佛心网
佛心网
涅槃经全文 涅槃经译文 涅槃经注音 涅槃经经典 涅槃经视频
主页/ 涅槃经注音/ 文章正文

第二十二卷 南本大般涅槃经注音

导读:第二十二卷 南本大般涅槃经光明遍照高贵德王菩萨品第二十二之四“复次,善男子,云何菩萨摩诃萨修大涅槃成就具足第二功德?善男子,菩萨摩诃萨修大涅槃,昔所不得而今得之,...

第二十二卷 南本大般涅槃经注音

南本大般涅槃经 第二十二卷

guāngmíngbiànzhàogāoguìwángpǐnèrshíèrzhī


   shànnán  yǘnxiūnièpánchéngjiùèrgōng  shànnán  xiūnièpán  suǒérjīnzhī  suǒjiànérjīnjiànzhī  suǒwénérjīnwénzhī  suǒdàoérjīndào  suǒzhīérjīnzhīzhī 


 yǘnmíngwéisuǒérjīnzhī  suǒwèishéntōngsuǒérjīnnǎi  tōngyǒuèrzhǒng  zhě  nèi  èrzhě  wài  suǒyánwàizhěwàidàogòng  nèiyǒuèr  zhě  èrchéng  èrzhě    xiūxíng  nièpánjīng  suǒshéntōng  shēngwén  zhīgòng  yǘnmíngwéishēngwén  zhīgòng  èrchéngsuǒzuòshéntōngbiànhuà  xīnzuò  dezhòngduō  ěr  xīnzhōngnéngxiànshēn  suǒzhě  deshì  nièpánjīng  zhīshì  shìmíngwéisuǒérjīnzhī 


 yòuyǘnsuǒérjīnzhī  suǒwèishēndezài  xīnzài    qièfánsuǒyǒushēnxīndezài  huòxīnsuíshēn  huòshēnsuíxīn  yǘnmíngwéixīnsuíshēn  zuìrén  jiǔzàishēnzhōng  ěrshíshēndòng  xīnsuídòng  shēnlǎn  xīnsuílǎn  shìmíngwéixīnsuíshēn  yòuyīngér  shēnzhìxiǎo  xīnsuíxiǎo  rénshēn  xīnsuí  yòuyǒurén  shēn  xīnchángniàndegàoyóurùnlìngruǎn  shìmíngwéixīnsuíshēn  yǘnmíngwéishēnsuíxīn  suǒwèiláizuò  xiūxíngshī  jiè  rěn  jīngjìn  chóunǎozhīrénshēnléicuì  huānzhīrénshēnféixiān  kǒngzhīrénshēnzhàndòng  zhuānxīntīngshēnyüè  bēizhīrénlèihéngliú  shìmíngwéishēnsuíxīn  ěr  shēnxīnzhōngdezài  shìmíngwéisuǒérjīnzhī 


   shànnán  suǒxiànshēnxiāngyóuwēichén  wēishēnnéngbiànzhìliàngbiānhéngshāděngzhūshìjièsuǒzhàngài  érxīnchángdìng  chūdòng  shìmíngwéixīnsuíshēn  shìmíngwéisuǒdàoérjīnnéngdào  míngsuǒdàoérjīnnéngdào  qièshēngwén  zhīděngsuǒnéngdào  néngdào  shìmíngwéisuǒdàoérjīnnéngdào  qièshēngwén  zhīděng  suīshéntōng  néngbiànshēnwēichénbiànzhìliànghéngshāděngzhūshìjiè  shēngwén  yüánjüéshēnruòdòngshí  xīnsuídòng  ěr  xīnsuīdòng  shēnzhì  shìmíngxīnsuíshēn    shànnán  huàshēnyóusānqiānqiānshìjiè  shēnchénshēn  xīněrshísuíxiǎo  shēngwén  yüánjüésuīnénghuàshēnlìngsānqiānqiānshìjiè  érnéngshēnwēichénshēn  shìzhōngshàngnéng  kuàngnénglìngxīnérsuídòng  shìmíngxīnsuíshēn 


   shànnán  yīnshēng  nénglìngsānqiānqiānshìjièzhòngshēngwén  xīnzhōngniàn  lìngshìyīnshēngbiànzhūshìjiè  使shǐzhūzhòngshēngsuǒwénérjīndewén ’, érshìchūyán  lìngzhòngshēngsuǒwénérjīndewén ’。 ruòyán  yīnshuō  lìngzhūzhòngshēngwénwén  zhě  dāngzhīshìrénzhōngnéngānòuduōluósānmiǎosān    zhòngshēngwénwéishuōzhě  zhīxīnshìshēngxīn  qièshìxīnjìn  shì  suǒyǒushēnxīnxiāngsuízhú  shànnán  qièfánshēnxīnxiāngsuí  ěr  wèihuàzhòngshēngsuīxiànshēnxiǎo  xīnxiǎo    zhūděngsuǒyǒuxīnxìngcháng广guǎng  suīxiànshēn  xīn  yǘnshēn  shēnsānqiānqiānshìjiè  yǘnxiǎoxīn  xíngyīngérxíng  shì  xīnsuíshēn  liàngāsēngjié  yüǎnjiǔyǐnérxīndòng  xīnbēi  shēnliúlèi  shíkǒng  shēnzhàn  shì  dāngzhīshēnxīnzàixiāngsuízhú  wéixiànshēn  érzhūzhòngshēngjiàn 


   shànnán  yǘnxiūnièpán  suǒwénérjīndewén  xiānshēngxiàng  suǒwèixiàngshēng  shēng  chēshēng  rénshēng  bèixiāoděngshēng  érxiūzhī  xiū  néngwénliàngsānqiānqiānshìjièsuǒyǒuyīnshēng  zhuǎnxiūěrgēn  shēngwén  yüánjüétiāněr    èrchéngsuǒqīngjìngěrgēn  ruòchūchánjìngmiào  wéiwénchūchán  wénèrchán  nǎizhìchánshì  suīshídewénsānqiānqiānshìjièsuǒyǒuyīnshēng  érnéngwénliàngbiānhéngshāděngshìjièyīnshēng  shì  suǒ  shēngwén  yüánjüéěrgēn  shì  suǒwénérjīndewén  suīwényīnshēng  érxīnchūwénshēngzhīxiàng  zuòyǒuxiàng  chángxiàng  xiàng  xiàng  jìngxiàng  zhǔxiàng  xiàng  zuòxiàng  yīnxiàng  dìngxiàng  guǒxiàng  shì  zhūděngsuǒwénérjīndewén 。”


ěrshí  guāngmíngbiànzhàogāoguìwángyán :“ ruòsuǒshuō  zuòdìngxiàng  zuòguǒxiàng  shìrán    láixiānshuō  ruòrénwénshì  nièpánjīng    dìngdechéngānòuduōluósānmiǎosān  láijīnyǘnyándìngguǒ  ruòdeānòuduōluósānmiǎosān  shìdìngxiàng  shìguǒxiàng  yǘnéryándìngguǒ  wénèshēngshēngěxīn  shēngěxīnzhìsān  ruòzhìsānshìdìngguǒ  yǘnéryándìngguǒ ?”


ěrshí  láizànyán :“ shànzāi  shànzāi  shànnán  néngzuòshìwèn  ruò使shǐzhūshuōzhūyīnshēngyǒudìngguǒxiāngzhě  fēizhūshìzūnzhīxiàng  shìwángxiàng  shēngzhīxiàng  yüǎnnièpánxiàng    qièzhūfánsuǒyǎnshuōdìngguǒxiàng  shànnán  dāozhōngzhàorénmiànxiàng  shùjiàncháng  héngjiàn广guǎng  ruòyǒudìngxiàng  yǘnérshùjiàncháng  héngjiàn广guǎng  shì  zhūshìzūnfánsuǒyǎnshuōdìngguǒxiàng 

 shànnán  nièpánzhě  shífēishēngguǒ  ruò使shǐnièpánshìshēngguǒzhě  dāngzhīnièpánfēishìcháng  shànnán  shìjiāncóngyīnshēng  yǒuyīnyǒuguǒ  yīnguǒ  yīncháng  guǒcháng  suǒzhě  yīnzuòguǒ  guǒzuòyīn  shì  qièzhūyǒudìngxiàng  ruò使shǐnièpáncóngyīnshēngzhě  yīncháng  guǒcháng  érshìnièpáncóngyīnshēng  fēishìguǒ  shìwéicháng  shànnán  shì  nièpánzhīdìngguǒ  shànnán  nièpánzhě  yándìng  yánguǒ  yǘnwéidìng  qièzhūsuǒyǒunièpánchángjìng  shìwéidìng  shēnglǎohuài  shìwéidìng  chǎnděng  fànchóngjìn  fěibàngfāngděng  zuòzuì  shèchúběnxīndìngde  shìwéidìng 


 shànnán  suǒyán  ruòrénwénshuōnièpándeānòuduōluósānmiǎosānzhě  shìyóuwèijiěle  dāngtīng  dāngwèigèngfēnbiézhī  shànnán  ruòyǒushànnán  shànrén  wénnièpán  zuòxiàng  zuòxiàng  zuòwénxiàng  zuòxiàng  zuòshuōxiàng  shìzhěmíngxiàngxiàng  xiàngxiāngdeānòuduōluósānmiǎosān 


 shànnán  suǒyán  wénèshēngzhìsānzhě  shìrán    fēièshēngérzhìsān  dāngzhīshìguǒnǎishìěxīn  suǒzhě  yǒushànnán  shànrénděng  suīwénèshēng  xīnshēngè  shìdāngzhīfēiyīnèshēngshēngsānzhōng  érzhūzhòngshēngyīnfánnǎojié  ěxīnduōshēngsānè  fēiyīnèshēng  ruòshēngyǒudìngxiàng  zhūyǒuwénzhě  qièyīngshēngěxīn  huòyǒushēngzhě  yǒushēngzhě  shìdāngzhīshēngdìngxiàng  dìng  suīyīnzhī  shēngěxīn 。”


 shìzūn  shēngruòdìng  yǘnsuǒwénérjīndewén ?”

 shànnán  shēngdìngxiàng  suǒwénlìngzhūérjīndewén  shì  zuòshìshuō  suǒwénérjīndewén 


 shànnán  yǘnsuǒjiànérjīndejiàn  shànnán  xiūnièpánwēimiàojīngdiǎn  xiānmíngxiàng  suǒwèiyüèxīng宿xiù  tíngliáodēngzhú  zhūhuǒzhīmíng  yàocǎoděngguāng  xiūdeyǎngēn  shēngwén  yüánjüésuǒ  yǘnwéi  èrchéngsuǒqīngjìngtiānyǎn  ruòjièyǎngēnjiànchūchán  ruòchūchánjiànshàng  nǎizhìyǎnyóunéngjiàn  ruòduōjiànzhìsānqiānqiānshìjiè  xiūtiānyǎnjiànmiàoshēnshìxiàng  suījiànfānghéngshāděngshìjièxiàng  zuòxiàng  zuòchángxiàng  yǒuxiàng  xiàng  míngděngxiàng  zuòyīnyüánxiàng  zuòjiànxiàng  yánshìyǎnwēimiàojìngxiàng  wéijiànyīnyüán  fēiyīnyüánxiàng  yǘnyīnyüán  shìyǎnyüán  ruò使shǐshìfēiyīnyüánzhě  qièfányīngshēngjiànzhīxiàng  shì  míngyīnyüán  fēiyīnyüánzhě  suījiàn  zuòxiàng  shìfēiyüán  shì  suǒqīngjìngtiānyǎn  shēngwén  yüánjüésuǒ  shì  shíbiànjiànshífāngshìjièxiànzàizhū  shìmíngsuǒjiànérjīndejiàn  shì  néngjiànwēichénshēngwén  yüánjüésuǒnéngjiàn  shì  suījiànyǎn  chūjiànxiàng  jiànchángxiàng  jiànfánshēnsānshíliùjìngchōngmǎn  zhǎngzhōngguānāguǒ  shì  suǒjiànérjīndejiàn  ruòjiànzhòngshēngsuǒyǒuxiàng  zhīrénxiǎochénggēn  chù  zhīshìrénshànèzhūgēnchābiézhīxiàng  shì  suǒzhīérjīnzhī  jiàn  suǒzhīérjīnzhī  zhī  suǒjiànérjīndejiàn


   shànnán  yǘnsuǒzhīérjīnzhī  suīzhīfántānhuìchīxīn  chūzuòxīnxīnshùxiàng  zuòzhòngshēngxiàng  xiūjìngkōngxiàng    qièchángshànxiūkōngxìngxiāng  xiūkōng  suǒzhīérjīnzhī  yǘnwéizhī  zhīyǒu  yǒusuǒ  zhīzhūzhòngshēngjiēyǒuxìng  xìng  chǎnděngshèběnxīn  dāngdechéngānòuduōluósānmiǎosān  jiēshìshēngwén  yüánjüésuǒnéngzhī  néngzhī  shì  suǒzhīérjīnzhī 


   shànnán  yǘnsuǒzhīérjīnzhī  xiūnièpánwēimiàojīngdiǎn  niànguòshìqièzhòngshēngsuǒshēngchóngxìng  xiōng  zijüànshǔ  zhīshíyüànzēng  niànzhōngdeshūzhì  shēngwén  yüánjüézhìhuì  yǘnwéi  shēngwén  yüánjüésuǒyǒuzhìhuì  niànguòshìsuǒyǒuzhòngshēngchóngxìng  nǎizhìyüànzēng  érzuòchóngxìngzhìyüànzēngxiàng  ěr  suīniànguòchóngxìng  nǎizhìyüànzēng  zhōngshēngchóngxìng    yüànzēngděngxiàng  chángzuòxiàng  kōngzhīxiàng  shìmíngsuǒzhīérjīnzhī 


   shànnán  yǘnsuǒzhīérjīnzhī  xiūnièpánwēimiàojīngdiǎn  xīnzhì  shēngwén  yüánjüésuǒ  yǘnwéi  shēngwén  yüánjüéniànzhìzhīrénxīnshí  néngzhī  chùshēng  饿èguǐ  tiānxīn  ěr  niànzhōngbiànzhīliùzhòngshēngzhīxīn  shìmíngsuǒzhīérjīnzhī    shànnán  yǒuzhī  xīnzhōng  zhītuóhuánchūxīnzhìshíliùxīn  shì  suǒzhīérjīnzhī  shìwèixiūnièpánchéngjiùèrgōng 

   shànnán  yǘnxiūnièpánchéngjiùsāngōng  shànnán  xiūnièpánshède  zhīshícóngyīnyüán  yǘnmíngwéishède  shànnán  míngshì  shèshì  cóngyüán    yǘnshède  ruòshě  míngfán  ruò  míngyüánzhī  shèchǎn  fànzhòngjìn  bàngfāngděng  zuò  liánmǐn  lái  shìzūnzhī  yīnyüán  yǘnmíngshède  shèhuángmén  gēnèrgēnrénzhī  kuàilièshīyǎngzhūshìděng  shèshēngwén  zhī  zhūyüánzhī  jiàn  jiàn  jiànchíjiè  jiànjiè  suījiànbēijiànzhòngshēng  suīyǒushòujiànshòuzhě    xiūzhēnshí  shìmíngxiūnièpánchéngjiùsāngōng 


   shànnán  yǘnxiūnièpánchéngjiùgōng  shànnán  xiūnièpánchéngjiùgōng  yǒushízhǒngshì  děngwéishí  zhě  gēnshēnnánqīng  èrzhě  shēnshēngjüédìngxiǎng  sānzhě  guāntiánfēitián  zhě  xiūjìng  zhě  mièchúyǒu  liùzhě  duànchúyüán  zhě  xiūqīngjìngshēn  zhě  liǎozhīzhūyüán  jiǔzhě  zhūyüàn  shízhě  duànchúèrbiān 


 yǘngēnshēnnánqīng  suǒyángēnzhěmíngfàng  fàngzhěwéishìgēn  suǒwèiānòuduōluósānmiǎosāngēn  shànnán  qièzhūzhūshàngēnběnjiēfàng  fàng  zhūshàngēnzhǎnzhuǎnzēngzhǎng  néngzēngzhǎngzhūshàngēn  zhūshànzhōngzuìwéishūshèng  shànnán  zhūzhōng  xiàngwéishàng  fàngshì  zhūshànzuìwéishūshèng  shànnán  zhūmíngzhōng  guāngwéizuì  fàngshì  zhūshànzuìwéishūshèng  shànnán  zhūwángzhōng  zhuànlúnshèngwángwéizuì  fàngshì  zhūshànwéizuì  shànnán  zhūliúzhōng  wéizuì  fàngshì  zhūshànwéishàngwéizuì  shànnán  zhūshānzhōng  shānwángwéizuì  fàngshì  zhūshànwéizuì  shànnán  shuǐshēnghuázhōng  qīngliánwéizuì  fàngshì  zhūshànwéizuìwéishàng  shànnán  shēnghuázhōng  shīhuáwéizuìwéishàng  fàngshì  zhūshànwéizuìwéishàng  shànnán  zhūshòuzhōng  shīziwéizuì  fàngshì  zhūshànwéizuìwéishàng  shànnán  fēiniǎozhōng  jīnchìniǎowángwéizuìwéishàng  fàngshì  zhūshànwéizuìwéishàng  shànnán  shēnzhōng  luóhóuāxiūluówángwéizuìwéishàng  fàngshì  zhūshànwéizuìwéishàng  shànnán  qièzhòngshēngruòèr    duō  zhōng  láiwéizuì  fàngshì  shànzhōngwéizuìwéishàng  shànnán  zhūzhòngzhōng  sēngwéishàng  fàngshì  shànzhōngwéizuìwéishàng  shànnán  zhōng  nièpánwéizuìwéishàng  fàngshì  zhūshànwéizuìwéishàng  shànnán  shì  fànggēnshēnnán  yǘnfàngérzēngzhǎng  suǒwèixìngēn  jiègēn  shīgēn  huìgēn  rěngēn  wéngēn  jìngēn  niàngēn  dìnggēn  shànzhīshígēn  shìzhūgēnfàngérzēngzhǎng  zēngzhǎngshēnnán  shì  míngwéixiūnièpángēnshēnnán 


 yǘnshēnzuòjüédìngxiǎng  shēnsuǒshēngjüédìngxīn :‘ jīnshēn  wèiláishì  dìngdāngwéiānòuduōluósānmiǎosān 。’ xīnshì  zuòxiáxiǎo  zuòbiàn  zuòshēngwén  zhīxīn  zuòxīnxīn  shēngxīn  chángwéizhòngshēngqiúbēixīn  shìmíngshēnzhōngshēngjüédìngxīn :‘ láishìdāngwéiānòuduōluósānmiǎosān 。’ shì  xiūnièpán  shēnzhōngshēngjüédìngxiǎng 


 yǘnguāntiánfēitián  yǘntián  wàidàochíjièshàngzhìzhū  shìmíngtián  ruòyǒuniànyán :‘ shìděngbèishìzhēntián 。’ dāngzhīshìxīnwéixiáliè  guānqièliàngzhòngshēngfēitián    shànxiūniànchù  yǒuniànchùshànxiūzhě  guānzhūzhòngshēngyǒuchíjièhuǐjiè  chángguānzhūshìzūnsuǒshuō :‘ shīsuīzhǒng  dejìngbào 。’ děngwéi  zhě  shīzhǔqīngjìng  shòuzhějìng  èrzhě  shīzhǔjìng  shòuzhěqīngjìng  sānzhě  shīshòujìng  zhě  èrjìng  yǘnshījìng  shòuzhějìng  shīzhǔyǒujièwénzhìhuì  zhīyǒuhuìshīguǒbào  shòuzhějiè  zhuānzhùxiéjiànshībào  shìmíngshījìng  shòuzhějìng  yǘnmíngwéishòuzhěqīngjìng  shīzhǔjìng  shīzhǔjiè  zhuānzhùxiéjiàn  yánhuìshīguǒbào  shòuzhěchíjiè  duōwénzhìhuì  zhīyǒuhuìshīshīguǒbào  shìmíngshīzhǔjìng  shòuzhěqīngjìng  yǘnmíngwéishīshòujìng  shīzhě  shòuzhěyǒuchíjiè  duōwénzhìhuì  zhīyǒuhuìshīshīguǒbào  shìmíngshīshòuèrqīngjìng  yǘnmíngwéièrjìng  shīzhě  shòuzhějièxiéjiàn  yán :‘ yǒushīshīguǒbào  ruòshìzhě  yǘnyándejìngguǒbào  shībàomíngwéijìng 。’ shànnán  ruòyǒujiànshīshībào  dāngzhīshìrénmíngjièzhuānzhùxiéjiàn  ruòshēngwén  yánjiànshīshīguǒbào  shìmíngwéijièxiéjiàn  ruòshì  nièpánjīng 》, jiànhuìshīshīguǒbào  shìmíngwéichíjièzhèngjiàn  yǒuniànchù  xiū  jiànzhòngshēngchíjiè  jiè  shīzhě  shòuzhěshīguǒbào  shìmíngchíjièzhèngjiàn  shì  guāntiánfēitián 

 yǘnmíngwéijìngguó  xiūnièpánwēimiàojīngdiǎn  wèiānòuduōluósānmiǎosānzhòngshēng  shāhàixīn  shàngēn  yüànqièzhòngshēnggòngzhī  yüànzhūzhòngshēngde寿shòumìngcháng  yǒushì  huòshéntōng  shìshìyüànyīnyüán  wèiláishìchéngzhīshí  guósuǒyǒuqièzhòngshēngde寿shòumìngcháng  yǒushì  huòshéntōng    shànnán  xiūnièpánwēimiàojīngdiǎn  wèiānòuduōluósānmiǎosānzhòngshēng  tōudàoxīn  shàngēn  yüànqièzhòngshēnggòngzhī  yüànzhūguósuǒyǒuchúnshìbǎo  zhòngshēngsuǒ  shìyüànyīnyüán  wèiláishìchéngzhīshí  suǒguóchúnshìbǎo  zhòngshēng  suǒ    shànnán  xiūnièpánwēimiàojīngdiǎn  wèiānòuduōluósānmiǎosānzhòngshēng  yínxīn  shàngēn  yüànqièzhòngshēnggòngzhī  yüànzhūsuǒyǒuzhòngshēngyǒutān  chēnhuì  chīxīn  nǎozhīhuàn  shìshìyüànyīnyüán  wèiláishìchéngzhīshí  guózhòngshēngyüǎntānyín  chēnhuì  chīxīn  qièyǒunǎo    shànnán  xiūnièpánwēimiàojīngdiǎn  wèiānòuduōluósānmiǎosānzhòngshēng  wàngxīn  shàngēn  yüànqièzhòngshēnggòngzhī  yüànzhūchángyǒumàolínhuáguǒxiāngshù  suǒyǒuzhòngshēngdemiàoyīnshēng  shìshìyüànyīnyüán  wèiláishìchéngzhīshí  suǒyǒuguóchángyǒumàolínhuáguǒxiāngshù  zhōngzhòngshēngdeqīngjìngshàngmiàoyīnshēng    shànnán  xiūnièpánwēimiàojīngdiǎn  wèiānòuduōluósānmiǎosānzhòngshēng  yüǎnliǎngshé  shàngēn  yüànqièzhòngshēnggòngzhī  yüànzhūsuǒyǒuzhòngshēngchánggòngjiǎngshuōzhèng  shìshìyüànyīnyüán  chéngzhīshí  guósuǒyǒuqièzhòngshēnggòngjiǎnglùnyào    shànnán  xiūnièpánwēimiàojīngdiǎn  wèiānòuduōluósānmiǎosānzhòngshēng  yüǎnèkǒu  shàngēn  yüànqièzhòngshēnggòngzhī  yüànzhūpíngzhǎng  yǒushíshājīngè  suǒyǒuzhòngshēngxīnpíngděng  shìshìyüànyīnyüán  wèiláishìchéngzhīshí  suǒguópíngzhǎng  yǒushíshājīngè  suǒyǒuzhòngshēngxīnpíngděng    shànnán  xiūnièpánwēimiàojīngdiǎn  wèiānòuduōluósānmiǎosānzhòngshēng    shàngēn  yüànqièzhòngshēnggòngzhī  yüànzhūsuǒyǒuzhòngshēngyǒunǎo  shìshìyüànyīnyüán  wèiláishìchéngzhīshí  guósuǒyǒuqièzhòngshēngyǒunǎo    shànnán  xiūnièpánwēimiàojīngdiǎn  wèiānòuduōluósānmiǎosānzhòngshēng  yüǎntān  shàngēn  yüànqièzhòngshēnggòngzhī  yüànzhūqièzhòngshēngyǒutānnǎohàixiéjiàn  shìyüànyīnyüán  wèiláishìchéngzhīshí  guósuǒyǒuqièzhòngshēngtānnǎohàixiéjiàn    shànnán  xiūnièpánwēimiàojīngdiǎn  wèiānòuduōluósānmiǎosānzhòngshēng  yüǎnnǎohài  shàngēn  yüànqièzhòngshēnggòngzhī  yüànzhūsuǒyǒuzhòngshēnggòngxiūbēi  shìshìyüànyīnyüán  wèiláishìchéngzhīshí  shìjièsuǒyǒuqièzhòngshēnggòngxiūbēi    shànnán  xiūnièpánwēimiàojīngdiǎn  wèiānòuduōluósānmiǎosānzhòngshēng  yüǎnxiéjiàn  shàngēn  yüànqièzhòngshēnggòngzhī  yüànzhūsuǒyǒuzhòngshēngdeluó  shìshìyüànyīnyüán  wèiláishìchéngzhīshí  shìjièzhòngshēngdeshòuchíluó  shìmíngxiūjìng 


 yǘnmièchúyǒu  yǒuyǒusān  zhě  fánnǎobào  èrzhě    sānzhě  yǒu  shànnán  yǘnmíngwéifánnǎobào  ruòyǒuzhòngshēngjìntān  shìbàoshú  duò  cóngchūshòuchùshēngshēn  suǒwèi  qüè  yüānyāng  yīng    shèniǎo  qīngqüè    biē  hóu  zhāng鹿  ruòderénshēn  shòuhuángménxíng  rén  èrgēn  gēn  yín  ruòchūjiā  fànchūzhòngjiè  shìmíngbào    shànnán  ruòyǒuzhòngshēngyīnzhòngxīn  jìnchēnhuì  shìbàoshú  duò  cóngchū  shòuchùshēngshēn  suǒwèishézhǒng —— jiàn  chù  niè    shīzi    láng  xióng  māo    yīng  yàozhīshǔ  ruòderénshēn  shíliùzhūè  ruòchūjiā  fànèrzhòngjiè  shìmíngbào    shànnán  ruòyǒuxiūchīzhīrén  shìbàoshúshí  duò  cóngchūshòuchùshēngshēn  suǒwèixiàng  zhū  niú  yáng  shuǐniú  zǎo  shī  wén  méng  ziděngxíng  ruòderénshēn  lóngmángyīnlóngcánbèilóu  zhūgēn  néngshòu  ruòchūjiā  zhūgēnàndùn  fànzhòngjiènǎizhìqián  shìmíngbào    shànnán  ruòyǒuxiūjiāomànzhīrén  shìbàoshúshí  duò  cóngchū  shòuchùshēngshēn  suǒwèifènchóng  tuó  qüǎn    ruòshēngrénzhōng  shòushēn  pínqiónggài  huòchūjiā  chángwéizhòngshēngzhīsuǒqīngjiàn  jiè  shìmíngbào  shìděngmíngfánnǎobào  shìbào  néngxiūnièpándechúmiè  yǘn  wèiqièfán  qièshēngwén  tuóhuánrénshòuyǒu  tuóhánrénshòuèryǒu  āhánrénshòuyǒu  shìmíng  shì  néngxiūnièpán  deduànchú  yǘnyǒu  āluóhàndeāluóhànguǒ  zhīdezhīguǒ  jiéérzhuǎnèrguǒ  shìmíngyǒu  shìsānzhǒngyǒuzhī  xiūchéng  nièpánjīng  demièchú  shìmíngmièchúyǒu 

 yǘnxiūqīngjìngshēn  xiūshājièyǒuzhǒngxīn  wèixià  zhōng  shàng  shàngzhōng  shàngshàng  nǎizhìzhèngjiànshì  shìshíxīnmíngchūxīn  jüédìngchéngshíxīn  shìmíngmǎn  shìbǎixīnmíngbǎi  bǎichéngxiàng  shìzhǎnzhuǎnchéngjiùsānshíèrxiàng  míngqīngjìngshēn  suǒxiūshízhǒnghǎo  shìyǒuzhòngshēngshìshíshén  děngshí  shíèr  shíèrtiān  xīng  běidǒu  tiān  xíngdàotiān  luóduòtiān  gōngtiān  èrshí宿xiù  tiān  fēngtiān  shuǐtiān  huǒtiān  fàntiān  lóutuótiān  yīntiān  luótiān  tiān  shǒuluótiān  bànluótiān  guǐtiān  tiānwángtiān  zàoshūtiān  sǒutiān  shìmíngshí  wèizhòngshēngxiūshíhǎozhuāngyán  shìmíngqīngjìngzhīshēn    shìshítiān  qièzhòngshēngzhīsuǒxìn  shìxiūshíhǎoshēndòng  lìngzhòngshēngsuísuǒxìndejiàn  jiànzōngjìng  ānòuduōluósānmiǎosānxīn  shì  xiūjìngshēn  shànnán  yǒurénqǐngwáng  yàodāngzhuāngyánsuǒyǒushězháilìngqīngjìng  bànzhǒngzhǒngbǎiwèiyáoshàn  ránhòuwángnǎijiùsuǒqǐng  shì  qǐngānòuduōluósānmiǎosānlúnwáng  xiāndāngxiūshēnlìngqīngjìng  shàngwángnǎidāngchǔzhī  shì  yàodāngxiūqīngjìngzhīshēn  shànnán  yǒurén  gān  xiāndāngjìngshēn  shì  shànggānwèiluó  yàodāngxiānshízhǒnghǎoqīngjìngshēn  shànnán  miàohǎojīnyínbǎo  chéngzhījìngshuǐ  zhōngbiǎojìng  shēnqīngjìngshì  shèngānòuduōluósānmiǎosānshuǐ  zhōngbiǎojìng  shànnán  luóbáizhīshòurǎn    xìngbáijìng  shì  shēnjìng  deānòuduōluósānmiǎosān  shì  xiūjìngshēn 


 yǘnlezhīzhūyüán  jiànxiàng  jiànyüán  jiàn  jiànshēng  jiànmiè  jiànxiàng  jiànxiàng  jiànjiànzhě  jiànxiàngmào  jiànshòuzhě    leyīnyüán    qièshì  shìmínglezhīzhūyüán 


 yǘnhuàizhūyüàn  qièfánnǎoshìyüàn  chángyüǎn  shìmínghuàizhūyüàn  zhùshìzhūfánnǎomíngwéiyüàn  suǒzhě  yīnfánnǎo  yǒushēng  yǒushēng  néngzhǎnzhuǎnjiàohuàzhòngshēng  shìmíngwéiyüàn  děngwéiyüàn  suǒwèifěibàngfāngděngjīngzhě  suíshēng  wèi  chùshēng  饿èguǐ  wéiwèishìbàngfāngděngzhě  qièyǒuzhǒngmíngwéiyüànjiā  yüǎnshìmíngyüànjiā  shìmíngzhūyüàn 

 yǘnyüǎnèrbiān  yánèrbiānzhě  wèièrshíyǒuàifánnǎo  chángèrshíyǒuàifánnǎo  shìmíngyüǎnèrbiān  shìmíngxiūnièpánchéngjiùgōng 


ěrshí  guāngmíngbiànzhàogāoguìwángyán :“ suǒshuō  ruòyǒuxiūnièpán  zuòshìshíshìgōng  láiwéixiūjiǔshì  xiūjìng ?”


yán :“ shànnán  wǎngchángxiūshìshíshì  qièzhūlái  yǒuxiūshìshíshìzhě  ruò使shǐshìjièjìngchōngmǎn  zhūshìzūnzhōngchūzhě  yǒushìchù  shànnán  jīnwèizhūchūxīngjìngshìjiè  dāngzhīshìxīnshànxiáliè  jīndāngzhī  shíchūyánjiè  yǒurénshuōyán :‘ jièyǒuyüè  fāngshìjièyǒuyüè 。’ shìzhīyányǒu  ruòyǒushìyán :‘ shìjièhuìèjìng  fāngqīngjìngzhuāngyán 。’ shì  shànnán  西fāngsuōshìjiè  sānshíèrhéngshāděngzhūguó  yǒushìjièmíngyüēshèng  míngyüēshèng  suǒyǒuzhuāngyánzhīshìjiēpíngděngyǒuchābié  yóu西fāngānshìjiè  dōngfāngmǎnyüèshìjiè  chūxiànshì  wèihuàzhòngshēng  jièyánzhōngxiànzhuǎnlún  fēidànshēnzhōngxiànzhuǎnlún  qièzhūzhōngérzhuǎnlún  shì  zhūshìzūnfēixiūxíngshìshíshì  shànnán  shìshìyüàn  dāngláizhīshìlìngshìjièqīngjìngzhuāngyán  shì  qièzhūsuǒyǒushìjièyánjìng 


   shànnán  yǘnxiūnièpánwēimiàojīngdiǎnchéngjiùgōng  shànnán  xiūnièpánchéngjiùgōng  yǒushìguǒ  děngwéi  zhě  zhūgēnwán  èrzhě  shēngbiān  sānzhě  zhūtiānàiniàn  zhě  chángwéitiān    shāmén  chà  luóménděngzhīsuǒgōngjìng  zhě  宿mìngzhì  shì  nièpánjīng  yīnyüán  shìshìgōng 。”

guāngmíngbiànzhàogāoguìwángyán :“ suǒshuō  ruòyǒushànnán  shànrénxiūshī  chéngshìgōng  jīnyǘnyányīnnièpándeshìshì ?”


yán :“ shànzāi  shànzāi  shànnán  shìzhīshì    jīndāngwèifēnbiéjiěshuō  shīshì  dìng  cháng  jìng  shèng    fēilòu  néngānliánmǐnqièzhòngshēng  ruòshì  nièpánjīng  suǒshì  shìdìng  shìcháng  shìjìng  shìshèng  shì  shìlòu  néngānliánmǐnqièzhòngshēng  shànnán  shīzhě ,《 nièpánjīng  nénglìngzhòngshēngdeyüǎnèrshíyǒuàizhībìng  shīyīnyüánlìngshēngxiāng ,《 nièpánjīng  nénglìngshēngduànxiāng  yīnshīshòufán  yīnnièpándezuò  shīyīnyüánnéngduànqièpínqióngnǎo ,《 nièpánjīng  néngduànqièpínshànzhě  shīyīnyüányǒufēnyǒuguǒ  yīnnièpándeānòuduōluósānmiǎosānfēnguǒ  shìmíngxiūnièpánwēimiàojīngdiǎnchéngjiùgōng 


 shànnán  yǘnxiūnièpánwēimiàojīngdiǎnchéngjiùliùgōng  xiūnièpándejīngāngsānmèi  ānzhùshìzhōng  néngsànqièzhū  jiànqièjiēshìcháng  jiēshìdòngxiàng  kǒngyīnyüán  bìngjiédào  niànniànmièhuài  yǒuzhēnshí  qièjiēshìzhījìngjiè  jiànxiàng  zhùshìsānmèi  suīshīzhòngshēngnǎizhìjiànzhòngshēngshí  wèizhòngshēngjīngqínxiūshīluó  nǎizhìxiūluóshì  ruòjiànyǒuzhòngshēng  néngjìngchéngjiùtánluónǎizhìluó  shànnán  jīngāngsuǒzhīchù  suìhuài  érshìjīngāngyǒuzhésǔn  jīngāngsānmèishì  suǒzhīsuìhuài  érshìsānmèiyǒuzhésǔn 


 shànnán  zhūbǎozhōng  jīngāngzuìshèng  suǒjīngāngsānmèishì  zhūsānmèiwéizuì    xiūshìsānmèi  qièsānmèiláiguīshǔ  shànnán  zhūxiǎowángláiguīshǔzhuànlúnshèngwáng  qièsānmèishì  láiguīshǔjīngāngsānmèi  shànnán  yǒurénwèiguóyüànchóu  rénsuǒyànhuàn  yǒurénshāzhī  qièshìrénchēngzànshìréngōng  jīngāngsānmèishì  xiūnénghuàiqièzhòngshēngyüàn  shìchángwéiqièsānmèizhīsuǒzōngjìng  shànnán  yǒurénshèngzhuàngréndāngzhě  gèngyǒurénnéngzhī  dāngzhīshìrénshìsuǒchēngměi  jīngāngsānmèishì  néngcuīnánzhī  shì  qièsānmèiláiguīshǔ  shànnán  yǒurénzàihǎi  dāngzhīshìrényòngzhūqüánchízhīshuǐ  shì  xiūshìjīngāngsānmèi  dāngzhīwéixiūzhūqièsānmèi  shànnán  xiāngshānzhōngyǒuqüánshuǐmíngānòu  qüánwèizhīshuǐ  yǒurényǐnzhī  zhūbìng  jīngāngsānmèishì  zhèngdào  xiū  duànzhūfánnǎochuāngyóuzhòngbìng  shànnán  réngòngyǎngshǒuluó  dāngzhīshìrénwéigòngyǎngqièzhūtiān  jīngāngsānmèishì  yǒurénxiū  dāngzhīwéixiūqièzhūsānmèi 


 shànnán  ruòyǒuānzhùshìjīngāngsānmèi  jiànqièyǒuzhàngài  zhǎngzhōngguānāguǒ  suīdeshìjiàn  zhōngzuòxiǎng  jiànqiè ’。 shànnán  yǒurénzuòdào  jiànzhūzhòngshēngláizuò  jīngāngsānmèishì  jiànqièshēngmièchū  shànnán  gāoshān  yǒuréndēngzhī  yüǎnwàngzhūfāng  jiēmíngliǎo  jīngāngdìngshānshì  dēngzhī  yüǎnwàngzhū  míngliǎo  shànnán  chūnyüè  tiānjiànggān  wēizhì  jiānkōngchù  míngyǎnzhīrénjiànzhīmíngliǎo  ěr  jīngāngdìngqīngjìngzhī  yüǎnjiàndōngfāngsuǒyǒushìjiè  zhōnghuòyǒuguóchénghuài  qièjiējiàn  míngliǎozhàng  nǎizhìshífāngshì  shànnán  yóugāntuóshān  bìngchū  shānsuǒyǒushùcónglínqièshāojìn  xiūjīngāngsānmèishì  suǒyǒuqièfánnǎocónglínshíxiāomiè  shànnán  jīngāng  suīnéngcuīqièyǒu  zhōngshēngniàn  néngcuī ’; jīngāngsānmèishì  xiūnéngfánnǎo  zhōngshēngniàn  nénghuàijié ’。 shànnán  néngchíwàn  zhōngshēngniàn  néngchí ’, huǒniàn  néngshāo ’, shuǐniàn  néngrùn ’, fēngniàn  néngdòng ’, kōngniàn  néngróngshòu ’, nièpánshēngniànyán  lìngzhòngshēngérmiè ’; jīngāngsānmèishì  suīnéngmièchúqièfánnǎo  érchūxīnyán  néngmiè ’。


 ruòyǒuānzhùshìjīngāngsānmèi  niànzhōngbiànshēnshùliàng  biànmǎnshífānghéngshāděngzhūshìjiè  érshìsuīzuòshìhuà  xīnchūjiāomànzhīxiǎng    chángniàn :‘ shéiyǒushìdìng  néngzuòshìhuà  wéiyǒuānzhùshìjīngāngsānmèinǎinéngzuòěr 。’ ānzhùshìjīngāngsānmèi  niànzhōngbiàndàoshífānghéngshāděngzhūshìjiè  háiběnchù  suīyǒushì  niànyán  néngshì ’。   shìsānmèiyīnyüán  ānzhùshìjīngāngsānmèi  niànzhōngnéngduànshífānghéngshāděngshìjièzhòngshēngsuǒyǒufánnǎo  érxīnchūduànzhūzhòngshēngfánnǎozhīxiǎng    shìsānmèiyīnyüán  zhùshìjīngāngsānmèi  yīnshēngyǒusuǒyǎnshuō  qièzhòngshēngsuízhǒnglèiérjiěle  shìxiàn  qièzhòngshēngjiējiànzhǒngzhǒngxiàng  ānzhùchù  shēn  nénglìngzhòngshēngsuífāngmiànérjiàn  yǎnshuōruòjièruò  qièzhòngshēngsuíběnjiěérwénzhī  ānzhùshìsānmèi  suījiànzhòngshēngérxīnchūzhòngshēngzhīxiàng  suījiànnánnánxiàng  suījiànyǒuxiàng  nǎizhìjiànshíshíxiàng  suījiànzhòuzhòuxiàng  suījiànqièqièxiàng  suījiànqièfánnǎozhūjiéqièfánnǎozhīxiàng  jiànshèngdàoshèngdàoxiàng  suījiànxiàng  jiànnièpánnièpánxiàng    shànnán  qièzhūběnxiāng  shìsānmèi  jiànqièběnxiàng 

 míngwéijīngāngsānmèi  shànnán  jīngāng  ruòzàizhōng  dìng  jīngāngsānmèishì  zàizhòng  dìng  shìmíngwéijīngāngsānmèi  shànnán  jīngāng  qièshìrénnéngpíngjià  jīngāngsānmèishì  suǒyǒugōngqièréntiānnéngpíngliàng  shìmíngjīngāngsānmèi  shànnán  pínréndejīngāngbǎo  yüǎnpínqióngkùn  èguǐxié  shì  shìsānmèi  néngyüǎnfánnǎozhū  zhūxié  shìmíngjīngāngsānmèi  shìmíngxiūnièpánchéngjiùliùgōng