心病,令身口意作种种恶;以作恶故,轮回三趣具受诸苦。...

第二十一卷 南本大般涅槃经注音

南本大般涅槃经 第二十一卷

guāngmíngbiànzhàogāoguìwángpǐnèrshíèrzhīsān


   shànnán  fánruòshēnxīnnǎozhǒngzhǒngè  ruòdeshēnbìng  ruòdexīnbìng  lìngshēnkǒuzuòzhǒngzhǒngè  zuòè  lúnhuísānshòuzhū    fánzhīrénniànhuì  shìshēngzhǒngzhǒngzhūlòu  shìmíngniànlòu  chángwéi :‘ cóngwǎngshùjiélái  wéishìshēnxīnzàozhǒngzhǒngè  shìyīnyüánliúzhuǎnshēng  zàisānèdàoshòuzhòng  suìlìngyüǎnsānchéngzhèng 。’ shìèyīnyüán  shēnxīnshēngwèi  shèzhòngè  xiàngshàndào 

 shànnán  yǒuwáng  shéshèngzhīqiè  lìngrényǎngshí  zhānshì  shēn 。‘ ruòlìngshéshēngchēnhuìzhě  dāngzhǔn  zhīshì 。’ ěrshí  rénwénwángqièlìng  xīnshēnghuáng  shèqiètáozǒu  wángshíqiǎnzhāntuóluódāosuízhī  rénhuí  jiànhòurén  suìshě  shìshírénèfāng  cángsuǒchídāo  qiǎnrénzhàwèiqīnshànérzhīyán :‘ háilái 。’ rénxìn  tóuluòyǐn  zhōng  kuīshìzhūshèdōujiànrén  zhízhūxiángkōng  jiànrén  qiúde  便biànzuò  wénkōngzhōngshēng :‘ duōzāi  nán  kōngkuàngyǒumín  jīndāngyǒuliùzéilái  shèzhě  mìngjiāngqüán  dāngyǘnérmiǎnzhī ?’ ěrshí  rénkǒngsuìzēng  shèér  zhí  shuǐpiāo  yǒuchuán  wèi  zhòngzhòngcǎowéi  gèngwéi :‘ shèzhù  dāngwéishé  zhāntuóluó  zhàqīnzhěliùzéizhīsuǒwēihài  ruò  dāngméishuǐ  níngméishuǐ  zhōngwèishézéisuǒhài 。’ tuīcǎozhìzhīshuǐzhōng  shēnshàng  yǜnshǒudòng  jiéliúér  àn  ānyǐnhuàn  xīntàirán  kǒngxiāochú 


 dewénshòuchí  nièpánjīng 》, guānshēnqiè  shuǐhuǒfēngshé —— jiàn  chù    niè  qièzhòngshēngshìsàngmìng  zhòngshēngshì  huòjiànwéiè  huòchùwéiè  huòwéiè  huònièwéiè  shìyīnyüányüǎnzhòngshàn    shànnán  guānshéyǒuchóngxìng  suǒwèichà  luómén  shè  shǒutuó  shìshéshìyǒuzhǒngxìng  jiānxìng  湿shīxìng  xìng  dòngxìng  shìguānshìshétóngzhǒngxìng    shànnán  guānshìshé  yǘnwéiguān  shìshéchángrén便biàn  shídāngshì  shídāngchù  shídāng  shídāngniè  shéshì  chángzhòngshēngqiúduǎnqüē  ruòwéishézhīsuǒshāzhě  zhōngzhìsānèdàozhōng  ruòwéizhīsuǒshāhài  zhìsānèdìngyǒu  shìshésuīzhānyǎngshārén  ěr  suīchánggōng  chángqiānrénzàozuòzhòngè  shìshéruòchēnzhě  néngshārén  zhīxìngshì  ruònénghàirén  shìshésuītóngchù  xīn  shéshì  suītóngchù  xìngbié  shìshésuīgōngjìngnánqīnjìn  shéshì  suīgōngjìngnánqīnjìn  shìshéruòhàirénshí  huòyǒushāmén  luóménděng  ruòzhòuyàoliáozhì  shārén  suīyǒushāmén  luóménděngshénzhòuliángyào  jiēnéngzhì  rén  wénshéchòu便biànyüǎn  zhūshì  wénchòu便biànyüǎn  ěrshí  gèngwéishé  shēngwèi  bèizhīchízǒu  xiūshèngdào 


 zhāntuóluóshìyīn  yǘnguānyīnzhāntuóluó  zhāntuóluózhě  chángnénglìngrénēnàibié  yüànzēnghuì  yīněr  lìngréntānjìnshànzhī  yüǎnqièchúnshànzhī    shànnán  zhāntuóluózhǒngzhǒngzhàngzhuāngyán  ruòdāo  ruò  ruògōng  ruòjiàn  ruòkǎi  ruòshuò  nénghàirén  yīněr  zhūfánnǎoláozhuāngyán  hàizhūchīrénlìngduòzhūyǒu  shànnán  zhāntuóluó  yǒuguòzhīrén便biànhàizhī  yīněr  yǒuzhūjiéguòchángnénghàirén  shìshēnguānyīnzhāntuóluó    guāncháyīnzhāntuóluó  zhāntuóluórénmǐnxīn  yüànqīnhài  yīněr  mǐnxīn  shànèhài  zhāntuóluónǎoqièrén  yīněr  zhūfánnǎochángnǎoqièshēngzhòngshēng  shìguānyīnzhāntuóluó    guāncháyīnzhāntuóluó  zhāntuóluóréncháng怀huáihàixīn  yīněr  cháng怀huáizhūjiénǎohàizhīxīn  réndāozhàngshìcóng  dāngzhīwéizhāntuóluórénzhīsuǒshāhài  zhòngshēngěr  dāo  yǒushìcóng  wéiyīnzhīsuǒzéihài  míngwéijiè  dāomíngwéihuì  shìcóngmíngwéishànzhīshí  sānshì  wèiyīnzhīsuǒzéihài  shìguānyīnzhāntuóluó 


   shànnán  guāncháyīnguòzhāntuóluó    zhòngshēngruòwéizhāntuóluózhīsuǒshāzhěduò  wèiyīnshāzhěduò  shì  guānyīnguòzhāntuóluó  zuòshìguān  érzuòyüànyán :‘ níngzhōngshēnjìnzhāntuóluó  néngzànshíqīnjìnyīn  zhāntuóluózhěwéinénghàijièchīrén  shìyīnzéibiànhàisānjièfánzhòngshēng  zhāntuóluórénwéinéngshāyǒuzuìzhīrén  shìyīnzéiwènzhòngshēngyǒuzuìzuìnénghàizhī  zhāntuóluórénhàishuāilǎozhìxiǎo  shìyīnzéiwènzhòngshēnglǎoxiǎoruòqièhài 。’ shìshēnguānyīnguòzhāntuóluó  shìyüàn :‘ níngdāngzhōngshēnjìnzhāntuóluó  néngzànshíqīnjìnyīn 。’

   shànnán  zhāntuóluózhě  wéihàirén  zhōnghài  yīnzhīzéihài  hài  zhāntuóluórénshànyán  qiáncái  bǎohuòqiúértuō  yīněr  qiángshànyányòu  qiáncái  bǎohuòqiúértuō  zhāntuóluórénshízhōngchángshā  yīněr  chángniànniànhàizhūzhòngshēng  zhāntuóluórénwéizàichù  yǒutáo  yīněr  biànqièchù  táo  zhāntuóluórénsuīhàirén  hàisuí  yīněr  shāzhòngshēng  suízhú  shìníngzhōngshēnjìnzhāntuóluó  néngzànshíqīnjìnyīn  yǒuzhìzhīrénshànfāng便biàndetuōyīn  shànfāng便biànzhě  shèngdào  liùluó  liàngxīn  shìfāng便biànérjiětuō  shēnxīnwèiyīnsuǒhài    shēnjīngāng  xīnkōng  shìshēnxīnnánhuài  shì  guānyīnchéngjiùzhǒngzhǒngzhūshàn  shēngwèi  xiūshèngdào  rénwèishé  zhāntuóluó  shèér  suǒliú 


 zhàqīnshànzhě  míngwéitānài  shēnguānàijiéyüànzhàqīn  ruòzhīshízhě  néngwéi  ruònéngzhī  wéisuǒhài  tānàiěr  ruòzhīxìng  nénglìngzhòngshēnglúnzhuànshēngzhōng  zhī  lúnhuíliùshòuzhòng    àizhīwéibìng  nánshě  yüànzhàqīn  nányüǎn  yüànzhàqīnzhěchángrén便biàn  lìngàibiéyüànzēnghuì  àishì  lìngrényüǎnqièshàn  jìnqièshànzhī  shì  shēnguāntānàiyüànzhàqīn  jiànjiàn  wénwén  fánrénjiànshēngguò  suīyǒuzhìhuì  chīhòuháijiàn  shēngwén  yüánjüéshì  suījiànjiàn  suīwénwén    àixīn  suǒzhě  jiànshēngguò  néngzhìānòuduōluósānmiǎosān  shì  guānàijiéyüànzhàqīn  yǘnmíngwéiyüànzhàqīnxiàng  yüànshí  zhàxiànshíxiàng  qīnjìn  zhàxiànjìnxiàng  shíshìshàn  zhàxiànshànxiàng  shíshìài  zhàwèiàixiàng    chángrén便biàn  wéihài  àishì  chángwéizhòngshēngfēishízhàshí  fēijìnzhàjìn  fēishànzhàshàn  fēiàizhàài  chángkuángqièlúnhuíshēng  shì  guānàiyüànzhàqīn  yüànzhàqīnzhě  dànjiànshēnkǒuxīn  shìnéngkuáng  àishì  wéiwéikuángshí  shìnénghuòqièzhòngshēng  yüànzhàqīnzhě  yǒushǐyǒuzhōng  yüǎn  àishì  shǐzhōng  nányüǎn  yüànzhàqīnzhě  yüǎnnánjüé  jìnzhī  àishì  jìnshàngnánzhī  kuàngyüǎn  shì  guānàiguòzhàqīn  qièzhòngshēngàijié  yüǎnnièpán  jìnshēng  yüǎnchángjìng  jìncháng      jìng  shìchùchùjīngzhōngshuōwéisāngòu  xiànzàishìmíng  jiànguòhuàn  néngshè  àiyüànzhàqīn  zhōngnénghàiyǒuzhìzhīrén  shìshēnguānài  shēngwèi  xiūshèngdào  yóurén  wèishé  zhāntuóluózhàqīn  shèhuí 


 kōngluòzhě  nèiliù  guānshìliù  kōngsuǒyǒuyóukōng  rén  nǎizhìjiànyǒurén  biànzhuōxiáng  ěr  guānliùkōngsuǒyǒu  jiànzhòngshēngzhīshí  shìguānnèiliùkōngsuǒyǒukōng  shànnán  kōngluò  qǘnzéiyüǎnwàng  zhōngshēngkōngzhīxiǎng  fánzhīrénshì  liùshēngkōngxiǎng  néngshēngkōngxiǎng  lúnhuíshēngshòuliàng  shànnán  qǘnzéizhì  nǎishēngkōngxiǎng  ěr  guānliùchángshēngkōngxiǎng  shēngkōngxiǎnglúnhuíshēngshòu  liùchángdiāndǎo  diāndǎo  shìlúnhuíshēng    shànnán  yǒuqǘnzéi  kōngān  fánnǎozhūzéishì  liùān  zéizhùkōng  xīnsuǒwèi  fánnǎoqǘnzéishì  zhùshìliùsuǒwèi  kōng  nǎishìshīzilángzhǒngzhǒngèshòuzhīsuǒzhùchù  shìnèiliùshì  qièzhòngèfánnǎoèshòuzhīsuǒzhùchù  shìshēnguānliùkōngsuǒyǒu  chúnshìqièshànzhùchù    shànnán  guānnèiliùkōngsuǒyǒukōng    chùkuángshí  kōngsuǒyǒuzuòyǒuxiǎng  shíyǒuzuòxiǎng  shíyǒurénzuòrénxiǎng  nèiliùzhěshì  kōngsuǒyǒuérzuòyǒuxiǎng  shíyǒuérzuòxiǎng  shíyǒurénérzuòrénxiǎng  wéiyǒuzhìrénnǎinéngzhīzhī  zhēnshí    shànnán  kōngluò  huòshíyǒurén  huòshírén  liùěr  xiàngrén    xìngchángkōng  zhìzhěsuǒzhī  fēishìyǎnjiàn  shìguānnèiliùduōzhūyüànhài  xiūshèngdàoxiū  yóurénwèishé  zhāntuóluó  zhàqīnshànliùzéi  zhùzhèng 

 liùzéizhě  wàiliùchén  guānliùchénliùzéi    néngjiéqièzhūshàn  liùzéinéngjiéqièrénmíncáibǎo  shìliùchénzéishì  néngjiéqièzhòngshēngshàncái  liùzéiruòrénshè  néngjiéduóxiànjiāsuǒyǒuhǎoè  lìngzhěěrpínqióng  shìliùchénzéishì  ruòréngēnnéngjiéduóqièshàn  shànjìn  pínqióngzuòchǎn  shìguānliùchénliùzéi    shànnán  liùzéijiérénshíyàoyīnnèirén  ruònèirén便biànzhōnghuán  shìliùchénzéishì  jiéshànyàoyīnnèiyǒuzhòngshēngzhījiànchángjìngkōngděngxiàng  ruònèiyǒushìděngxiàng  liùchénèzéinéngjiéqièshàn  yǒuzhìzhīrénnèishìxiàng  fányǒu  shìliùchénchángláiqīnduóshànzhīcái  shànwéisuǒjié  zhěmínghuì  yǒuzhìzhīrénnéngshànfángbèijié  shìguānshìliùchénliùzéiděngchābié    shànnán  liùzéinéngwèirénmínshēnxīnnǎo  shìliùchénzéishì  chángwéizhòngshēngshēnxīnnǎo  liùzéizhě  wéinéngjiérénxiànzàicái  shìliùchénzéichángjiézhòngshēngsānshìshàncái  liùzéizhěhuān  liùchénèzéishì  chùmíngànhuān  shìliùzéi  wéiyǒuzhūwángnǎinéngzhēzhǐ  liùchénèzéishì  wéinǎinéngzhēzhǐ  shìliùzéifánjiéduó  duānzhèng  chóngxìng  cōngzhé  duōwén  xüé  háoguì  pínjiàn  liùchénèzéishì  jiéshànduānzhèngnǎizhìpínjiàn  shìliùzéisuīyǒuzhūwángjiéshǒu  yóunénglìngxīn  liùchénèzéishì  suītuóhuán  tuóhán  āhánjiéshǒu  nénglìngjiéshàn  yǒngjiànrén  nǎinéngcuīshìliùzéi  zhūshì  nǎinéngcuīliùchénèzéi  yǒurén  duōzhūzhǒng  zōngdǎngchìshèng  wèiliùzéisuǒjié  zhòngshēngěr  yǒushànzhīshí  wèiliùchénèzéisuǒjié  shìliùzéiruòjiànrénnéngtōujié  liùchéněr  ruòjiàn  ruòzhī  ruòwén  ruòxiù  ruòchù  ruòjüé  jiēnéngjié  liùzéizhě  wéinéngjiéduójièréncái  néngjiéduó  jiè  liùchénèzéishì  néngjiésānjièqièshànbǎo  shìguānliùchénguòliùzéi  zuòshìguān  xiūshèngdàozhíwǎnghuí  rénwèishé  zhāntuóluó  zhàqīnshànliùzéi  shèkōngluò  shèér 


 zhízhě  shìfánnǎo  yǘnguānfánnǎoyóu  shǐnéngpiāoxiāngxiàng  fánnǎoshǐshìnéngpiāoyüánjüé  shìshēnguānfánnǎoyóushǐ  shēnnánmíngwéi  biānmíngwéi  zhōngduōyǒuzhǒngzhǒngè  fánnǎoshì  wéinéng  míngshēn  wéidebiān  míng广guǎng  chánghàiqièchīzhòngshēng  míngè  shìguānfánnǎoyóu  shuǐnéngchángqiècǎocónglín  fánnǎoshì  néngchángzhòngshēngèrshíyǒu  shìguānfánnǎoyóu  yǒurénduòshuǐyǒucánkuì  zhòngshēngěr  duòfánnǎoyǒucánkuì  duòzhě  wèi  便biànmìngzhōng  duòfánnǎoshì  wèijìn  zhōuhuílúnzhuànèrshíyǒu  suǒyánzhě  míngwéikōngxiàng  ruòyǒuxiūshìkōngxiàng  dāngzhīshìrénchūèrshíyǒu  qièzhòngshēngnéngshànxiūkōngxiāng  chángwèifánnǎoshǐsuǒpiāo  wéinénghuàishēn  néngpiāoméiqièshàn  fánnǎoshì  nénghuàiqièshēnxīnshàn  bàowéinéngpiāoméijièzhōngrén  fánnǎonǎinéngpiāoméisānjièréntiān  shìjiān  yǜnshǒudòngdàoàn  fánnǎo  wéiyǒuyīnliùluónǎinéng  shuǐnánde  fánnǎoshì  nánde  yǘnmíngwéinánde  nǎizhìshízhùzhū  yóuwèinéngjìngde  wéiyǒuzhūnǎijìng  shìmíngwéinánde  yǒurénwéisuǒpiāo  néngxiūháoshàn  zhòngshēngěr  wèifánnǎosuǒpiāoméizhě  néngxiūshàn  rénduòwéishuǐsuǒpiāo  yǒuzhěnéng  duòfánnǎowéichǎn  shēngwén  yüánjüénǎizhìzhūnéng  shìjiān  jiéjìnzhīshí  bìngzhàonénglìng  fánnǎoshì  shēngwén  yüánjüésuīxiūjüéyóunénggàn  shìguānzhūfánnǎoyóubào 

 rénwèishé  zhāntuóluó  zhàqīnshànliùzéi  shèkōngluò  suíér  zhìshàng  cǎowéi  ěr  wèishé  yīnzhāntuóluó  àizhàqīnshàn  liùkōng  liùchénèzéi  zhìfánnǎo  xiūjiè  dìng  huì  jiětuō  jiětuōzhījiàn  liùluó  sānshípǐnwéichuán  chéngfánnǎo  dàoànchángnièpán  xiūxíngnièpánzhě  zuòshìwéi :‘ ruònéngrěnshòushìshēn  xīn  nénglìngqièzhòngshēngfánnǎo 。’ shìwéi  suīyǒushìshēnxīnnǎo  ránrěnshòu  rěnshòu  shēnglòu  shìshàngzhūlòu  kuàngláiérdāngyǒulòu  shìzhūmíngyǒulòu  yǘnláifēilòu  láichángxíngyǒulòuzhōng  yǒulòushìèrshíyǒu  shìshēngwén  fánzhīrényányǒulòu  zhūláizhēnshílòu 


 shànnán  shìyīnyüánzhūláiyǒudìngxiàng  shànnán  shìfànchóngjìn  bàngfāngděngjīngchǎnjiēdìng 。”


ěrshí  guāngmíngbiànzhàogāoguìwángyán :“ shì  shì  chéngshèngjiào  qièzhūjiēdìng  dìng  dāngzhīláijìngnièpán  xiānshuō  xiūnièpánwénwénzhōng  yǒunièpán  nièpán  yǘnnièpán  yǘnnièpán ?”


ěrshí  zànguāngmíngbiànzhàogāoguìwángyán :“ shànzāi  shànzāi  shànnán  ruòyǒudeniànzǒngchí  nǎinéngzhīsuǒwèn 


 shànnán  shìrényán  yǒuhǎi  hǎi  yǒu    yǒushān  shān  yǒu    yǒuchéng  chéng  yǒuzhòngshēng  zhòngshēng  yǒuwáng  wáng  yǒurén  rén  yǒutiān  tiānzhōngtiān  yǒudào  dào  nièpáněr  yǒunièpán  yǒunièpán  yǘnnièpán  shànnán  rén饿è  shǎofànshímíngwéiān  shìānmíngnièpán  bìngdechāmíngān  shìānmíngnièpán  rénwèi  guīchùān  shìānmíngnièpán  pínqióngrén  huòbǎoān  shìānmíngnièpán  rénguān  tānān  shìānmíngnièpán  shìnièpánmíngwéinièpán      bìng    pín  shēngtānzhuó  shìmíngnièpán  fēinièpán  shànnán  ruòfánrénshēngwén  huòyīnshì  huòyīnshèngdào  duànjièjiéān  shìānmíngnièpán  míngwéinièpán  néngduànchūchánnǎizhìnéngduànfēixiǎngfēifēixiǎngchùjiéān  shìānmíngnièpán  míngwéinièpán    háishēngfánnǎoyǒu  yǘnmíngwéifánnǎo  shēngwén  yüánjüéyǒufánnǎo  suǒwèishēn      lái  shuō  tīng  zhūláinièpán  nièpánzhīxìngwéiyǒuchángjìng  shìmíngwéifánnǎo      zhòngsēngyǒuchābiéxiàng  láijìngnièpán  shēngwén  yüánjüé  zhūláisuǒnièpánděngchābié  shì  èrchéngsuǒfēinièpán    chángjìng  chángjìngnǎimíngwéinièpán 


 shànnán  yǒuchùnéngshòuzhòngshuǐ  míngwéihǎi  suíyǒushēngwén  yüánjüé    zhūláisuǒzhīchù  míngnièpán  chán  sānsānmèi  bèishè  shèngchù  shíqièchù  suínéngshèshìliàngzhūshànzhě  míngnièpán 


 shànnán  yǒu  xiāngxiàngnéng  míngwéi  shēngwén  yüánjüézhìshízhùjiànxìng  míngwéinièpán  fēinièpán  ruònéngliǎoliǎojiànxìng  míngwéinièpán  shìnièpán  wéixiàngwángnéngjìn  xiàngwángzhě  wèizhū 


 shànnán  ruòjiǎntuóshìděng  jīngduōshísuǒnéngshàng  nǎimíngshān  shēngwén  yüánjüézhū  shìděngsuǒnéngjiàn  shìnǎimíngnièpán 


   shànnán  suíyǒuxiǎowángzhīsuǒzhùchùmíngwéixiǎochéng  zhuànlúnshèngwángsuǒzhùzhīchùnǎimíngchéng  shēngwén  yüánjüé  wàn  liùwàn  wàn  èrwàn  wànzhùchù  míngwéinièpán  shàngzhǔshèngwángzhùchù  nǎimíngwéibānnièpán  shìmíngbānnièpán 


 shànnán  yǒurénjiànzhǒngbīngshēngwèi  dāngzhīshìrénmíngzhòngshēng  ruòyǒuzhòngshēngsānèdàofánnǎoèshēngwèi  érnéngzhōng广guǎngzhòngshēng  dāngzhīshìréndenièpán  ruòyǒurénnénggòngyǎng  gōngjìngshāménluómén  xiūzhìshàn  suǒyánchéngshí  yǒukuáng  néngrěnzhūè  huìshīpín  míngzhàng  ěr  yǒubēiliánmǐnqiè  zhūzhòngshēngyóu  néngzhòngshēngshēng  shìzhòngshēngshízhīdào  shìmíngwéibānnièpán 


 shànnán  míng  ruò  qièzhòngshēngsuǒnéngxìn  shìmíngwéibānnièpán  wéizhīsuǒjiànmíngnièpán  yīnyüánmíngwéi  liàngyīnyüánránhòunǎidemíngwéi  shànnán  shìjiānrénduōyīnyüánzhīsuǒzhě  míngwéi  nièpáněr  duōyīnyüánzhīsuǒ  míngwéi  yǘnmíngwéinièpán  yǒu  míngnièpán  nièpán  zài  míngwéi  yǘnmíngwéizài  yǒuzài  míngwéi  děngwéi 


 zhě  néngshìshēnwéiduōshēn  shēnshùxiǎoyóuwēichén  chōngmǎnshífāngliàngshìjiè  láizhīshēnshífēiwēichén  zàixiànwēichénshēn  shìzài  wéi 


 èrzhě  shìchénshēnmǎnsānqiānqiānshìjiè  láizhīshēnshímǎnsānqiānqiānshìjiè    ài  zhízàimǎnsānqiānqiānshìjiè  shìzài  míngwéi 


 sānzhě  néngmǎnsānqiānqiānshìjièzhīshēn  qīngfēikōngguòèrshíhéngshāděngzhūshìjièérzhàngài  láizhīshēnshíqīngzhòng  zàinéngwéiqīngzhòng  shìzài  míngwéi 

 zhě  zàiérzài  yǘnzài  láixīnānzhùdòng  suǒshìhuàliàngxínglèilìngyǒuxīn  láiyǒushíhuòzàoshì  érlìngzhòngshēngchéngbàn  láizhīshēnchángzhù  érlìngqièjiàn  shìzài  míngwéi 


 zhě  gēnzài  yǘnmíngwéigēnzài  láigēnnéngjiàn  wénshēng  xiùxiāng  biéwèi  jüéchù  zhī  láiliùgēnjiàn  wénshēng  xiùxiāng  biéwèi  jüéchù  zhī  zài  lìnggēnzài  shìzài  míngwéi 


 liùzhě  zàiqiè  láizhīxīndexiǎng    suǒ  ruòshìyǒuzhě  míngwéi  shísuǒyǒu  yǘnmíng  ruò使shǐláiyǒudexiǎng  shìzhūdenièpán  de  míngdenièpán  zài  qiè  zhū  míngwéi 


 zhě  shuōzài  láiyǎnshuōzhī  jīngliàngjié  jìn  suǒwèiruòjiè  ruòdìng  ruòshī  ruòhuì  láiěrshídōushēngniàn  shuōtīng ’, shēngzhīxiǎng  shìjiānzhīrénwéi  suíshìshuōmíngwéi  qièxìngyǒushuō  zài  láiyǎnshuō  yǎnshuō  míngwéi 


 zhě  láibiànmǎnqièzhūchùyóukōng  kōngzhīxìngjiàn  láiěrshíjiàn  zài  lìngqièjiàn  shìzài  míngwéi  shì  míngnièpán  shì  míngnièpán 


   shànnán  bǎozàng  duōzhūzhēn  bǎizhǒngmíngcáng  zhūláishènshēnàocángshì  duōzhūqüē  míngnièpán    shànnán  biānzhīnǎimíngwéi  nièpánbiān  shìmíng    shànnán  yǒu  míngnièpán  nièpán    míngnièpán  děngwéi 


 zhě  duànzhū  duànzhěmíngwéi  ruòyǒuzhěmíng  duànyǒu  nǎimíng  nièpánzhīxìng  shìnièpánmíngwéi  shì  míngnièpán    shànnán  yǒuèrzhǒng  zhě  fán  èrzhě  zhū  fánzhī  chángbàihuài  shì  zhūcháng  yǒubiàn  míng    shànnán  yǒusānzhǒngshòu  zhě  shòu  èrzhě  shòu  sānzhě  shòu  shìwéi  nièpánsuītóng  ránmíng  míngnièpán 


 èrzhě  jìng  míngwéi  nièpánzhīxìngshìjìng    yüǎnqièkuìnào    míngnièpán 


 sānzhě  qièzhī  míngwéi  fēiqièzhī  míng  zhūláiqièzhīmíngwéi    míngnièpán 


 zhě  shēnhuài  míngwéi  shēnruòhuài  míng  láizhīshēnjīngānghuài  fēifánnǎoshēn  chángzhīshēn  míng    míngnièpán 


 shànnán  shìjiānmíng  huòyǒuyīnyüán  huòyīnyüán  yǒuyīnyüánzhě  shè  míngshè  yīn  míngshè  hánluódàorén  shēnghánluóguó  yīnguómíng  mínghánluódàorén  jiǎnlián  jiǎnliánzhěshìxìng  yīnxìngmíng  míngjiǎnlián  shēngtánchóngxìng  yīnxìngmíng  chēngwéitán  shèdàorén  shèzhěshìxīngmíng  yīnxīngwéimíngmíngshè  yǒuliùzhǐ  yīnliùzhǐmíngliùzhǐrén  tiān  yīnyīntiānmíngtiān  yīn湿shīshēng  míng湿shīshēng  yīnshēng  míngwéijiājiāluó  míngjiūjiūluó  luó  shìděngmíng  shìyīnyüánmíng  yīnyüánzhě  liánhuá  shuǐhuǒfēng  kōng  màntuó  míngèrshí —— míng殿diàntáng  èrmíngyǐnjiāng  tángyǐnjiāng  míngwéimàntuó  chēduō  míngwéishégài  shífēishégài  shìmíngyīn  qiángmíng  chíluómíngwéishíyóu  shíshíyóu  qiángwéimíng  míngwéishíyóu  shìmíngyīn  qiángmíng  shànnán  shìnièpánshì  yǒuyīnyüán  qiángwéimíng 


 shànnán  kōng  yīnxiǎokōngmíngwéi  nièpáněr  yīnxiǎoxiāngmíngnièpán  shànnán  yǒu  chēngliáng    míngwéi  nièpáněr  chēngliáng    míngwéibānnièpán  chúnjìng  míngnièpán  yǘnchúnjìng  jìngyǒuzhǒng  děngwéi 


 zhě  èrshíyǒumíngwéijìng  néngyǒngduànmíngwéijìng  jìngnièpán  shìnièpánmíngyǒu  érshìnièpánshífēishìyǒu  zhūláisuíshìshuōnièpányǒu  shìrén  fēiyán  fēiyán  shífēiéryán  nièpáněr  suíshìshuōyánzhūyǒunièpán 


 èrzhě  qīngjìng  qièfánqīngjìng  nièpán  zhūláiqīngjìng  míngjìng  jìngmíngnièpán 


 sānzhě  shēnqīngjìng  shēnruòcháng  míngjìng  láishēncháng  míngjìng  jìngmíngnièpán 

 zhě  xīnqīngjìng  xīnruòyǒulòumíngyüējìng  xīnlòumíngjìng  jìngmíngnièpán 


 shànnán  shìmíngshànnán  shànrénxiūxíngshì  nièpánjīng  chéngjiùchūfēngōng