佛心网
佛心网
妙法莲华经全文 妙法莲华经译文 妙法莲华经注音 妙法莲华经经典 妙法莲华经视频
主页/ 妙法莲华经注音/ 文章正文

卷五 安乐行品 第十四(注音)

导读:尔时文殊师利法王子菩萨摩诃萨、白佛言:‘世尊,是诸菩萨,甚为稀有,敬顺佛故,发大誓愿,于后恶世、护持读说是法华经。...

卷五 安乐行品 第十四(注音)

ěr shí wén shū shī lì fǎ wáng zǐ pú sà mó hē sà bái fó yán:shì zūn!

尔时文殊师利法王子菩萨摩诃萨白佛言:世尊!

shì zhū pú sà,shèn wéi nán yǒu,jìng shùn fó gù,fā dà shì yuàn,

是诸菩萨,甚为难有,敬顺佛故,发大誓愿,

yú hòu è shì,hù chí dú shuō shì fǎ huá jīng。shì zūn!

于后恶世,护持读说是法华经。世尊!

pú sà mó hē sà yú hòu è shì,yún hé néng shuō shì jīng?

菩萨摩诃萨于后恶世,云何能说是经?

fó gào wén shū shī lì:ruò pú sà mó hē sà,yú hòu è shì yù shuō shì jīng,

佛告文殊师利:若菩萨摩诃萨,于后恶世欲说是经,

dāng ān zhù sì fǎ。yī zhě、ān zhù pú sà xíng chù jí qīn jìn chù,

当安住四法。一者、安住菩萨行处及亲近处,

néng wèi zhòng shēng yǎn shuō shì jīng。

能为众生演说是经。

wén shū shī lì!yún hé míng pú sà mó hē sà xíng chù?

文殊师利!云何名菩萨摩诃萨行处?

ruò pú sà mó hē sà zhù rěn rǔ dì,róu hé shàn shùn ér bù zú bào,

若菩萨摩诃萨住忍辱地,柔和善顺而不卒暴,

xīn yì bù jīng;yòu fù yú fǎ wú suǒ xíng,ér guān zhū fǎ rú shí xiàng,

心亦不惊;又复于法无所行,而观诸法如实相,

yì bù xíng bù fēn bié,shì míng pú sà mó hē sà xíng chù。

亦不行不分别,是名菩萨摩诃萨行处。

yún hé míng pú sà mó hē sà qīn jìn chù?pú sà mó hē sà bù qīn jìn guó wáng、

云何名菩萨摩诃萨亲近处?菩萨摩诃萨不亲近国王、

wáng zǐ、dà chén、guān zhǎng,bù qīn jìn zhū wài dào fàn zhì、

王子、大臣、官长,不亲近诸外道梵志、

ní jiān zǐ děng,jí zào shì sú wén bǐ、zàn yǒng wài shū,

尼犍子等,及造世俗文笔、赞咏外书,

jí lù qié yē tuó、nì lù qié yē tuó zhě;yì bù qīn jìn zhū yǒu xiōng xì、

及路伽耶陀、逆路伽耶陀者;亦不亲近诸有凶戏、

xiāng chā xiāng pū,jí nà luó děng zhǒng zhǒng biàn xiàn zhī xì;

相叉相扑,及那罗等种种变现之戏;

yòu bù qīn jìn zhān tuó luó,jí chù zhū yáng jī gǒu,

又不亲近旃陀罗,及畜猪羊鸡狗,

tián liè yú bǔ zhū è lǜ yí。rú shì rén děng,huò shí lái zhě,

畋猎渔捕诸恶律仪。如是人等,或时来者,

zé wèi shuō fǎ,wú suǒ xī wàng。yòu bù qīn jìn qiú shēng wén bǐ qiū、

则为说法,无所睎望。又不亲近求声闻比丘、

bǐ qiū ní、yōu pó sāi、yōu pó yí,yì bú wèn xùn。ruò yú fáng zhōng,

比丘尼、优婆塞、优婆夷,亦不问讯。若于房中,

ruò jīng xíng chù,ruò zài jiǎng táng zhōng,bú gòng zhù zhǐ。

若经行处,若在讲堂中,不共住止。

huò shí lái zhě,suí yí shuō fǎ,wú suǒ xī qiú。

或时来者,随宜说法,无所睎求。

wén shū shī lì!yòu pú sà mó hē sà bù yīng yú nǚ rén shēn,

文殊师利!又菩萨摩诃萨不应于女人身,

qǔ néng shēng yù xiǎng xiàng ér wéi shuō fǎ,yì bú lè jiàn。

取能生欲想相而为说法,亦不乐见。

ruò rù tā jiā,bù yǔ xiǎo nǚ、chǔ nǚ、guǎ nǚ děng gòng yǔ。

若入他家,不与小女、处女、寡女等共语。

yì fù bú jìn wǔ zhǒng bù nán zhī rén yǐ wéi qīn hòu,bù dú rù tā jiā,

亦复不近五种不男之人以为亲厚,不独入他家,

ruò yǒu yīn yuán xū dú rù shí,dàn yì xīn niàn fó。ruò wèi nǚ rén shuō fǎ,

若有因缘须独入时,但一心念佛。若为女人说法,

bú lù chǐ xiào,bú xiàn xiōng yì,nǎi zhì wèi fǎ yóu bù qīn hòu,

不露齿笑,不现胸臆,乃至为法犹不亲厚,

kuàng fù yú shì。bú lè chù nián shào dì zǐ、shā mí、xiǎo ér,

况复余事。不乐畜年少弟子、沙弥、小儿,

yì bú lè yǔ tóng shī。cháng hào zuò chán,zài yú xián chù,

亦不乐与同师。常好坐禅,在于闲处,

xiū shè qí xīn。wén shū shī lì!shì míng chū qīn jìn chù。

修摄其心。文殊师利!是名初亲近处。

fù cì,pú sà mó hē sà guān yí qiè fǎ kōng,rú shí xiàng,bù diān dǎo、

复次,菩萨摩诃萨观一切法空,如实相,不颠倒、

bú dòng、bú tuì、bù zhuǎn,rú xū kōng,wú suǒ yǒu xìng。

不动、不退、不转,如虚空,无所有性。

yí qiè yǔ yán dào duàn,bù shēng、bù chū、bù qǐ,wú míng、wú xiàng,

一切语言道断,不生、不出、不起,无名、无相,

shí wú suǒ yǒu,wú liàng、wú biān,wú ài、wú zhàng,

实无所有,无量、无边,无碍、无障,

dàn yǐ yīn yuán yǒu,cóng diān dǎo shēng gù shuō。

但以因缘有,从颠倒生故说。

cháng lè guān rú shì fǎ xiàng,shì míng pú sà mó hē sà dì èr qīn jìn chù。

常乐观如是法相,是名菩萨摩诃萨第二亲近处。

ěr shí shì zūn yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

尔时世尊欲重宣此义,而说偈言:

ruò yǒu pú sà,yú hòu è shì,

若有菩萨,于后恶世,

wú bù wèi xīn,yù shuō shì jīng,

无怖畏心,欲说是经,

yìng rù háng chù、jí qīn jìn chù。

应入行处、及亲近处。

cháng lí guó wáng、jí guó wáng zǐ、

常离国王、及国王子、

dà chén guān zhǎng,xiōng xiǎn xì zhě,

大臣官长,凶险戏者,

jí zhān tuó luó、wài dào fàn zhì。

及旃陀罗、外道梵志。

yì bù qīn jìn,zēng shàng màn rén,

亦不亲近,增上慢人,

tān zhù xiǎo chéng、sān zàng xué zhě,

贪著小乘、三藏学者,

pò jiè bǐ qiū,míng zì luó hàn。

破戒比丘,名字罗汉。

jí bǐ qiū ní,hǎo xì xiào zhě,

及比丘尼,好戏笑者,

shēn zhù wǔ yù,qiú xiàn miè dù,

深著五欲,求现灭度,

zhū yōu pó yí,jiē wù qīn jìn。

诸优婆夷,皆勿亲近。

ruò shì rén děng、yǐ hǎo xīn lái,

若是人等、以好心来,

dào pú sà suǒ、wéi wén fó dào、

到菩萨所、为闻佛道、

pú sà zé yǐ,wú suǒ wèi xīn,

菩萨则以,无所畏心,

bù huái xī wàng、ér wéi shuō fǎ。

不怀希望、而为说法。

guǎ nǚ chǔ nǚ、jí zhū bù nán,

寡女处女、及诸不男,

jiē wù qīn jìn、yǐ wéi qīn hòu。

皆勿亲近、以为亲厚。

yì mò qīn jìn,tú ér kuí kuài,

亦莫亲近,屠儿魁脍,

tián liè yú bǔ,wéi lì shā hài,

畋猎渔捕,为利杀害,

fàn ròu zì huó,xuàn mài nǚ sè,

贩肉自活,炫卖女色,

rú shì zhī rén,jiē wù qīn jìn。

如是之人,皆勿亲近。

xiōng xiǎn xiàng pū,zhǒng zhǒng xī xì,

凶险相扑,种种嬉戏,

zhū yín nǚ děng,jìn wù qīn jìn。

诸淫女等,尽勿亲近。

mò dú píng chù、wéi nǚ shuō fǎ,

莫独屏处、为女说法,

ruò shuō fǎ shí,wú dé xì xiào。

若说法时,无得戏笑。

rù lǐ qǐ shí,jiāng yī bǐ qiū,

入里乞食,将一比丘,

ruò wú bǐ qiū,yì xīn niàn fó。

若无比丘,一心念佛。

shì zé míng wéi,háng chù jìn chù,

是则名为,行处近处,

yǐ cǐ èr chù,néng ān lè shuō。

以此二处,能安乐说。

yòu fù bù xíng,shàng zhōng xià fǎ,

又复不行,上中下法,

yǒu wéi wú wéi,shí bù shí fǎ,

有为无为,实不实法,

yì bù fēn bié,shì nán shì nǚ,

亦不分别,是男是女,

bù dé zhū fǎ,bù zhī bú jiàn,

不得诸法,不知不见,

shì zé míng wéi,pú sà háng chù。

是则名为,菩萨行处。

yí qiè zhū fǎ,kōng wú suǒ yǒu,

一切诸法,空无所有,

wú yǒu cháng zhù,yì wú qǐ miè,

无有常住,亦无起灭,

shì míng zhì zhě,suǒ qīn jìn chù。

是名智者,所亲近处。

diān dǎo fēn bié,zhū fǎ yǒu wú,

颠倒分别,诸法有无,

shì shí fēi shí,shì shēng fēi shēng。

是实非实,是生非生。

zài yú xián chù、xiū shè qí xīn,

在于闲处、修摄其心,

ān zhù bù dòng,rú xū mí shān。

安住不动,如须弥山。

guān yí qiè fǎ、jiē wú suǒ yǒu、

观一切法、皆无所有、

yóu rú xū kōng,wú yǒu jiān gù、

犹如虚空,无有坚固、

bù shēng bù chū,bù dòng bù tuì,

不生不出,不动不退,

cháng zhù yī xiāng,shì míng jìn chù。

常住一相,是名近处。

ruò yǒu bǐ qiū,yú wǒ miè hòu,

若有比丘,于我灭后,

rù shì háng chù、jí qīn jìn chù,

入是行处、及亲近处,

shuō sī jīng shí,wú yǒu qiè ruò。

说斯经时,无有怯弱。

pú sà yǒu shí、rù yú jìng shì,

菩萨有时、入于静室,

yǐ zhèng yì niàn、suí yì guān fǎ。

以正忆念、随义观法。

cóng chán dìng qǐ。wéi zhū guó wáng、

从禅定起。为诸国王、

wáng zǐ chén mín、pó luó mén děng,

王子臣民、婆罗门等,

kāi huà yǎn chàng,shuō sī jīng diǎn,

开化演畅,说斯经典,

qí xīn ān yǐn,wú yǒu qiè ruò。

其心安隐,无有怯弱。

wén shū shī lì,shì míng pú sà,

文殊师利,是名菩萨,

ān zhù chū fǎ,néng yú hòu shì、shuō fǎ huá jīng。

安住初法,能于后世、说法华经。

yòu,wén shū shī lì!rú lái miè hòu,yú mò fǎ zhōng yù shuō shì jīng,

又,文殊师利!如来灭后,于末法中欲说是经,

yīng zhù ān lè xíng。ruò kǒu xuān shuō、ruò dú jīng shí,

应住安乐行。若口宣说、若读经时,

bú lè shuō rén jí jīng diǎn guò。yì bù qīng màn zhū yú fǎ shī,

不乐说人及经典过。亦不轻慢诸余法师,

bù shuō tā rén hào wù、cháng duǎn。yú shēng wén rén,

不说他人好恶、长短。于声闻人,

yì bù chēng míng shuō qí guò è,yì bù chēng míng zàn tàn qí měi,

亦不称名说其过恶,亦不称名赞叹其美,

yòu yì bù shēng yuàn xián zhī xīn。shàn xiū rú shì ān lè xīn gù,

又亦不生怨嫌之心。善修如是安乐心故,

zhū yǒu tīng zhě bú nì qí yì,yǒu suǒ nán wèn,bù yǐ xiǎo chéng fǎ dá,

诸有听者不逆其意,有所难问,不以小乘法答,

dàn yǐ dà chéng ér wèi jiě shuō,lìng dé yí qiè zhǒng zhì。

但以大乘而为解说,令得一切种智。

ěr shí shì zūn yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

尔时世尊欲重宣此义,而说偈言:

pú sà cháng lè,ān yǐn shuō fǎ,yú qīng jìng dì、ér shī chuáng zuò,

菩萨常乐,安隐说法,于清净地、而施床座,

yǐ yóu tú shēn,zǎo yù chén huì,zhù xīn jìng yī,nèi wài jù jìng。

以油涂身,澡浴尘秽,著新净衣,内外俱净。

ān chù fǎ zuò,suí wèn wéi shuō。ruò yǒu bǐ qiū、jí bǐ qiū ní,

安处法座,随问为说。若有比丘、及比丘尼,

zhū yōu pó sāi、jí yōu pó yí,guó wáng wáng zǐ、qún chén shì mín,

诸优婆塞、及优婆夷,国王王子、群臣士民,

yǐ wēi miào yì,hé yán wéi shuō。ruò yǒu nán wèn,suí yì ér dá。

以微妙义,和颜为说。若有难问,随义而答。

yīn yuán pì yù,fū yǎn fēn bié、yǐ shì fāng biàn,jiē shǐ fā xīn,

因缘譬喻,敷演分别、以是方便,皆使发心,

jiàn jiàn zēng yì、rù yú fó dào。chú lǎn duò yì、jí xiè dài xiǎng,

渐渐增益、入于佛道。除懒惰意、及懈怠想,

lí zhū yōu nǎo,cí xīn shuō fǎ。zhòu yè cháng shuō,wú shàng dào jiào,

离诸忧恼,慈心说法。昼夜常说,无上道教,

yǐ zhū yīn yuán、wú liàng pì yù、kāi shì zhòng shēng,xián lìng huān xǐ。

以诸因缘、无量譬喻、开示众生,咸令欢喜。

yī fu wò jù,yǐn shí yī yào,ér yú qí zhōng,wú suǒ xī wàng。

衣服卧具,饮食医药,而于其中,无所希望。

dàn yì xīn niàn,shuō fǎ yīn yuán、yuàn chéng fó dào,lìng zhòng yì ěr,

但一心念,说法因缘、愿成佛道,令众亦尔,

shì zé dà lì、ān lè gōng yǎng。wǒ miè dù hòu,ruò yǒu bǐ qiū、

是则大利、安乐供养。我灭度后,若有比丘、

néng yǎn shuō sī,miào fǎ huá jīng,xīn wú jí huì、zhū nǎo zhàng ài,

能演说斯,妙法华经,心无嫉恚、诸恼障碍,

yì wú yōu chóu、jí mà lì zhě,yòu wú bù wèi,jiā dāo zhàng děng,

亦无忧愁、及骂詈者,又无怖畏,加刀杖等,

yì wú bìn chū,ān zhù rěn gù。zhì zhě rú shì,shàn xiū qí xīn,

亦无摈出,安住忍故。智者如是,善修其心,

néng zhù ān lè,rú wǒ shàng shuō。qí rén gōng dé,qiān wàn yì jié、

能住安乐,如我上说。其人功德,千万亿劫、

suàn shù pì yù、shuō bù néng jìn。

算数譬喻、说不能尽。

yòu,wén shū shī lì pú sà mó hē sà!yú hòu mò shì fǎ yù miè shí,

又,文殊师利菩萨摩诃萨!于后末世法欲灭时,

shòu chí、dú sòng sī jīng diǎn zhě,wú huái jí dù tāo kuáng zhī xīn,

受持、读诵斯经典者,无怀嫉妒謟诳之心,

yì wù qīng mà xué fó dào zhě,qiú qí cháng duǎn。ruò bǐ qiū、bǐ qiū ní、

亦勿轻骂学佛道者,求其长短。若比丘、比丘尼、

yōu pó sāi、yōu pó yí,qiú shēng wén zhě、qiú pì zhī fó zhě、

优婆塞、优婆夷,求声闻者、求辟支佛者、

qiú pú sà dào zhě,wú dé nǎo zhī,lìng qí yí huǐ,yǔ qí rén yán:

求菩萨道者,无得恼之,令其疑悔,语其人言:

rǔ děng qù dào shèn yuǎn,zhōng bù néng dé yí qiè zhǒng zhì。

汝等去道甚远,终不能得一切种智。

suǒ yǐ zhě hé?rǔ shì fàng yì zhī rén,yú dào xiè dài gù。

所以者何?汝是放逸之人,于道懈怠故。

yòu yì bù yīng xì lùn zhū fǎ,yǒu suǒ zhèng jìng。

又亦不应戏论诸法,有所诤竞。

dāng yú yí qiè zhòng shēng qǐ dà bēi xiǎng,yú zhū rú lái qǐ cí fù xiǎng,

当于一切众生起大悲想,于诸如来起慈父想,

yú zhū pú sà qǐ dà shī xiǎng,yú shí fāng zhū dà pú sà,

于诸菩萨起大师想,于十方诸大菩萨,

cháng yīng shēn xīn gōng jìng lǐ bài。yú yí qiè zhòng shēng,

常应深心恭敬礼拜。于一切众生,

píng děng shuō fǎ,yǐ shùn fǎ gù,bù duō bù shǎo,

平等说法,以顺法故,不多不少,

nǎi zhì shēn ài fǎ zhě,yì bú wèi duō shuō。

乃至深爱法者,亦不为多说。

wén shū shī lì!shì pú sà mó hē sà,yú hòu mò shì fǎ yù miè shí,

文殊师利!是菩萨摩诃萨,于后末世法欲灭时,

yǒu chéng jiù shì dì sān ān lè xíng zhě,shuō shì fǎ shí,

有成就是第三安乐行者,说是法时,

wú néng nǎo luàn,dé hào tóng xué gòng dú sòng shì jīng,

无能恼乱,得好同学共读诵是经,

yì dé dà zhòng ér lái tīng shòu,tīng yǐ néng chí,chí yǐ néng sòng,

亦得大众而来听受,听已能持,持已能诵,

sòng yǐ néng shuō,shuō yǐ néng shū、ruò shǐ rén shū,

诵已能说,说已能书、若使人书,

gōng yǎng jīng juàn,gōng jìng、zūn zhòng、zàn tàn。

供养经卷,恭敬、尊重、赞叹。

ěr shí shì zūn yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

尔时世尊欲重宣此义,而说偈言:

ruò yù shuō shì jīng,dāng shě jí huì màn、

若欲说是经,当舍嫉恚慢、

chǎn kuáng xié wěi xīn,cháng xiū zhì zhí háng,

谄诳邪伪心,常修质直行,

bù qīng miè yú rén,yì bù xì lùn fǎ,

不轻蔑于人,亦不戏论法,

bù lìng tā yí huǐ,yún rǔ bù dé fó。

不令他疑悔,云汝不得佛。

shì fó zǐ shuō fǎ,cháng róu hé néng rěn,

是佛子说法,常柔和能忍,

cí bēi yú yí qiè,bù shēng xiè dài xīn。

慈悲于一切,不生懈怠心。

shí fāng dà pú sà,mǐn zhòng gù háng dào,

十方大菩萨,愍众故行道,

yìng shēng gōng jìng xīn,shì zé wǒ dà shī。

应生恭敬心,是则我大师。

yú zhū fó shì zūn,shēng wú shàng fù xiǎng,

于诸佛世尊,生无上父想,

pò yú jiāo màn xīn,shuō fǎ wú zhàng ài,

破于憍慢心,说法无障碍,

dì sān fǎ rú shì,zhì zhě yìng shǒu hù,

第三法如是,智者应守护,

yì xīn ān lè háng,wú liàng zhòng suǒ jìng。

一心安乐行,无量众所敬。

yòu,wén shū shī lì!pú sà mó hē sà,yú hòu mò shì fǎ yù miè shí,

又,文殊师利!菩萨摩诃萨,于后末世法欲灭时,

yǒu chí shì fǎ huá jīng zhě,yú zài jiā、chū jiā rén zhōng shēng dà cí xīn,

有持是法华经者,于在家、出家人中生大慈心,

yú fēi pú sà rén zhōng shēng dà bēi xīn,yīng zuò shì niàn:

于非菩萨人中生大悲心,应作是念:

rú shì zhī rén,zé wéi dà shī。rú lái fāng biàn suí yí shuō fǎ,

如是之人,则为大失。如来方便随宜说法,

bù wén bù zhī bù jué、bú wèn bú xìn bù jiě,

不闻不知不觉、不问不信不解,

qí rén suī bú wèn bú xìn bù jiě shì jīng,

其人虽不问不信不解是经,

wǒ dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí shí,suí zài hé dì,

我得阿耨多罗三藐三菩提时,随在何地,

yǐ shén tōng lì、zhì huì lì yǐn zhī,lìng dé zhù shì fǎ zhōng。

以神通力、智慧力引之,令得住是法中。

wén shū shī lì!shì pú sà mó hē sà,yú rú lái miè hòu、

文殊师利!是菩萨摩诃萨,于如来灭后、

yǒu chéng jiù cǐ dì sì fǎ zhě,shuō shì fǎ shí,wú yǒu guò shī,

有成就此第四法者,说是法时,无有过失,

cháng wéi bǐ qiū、bǐ qiū ní、yōu pó sāi、yōu pó yí、guó wáng、wáng zǐ、

常为比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷、国王、王子、

dà chén、rén mín、pó luó mén、jū shì děng,gōng yǎng gōng jìng、

大臣、人民、婆罗门、居士等,供养恭敬、

zūn zhòng zàn tàn。xū kōng zhū tiān,wèi tīng fǎ gù yì cháng suí shì。

尊重赞叹。虚空诸天,为听法故亦常随侍。

ruò zài jù luò、chéng yì、kòng xián lín zhōng,yǒu rén lái yù nán wèn zhě,

若在聚落、城邑、空闲林中,有人来欲难问者,

zhū tiān zhòu yè cháng wèi fǎ gù ér wèi hù zhī,

诸天昼夜常为法故而卫护之,

néng lìng tīng zhě jiē dé huān xǐ。suǒ yǐ zhě hé?

能令听者皆得欢喜。所以者何?

cǐ jīng shì yí qiè guò qù、wèi lái、xiàn zài zhū fó shén lì suǒ hù gù。

此经是一切过去、未来、现在诸佛神力所护故。

wén shū shī lì!shì fǎ huá jīng,yú wú liàng guó zhōng,

文殊师利!是法华经,于无量国中,

nǎi zhì míng zì bù kě dé wén,hé kuàng dé jiàn shòu chí dú sòng?

乃至名字不可得闻,何况得见受持读诵?

wén shū shī lì!pì rú qiáng lì zhuàn lún shèng wáng,

文殊师利!譬如强力转轮圣王,

yù yǐ wēi shì xiáng fú zhū guó,ér zhū xiǎo wáng bú shùn qí mìng,

欲以威势降伏诸国,而诸小王不顺其命,

shí zhuàn lún wáng qǐ zhǒng zhǒng bīng ér wǎng tǎo fá。

时转轮王起种种兵而往讨罚。

wáng jiàn bīng zhòng zhàn yǒu gōng zhě,jí dà huān xǐ,

王见兵众战有功者,即大欢喜,

suí gōng shǎng cì,huò yǔ tián zhái、jù luò、chéng yì;huò yǔ yī fú、

随功赏赐,或予田宅、聚落、城邑;或予衣服、

yǎn shēn zhī jù;huò yǔ zhǒng zhǒng zhēn bǎo:jīn、yín、liú lí、

严身之具;或予种种珍宝:金、银、琉璃、

chē qú、mǎ nǎo、shān hú、hǔ pò,xiàng mǎ chē chéng,nú bì rén mín。

砗磲、玛瑙、珊瑚、琥珀,象马车乘,奴婢人民。

wéi jì zhōng míng zhū,bù yǐ yǔ zhī。suǒ yǐ zhě hé?

惟髻中明珠,不以予之。所以者何?

dú wáng dǐng shàng yǒu cǐ yī zhū,ruò yǐ yǔ zhī,

独王顶上有此一珠,若以予之,

wáng zhū juàn shǔ bì dà jīng guài。

王诸眷属必大惊怪。

wén shū shī lì!rú lái yì fù rú shì,yǐ chán dìng zhì huì lì dé fǎ guó tǔ,

文殊师利!如来亦复如是,以禅定智慧力得法国土,

wáng yú sān jiè,ér zhū mó wáng bù kěn shùn fú。

王于三界,而诸魔王不肯顺伏。

rú lái xián shèng zhū jiāng yǔ zhī gòng zhàn,qí yǒu gōng zhě,

如来贤圣诸将与之共战,其有功者,

xīn yì huān xǐ,yú sì zhòng zhōng wèi shuō zhū jīng,lìng qí xīn yuè,

心亦欢喜,于四众中为说诸经,令其心悦,

cì yǐ chán dìng、jiě tuō、wú lòu gēn lì、zhū fǎ zhī cái,

赐以禅定、解脱、无漏根力、诸法之财,

yòu fù cì yǔ niè pán zhī chéng,yán dé miè dù,yǐn dǎo qí xīn,

又复赐予涅槃之城,言得灭度,引导其心,

lìng jiē huān xǐ,ér bú wèi shuō shì fǎ huá jīng。

令皆欢喜,而不为说是法华经。

wén shū shī lì!rú zhuàn lún wáng,jiàn zhū bīng zhòng yǒu dà gōng zhě,

文殊师利!如转轮王,见诸兵众有大功者,

xīn shèn huān xǐ,yǐ cǐ nán xìn zhī zhū,jiǔ zài jì zhōng bú wàng yǔ rén,

心甚欢喜,以此难信之珠,久在髻中不妄予人,

ér jīn yǔ zhī。rú lái yì fù rú shì,yú sān jiè zhōng wéi dà fǎ wáng,

而今予之。如来亦复如是,于三界中为大法王,

yǐ fǎ jiào huà yí qiè zhòng shēng。jiàn xián shèng jūn,yǔ wǔ yīn mó、

以法教化一切众生。见贤圣军,与五阴魔、

fán nǎo mó、sǐ mó gòng zhàn,yǒu dà gōng xūn,miè sān dú,chū sān jiè,

烦恼魔、死魔共战,有大功勋,灭三毒,出三界,

pò mó wǎng,ěr shí rú lái yì dà huān xǐ。cǐ fǎ huá jīng,

破魔网,尔时如来亦大欢喜。此法华经,

néng lìng zhòng shēng zhì yí qiè zhì,yí qiè shì jiān duō yuàn nán xìn,

能令众生至一切智,一切世间多怨难信,

xiān suǒ wèi shuō ér jīn shuō zhī。wén shū shī lì!cǐ fǎ huá jīng,

先所未说而今说之。文殊师利!此法华经,

shì zhū rú lái dì yī zhī shuō,yú zhū shuō zhōng zuì wéi shèn shēn,

是诸如来第一之说,于诸说中最为甚深,

mò hòu cì yǔ,rú bǐ qiáng lì zhī wáng jiǔ hù míng zhū,jīn nǎi yǔ zhī。

末后赐予,如彼强力之王久护明珠,今乃予之。

wén shū shī lì!cǐ fǎ huá jīng,zhū fó rú lái mì mì zhī zàng,

文殊师利!此法华经,诸佛如来秘密之藏,

yú zhū jīng zhōng zuì zài qí shàng,cháng yè shǒu hù bú wàng xuān shuō,

于诸经中最在其上,长夜守护不妄宣说,

shǐ yú jīn rì nǎi yǔ rǔ děng ér fū yǎn zhī。

始于今日乃予汝等而敷演之。

ěr shí shì zūn yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

尔时世尊欲重宣此义,而说偈言:

cháng háng rěn rǔ,āi mǐn yí qiè,

常行忍辱,哀愍一切,

nǎi néng yǎn shuō,fó suǒ zàn jīng。

乃能演说,佛所赞经。

hòu mò shì shí、chí cǐ jīng zhě,

后末世时、持此经者,

yú jiā chū jiā、jí fēi pú sà,

于家出家、及非菩萨,

yìng shēng cí bēi,sī děng bù wén,

应生慈悲,斯等不闻,

bù xìn shì jīng,zé wéi dà shī。

不信是经,则为大失。

wǒ dé fó dào,yǐ zhū fāng biàn、

我得佛道,以诸方便、

wéi shuō cǐ fǎ,lìng zhù qí zhōng。

为说此法,令住其中。

pì rú qiáng lì zhuàn lún zhī wáng,

譬如强力 转轮之王,

bīng zhàn yǒu gōng,shǎng cì zhū wù,

兵战有功,赏赐诸物,

xiàng mǎ chē chéng,yán shēn zhī jù,

象马车乘,严身之具,

jí zhū tián zhái,jù luò chéng yì,

及诸田宅,聚落城邑,

huò yǔ yī fu、zhǒng zhǒng zhēn bǎo,

或与衣服、种种珍宝,

nú bì cái wù,huān xǐ cì yǔ。

奴婢财物,欢喜赐与。

rú yǒu yǒng jiàn、néng wéi nán shì,

如有勇健、能为难事,

wáng jiě jì zhōng,míng zhū cì zhī。

王解髻中,明珠赐之。

rú lái yì ěr,wéi zhū fǎ wáng,

如来亦尔,为诸法王,

rěn rǔ dà lì,zhì huì bǎo zàng,

忍辱大力,智慧宝藏,

yǐ dà cí bēi、rú fǎ huà shì。

以大慈悲、如法化世。

jiàn yí qiè rén、shòu zhū kǔ nǎo,

见一切人、受诸苦恼,

yù qiú jiě tuō,yǔ zhū mó zhàn。

欲求解脱,与诸魔战。

wéi shì zhòng shēng,shuō zhǒng zhǒng fǎ,

为是众生,说种种法,

yǐ dà fāng biàn、shuō cǐ zhū jīng。

以大方便、说此诸经。

jì zhī zhòng shēng,dé qí lì yǐ,

既知众生,得其力已,

mò hòu nǎi wéi,shuō shì fǎ huá,

末后乃为,说是法华,

rú wáng jiě jì,míng zhū yǔ zhī。

如王解髻,明珠与之。

cǐ jīng wéi zūn,zhòng jīng zhōng shàng,

此经为尊,众经中上,

wǒ cháng shǒu hù,bù wàng kāi shì,

我常守护,不妄开示,

jīn zhèng shì shí,wéi rǔ děng shuō,

今正是时,为汝等说,

wǒ miè dù hòu,qiú fó dào zhě、

我灭度后,求佛道者、

yù dé ān yǐn,yǎn shuō sī jīng,

欲得安隐,演说斯经,

yīng dāng qīn jìn,rú shì sì fǎ。

应当亲近,如是四法。

dú shì jīng zhě,cháng wú yōu nǎo,

读是经者,常无忧恼,

yòu wú bìng tòng,yán sè xiān bái,

又无病痛,颜色鲜白,

bù shēng pín qióng、bēi jiàn chǒu lòu。

不生贫穷、卑贱丑陋。

zhòng shēng lè jiàn,rú mù xián shèng,

众生乐见,如慕贤圣,

tiān zhū tóng zǐ、yǐ wéi gěi shǐ。

天诸童子、以为给使。

dāo zhàng bù jiā,dú bù néng hài,

刀杖不加,毒不能害,

ruò rén è mà,kǒu zé bì sè。

若人恶骂,口则闭塞。

yóu xíng wú wèi,rú shī zǐ wáng,

游行无畏,如师子王,

zhì huì guāng míng,rú rì zhī zhào。

智慧光明,如日之照。

ruò yú mèng zhōng,dàn jiàn miào shì。

若于梦中,但见妙事。

jiàn zhū rú lái,zuò shī zǐ zuò,

见诸如来,坐师子座,

zhū bǐ qiū zhòng、wéi rào shuō fǎ。

诸比丘众、围绕说法。

yòu jiàn lóng shén、ā xiū luó děng,

又见龙神、阿修罗等,

shù rú héng shā,gōng jìng hé zhǎng、

数如恒沙,恭敬合掌、

zì jiàn qí shēn,ér wéi shuō fǎ。

自见其身,而为说法。

yòu jiàn zhū fó、shēn xiāng jīn sè,

又见诸佛、身相金色,

fàng wú liàng guāng、zhào yú yí qiè,

放无量光、照于一切,

yǐ fàn yīn shēng、yǎn shuō zhū fǎ。

以梵音声、演说诸法。

fó wéi sì zhòng,shuō wú shàng fǎ,

佛为四众,说无上法,

jiàn shēn chù zhōng,hé zhǎng zàn fó,

见身处中,合掌赞佛,

wén fǎ huān xǐ、ér wéi gōng yǎng,

闻法欢喜、而为供养,

dé tuó luó ní,zhèng bù tuì zhì。

得陀罗尼,证不退智。

fó zhī qí xīn,shēn rù fó dào,

佛知其心,深入佛道,

jí wéi shòu jì、chéng zuì zhèng jiào。

即为授记、成最正觉。

rǔ shàn nán zǐ,dāng yú lái shì,

汝善男子,当于来世,

dé wú liàng zhì、fó zhī dà dào,

得无量智、佛之大道,

guó tǔ yán jìng,guǎng dà wú bǐ,

国土严净,广大无比,

yì yǒu sì zhòng、hé zhǎng tīng fǎ。

亦有四众、合掌听法。

yòu jiàn zì shēn、zài shān lín zhōng,

又见自身、在山林中,

xiū xí shàn fǎ,zhèng zhū shí xiāng,

修习善法,证诸实相,

shēn rù chán dìng,jiàn shí fāng fó。

深入禅定,见十方佛。

zhū fó shēn jīn sè,bǎi fú xiàng zhuāng yán,

诸佛身金色,百福相庄严,

wén fǎ wéi rén shuō,cháng yǒu shì hǎo mèng。

闻法为人说,常有是好梦。

yòu mèng zuò guó wáng,shě gōng diàn juàn shǔ、

又梦作国王,舍宫殿眷属、

jí shàng miào wǔ yù,háng yì yú dào chǎng。

及上妙五欲,行诣于道场。

zài pú tí shù xià、ér chù shī zǐ zuò,

在菩提树下、而处师子座,

qiú dào guò qī rì,dé zhū fó zhī zhì。

求道过七日,得诸佛之智。

chéng wú shàng dào yǐ,qǐ ér zhuǎn fǎ lún,

成无上道已,起而转法轮,

wéi sì zhòng shuō fǎ、jīng qiān wàn yì jié,

为四众说法、经千万亿劫,

shuō wú lòu miào fǎ,dù wú liàng zhòng shēng。

说无漏妙法,度无量众生。

hòu dāng rù niè pán,rú yān jìn dēng miè。

后当入涅槃,如烟尽灯灭。

ruò hòu è shì zhōng、shuō shì dì yī fǎ,

若后恶世中、说是第一法,

shì rén dé dà lì ,rú shàng zhū gōng dé。

是人得大利 ,如上诸功德。

 • 1970-01-01
 • 1970-01-01
 • 1970-01-01
 • 1970-01-01
 • 1970-01-01
 • 1970-01-01
 • 1970-01-01
 • 1970-01-01
 • 1970-01-01
 • 1970-01-01