佛心网
佛心网
俱舍论全文 俱舍论译文 俱舍论注音 俱舍论经典 俱舍论视频
主页/ 俱舍论注音/ 文章正文

阿毗达磨俱舍论 第十九卷注音

导读:阿毗达磨俱舍论 第十九卷六由贪异七有贪上二界于内门转故为遮解脱想论曰。即前所说六随眠中分贪为二。故经说七。何等为七。一欲贪随眠。二嗔随眠。三有贪随眠。四慢随眠。...

阿毗达磨俱舍论 第十九卷注音

阿毗达磨俱舍论 第十九卷

zūnzhěshìqīnzào

sānzàngshīxüánzàngfèngzhào

fēnbiésuímiánpǐnzhī

qiányánshìbiéjiēyóushēng  yóusuímiánfāngdeshēngzhǎng  suímiángǎnyǒunéng  suǒzhě  suímiányǒu  sòngyüē

suímiánzhūyǒuběnchābiéyǒuliùwèitānchēnmànmíngjiàn

lùnyüē  yóusuímiánshìzhūyǒuběngǎnyǒunéng  suímiánnéngwéiyǒuběn  zhūfánnǎoxiànnéngwéishízhǒngshì  jiāngēnběn  èrxiāng  sānzhìtián  yǐnděngliú  yǒu  liùshè  suǒyüán  dǎoshíliú  jiǔyüèshànpǐn  shí广guǎng  lìngnéngyüèjiè  yóusuímiánnéngwéiyǒuběn  yīnyǒugǎnyǒunéng  lüèyīngzhīchābiéyǒuliù  wèitānchēnmànmíngjiàn  sòngshuōyán  xiǎnmànděngyóutānjìngsuízēng  yóutānsuízēnghòubiàn  shēngxiǎnliùtóng  ruòzhūsuímiánwéiyǒuliù  yüánjīngshuōyǒusuímián  sòngyüē

liùyóutānyǒutānshàngèrjiènèiménzhuǎnwéizhējiětuōxiǎng

lùnyüē  qiánsuǒshuōliùsuímiánzhōngfēntānwéièr  jīngshuō  děngwéi  tānsuímián  èrchēnsuímián  sānyǒutānsuímián  mànsuímián  míngsuímián  liùjiànsuímián  suímián  tānsuímiánshì  wèitānshìsuímián  wéishìtānzhīsuímián  liùzhēngwèněr  ruòěrshī  èryǒuguò  ruòtānshìsuímián  便biànwéijīng  jīngshuō  ruòyǒulèi  fēiduōshíwèitānchánchánxīnérzhù  shèxīnzàněrtānchánxǘnshízhīchūfāng便biàn  yóutānchánnéngzhèngqiǎnchúbìngsuímiánduàn  ruòshìtānzhīsuímián  suímiányīngshìxīnxiāngyìng  便biànwéiduì  běnlùnshuō  tānsuímiánsāngēnxiāngyìng  shāshīzuòshìshuō  tānděngshìsuímián  wéijīng  wéijīngshī  bìngsuímiánzhěbìngsuí  huòjīngdejiǎshuōsuímián  huǒděngzhōngděngxiǎng  āshíxiàngshuō  zhūfánnǎoshuōmíngsuímián  yóusuímiánshìxiāngyìng  wéizhèngzhīdìngxiāngyìng  zhūsuímiánrǎnnǎoxīn  zhàngxīn  néngwéishàn  wèisuímiánnéngrǎnnǎoxīn  wèishēngshànshēng  shēngshàn退tuìshī  suímiánfēixiāngyìng  ruòxiāngyìngnéngwèishì  zhūshànyīngshí  xiāngyìnghéngxiànqián  zhūshànróngyǒushí  zhīsuímiánshìxiāngyìng  jiēfēizhèng  suǒzhě  ruòsuímiánfēixiāngyìngzhě  shàngsānshìshìsuímiánsuǒwéi  ránjīngshīsuǒshuōzuìshàn  jīngsuǒshuō  shuōtānzhīsuímián  ránsuímiánfēixīnxiāngyìng  fēixiāngyìng  bié  fánnǎoshuìwèishuōmíngsuímián  jüéwèizhōngmíngchán  míngwéishuì  wèixiànxíngzhǒngzisuízhú  míngwéijüé  wèizhūfánnǎoxiànchánxīn  děngmíngwéifánnǎozhǒngzi  wèishàngchābiégōngnéng  cóngfánnǎoshēngnéngshēngfánnǎo  niànzhǒngzishìzhèngzhìshēngnéngshēngdāngniàngōngnéngchābié  yòuděngyǒuqiánguǒshēngnéngshēnghòuguǒgōngnéngchābié  ruòzhífánnǎobiéyǒusuímiánxīnxiāngyìngmíngfánnǎozhǒng  yīngniànzhǒngfēidàngōngnéngbiéyǒuxiāngyìngnéngyǐnshēnghòuniàn  ěr  yǘnrán  chābiéyīnyüán  ruòěrliùliùjīngxiāngwéi  jīngshuōshòuyǒutānsuímián  jīngdànshuōyǒu  yáněrshíyǒusuímián  suǒwéihài  shíyǒu  shuìshí  huòjiǎyīnsuímiánxiǎng  bànglùnqiězhǐ  yīngbiànzhènglùn  yántānfēnèr  wèiyǒutān  zhōngyǒutānwéi  wèièrjièzhōngtān  míngyīnwéi  tānduōtuōnèiménzhuǎn  wèièrjièduōdìngtān  qièdìngtānnèiménzhuǎn  wéiyǒutānmíng  yòuyóuyǒurénshàngèrjièjiètuōxiǎng  wèizhē  wèishàngjièyǒutānmíng  xiǎnsuǒyüánfēizhēnjiětuō  zhōngyǒumíng  zhūyǒuqíngduōděngzhìsuǒzhǐshēnshēngwèizhù  shuōwéiwèizhù  fēiwèizhùjìng  tān  yóuwéiyǒutānmíng  shuōyǒutānzàishàngèrjiè  zhǔnjiètānmíngtān  sòngzhōngbiéxiǎnshì  shàngsuǒshuōliùzhǒngsuímián  běnlùnzhōngfēnwéishí  chéngshí  sòngyüē

liùyóujiànshíwèiyǒushēnjiànbiānzhíjiànxiéjiànjiànjièjìn

lùnyüē  liùsuímiánzhōngjiànxíngwéi  fēijiànshùzǒngchéngshíshízhōngshìjiànxìng  yǒushēnjiàn  èrbiānzhíjiàn  sānxiéjiàn  jiàn  jièjìn  fēijiànxìng  tānèrchēnsānmànmíng  yòusuǒshuōliùzhǒngsuímián  běnlùnzhōngshuōjiǔshí  shuōjiǔshí  sòngyüē

liùhángjièchéngjiǔshíjiànděngduànshíwèisānèrjiànjiànchúchēnděngshuō

lùnyüē  liùzhǒngsuímiányóuxíngjièyǒuchābiéchéngjiǔshí  wèiliùzhōngyóujiànxíngfēnbiéwéishí  qiánbiàn  suǒbiànshízhǒngsuímián  jiètóngchéngjiǔshí  wèijiànxiūsuǒduàn  jièwèisānjiè  qiějiètóngchéngshísuímiánchéngsānshíliù  wèijiànzhìxiūsuǒduàn  yǒushí  shàng  shísuímiánèr  sānjiànèrjiànjiàn  wèijiànsuǒduànshí  jiànmièsuǒduàn  yǒushēnjiànbiānjiànjiè  jiàndàosuǒduàn  yǒushēnjiànbiānzhíjiàn  xiūsuǒduàn  jiàn  shìchéngsānshíliùzhǒng  qiánsānshíèrmíngjiànsuǒduàn  cáijiànshíduàn  zuìhòuyǒumíngxiūsuǒduàn  jiànhòuhòushízhōngshǔshùdàofāngduàn  shìxiǎn  shísuímiánzhōngjiājiànwéizài  wèijiànsuǒduàn  biānzhíjiàněr  jièjìntōngzàièr  wèijiànjiàndàosuǒduàn  xiéjiàntōng  wèijiànmièdàosuǒduàn  jiàněr  tānděngtōng  wèijiànxiūsuǒduàn  zhōngxiāngjiànsuǒduàn  nǎizhìxiāngshìxiūsuǒduàn  ruòyüánjiànsuǒduànwéijìngmíngjiànsuǒduàn  míngxiūsuǒduàn  shìliùzhōngjiànfēnshíèr  fēnwéi    jièzhōngyǒusānshíliù  jièchúchēn  tóng  sānshí  yóushìběnlùnliùsuímiánxíngjièshūshuōjiǔshí  suǒbiànjiǔshízhōngshíjiànsuǒduàn  rěnsuǒhài  shísuímiánxiūsuǒduàn  zhìsuǒhài  shìsuǒshuōjiànxiūsuǒduànwéijüédìngěr  ěryǘn  sòngyüē

rěnsuǒhàisuímiányǒudǐngwéijiànduàntōngjiànxiūduànzhìsuǒhàiwéixiū

lùnyüē  rěnshēngtōngshuōlèizhìrěn  rěnsuǒhàizhūsuímiánzhōngyǒudǐngshèwéijiànsuǒduàn  wéilèizhìrěnfāngnéngduàn  shètōngjiànxiūduàn  wèishèngzhěduànwéijiànfēixiū  lèizhìrěnyīngduàn  ruòshēngduànwéixiūfēijiàn  shùshìzhìsuǒduàn  zhìsuǒhàizhūsuímián  qièshè  wéixiūsuǒduàn  zhūshèngzhězhūshēng  suǒyīng  jiēyóushùlòushìzhìsuǒduàn  yǒushīshuō  wàidàozhūxiānnéngduànjiànsuǒduànhuò  fēnbiézhūjīngshuō  tānzhūwàidàolèiyǒuyüánjièxiéjiànxiànxíng  fànwǎngjīngshuō  lèiyǒuyüánjièzhūjiànxiànxíng  wèiqiánfēnbiélùnzhě  yǒuzhíqüáncháng  yǒuzhífēn  yǒuzhízhūyīnshēngděng  fēijièhuòyüánjièshēng  jièjìngtān  dìngshìjièzhūjiànwèiduàn  shāshīshìjīng  jiànshízàn退tuì  duō  yóuxíngyǒushūfēnjiànwéi  míngxiānliè    sòngyüē

suǒduànchánglièwèishèngfēiyīndàowàngwèishìjiàn

lùnyüē  zhísuǒshìjiājiàn  huàimíng  wèijiā  shìchángyǜn  jiāmíngjiā  jiāyǜn  wèizhēchángxiǎngmíng  yàoxiǎngwéixiānfāngzhí  shāzhězuòshìshì  yǒumíng  shēnqián  suǒyüánsuǒ  shuōjiànyüányǒushēn  yüánjiāérjiàn  biāojiànmíngjiā  zhūjiàndànyüányǒulòuzhě  jiēyīngbiāojiāmíng  rándànsuǒzhíbiàomíngzhě  lìngzhījiànyüánjiā  fēisuǒ  suǒjìng  jīngshuō  chúdāngzhī  shìjiānshāménluóménděng  zhūyǒuzhíděngsuíguānjiànqiè  wéiyǜn  suǒzhísuǒshìzhíduànzhíchángmíngbiānzhíjiàn  wàngzhíduànchángbiān  shíyǒuděngzhōng  jiànmíngwéixiéjiàn  qièwàngjiànjiēdiāndǎozhuǎnbìngyīngmíng  érdànmíngxiéjiànzhě  guòshèn  shuōchòuèzhíèděng  wéisǔnjiǎn  zēng  lièwèishèngmíngwéijiàn  yǒulòumíngliè  shèngsuǒduàn  zhílièwéishèngzǒngmíngjiàn  shíyīngjiànděngmíng  lüèděngyán  dànmíngjiàn  fēiyīndàowèiyīndàojiàn  qièzǒngshuōmíngjièjìn  zàishēngzhǔ  huòfēishìjiānyīnwàngyīnzhí  tóushuǐhuǒděngzhǒngzhǒngxiéxíng  fēishēngtiānyīnwàngyīnzhíwéishòuchíjièjìn  shùxiāngyìngzhìděng  fēijiětuōdàowàngdàozhí  shíyīngjièjìnděngmíng  lüèděngyándànmíngjièjìn  shìwèijiàn  yīngzhī  ruòfēiyīnshìyīnjiàn  jiànfēijiànduàn  sòngyüē

zàiděngfēiyīnwàngzhíyīncóngchángdàoshēngwéijiànduàn

lùnyüē  zhízàishēngzhǔhuòwéishìjiānyīnshēngshìjiānzhě  xiānshìchángzuòzhěfāngyīnzhí  cáijiànshízàiděng  chángzhízhíyǒngduàn  suǒshēngyīnzhíduàn  ruòěryǒuzhítóushuǐhuǒděngzhǒngzhǒngxiéxíngshìshēngtiānyīn  huòzhídànyóushòuchíjièjìnděng便biàndeqīngjìng  yīngjiànduàn  ránběnlùnshuōyǒuzhūwàidào  shìjiànshìlùn  ruòyǒushìjiāluóshòuchíniújiè鹿jiègǒujiè便biàndeqīngjìngjiětuōchū  yǒngchāozhòngzhìchāochù  shìděnglèifēiyīnzhíyīn  qièyīngzhī  shìjièjìnjiànsuǒduàn  广guǎngshuō  yīnshìjiànduàn  yǒutàiguòshī  yüányǒulòuhuòjiē  yǒuxiāngbiéjièjìn  shuōwéijiàndàosuǒduàn  zhūyüánjiàndàosuǒduànshēng  yīngmíng  yòuyüándàoxiéjiàn  ruòruòjiětuōdào  zhínéngyǒngqīngjìng  ruòzhēnjiětuōdào  wàngzhíbiéyǒuqīngjìngyīn  shìzhínéngqīngjìng  fēixiéjiànděng  yüánjiàndàosuǒduànzhū  chéng  yòuruòyǒuyüánjiànmièsuǒduànxiéjiànděngzhíwéiqīngjìngyīn  yīnfēijiànduàn  suǒzhíyīnggèng  qiánsuǒshuō  chángdàoshēng  wèidànyǒuèrzhǒngdiāndǎo  yīngzhīdiāndǎozǒngyǒuzhǒng  chángzhíchángdiāndǎo  èrzhūzhídiāndǎo  sānjìngzhíjìngdiāndǎo  zhídiāndǎo  shìdǎoyǘn  sòngyüē

diāndǎowèicóngsānjiànwéidǎotuīzēngxiǎngxīnsuíjiàn


lùnyüē  cóngsānjiàndǎo  wèibiānjiànzhōngwéichángjiànwéichángdǎo  zhūjiànzhōngjìngwéijìngdǎo  yǒushēnjiànzhōngwéijiànwéidǎo  yǒushuō  dǎoshèshēnjiànqüán  dǎoshèsuǒjiàn  shè  yóudǎochán  zhūyǒu  shìzhōngyǒuzàishìsuǒjiàn  jiànyóuèrménzhuǎn  shìshǔ  ruòshìbiéjiànyóuwèijiànyīngbié  huòfēidiāndǎo  yàosānyīnshèngzhěchéngdǎo  yánsānyīnzhě  xiàngdǎo  tuīduóxìng  wàngzēng  wèijièjìnfēixiàngdǎo  yüánshǎojìng  duànjiànxiéjiànfēiwàngzēng  ménzhuǎn  suǒfánnǎonéngtuīduó  fēijiànxìng  yóusānyīnshèngzhěchéngdǎo  shìhuòfēidiāndǎo  ruòěrjīngzhōngyánchángcháng  yǒuxiǎngxīnjiàndǎo  jìngrán  shíyīngzhī  wéijiànshìdǎo  xiǎngxīnsuíjiàndǎomíng  jiànxiāngyìngxíngxiāngtóng  ruòěrshuōshòuděng  shìjiānchéng  wèixīnxiǎngdǎoshìjiānchéng  shòuděngrán  jīngshuō  shìzhūdǎoliúduàn  jiànxiāngyìngjiànsuǒduàn  yǒushuō  dàoyǒushíèr  wèichángchángdǎozhōngyǒuxiǎngxīnjiànsānzhǒngdiāndǎo  nǎizhìdǎoěr  zhōngwéijiànduàn  tōngjiànxiūduàn  wèijìngxiǎngxīn  ruòwèirán  wèishèngjìngxiǎng  níngtān  shāshī  ruòyǒujìngxiǎngxīnxiànxíng  便biànshèngzhěyǒujìngdǎo  shèngzhěyǒuqíngxiǎngxīn  shìyīngyǒudǎo  fēiděngshēnyǒuqíngxiǎngxīnyǒutān  yóujīngshuō  ruòyǒuduōwénzhūshèng  shèngshíjiànzhī  nǎizhìěrshíshèng  chángchángxiǎngxīnjiàndǎojiēyǒngduàn  nǎizhì广guǎngshuō  zhīxiǎngxīnwéijiàndǎoxiāngyìng  shìdǎofēi  ránshèngyǒushízànluàn  shuàiěrjìngtānxiànqián  xüánhuǒlúnhuàyàochāluàn  ruòěrzūnzhěqìnggàozūnzhěbiànzàiyán

yóuyǒuxiǎngluàndàoxīnjiāoyüǎnxiǎngtānxīn便biànjìng

yǒushīzuòshìshuō  xiǎngxīndǎoxüéwèiqüánduàn  shìzhǒngchán  yóushíjiànzhīshèngfāngdeyǒngduàn  yǒngduànfāng便biàn  suǒshuōwéijīng  wèiwéijiànsuímiányǒuduōchābié  wèiyǒu  mànyǒu  yǘn  sòngyüē

mànjiǔcóngsānjiētōngjiànxiūduànshèngshāchánděngyǒuxiūduànxíng

lùnyüē  qiěmànsuímiánchābiéyǒu  mànèrguòmànsānmànguòmànmànzēngshàngmànliùbēimànxiémàn  lìngxīngāozǒngmànmíng  xíngzhuǎntóngfēnzhǒng  lièděngwèiwéishèngwèiwéiděnglìngxīngāozǒngshuōwéimàn  děngshèngwèishèngwèiděngzǒngmíngguòmàn  shèngwèishèngmíngmànguòmàn  yǜnzhísuǒlìngxīngāomíngwéimàn  wèizhèngdeshūshèngzhōngwèizhèngmíngzēngshàngmàn  duōfēnshèngwèishǎolièmíngwéibēimàn  zhōngwèiyǒumíngwéixiémàn  ránběnlùnshuōmànlèiyǒujiǔ  shèngmànlèi  èrděngmànlèi  sānlièmànlèi  yǒushèngmànlèi  yǒuděngmànlèi  liùyǒulièmànlèi  shèngmànlèi  děngmànlèi  jiǔlièmànlèi  shìjiǔzhǒngcóngqiánmànsānzhōngchū  cóngsānzhě  wèicóngqiánmànguòmànbēimàn  shìsānmànruòjiànshēngxíng  yǒushūchéngsānsānlèi  chūsānguòmànmànbēimàn  zhōngsānbēimànmànguòmàn  hòusānmànguòmànbēimàn  duōfēnshèngwèishǎolièbēimànchéng  yǒugāochù  lièmàngāochùshì  wèishìsuǒàishèngyǒuqíngsuīshēnzhīxiàlièérzūnzhòng  shìqiězhìlùnshì  pǐnlèishìmànlèizhě  qiěshèngmàncóngsānmànchū  wèimànguòmànmànguòmànsān  yóuguānlièděngshèngjìngbié  shìmànsuǒduàn  qièjiētōngjiànxiūsuǒduàn  zhūxiūsuǒduànshèngwèiduànshíwéixiànxíng  jüédìng  wèiyǒuxiūsuǒduàn  érshèngdìngxíng  shāshēngchánshìxiūsuǒduàn  érzhūshèngzhěxiànxíng  shāshēngchánzhě  xiǎnyóuhuòduànzhòngshēngmìng  děngyánwéixiǎndàoyínkuángchányǒuàiqüányǒuàifēn  yǒumíng  wèisānjièchángtānqiúmíngyǒuài  yǒuàifēnwèiyüàndāngwéiǎiluólóngwángděng zhūchánàiqièjiēyüánxiūsuǒduànwéixiūsuǒduàn  shuōmànlèiděng  yǒushìxiūsuǒduàn  yüánshèngzhěwèiduàn  sòngyüē

mànlèiděngmànèzuòzhōngshànshèngzhěérjiànsuǒzēng

lùnyüē  děngyánwéixiǎnshāděngzhūchányǒuàiqüányǒuàifēn  mànlèiděngmànèhuǐ  shìjiànqīnsuǒzēngzhǎng  suīxiūsuǒduànéryóujiànbèizhé  shèngnéng  wèimànlèimànyǒushēnjiànsuǒzēng  shāshēngděngchánxiéjiànsuǒzēng  zhūyǒuàiduànjiànsuǒzēng  yǒuàifēnchángjiànsuǒzēng  shànèzuòshìsuǒzēng  shèngshēnzhōngjiēdìng  jiǔshísuímiánzhōngshìbiànxíngfēibiànxíng  sòngyüē

jiànsuǒduànzhūjiànxiāngyìnggòngmíngbiànxíngjièzhōngchúèrjiànjiǔnéngshàngyüánchúdesuíxíngshìbiànxíngshè

lùnyüē  wéijiànsuǒduànjiànxiāngyìnggòngmíng  néngbiànxíngjiè  shíjiēdebiànxíngmíng  wèijiànèrèrmíngshí  shìshíjièzhūbiànyüán  suímiánwéiyīnbiànshēngrǎn  sānbiànxíngmíng  zhōngsuǒyánbiànyüán  wèiyüējiàn  wèiyüēdùnyüán  ruòjiànyüányīngbiàn  ruòdùnyüánzhěshéijièzhūdùnwéishèngnéngqīngjìnghuòshìjiānyīn  shuōdùnyüánjièqiè  ránshuōyǒunéngdùnyüán  suīěrbiànxíngfēiwéi  shìchùyǒujiànxíng  shìchùyìngàimàn  ruòshìchùjìngshèngjiànxíng  shìchùyìngqiúgāo  shìàimànyīngbiànxíng  ruòěrdùnyüánjiànxiūduàn  yīngyánèrsuǒduàn  yīngyánxiūsuǒduàn  yüánjìng  huòyīngjiànsuǒduàn  jiànyǐn  shāshīzuòshìshuō  èrfánnǎoxiāngfēigòng  dùnyüánfēibiànxíng  shìbiànxíngwéishí  fēi  zhǔnshuōchéng  shízhōngchúshēnbiānjiàn  suǒjiǔzhǒngnéngshàngyüán  shàngyánzhèngmíngshàngjièshàng  jiānxiǎnyǒuyüánxiàsuímián  jiǔsuīnéngtōngyüánshàng  rányǒushàngdùnyüán  yüánshàngzhōngqiěyüējièshuō  huòwéiyüánhuòèryüán  běnlùnyán  yǒuzhūsuímiánshìjièyüánjiè  yǒuzhūsuímiánshìjièyüánjiè  yǒuzhūsuímiánshìjièyüánjiè  yǒuzhūsuímiánshìjièyüánjiè  yüēfēnbiézhǔnjièyīng  shēngzàijièruòyüánfànyǒuqíngjiàn  huòchángjiàn  shēnbiānjiànyüánshàngjiè  zhíwèisuǒ  biānjiànyóushēnjiàn  ruòěrwéiyǒuqíngchángshìjiànshè  duìzhěyán  èrfēijiànshìxiézhìshè  yüánsuǒyüánshìjiàn  yüánérfēijiàn  zōngwéiliàngzuòshìshuō  wèibiànxíngwéishìsuímián  ěr  yǘnbìngsuíxíng  wèishàngsuǒshuōshísuímiánbìngsuíxíngjiēbiànxíngshè  ránchú  fēiguǒ  yóuyǒuzuòshìwènyán  zhūbiànxíngsuímiánjiēbiànxíngyīn  yán  yīngzuò  zhě  wèiwèiláishìbiànxíngsuímián  èrzhě  wèiguòxiànshìyǒu  sānyīngbiàn  jiǔshísuímiánzhōng  yüányǒulòu  yüánlòu  sòngyüē

jiànmièdàosuǒduànxiéjiànxiāngyìnggòngmíngliùnéngyüánlòuzhōngyüánmièzhěwéiyüánmièyüándàoliùjiǔyóubiézhìxiāngyīntānchēnmànèrbìngfēilòuyüányīngjìngfēiyüànjìngjìngshèngxìng

lùnyüē  wéijiànmièdàosuǒduànxiéjiànxiāngyìnggòngmíng  sānchéngliù  néngyüánlòu  yüányǒulòuzhǔnchéng  liùzhōngyüánmièzhě  mièwéisuǒyüán  mièxiāngwàngfēiyīnguǒ  wèijièsānzhǒngsuímián  wéiyüánjièzhūxíngmiè  nǎizhìyǒudǐngsānzhǒngsuímián  wéiyüányǒudǐngzhūxíngmiè  yüándàozhěyüánliùjiǔ  wèijièsānzhǒngsuímián  wéiyüánliùzhìpǐndào  ruòzhìjièruònéngzhìjiēsuǒyüán  lèitóng  jièyǒusānzhǒngsuímián  wéinéngtōngyüánjiǔlèizhìpǐndào  ruòzhìruònéngzhìjiēsuǒyüán  lèitóng  yüánmièfēi  yüándào便biàntōngliùjiǔtónglèi  zhūdàoxiāngyīn  suīlèipǐnxiāngyīn  érlèizhìpǐnzhìjiè  lèizhìpǐndàofēisānsuǒyüán  zhìpǐnnéngzhì  yīngwéisānsuǒyüán  fēijiēnéngzhì  zhìpǐnfēiduìzhì  fēiqüánnéngzhì  néngzhìjiànsuǒduàn  èrchū  fēisuǒyüán  yóuyīnxiǎnbiànxínghuòyǒuyüánzhūzhē  jìngwéiyüányīn  fēinéngduìzhì  yüántānchēnmànjièjìnjiànjiàn  lòuduànfēilòuyüán  tānsuímiányīngshè  ruòyüánlòu便biànfēiguòshī  shànyīngshè  yüányüànhàishìchēnsuímián  mièdàofēiyüànfēichēnjìng  yüándòngshìmànsuímián  mièdàojìngfēimànjìng  fēijìngzhíwéijìngyīnmíngjièjìn  mièdàozhēnjìngyīngwéijièjìnjìng  fēishèngzhíwéizuìshèngmíngwéijiàn  mièdàozhēnshèngyīngwéijiànjìng  shìtānděngyüánlòu  jiǔshísuímiánzhōng  yóusuǒyüánsuízēng  yóuxiāngyìngsuízēng  sòngyüē

wèiduànbiànsuímiánqièfēibiànsuǒyüánsuízēngfēilòushàngyüánshèyǒuwéisuíxiāngyìngxiàngyìngsuízēng

lùnyüē  biànxíngsuímián  zhūsuǒyüánsuízēng  néngbiànyüán  suǒfēibiànsuímián  suǒyüánsuízēngwéi  wéiwéisuǒyüán  zǒngshuō  biéfēnbiézhě  liùlòuyüánjiǔshàngyüánhuòsuǒyüánjìngsuízēng  suǒzhě  lòushàngjìngfēisuǒshèshòuxiāngwéi  wèiruòyǒuwèizhōngshēnjiànàishèwéiyǒu  yǒuwèishēnjiànàizhōngsuǒyǒusuímiánsuǒyüánsuízēng  rùn湿shīāichénsuízhù  fēizhūlòushàngwéizhūxiàshēnjiànàishèwéiyǒuyüánxiàhuòfēisuǒyüánsuízēng  zhùxiàxīnqiúshàngděng  shìshànfēiwèisuímián  shèngdàonièpánshàngnéngyüánxiàhuòxiāngwéi  èrsuǒyüánsuízēng  yánshísuízhù  yǒushuō  suímiánshìsuíshùn  fēilòushàngjìngshùn  zhūxiàsuímián  suīshìsuǒyüánérsuízēng  fēngbìngzhěgānyàobìngzhěyàofēisuǒsuízēng  yüēsuǒyüánbiànsuízēng  jīnyīngbiànxiāngyìngsuízēng  wèisuísuímiánxiāngyìngyóuxiāngyìngsuízēng  zhūshuōsuízēng  wèizhìwèiduàn  chūsòngshǒubiāowèiduànyán  yǒusuímiányüánlòuyüánshàngjièérsuízēngdànxiāngyìngfēisuǒyüán  yǒu  wèiyüánshàngzhūbiànxíngsuímián  jiǔshísuímiánzhōngshàn  sòngyüē

shàngèrjièsuímiánshēnbiānjiànchījiēshàn

lùnyüē  jièqièsuímiánwéixìng  rǎnruòshìshànyǒushú  shúguǒshàngèrjiè  nǎoyīndìng  shēnbiānèrjiànxiāngyìngchījièzhěxìng  suǒzhě  shīděngxiāngwéi  wèidāngxiànzàiqínxiūshījièděng  zhíduànbiānjiànnéngshùnjiětuō  shìzūnshuō  zhūwàidàozhūjiànzhōngjiànzuìshèng  wèiyǒusuǒyǒu  dāngyǒusuǒdāngyǒu  yòuèrjiànshì  fēihàiyǒuqíng  ruòěrtānqiútiānshàngkuàimànyīngrán  xiānguǐfànshīzuòshìshuō  shēngshēnjiànshìxìng  qínshòuděngshēnjiànxiànxíng  ruòfēnbiéshēngshìshànxìng  jièqièsuímiánshàngxiàngwéijiēshànxìng  shàngsuǒshuōshànhuòzhōng  shìshàngēn  fēishàngēn  sòngyüē

shàngēnjiètānchēnshànchī

lùnyüē  wéijièqiètānchēnshànchīshàngēnshè  shìzūnshuōwéitānchēnchīsānshàngēn  xìngwéishànfánnǎowéishàngēnshàngēn  ěr  suǒfánnǎofēishàngēn  zhǔnchéng  sòngshuō  shàngsuǒshuōhuòzhōng  shìgēn  fēigēn  sòngyüē

gēnyǒusānàichīhuìfēièrgāowàifāngzhǒngzhōngàijiànmànchīsāndìngjiēchī

lùnyüē  jiā湿shīluóguózhūshāshīshuōgēnyǒusānzhǒng  wèizhūàichīhuìsān  xiàzhìshúshēnggēnshè  yüánmànfēigēn  èrzhuǎn  màngāozhuǎn  shīwèièrxiāngzhuǎn  xìngdòngyáoyīnggēn  mànsuǒyüángāoxiāngzhuǎn  gēngēn  wèigēnyìngjiānzhùxiàzhuǎn  shìjiāngònglefēigēn  wàifāngzhūshīyǒu  wèizhūàijiànmànchī  míngzhōngzhēshànè  yüángēn  zhūxiūshàngdìngzhěguòtuōàijiànmànsān  sānjiēmíngzhuǎn  wéigēn  zhūjīngzhōngshuōshíshì  shìshè  ěr  yǘn  jīngdànyüēyīngshèzhìwènmíng  wèiwènménzǒngyǒuzhǒng  děngwéi  sòngyüē

yīngxiàngfēnbiéfǎnjiéshèzhìshēngshūshèngyǜnděng

lùnyüē  qiěwènzhě  yīngxiàng  èryīngfēnbié  sānyīngfǎnjié  yīngshèzhì    yǒuwènzhě  wènshēngshèngděng  yǒuzhě  wèiwèn  ruòzuòshìwèn  qièyǒuqíngjiēdāng  yīngxiàngqièyǒuqíngjiēdìngdāng  ruòzuòshìwèn  qièzhějiēdāngshēng  yīngfēnbiéyǒufánnǎozhědāngshēngfēi  ruòzuòshìwèn  rénwéishèngliè  yīngfǎnjié  wèisuǒfāng  ruòyánfāngtiānyīngrénliè  ruòyánfāngxiàyīngrénshèng  ruòzuòshìwèn  yǜnyǒuqíngwéiwéi  yīngshèzhì  yǒuqíngshíxìngchéng  shíérbáihēiděngxìng  shèzhìérmíng  wènyányīng  yǒuzuòshìshuō  èrwènyīngxiàngfēiqièdāngshēng  ránwènzhěyánqièzhějiēdāngshēng  yīngfēnbiésuǒwèn  zǒngchéng  suīlìngzǒngzhīréngwèijiě  yòuzuòshìshuō  sānwènyīngxiàng  rénshèngliè  suǒdàishíguǒyīn  ránwènzhěxiàngwéiwèn  fēixiàngyīngchéngfènbié  dànyīngjiéwènsuǒfāngmíngwéiyīngfǎnjié  yòuzuòshìshuō  wènqüányǜnyǒuqíngruòruò  yǘnmíng  ránsuǒwènyīngshèzhì  yányīngshèzhì  míng  duìzhūshīzuòshìshuō  xiàngzhě  ruòyǒuwènyánshìzūnshìláiyīngzhèngděngjüé  suǒshuōyàoshìshànshuō  zhūzhòngxíngmiàoxíng  nǎizhìshíjiēcháng  nǎizhìdàoshànshīshè  yīngxiàngshí  fēnbiézhě  ruòyǒuzhíxīnqǐngyán  yüànzūnwèishuō  yīngwéifēnbié  yǒuzhòngduō  wèiláijīn  shuōzhě  ruòyánwèishuōguò  yīngfēnbié  guòzhōngyǒuzhòngduōnǎizhìshí  ruòqǐngshuō  yīngfēnbiéyán  zhōngyǒusān  shànè  ruòqǐngshuōshànyīngfēnbiéyán  shànzhōngyǒu  wèishāshēng广guǎngshuōnǎizhìhuì  ruòqǐngshuōshāshēng  yīngfēnbiéyán  yǒusānzhǒng  wèitānchēnchīsānshàngēnsuǒ  ruòqǐngshuōtānzhě  yīngfēnbiéyán  yǒuèr  wèibiǎobiǎo  shuōzhě  fǎnjiézhě  ruòyǒuchǎnxīnqǐngyányüànzūnwèishuō  yīngfǎnjié  yǒuzhòngduōshuōzhě  yīngfēnbié  nǎizhìlìngránérzhù  huòlìng便biànqiúfēi  èrzhōngdōuyǒuwènwéiyǒuqǐngshuōyǒuwéifǎnjiéyánshuōzhě  èrchéngwèn  yǒuqǐngyánwèishuōdào  fēiwèndào  yóufǎnjiésuǒwèn  fēidào  ruòěryīngshìfǎnjié  ěr  wènzhíchǎnyǒushū  yǒufēnbiéfēnbié  shèzhìzhě  ruòyǒuwènyán  shìwéiyǒubiānwéibiānděng  yīngshèzhìyīngwéishuō  jīnjīngbiànwènxiàng  zhòngjīngzhōngyán  chúdāngzhī  wènyǒu  děngwéi  wèihuòyǒuwènyīngxiàng  nǎizhìyǒuwèndànyīngshèzhì  yǘnyǒuwènyīngxiàng  wèiwènzhūxíngjiēcháng  wènmíngwéiyīngxiàng  yǘnyǒuwènyīngfēnbié  wèiruòyǒuwènzhūyǒuzàozuòwéishòuguǒ  wènmíngwéiyīngfēnbié  yǘnyǒuwènyīngfǎnjié  wèiruòyǒuwènshìxiǎngwéiwéi  yīngfǎnjiéyán  zuòshìwèn  ruòyán  yīngxiǎng  wènmíngwéiyīngfǎnjié  yǘnyǒuwèndànyīngshèzhì  wèiruòyǒuwèn  shìwéichángchángchángchángfēichángfēicháng  shìwéiyǒubiānbiānyǒubiānbiānfēiyǒubiānfēibiān  láihòuwéiyǒufēiyǒuyǒufēiyǒufēiyǒufēifēiyǒu  wéimìngzhěshēn  wéimìngzhěshēn  wènmíngwéidànyīngshèzhì

shuōqièyǒushèlùnjüànshíjiǔ