佛心网
佛心网
俱舍论全文 俱舍论译文 俱舍论注音 俱舍论经典 俱舍论视频
主页/ 俱舍论注音/ 文章正文

阿毗达磨俱舍论 第二十三卷注音

导读:阿毗达磨俱舍论 第二十三卷分别贤圣品第六之二如是已说入修二门。由此二门心便得定。心得定已复何所修。颂曰前顺解脱分速三生解脱闻思成三业殖在人三洲论曰。顺决择分今生起者。...

阿毗达磨俱舍论 第二十三卷注音

阿毗达磨俱舍论 第二十三卷

āshèlùn èrshísānjüàn

fēnbiéxiánshèngpǐnliùzhīèr

shìshuōxiūèrmén  yóuèrménxīn便biàndedìng  xīndìngsuǒxiū  sòngyüē

xiūchéngzhǐwéiguānxiūniànzhùxiānggòngxiāngguānshēnshòuxīnxìngwénděnghuìxiāngsuǒyüánshuōsuíshēngzhìdǎowéi

lùnyüē  xiūchéngmǎnshèngshē  wèishèxiūniànzhù  xiūniànzhù  wèigòngxiāngguānshēnshòuxīn  shēnshòuxīnbiéxìngmíngwéixiāng  qièyǒuwéijiēfēichángxìng  qièyǒulòujiēshìxìng  qièkōngfēixìngmíngwéigòngxiàng  shēnxìngzhě  zhǒngzào  shòuxīnxìngmíngxiǎn  xìngzhě  chúsān  chuánshuō  zàidìngwēichà  biéguānshēnmíngshēnniànzhùmǎn  sānmǎnxiàngyīngdāngzhī  děngmíngwéiniànzhù  niànzhùyǒusān  xìngxiāngsuǒyüánbié  xìngniànzhùhuìwéi  huìyǒusānzhǒng  wèiwénděngsuǒchéng  míngsānzhǒngniànzhù  xiāngniànzhùhuìsuǒyǒuwéi  suǒyüánniànzhùhuìsuǒyüánzhūwéi  nìngzhīxìngshìhuìfēi  jīngshuō  shēnzhùxǘnshēnguānmíngshēnniànzhù  sānrán  zhūxǘnguānmíngwéihuì  fēihuìyǒuxǘnguānyòng  yüánhuìniànzhùmíng  shāshīshuō  pǐnniànzēng  shìniànchíhuìdezhuǎn  yóuxiēchí  shíyīngyánhuìlìngniànzhù  shìhuìniànzhùmíng  suíhuìsuǒguānnéngmíng  yóumièzuòshìyán  ruòyǒunéngshēnzhùxǘnshēnguān  yüánshēnniàndezhùnǎizhì广guǎngshuō  shìzūnshuō  ruòyǒushēnzhùxǘnshēnguānzhěniàn便biànzhùmiù  rányǒujīngyán  niànzhùyóu  yóumiè  shíchùmíngzuò  lìngshēnshòuxīn  shíchùmíngzuòmiè  lìngshēnshòuxīnmiè  yīngzhīshuōsuǒyüánniànzhùniànānzhù  yòuniànzhùbiémíngsuísuǒyüányüánxiāng  niànzhùyǒusānzhǒng  niànzhùshuōsuíshēng  shēngyüánshì  suíjìngzhěyīngxiānguān  huòzhūtānshēnchǔzhuǎn  niànzhùguānshēnzàichū  rántānshēnyóuxīnshòu  xīnshòuyóuxīndiào  xīnzhīdiàoyóuhuòwèiduàn  guānshòuděngshì  niànzhùzhìjìngchángzhǒngdiāndǎo  wéiyǒuzēngjiǎn  zhōngsānzhǒngwéiyüán  suǒyüántōng  ruòwéiguānmíngyüán  ruòshēnděngèrsānhuò  zǒngérguānchámíngwéiyüán  shìshúxiūyüánshēnděngniànzhù  suǒxiū  sòngyüē

niànzhùzǒngguānsuǒyüánxiūfēichángkōngfēixíngxiàng

lùnyüē  guānxíngzhě  yüánzǒngniànzhùzhōng  zǒngguānsuǒyüánshēnděngjìngxiūhángxiàng  suǒwèifēichángkōngfēi  xiūguānshēngshàngēn  sòngyüē

cóngshēngnuǎnguānshèngxiūshíliùhángxiāngshēngdǐngránshìèrshàngēnjiēchūhòurěnwéiniànxiàzhōngpǐntóngdǐngshàngwéiguānxíngchàshìránjiēhuìchú

lùnyüē  xiūzǒngyüángòngxiāngniànzhù  jiànchéngshúnǎizhìshàngshàngpǐn  cóngniànzhùhòu  yǒushùnjüéfēnchūshàngēnshēng  míngwéinuǎn  nuǎnnuǎnmíng  shìnéngshāohuòxīnshèngdàohuǒqiánxiàng  huǒqiánxiāngmíngwéinuǎn  nuǎnshàngēnfēnwèicháng  néngguāncháshèngjìng  néngxiūshíliùhángxiàng  guānshèngxiūhángxiàng  fēichángèrsānkōngfēi  guānshèngxiūhángxiàng  yīnèrsānshēngyüán  guānmièshèngxiūhángxiàng  mièèrjìngsānmiào  guāndàoshèngxiūhángxiàng  dàoèrsānhángchū  xiāngchàbiéhòudāngbiàn  nuǎnshàngēnxiàzhōngshàngpǐnjiànzēngzhǎngzhìchéngmǎnshíyǒushàngēnshēng  míngwéidǐng  zhuǎnshènggèngmíng  dòngshàngēnzhōngzuìshèngréndǐngmíngwéidǐng  huòyóushìjìn退tuìliǎngshāndǐng  shuōmíngwéidǐng  nuǎnguān  néngxiūshíliùhángxiàng  shìnuǎndǐngèrzhòngshàngēn  chūānshíwéiniànzhù  míngchūān  wèisuíshàngēnshíliùhángxiāngzuìchūyóujiànshèng  hòuzēngjìnshíniànzhù  zhūxiānsuǒhòuxiànqián  shēngqīnzhòngxīn  dǐngshàngēnxiàzhōngshàngpǐnjiànzēngzhǎngzhìchéngmǎnshíyǒushàngēnshēngmíngwéirěn  néngrěnzhōngzuìshèng  yòuwèirěn退tuìduòmíngwéirěn  rěnshàngēnānzēngjìnjiēniànzhù  qiányǒubié  ránrěnyǒuxiàzhōngshàng  xiàzhōngèrpǐndǐngtóng  wèiguāncháshèngjìngnéngxiūshíliùhángxiàng  shàngpǐnyǒu  wéiguānshìxiānglínjiē  yóuzhǔn  nuǎnděngshàngēnjiēnéngyüánsānjièděngchéng  jiǎnbié  wèijiāshīduìzhìdàoděngshèngxíngxiāngsuǒyüánjiànjiǎnjiànlüè  nǎizhìdànyǒuèrniànzuòwéijièshèngjìng  qiánmíngzhōngrěnwèi  cóngwèijiànshèngshàngēnxíngchàmíngshàngpǐnrěn  shàngēnxiāng  shàngpǐnrěnjiànshēngshì  shàngpǐnrěnyüánxiūxíngxiāngwéichà  yǒulòumíngwéishìjiān  shìzuìshèngmíngwéi  yǒulòushìjiānzhōngshèng  shìmíngwéishì  yǒushìyòngtónglèiyīnyǐnshèngdàoshēng  míngzuìshèng  shìnuǎnděngzhòngshàngēn  niànzhùxìng  jiēhuìwéi  ruòbìngzhùbànjiēyǜnxìng  ránchúzhūshèngzhěnuǎnděngshàngēnchóngxiànqián  zhōngnuǎnchūānshí  yüánsānniànzhùxiànzài  xiūwèilái  suíxíngxiāngxiànzài  xiūwèilái  yüánmièniànzhùxiànzài  xiūwèilái  suíxíngxiāngxiànzài  xiūwèilái  yóuzhǒngxìngxiānwèicéng  yàotóngfēnzhěfāngnéngxiū  hòuzēngjìnshíyüánsān  suíniànzhùxiànzài  xiūwèilái  suíxíngxiāngxiànzài  xiūwèiláishíliù  yüánmièniànzhùxiànzài  xiūwèilái  suíxíngxiāngxiànzài  xiūwèiláishíliù  yóuzhǒngxìngxiāncéng  tóngfēnzhěnéngxiū  dǐngchūānyüánniànzhùxiànzài  xiūwèilái  suíxíngxiāngxiànzài  xiūwèiláishíliù  hòuzēngjìnshíyüánsānsuíniànzhùxiànzài  xiūwèilái  suíxíngxiāngxiànzài  xiūwèiláishíliù  yüánmièniànzhùxiànzài  xiūwèilái  suíxíngxiāngxiànzài  xiūwèiláishíliù  rěnchūānhòuzēngjìn  yüánniànzhùxiànzài  xiūwèilái  suíxíngxiāngxiànzài  xiūwèiláishíliù  ránzēngjìnlüèsuǒyüánshí  suílüèsuǒyüánxiūxíngxiàng  shìyüánniànzhùxiànzài  xiūwèilái  suíxíngxiāngxiànzài  xiūwèilái  fēn  jiàndào  biànsuǒshēngshàngēnxiāng  jīnyīngbiànchābié  sòngyüē

shùnjüéfēnjiēxiūsuǒchéngliùèrhuòjièshēnjiǔsānnánèrěrshèngyóushīshèshēngyóumìngzhōngchūèr退tuìshèběnjiànshèfēixiānèrshèxìngfēi

lùnyüē  nuǎndǐngrěnshì  shūshèngshàngēnmíngshùnjüéfēn  jiànshùnjüéfēnmíng  jüéwèijüéduàn  wèijiǎn  jüéduànjiǎnwèizhūshèngdào  zhūshèngdàonéngduàn  néngfēnbiéxiāng  fēnwèifēnduàn  yánxiǎnsuǒshùnwéishìjiàndàofēn  jüézhīfēndejüéfēnmíng  wéiyüányǐnjüéfēn  shùndeshùnmíng  míngwéishùnjüéfēn  shìzhǒngjiēxiūsuǒchéng  fēiwénsuǒchéng  wéiděngyǐn  zhōngqiánèrshìxiàpǐnshè  dòngyóu退tuì  rěnzhōngpǐnshè  shèngqiánèr  yǒushìwéishàng  shìshìshàngpǐn  shàngēnjiēliù  wèijìngwèizhìzhōngjiān  jièzhōng  qüèděngyǐn  shàng  jiàndàojüànshǔ  yòujièxīnyüánjiè  jièxiānyīngbiànzhīduàn  shàngēnnénggǎnjièyǜnshúwéiyüánmǎnyīn  néngqiānyǐn  zēngbèiyǒu  huòshēngwéixiǎnèryǒushuō  wèinuǎndǐngèr  zūnzhěmiàoyīnshuō  qiánliù  shàngēnshēn  réntiānjiǔchùchúběi  qiánsānshàngēnsānzhōuchū  hòushēngtiānchùxiànqián  shàngēntiānchù  chūhòuchà  shàngēnwéinán  qiánsānnántōngèr  shēnèrzhǒng  nánwéidenánshēnshàngēn  shēnfēimiè  shèngdeshàngēn  shīshíshàngēnfāngshè  shīyánxiǎnqiānshēngshàng  shēngruòshīshī  dànshīzhòngtóngfēn  shèshàngēn  chūèrshàngēnyóu退tuìshè  yóu退tuìshèwéishēngfēishèng  yóushīshèwéishèngfēishēng  rěnshìshēng退tuì  gēnběnnuǎnděngshàngēn  shēngdìngdejiàn  yànshēngxīnměng  ruòxiānshèhòuzhòngshí  suǒfēixiānzhīsuǒshè  shèzhòngdebiéjiětuō  wèicéngshúxiūgōngyòngchéng ruòxiānnuǎnděngshàngēnjīngshēngshè  lefēnwèishànshuōshī便biànshēngdǐngděng  ruòzhěháicóngběnxiū  shī退tuìèrshèfēiděiwéixìng  退tuìguò  shīrán  shàngēnyǒushèng  sòngyüē

nuǎnzhìnièpándǐngzhōngduànshànrěnduòèshēng

lùnyüē  shàngēnzhōngruòdenuǎn  suīyǒu退tuìduànshàngēnzàojiànduòèděng  érjiǔliúzhuǎnzhìnièpán  ruòěrshūshùnjiětuōfēn  ruòzhàngàijiànjìn  jiàndàohéngxiāngtóng  ruòdedǐngsuīyǒu退tuìděngérzēngjìngduànshàngēn  ruòderěnshísuīmìngzhōngshèzhùshēngwèiérzēng退tuìzàojiàn  duòè  ránsòngdànshuōduòèyán  zhǔnzhīzàojiàn  zàojiànzhěduòè  rěnwèi退tuìqiánbiàn  wèiduòzhūèzhě  yüǎnfánnǎo  ruòzhìrěnwèishàoshēngchùshēnyǒuhuòzhōngdeshēng  wèizhūè  shēngwèiluǎn湿shīshēng  chùwèixiǎngběifànchù  shēnwèishānchuāibànjiāèrxíngshēn  yǒuwèiděngyǒu  huòwèijiànsuǒduànhuò  xiàshàngwèisuísuǒyīngér  wèixiàrěndeèshēng  suǒshēngzhìshàngrěnfāng  shì  suīzhùshēngwèiérnéngzhèngxìngshēng  sòngsuīyánmìngzhōngshè  jiànzhèngxìngshēng  zhǔnchéng  mìngzhōngshè  yüánwéinéngshēng  shēngfēimiè  néngjiàndàoshèshēngxìng  shàngēnyǒusānpǐn  yóushēngwénděngzhǒngxìngbié  suízhǒngxìngshàngēnshēng  zhuǎnxiàngchéng  sòngyüē

zhuǎnshēngwénzhǒngxìngèrchéngsānlínjiǎozhuǎnzuòchéngjüé

lùnyüē  shēngwénzhǒngxìngnuǎndǐngshēng  róngzhuǎnchéngshàngzhèngjüé  ruòderěnchéng  wèièchāoyüè  duǒwéi怀huái  wèihuàyǒuqíngwǎngè  rěnzhǒngxìnghuízhuǎn  shìdìngdechéng  shēngwénzhǒngxìngnuǎndǐngrěnsān  jiēyǒuzhuǎnchéngjüé  zàichéngwàishuōwéi  línjiǎoyánxiǎnlínjiǎoshàngjüénuǎnděngshàngēn  bìngzhuǎnxiàngchéng  jiējìngwéi  zuò便biànchéngchéngjüé  jìngshìqīngdòng  zuìmíngsān  kānwéilínjiǎoshàngjüésuǒ  zhōngjüéyánxiǎnjìnshēngzhì  hòudāngbiàn  shìxìng  yánzuòzhě  cóngnuǎnshàngēnnǎizhìzuò  yǒushīshuō  cóngjìngguānzuònǎizhì  yǒujüélínjiǎo  zhǒngxìngchūèrshàngēn  zhuǎnxiàngchéng  zhēài  yǒushēngchuàngxiūxíngshēngyǐnshùnjüéfēn  ěr  yǘn  sòngyüē

qiánshùnjiětuōfēnsānshēngjiětuōwénchéngsānzhízàirénsānzhōu

lùnyüē  shùnjüéfēnjīnshēngzhě  qiánshēngshùnjiětuōfēn  zhūyǒuchuàngzhíshùnjiětuōfēn  sānshēngfāngdejiětuō  wèichūshēngshùnjiětuōfēn  èrshēngshùnjüéfēn  sānshēngshèng  nǎizhìdejiětuō  xiàzhǒngmiáochéngjiēshísānwèitóng  shēnxìngchéngshújiětuōsānwèiěr  chuánshuō  shìshùnjiětuōfēn  wéiwénsuǒchéng  tōngsānwéi  suījiùzuìshèngwéishì  éryüànshèshēnmíngwéishùnjiětuōfēn  yǒushīshíchíjièděngshēnjiětuō  yüànsuǒchí便biànmíngzhǒngzhíshùnjiětuōfēn  zhíshùnjiětuōfēnwéirénsānzhōu  yànyīng  chūshìzhíshàngēn  yǒushīyán  jüé  yīn便biànshuōshùnjiětuōfēn  guānshìzhèngsuǒlùn  zhōngmíngzhūjiāxíngdàoshìwéihòubiān  yīngshuōcóngshēngdào  sòngyüē

shìjiànyüánjièshēnglòurěnrěnshēngzhìyüánjièshēnglèirěnlèizhìyüánmièdàoshēngránshìshíliùxīnmíngshèngxiànguānzǒngyǒusānzhǒngwèijiànyüánshìbié

lùnyüē  cóngshìshàngēnjiàn  yüánjièshèngjìngyǒulòushèzhìrěnshēng  rěnmíngwéizhìrěn  wèixiǎnrěnshìlòu  hòuděngliúwéibiāobié  néngshēngzhì  shìzhìyīnzhìrěnmíng  huāguǒshù  míngzhèngxìngshēng  míngzhèngxìngjüédìng  yóushìchūzhèngxìngshēngshìchūzhèngxìngjüédìng  jīngshuō  zhèngxìngsuǒwèinièpán  huòzhèngxìngyányīnzhūshèngdào  shēngwèifánnǎo  huògēnwèishú  shèngdàonéngyüèmíngshēng  néngjüénièpán  huòjüélexiāng  zhūshèngdàodejüédìngmíng  zhìwèizhōngshuōmíngwéi  rěnshēngshèngzhěmíng  zàiwèiláishèshēngxìng  wèirěnwèiláishēngshíyǒuyòngfēi  dēngshēngxiàng  yǒushīshuō  shìshèshēngxìng  rán  tóngmíngshìjiān  xìngxiāngwéi  yǒushī  shàngyüànjiānnénghàiyüànmìng  yǒushīshuō  èrgòngshè  jiàndàojiětuōdào  rěnjiànyüányǒuzhìshēng  míngzhì  yīngzhīzhìlòushè  qiánlòuyánbiànliúhòu  yüánjièshèngjìngyǒurěnzhìshēng  shìzhìjiànzǒngyüánjièshèngjìng  yǒulèizhìrěnshēng  mínglèizhìrěn  rěnjiànyüánjìngyǒulèizhìshēng  mínglèizhì  zuìchūzhèngzhīzhūzhēnmíngzhì  hòujìngzhìqiánxiāngdelèimíng  hòusuíqiánérzhèngjìng  yüánjièshēnglèirěnlèizhì  yüánsānrán  wèiqiánlèizhìhòu  yüánjièshèngjìngyǒuzhìrěnshēng  míngzhìrěn  rěnjiànyüányǒuzhìshēng  míngzhì  yüánjièshèngjìngyǒulèizhìrěnshēng  mínglèizhìrěn  rěnjiànyüánjìngyǒulèizhìshēng  mínglèizhì  yüánjièmièshèngjìngyǒuzhìrěnshēng  míngmièzhìrěn  rěnjiànyüánmièyǒuzhìshēng  míngmièzhì  yüánjièmièshèngjìngyǒulèizhìrěnshēng  míngmièlèizhìrěn  rěnjiànyüánjìngyǒulèizhìshēng  míngmièlèizhì  yüánjièdàoshèngjìngyǒuzhìrěnshēng  míngdàozhìrěn  rěnjiànyüándàoyǒuzhìshēng  míngdàozhì  yüánjièdàoshèngjìngyǒulèizhìrěnshēng  míngdàolèizhìrěn  rěnjiànyüánjìngyǒulèizhìshēng  míngdàolèizhì  shìyǒushíliùxīn  zǒngshuōmíngwéishèngxiànguān  zhōngyǒuzuòshìyán  zhūzhōngwéidùnxiànguān  rányīnggèngtuīxǘn  xiànguānyánchābié  xiángzhūxiànguānzǒngyǒusānzhǒng  wèijiànyüánshìyǒuchābié  wéilòuhuìzhūjìngxiànjiànfēnmíngmíngjiànxiànguān  lòuhuìbìngxiāngyìngtóngsuǒyüánmíngyüánxiànguān  zhūnéngyüánbìngyǒujièshēngxiàngděngxiāngyìngtóngshìmíngshìxiànguān  jiànshíshèngsānxiànguān  sānwéishìxiànguān  wèiduànzhèngxiū  ruòzhūzhōngyüējiànxiànguānshuōdùnxiànguānrán  zhūzhōnghángxiāngbié  ruòyánxíngxiāngzǒngjiànzhūyìngyòngděngxíngxiāngjiànděng  shì便biànjīngxiāngwéi  jīngyán  zhūshèngxíngxiāngwéi  xíngxiāngwéi  mièxíngxiāngwéimiè  dàohéngxiāngwéidào  lòuzuòxiāngyìng  ruòyánjīngshuōxiūdàowèirán  jiànxiū  ruòwèijiànshízhōngdezàishuōdùnxiànguānshī  ránshìxiànguānzhōngjiānyǒu  biéyīng  ruòwèijiànshí  néngduànzhèngmièxiūdàoshuōdùnxiànguānshī  yóuxiānshuōjiànshísānzhōngyǒushìxiànguān  jiànxiànguān  jīngzhōngjiànyǒuchéngwén  shuōjiànxiànguān  jīngshuō  gàozhǎngzhě  shèngfēidùnxiànguānjiànxiànguān  nǎizhì广guǎngshuō  shìděngyǒusānjīng  jīngyǒubié  ruòwèiyǒujīngzuòshìshuō  dànhuò  dùnxiànguān  fēizhèng  dìngxíng  huòdāngduàn  shuō  biànxiànguānshíliùxīn  shíliùxīnwéi  sòngyüē

jiēshìtóng

lùnyüē  suíshìsuǒzhūyīngzhīshíliùxīn  liù  xiānshuō  yüányǒushìrěnzhìqiánhòujiànér  sòngyüē

rěnzhìjiànjiětuōdào

lùnyüē  shíliùxīnzhōngrěnshìjiàndào  yüēduànhuòdenéngài  zhìshìjiětuōdào  jiětuōhuòdedeshí  èrdìngyīngrán  yóushìjiānzéi  ruòwèièrwéijiàndàodeshíérshēng  wèizhōngjìngyīngdìngduànzhì  ruòwèijiànwèiwéirěnduànhuòběnlùnshuōjiǔjiéxiāngwéi  nánrán  zhūrěnjiēshìzhìjüànshǔ  wángjüànshǔsuǒzuòshìmíngwángsuǒzuò  shíliùxīnjiējiàn  qièshuōjiàndàoshè  ěr  yǘn  sòngyüē

qiánshíjiàndàojiànwèicéngjiàn

lùnyüē  zhìrěnwéichū  dàolèizhìrěnwéihòu  zhōngzǒngyǒushíchà  jiējiàndàosuǒshè  jiànwèijiàn  zhìshíliùdàolèizhìshí  wèijiànjīnjiàn  céngjiàn  xiūdàoshè  ěrshíguāndàolèirěnjiàndàowèijiànjīnjiàn  zhōngyüēyüēchà  fēichàwèijiànjīnjiànmíngjīnjiànwèijiàn  dàowéimíngwèiwèi  yòudàolèizhìshìguǒshè  dùnxiūzhìshíliùháng  shèqiándào  xiāng  xiūdào  fēijiàndàoshè  rándàolèizhì退tuìzhě  rènchíjiàndàosuǒduànduàn  yóuyīngjiàndàoshè  nánrán  tàiguòshī  yüánzhìjiàndàoshè  jiànzhūwèijiūjìng  wèiwèizhōubiànjiànzhūzhōngjiān  jiàndàoshè  shuōjiànxiūèrdàoshēng  dāngdàofēnwèichābiéjiànzhòngshèngjiāluó  qiějiàndàoshíxīnwèijiànzhòngshèngyǒuchābiézhě  sòngyüē

míngsuíxìnxíngyóugēndùnbiéxiūhuòduànzhìxiàngchūguǒduànsānxiàngèrxiàngsān

lùnyüē  jiàndàowèizhōngshèngzhěyǒuèr  suíxìnxíng  èrsuíxíng  yóugēndùnbiéèrmíng  zhūdùngēnmíngsuíxìnxíngzhě  zhūgēnmíngsuíxíngzhě  yóuxìnsuíxíngmíngsuíxìnxíng  yǒusuíxìnxíngmíngsuíxìnxíngzhě  huòyóuchuànsuíxìnxíngchéngxìngmíngsuíxìnxíngzhě  xiānxìnsuíxíng  zhǔnyīngshìsuíxíngzhě  xiānshíyóuyüèjīngděngsuíxíng  èrshèngzhě  yóuxiūhuòduànyǒushūwéisānxiàng  wèièrshèngruòxiānshíwèishìdàoduànxiūduànhuòmíngwéi  huòxiānduànjièpǐnnǎizhìpǐnzhìwèizhōngmíngchūguǒxiàng  chūguǒ  yánchūguǒzhě  wèiliúguǒ  qièshāménguǒzhōngchūde  ruòxiānduànjièliùpǐnhuòpǐnzhìwèizhōngmíngèrguǒxiàng  èrguǒ  èrguǒzhě  wèiláiguǒ  biàndeguǒzhōngèr  ruòxiānjièjiǔpǐn  huòxiānduànchūdìngpǐn  nǎizhìsuǒyǒuchùzhìwèizhōngmíngsānguǒxiàng  sānguǒ  sānguǒzhě  wèiháiguǒ  shùzhǔnqiánshì  xiūdàodàolèizhìshíjiànzhòngshèngyǒuchābiézhě  sòngyüē

zhìshíliùxīnsuísānxiàngzhùguǒmíngxìnjiějiànzhìyóudùnbié

lùnyüē  qiánsuíxìnsuíxíngzhězhìshíliùdàolèizhìxīnmíngwéizhùguǒ  míngxiàng  suíqiánsānxiàngjīnzhùsānguǒ  wèiqiánliúxiàngjīnzhùliúguǒ  qiánláixiàngjīnzhùláiguǒ  qiánháixiàngjīnzhùháiguǒ  āluóhànguǒchū  jiàndàoróngduànxiūhuò  shìdàoróngyǒudǐng  zhìzhùguǒwèishěèrmíng  wèimíngsuíxìnxíng  zhuàndexìnjiějiànzhìèrmíng  yóugēndùnchābié  zhūdùngēnzhěxiānmíngsuíxìnxíngjīnmíngxìnjiě  zhūgēnzhěxiānmíngsuíxíngjīnmíngjiànzhì  èrshèngzhěxìnhuìzēng  biāoxìnjiějiànzhìmíngbié  yüánxiānduànjièxiūhuòzhìděngzhìshíliùdàolèizhìxīn  dànshuōmíngwéiliúguǒděng  fēihòuguǒxiàng  sòngyüē

zhūdeguǒwèizhōngwèishèngguǒdàowèishèngdàomíngzhùguǒfēixiàng

lùnyüē  zhūdeguǒshíshèngguǒdàodìngwèi  zhùguǒzhěnǎizhìwèishèngguǒdàoshí  dànmíngzhùguǒ  mínghòuxiàng  ránzhūxiānduànjièxiūhuòzhìděngzhìdeguǒshíshēngdìngshèngguǒdào  yóuxiānsānjìngrǎnhòuxiàjiàndàozhě  guǒxiànshēngzhōngnéngyǐnshēnghòushèngguǒdào  ruòzhěshèngshēngshàngyīngshuōdìngchénggēn  shìxiānbèiqüánjiànzhěshíliùxīnwèizhòngshèngbié  dāngyüēxiūhuòbiànjiànshēngnéngduìzhìdàofēnwèichābié  sòngyüē

shījiǔxiàzhōngshàngsān

lùnyüē  shīwèiguòshī  suǒzhìzhàng  wèigōng  néngzhìdào  xiānbiànxiūduànhuòjiǔpǐnchābié  shìshàngnǎizhìyǒudǐngyīngěr  suǒduànzhàngzhōngyǒujiǔpǐn  zhūnéngzhìdàojiànjiětuōjiǔpǐnrán  shīfēnjiǔpǐn  wèigēnběnpǐnyǒuxiàzhōngshàng  sānfēnxiàzhōngshàngbié  yóushīfēnjiǔpǐn  wèixiàxiàxiàzhōngxiàshàng  zhōngxiàzhōngzhōngzhōngshàng  shàngxiàshàngzhōngshàngshàngpǐn  yīngzhīzhōngxiàxiàpǐndàoshìnéngduànshàngshàngpǐnzhàng  shìnǎizhìshàngshàngpǐndàoshìnéngduànxiàxiàpǐnzhàng  shàngshàngpǐnděngzhūnéngzhìchūwèiyǒu  yǒushíshàngshàngpǐnděngshī  huànwèigòuxiānchúhòuhòushíjiànchúgòu  yòuànxiǎomíngnéngmiè  yàomíngfāngmièàn  shīxiāngduìyīngrán  báiqiánghēilièchàqǐnglièdàoxiànxíng  shǐshíláizhǎnzhuǎnzēngshàngpǐnzhūhuònénglìngdùnduàn  jīngjiǔshísuǒzhòngbìngshǎoliángyàonénglìngdùn  yòuchángshísuǒàn  chàqǐngxiǎodēngnéngmiè  biànshīchābiéjiǔpǐn  dāngshèngzhěbié  qiězhūyǒuxüéxiūdàowèizhōngzǒngmíngwéixìnjiějiànzhì  suíwèiyǒuduōzhǒngchābié  xiānyīngjiàndōuwèiduànzhě  sòngyüē

wèiduànxiūduànshīzhùguǒfǎn

lùnyüē  zhūzhùguǒzhěqiēxiūsuǒduànshīdōuwèiduànshímíngwéiliú  shēngfǎn  fǎnyánxiǎn  wǎngfǎnshēng  shìréntiānzhōngshēng  yánwéixiǎnshòushēngzuìduō  fēizhūliújiēshòufǎn  jīngshuōfǎnshēng  shìzuìduōfǎnshēng  zhūlòudàozǒngmíngwéiliú  yóuwéiyīnnièpán  yánwéixiǎnzuìchūzhì  liúshuōmíngliú  liúmíngwéi  ruòchūdàomíngwéiliúliúmíngyīng  ruòchūdeguǒmíngwéiliúbèiqüánzhězhìdàolèizhìyīngmíngliú  liúmíngchūdeguǒ  ránbiànqièguǒzhěchūsuǒguǒjiànmíng  láiháifēidìngchū  dìngchūdemíngliú  yüánmíng  yàozhìdàolèizhìshíděixiàngguǒlòudào  dejiànxiūlòudào  xiànguānliúbiànzhìdemíngliúzhě  rán  liúmíng  cónghòubiérénzhōngduōjiézhōngyǒushēngyǒu  tiānzhōngrán  zǒngèrshí  jiēděngshuōshēng  chùshànshù  shāshīsuǒshuōshì  ruòěrjīngzhōngyánchùróngjiànyüánmǎnzhěgèngyǒushòuyǒu  jīngyüēshuō  ruòyánzhízhōngyǒuyīng  ruòěrshàngliúyǒudǐngzhě  yīngshēng  jièshuōguò  wéizhèngwéijiàowéi  zhèngréntiānzhōngshòushēngfēishòu  jīngshuōtiānrén  yǐnguāngjīngfēnmíngbiéshuōréntiānchùshòushēng  yóushìzhōngyīngzhí  ruòréndeliúguǒ  háiréndebānnièpán  tiāndeháitiān  yüánshòuyǒu  xiāngchéngshú  shèngdàozhǒnglèiyīngshì  shénüè  yòuyǒujiézài  wèièrxiàfēnshàngfēnjié  zhōngjiānsuīyǒushèngdàoxiànqiánchízhèngyüán  zhìyǒuféngshí  zàijiādeāluóhànguǒ  deguǒzhùjiā  ěrchúxíngxiàng  yǒuyán  wǎngdàochūjiā  yǘnmíng退tuìduò  shēngzhǎng退tuìduò  wéishēngzhǎngguǒ  qiángshèngshàngēnzhènshēn  jiāxíngqīngjìng  zhūyǒujüédìngduòèshàngrěn  kuàngdeliú  yǒusòngyán

zuòzuìxiǎoduòèzhìwéizuìtuōtuántiěxiǎochénshuǐwéitiěnéng

jīngshuōliúzuòbiān  biānmíng  shēnghòugèng  shìlìnghòuxiāng  huòbiānsuǒwèinièpán  nièpánshìsuǒzuò  chúzhàngshuōzuòyán  yánzuòkōng  wèihuǐtáiguān  wèiyǒufǎnshēng  ránfēijüédìng  shìshuō