佛心网
佛心网
涅槃经全文 涅槃经译文 涅槃经注音 涅槃经经典 涅槃经视频
主页/ 涅槃经注音/ 文章正文

第二十三卷 南本大般涅槃经注音

导读:第二十三卷 南本大般涅槃经光明遍照高贵德王菩萨品第二十二之五“复次,善男子,云何菩萨摩诃萨修大涅槃微妙经典具足成就第七功德?善男子,菩萨摩诃萨修大涅槃微妙经典,...

第二十三卷 南本大般涅槃经注音

南本大般涅槃经 第二十三卷

guāngmíngbiànzhàogāoguìwángpǐnèrshíèrzhī


   shànnán  yǘnxiūnièpánwēimiàojīngdiǎnchéngjiùgōng  shànnán  xiūnièpánwēimiàojīngdiǎn  zuòshìwéi :‘ néngwèibānnièpánérzuòjìnyīn ?’ zhīyǒuzhǒngwèinièpánérzuòjìnyīn  ruòyánqínxiūqièxíngshìnièpánjìnyīnyüánzhě  shìrán  suǒzhě  ruòdenièpánzhě  yǒushìchù  děngwéi  zhě  qīnjìnshànyǒu  èrzhě  zhuānxīntīng  sānzhě  niànwéi  zhě  xiūxíng 


 shànnán  yǒurén  shēnzhòngbìng  ruòruòlěng  láoxiànüè  zhòngxiéguǐ  dàoliángsuǒ  liángwéisuíbìngshuōyào  shìrénzhìxīnshànshòujiào  suíjiàoyào  zhī  bìng  shēndeān  yǒubìngzhīrén  zhū  liángzhě  shànzhīshí  liángsuǒshuō  fāngděngjīng  shànshòujiào  shànwéifāngděngjīng  suíjiàoyào  xiūxíngsānshízhùdàozhī  bìngchúzhě  mièfánnǎo  ānzhě  denièpánchángjìng 


 shànnán  yǒuwáng  zhì  lìngmínān  zhūzhìchén  yǘn  zhūchénxiānwángjiùérwéishuōzhī  wángwén  zhìxīnxìnxíng  zhìguó  zhūyüàn  shìlìngmínānhuàn  shànnán  wángzhě  zhū  zhūzhìchénzhě  shànzhīshí  zhìchénwéiwángsuǒshuōzhì  shíèrjīng  wángwén  zhìxīnxìnxíng  zhūxīnwéishíèrjīngsuǒyǒushēn  zhìguó  zhūxiūxíngsuǒwèiliùluó  néngxiūliùluó  zhūyüàn  zhūzhūjiéfánnǎoèzéi  ānzhě  zhūdenièpánchángjìng 


 shànnán  yǒurén  èlàibìng  yǒushànzhīshíérzhīyán :‘ ruònéngdàoshānbiān  bìngdechā  suǒzhě  yǒuliángyào  wèigān  ruònéngzhě  bìng 。’ rénzhìxīnxìnshìshì  wǎngshāncǎigān  bìngchú  shēndeān  èlàibìngzhě  zhūfán  shànzhīshízhě  zhūděng  zhìxīnxìnshòu  liàngxīn  shānzhě  shèngdào  gānwèizhě  xìng  làibìngchú  mièfánnǎo  ānzhě  denièpánchángjìng 


 shànnán  yǒurén  chùzhūcōngmíngzhì  shìrénzhòuchángjiàojüàn  zhūděngshì  qièzhòngshēngyǒuxìnxìn  érchángjiàohuàyǒuyàn  shànnán  shànzhīshízhě  suǒwèi    zhī  shēngwénrénzhōngxìnfāngděngzhě  míngwéishànzhīshí  shànzhīshízhě  néngjiàozhòngshēngyüǎnshíè  xiūxíngshíshàn  shì  míngshànzhīshí    shànzhīshízhě  érshuō  shuōérxíng  yǘnmíngwéiérshuō  shuōérxíng  shāshēng  jiāorénshā  nǎizhìxíngzhèngjiàn  jiāorénzhèngjiàn  ruònéngshì  míngwéizhēnshànzhīshí  xiūnéngjiāorénxiūxíng  shì  míngshànzhīshí  néngxiūxíngxìn  jiè  shī  duōwén  zhìhuì  néngjiāorénxìn  jiè  shī  duōwén  zhìhuì  shì  míngshànzhīshí  shànzhīshízhě  yǒushàn  děngshàn  suǒzuòzhīshìqiú  chángwèizhòngshēngérqiúān  jiànyǒuguòshuōduǎn  kǒuchángxüānshuōchúnshànzhīshì  shì  míngshànzhīshí  shànnán  kōngzhōngyüè  cóngchūzhìshíjiànjiànzēngzhǎng  shànzhīshízhěshì  lìngzhūxüérénjiànyüǎnè  zēngzhǎngshàn 


 shànnán  ruòyǒuqīnjìnshànzhīshízhě  běnwèiyǒujiè  dìng  huì  jiětuō  jiětuōzhījiàn  便biànyǒuzhī  wèizhě  zēng广guǎng    qīnjìnshànzhīshí  yīnshìqīnjìn  leshíèrjīngshènshēnzhī  ruònéngtīngshìshíèrjīngshènshēnzhě  míngwéitīng  tīngzhěshìchéngfāngděngjīngdiǎn  tīngfāngděngjīngmíngzhēntīng  zhēntīngzhěshìtīngshòu  nièpánjīng 》; nièpánzhōngwényǒuxìng  láijìngbānnièpán  shìmíngwéizhuānxīntīng  zhuānxīntīngmíngshèngdào  shèngdàonéngduàntān  chēnhuì  chīmíngtīng  tīngzhěmíngshíkōng  zhūkōngqièzuòxiàngmào  tīngzhěmíngchūxīnnǎizhìjiūjìngānòuduōluósānmiǎosānxīn  yīnchūxīnnièpán  wéndenièpán  xiūdenièpán 


 shànnán  bìngrén  suīwénjiàoyàomíng  néngbìng  yào  nǎidechúchā  suītīngshíèrshēnyīnyüán  néngduànmièqièfánnǎo  yàoniànshànwéinéngchúduàn  shìmíngsānniànwéi  míngniànwéi  suǒwèisānsānmèi —— kōngsānmèi  xiāngsānmèi  zuòsānmèi  kōngzhěèrshíyǒujiànshí  zuòzhěèrshíyǒuzuòyüànqiú  xiāngzhěyǒushíxiàng  suǒwèixiàng  shēngxiàng  xiāngxiàng  wèixiàng  chùxiàng  shēngxiàng  zhùxiàng  mièxiàng  nánxiàng  xiàng  xiūshìsānsānmèizhě  shìmíngniànwéi 


 yǘnmíngwéixiūxíng  xiūxíngshìxiūxíngtánluónǎizhìluó  zhīyīn    jièzhēnshízhīxiàng  zhīshēngwén  yüánjüé  zhūtóngdàoérbānnièpán  zhěshìchángjìng  shēnglǎo  bìng    nǎo  退tuìméi  shànnán  jiěnièpánshènshēnzhě  zhīzhūzhōngjìngnièpán 


 shànnán  zhēnshíshànzhīshízhě  suǒwèi  zhūshìzūn    chángsānzhǒng  shàndiào  děngwéisān  zhě  jìngruǎn  èrzhě  jìng  sānzhě  ruǎn  shì  zhūshìzhēnshíshànzhīshí    shànnán  wéimíngshànzhīshí    zhībìngzhīyào  yīngbìngshòuyào  liáng  shànzhǒngzhú  xiānguānbìngxiàng  xiāngyǒusānzhǒng  děngwéisān  wèifēng    shuǐ  yǒufēngbìngzhěshòuzhīyóu  bìngzhīrénshòuzhīshí  shuǐbìngzhīrénshòuzhījiāngtāng  zhībìnggēn  shòuyàodechā  míngliáng  shì  zhīzhūfánbìngyǒusānzhǒng  zhě  tān  èrzhě  chēnhuì  sānzhě  chī  tānbìngzhějiàoguānxiàng  chēnhuìbìngzhěguānbēixiàng  chībìngzhěguānshíèryüánxiàng  shì  zhūmíngshànzhīshí 

 shànnán  chuánshī  shànrén  míngchuánshī  zhūshì  zhūzhòngshēngshēnghǎi  shìmíngshànzhīshí    shànnán  yīnlìngzhūzhòngshēngxiūdeshàngēn  shànnán  xüěshān  nǎishìzhǒngzhǒngwēimiàoshàngyàogēnběnzhīchù  shì  shìqièshàngēnběnchù  shìmíngshànzhīshí  shànnán  xüěshānzhīzhōngyǒushàngxiāngyào  míngyüēsuō  yǒurénjiànzhī  寿shòuliàng  yǒubìng  suīyǒunéngzhòngshāng  ruòyǒuchùzhězēngzhǎng寿shòumìngmǎnbǎièrshí  ruòyǒuniànzhě宿mìngzhì    yàoshì  zhūshì  ruòyǒujiànzhěduànchúqièfánnǎo  suīyǒunénggànluàn  ruòyǒuchùzhě  mìngyāo  shēng  退tuìméi  suǒwèichùzhě  ruòzàibiāntīngshòumiào  ruòyǒuniànzhě  ānòuduōluósānmiǎosān  shì  zhūmíngshànzhīshí  shànnán  xiāngshānzhōngyǒuānòuchí  yóushìchíyǒu  suǒwèihéng  xīntóu  tuó  chā  shìjiānzhòngshēngchángzuòshìyán :‘ ruòyǒuzuìzhě  zhòngzuìdemiè 。’ dāngzhīyánwàngshí  chúwǎngděngwéishí  zhūshìnǎiwéishí  suǒzhě  ruòrénqīnjìnmièchúqièzhòngzuì  shìmíngshànzhīshí    shànnán  suǒyǒuyào  qiècónglín  bǎi  gānzhè  huáguǒzhīshǔ  zhítiānyánhàn  jiāng  nántuólóngwángnántuóliánmǐnzhòngshēng  cónghǎichūjiàngshùgān  qiècónglínbǎicǎorùnháishēng  qièzhòngshēngshì  suǒyǒushàngēnjiāngxiāomiè  zhūshēngbēi  cóngzhìhuìhǎijiànggān  lìngzhūzhòngshēngháishíshànzhī  shì  zhūmíngshànzhīshí  shànnán  liángshànzhǒngzhú  jiànzhūbìngrén  guānchóngxìng  duānzhèngchǒulòu  qiáncáibǎohuò  wéizhìzhī  shìshìchēngwéiliáng  zhūshì  jiànzhūzhòngshēngyǒufánnǎobìng  guānchóngxìng  duānzhèngchǒulòu  qiáncáibǎohuò  shēngmǐnxīn  wéishuō  zhòngshēngwén  fánnǎobìngchú  shì  zhūmíngshànzhīshí  shìqīnjìnshànyǒuyīnyüán  jìnbānnièpán 


 yǘntīngyīnyüánérjìnbānnièpán  qièzhòngshēngtīngxìngēn  xìngēnxíngshī  jiè  rěn  jīngjìn  chándìng  zhìhuì  tuóhuánguǒnǎizhìguǒ  shìdāngzhī  zhūshàn  jiēshìtīngyīnyüánshì  shànnán  zhǎngzhěwéiyǒu  qiǎnzhìguóshìsuǒ  shìdàotōngsāizhīchù  érjièzhī :‘ ruòyín  shènqīnài  ruòqīnàizhě  sàngshēnyǚnmìngcáibǎo  èzhīrénjiāoyóu 。’ jìngshùnzhījiàochì  shēnxīnānyǐn  duōhuòbǎohuò  wéizhūzhòngshēngyǎnyàoshì  shìzhūzhòngshēngzhòngzhūdàotōngsāi  shìzhūzhòngděngwén  yüǎnzhūè  shàn  shì  tīngyīnyüánjìnbānnièpán  shànnán  míngjìng  zhàorénmiànxiàng  míngliǎo  tīngmíngjìngshì  yǒurénzhàozhī  jiànshànè  míngliǎo  shì  tīngyīnyüánjìnbānnièpán  shànnán  shāngrén  zhìbǎozhǔzhīdào  yǒurénshìzhī  rénsuízhìbǎozhǔ  duōhuòzhūzhēnchēng  qièzhòngshēngshì  zhìshànchǔcǎidàobǎo  zhītōngsāizhīxiàng  shìzhī  zhòngshēngsuízhìshànchǔ  huòshàngnièpánbǎo  shì  tīngyīnyüánjìnbānnièpán  shànnán  zuìxiàng  kuángbàoè  duōshāhài  yǒudiàoxiàngshītiěgōugōuzhuódǐng  shídiàoshùn  ěxīndōujìn  qièzhòngshēngshì  tān  chēnhuì  chīzuìduōzàoè  zhūděngwéngōuzhuózhīlìngzhù  gèngdezàozhūěxīn  shì  tīngyīnyüánjìnbānnièpán  shìchùchùjīngzhōngshuō  zhuānxīntīngshòushíèrjīng  gài  xiūjüéfēn  shìxiūjüéfēn  jìnbānnièpán  tīng  tuóhuánrénzhūkǒng  suǒzhě  zhǎngzhěshēnzāozhòngbìng  xīnchóu  wénshèshuōtuóhuányǒugōng  shízhǒngwèi  wénshìshì  kǒngchú  shì  tīngyīnyüánjìnbānnièpán    kāiyǎn  shìyǒusānrén  zhě    èrzhě    sānzhě  èr  yánzhě  chángwén  zhīrén  suīzànwén  xīnzhù  èrzhīrén  zhuānxīntīngshòu  wénérxíng  tīng  zhīshìjiānshìsānrén  shì  tīngyīnyüánjìnbānnièpán  shànnán  shīchéng  shíshèshēnbìng  shímìngānánqiū广guǎngwéishuō  shíshèwénshìshìgào :‘ chuángwǎngzhìsuǒ  tīng 。’ shífèngmìngwǎng  dewén  wén  suǒchúchā  shēndeānyǐn  shì  tīngyīnyüánjìnbānnièpán 


 yǘnwéiyīnyüánérjìnbānnièpán  yīnshìwéi  xīnjiětuō    qièzhòngshēngchángwéizhīsuǒ  wéi  dejiětuō  shì  wéiyīnyüánjìnbānnièpán    shànnán  qièzhòngshēngchángwéichángjìngzhīsuǒdiāndǎo  wéi  jiànzhūcháng      jìng  shìjiàn  dǎoduàn  shì  wéiyīnyüánjìnbānnièpán    shànnán  qièzhūyǒuzhǒngxiàng  děngwéi  zhě  shēngxiàng  èrzhě  lǎoxiàng  sānzhě  bìngxiàng  zhě  mièxiàng  shìxiàng  nénglìngqièfánzhòngshēngzhìtuóhuánshēngnǎo  ruònéngniànshànwéizhě  suī  shēngzhòng  shì  wéiyīnyüánjìnbānnièpán    shànnán  qièshànyīnshìwéiér    yǒurénsuīliàngbiānāsēngjiézhuānxīntīng  ruòwéi  zhōngnéngānòuduōluósānmiǎosān  shì  wéiyīnyüánjìnbānnièpán    shànnán  ruòyǒuzhòngshēngxìnsēngyǒubiànérshēnggōngjìng  dāngzhījiēshìniànwéiyīnyüán  yīndeduànchúqièfánnǎo  shì  wéiyīnyüánjìnbānnièpán 

 yǘnxiūxíng  shànnán  duànzhūè  xiūshàn  shìmíngxiūxíng    yǘnxiūxíng  jiànqièkōngsuǒyǒu  cháng      jìng  shìjiàn  níngshěshēnmìng  fànjìnjiè  shìmíngxiūxíng    yǘnxiūxíng  xiūyǒuèrzhǒng  zhě  zhēnshí  èrzhě  shí  shízhězhīnièpán  xìng  lái    sēng  shíxiàng  kōngděngxiàng  shìmíngshí  yǘnzhēnshí  néngzhīnièpán  xìng  lái    sēng  shíxiàng  kōngděngxiàng  shìmíngzhēnshí 


 yǘnmíngwéizhīnièpánxiàng  nièpánzhīxiāngfányǒushì  děngwéi  zhě  jìn  èr  shànxìng  sān  shí    zhēn    cháng  liù          jìng  shìmíngnièpán  yǒushì  děngwéi  zhě  jiětuō  èrzhě  shànxìng  sānzhě  shí  zhě  zhēn  zhě  cháng  liùzhě    zhě    zhě  jìng  yǒuliùxiàng  zhě  jiětuō  èrzhě  shànxìng  sānzhě  shí  zhě  zhēn  zhě  ān  liùzhě  qīngjìng  ruòyǒuzhòngshēng  shìdàoduànfánnǎozhě  shìnièpányǒushìjiětuōshí    cháng  chángyǒushí  yǒushíyǒuzhēn  suīduànfánnǎohuán  cháng      jìng  shìmíngnièpánjiětuōshì  yǘnliùxiàng  shēngwén  yüánjüéduànfánnǎo  míngwéijiětuō  érwèinéngānòuduōluósānmiǎosān  míngwéishí  shí  míngwéizhēn  wèiláizhīshìdāngdeānòuduōluósānmiǎosān  míngcháng  delòushèngdào  míngwéijìng  shànnán  ruòshìzhī  shìzhīnièpán  míngxìng  lái    sēng  shíxiàng  kōng 


 yǘnzhīxìng  xìngyǒuliù  děngwéiliù    cháng  èr  jìng  sān  shí    shàn    dāngjiàn  liù  zhēn  yǒushì  zhě  zhèng  liùshàng  shìmíngzhīxìng  yǘnzhīláixiàng  láishìjüéxiāngshànxiàng  chángjìngjiětuōzhēnshíshìdàojiàn  shìmíngzhīláixiàng  yǘnzhīxiàng  zhě  ruòshànshàn  ruòchángcháng  ruò  ruò  ruòjìngjìng  ruòzhīzhī  ruòjiějiě  ruòzhēnzhēn  ruòxiūxiū  ruòshīfēishī  ruòshíshí  shìmíngzhīxiàng  yǘnzhīsēngxiàng  sēngzhě  ruòchángjìng  shìxiàng  jiànzhīxiàng  shànzhēnshí    qièshēngwéndedào  míngzhēn  xìng  shìmíngzhīsēngxiàng  yǘnzhīshíxiàng  shíxiàngzhě  ruòchángcháng  ruò  ruò  ruòjìngjìng  ruòshànshàn  ruòyǒuruò  ruònièpánfēinièpán  ruòjiětuōfēijiětuō  ruòzhīzhī  ruòduànduàn  ruòzhèngzhèng  ruòxiūxiū  ruòjiànjiàn  shìmíngshíxiàng  fēishìnièpán  xìng  lái    sēng  kōng  shìmíngyīnxiūshìnièpán  zhīnièpán  xìng  lái    sēng  shíxiàng  kōngděngchābiézhīxiàng 


 shànnán  xiūnièpánwēimiàojīngdiǎn  jiànkōng    suīyǒuyǎnsuǒjiàn  wéiyǒuhuìyǎnnǎinéngjiànzhī  huìyǎnsuǒjiàn  jiàn  míngwéijiàn  ruòjiànmíngkōngzhě  shìkōngnǎimíngwéishí  shìshí  míngcháng  cháng  jìng  shànnán  kōngmíng  míngkōng  shìjiānmíngkōng  kōngzhīxìngshì  suǒyǒumíngwéikōng  shànnán  zhòngshēngzhīxìng  kōngxìng  shíxìng    rénshuōyán :‘ chúmièyǒu  ránhòuzuòkōng 。’ érshìkōngshízuò    suǒyǒu  yǒu  dāngzhīkōng  shìkōngxìng  ruòzuòzhě  míngcháng  ruòchángzhě  míngkōng  shànnán  shìjiānrénshuōyán :‘ kōngài  chángbiàn 。’ shìshìchēngkōngzhīwéi  shànnán  érshìkōngshíyǒuxìng  guāngmíng  míngkōng  shíkōng  yóushì  shíxìng  wèizhòngshēngshuōyǒushì 


 shànnán  nièpánzhīshì  yǒuzhùchù  zhíshìzhūduànfánnǎochù  míngnièpán  nièpánshìchángjìng  nièpánsuī  fēishìshòu  nǎishìshàngmiàomièzhī  zhūláiyǒuèrzhǒng    miè  èr  jüézhī  shíxiàngzhīyǒusānzhǒng  zhě  shòu  èr  miè  sān  jüézhī  xìng  dāngjiàn  ānòuduōluósānmiǎosānshí  míng 。”


ěrshí  guāngmíngbiànzhàogāoguìwángbáiyán :“ shìzūn  ruòfánnǎoduànchùshìnièpánzhě  shìshìrán    láiwǎngchūchéngdào  zhìliánchánbiān  ěrshí  wángjüànshǔ  dàosuǒérzuòshìyán :‘ shìzūn  nièpánshídào   ?’ gàowáng :‘ jīnwèiyǒuduōwénshànchíjìnjiè  cōngmíngzhìnénghuàzhòngshēng  shì 。’ ruòyánfánnǎoduànchùshìnièpánzhě  zhūděngliàngjiéduànfánnǎo  dechēngwéinièpán  shìduànchù  yüánchēngzhūyǒuzhī    ruòduànfánnǎofēinièpánzhě  láigàoshēngmíngluóményán :‘ jīnshēnshìnièpán 。’ láiyòushízàishèguó  qǐnglái :‘ wèiyǒuduōwénchíjiè  cōngmíngzhìnénghuàzhòngshēng  nièpán  jīn   ?’ láiěrshígàoyán :‘ jīnshēngchízhīxiǎng  qüèhòusānyüèdāngnièpán 。’ shìzūn  ruò使shǐmièfēinièpánzhě  láisānyüèdāngbānnièpán  shìzūn  ruòduànfánnǎoshìnièpánzhě  láiwǎngchūzàidàochǎngshùxià  duànfánnǎoshí便biànshìnièpán  yánqüèhòusānyüèdāngbānnièpán  shìzūn  ruò使shǐěrshíshìnièpánzhě  yǘnfāngwéishīchéngzhūshìděng  shuōyánhòudāngbānnièpán  láichéngshí  yǘnshìwàngzhīyán ?”

ěrshí  shìzūngàoguāngmíngbiànzhàogāoguìwángyán :“ shànnán  ruòyánláide广guǎngchángshé  dāngzhīláiliàngjiéwàng  qièzhūzhū  fánsuǒyán  chéng  shànnán  suǒyán  xǘnwǎngqǐngnièpánzhě  shànnán  érshìwángzhēnshízhīnièpándìngxiàng    xǘnwèihuàzhòngshēng  ránérzhù  便biànshìnièpán  shànnán  shìrén  jiànrényán  suǒzàozuò  便biànwèishìrén  wángxǘnshì  wèiláihuàzhòngshēng  suǒshuō  便biànwèiláibānnièpán  shànnán  láishuō    zhòngsēngchābiéxiàng  wéishuōchángzhù  qīngjìngèrchābiéěr  shànnán  shuōxìng  nièpánchābiéxiàng  wéishuōchánghéngbiànchābiéěr  shànnán  shuōnièpán  shíxiàngchābiéxiàng  wéishuōchángyǒushíbiànchābiéěr 

 shànnán  ěrshízhūshēngwénshēngzhèngsòng  shǎnzhūèqiū  wéifǎnjiào  duōfànjìnjiè  shòujìng  tānqiúyǎng  xiàngzhūbáiérzàntàn  delòu  wèituóhuánguǒ ’, nǎizhì  deāluóhànguǒ ’, huǐrén      sēng  jiè  shàngshēnggōngjìng  gōngqiányán :‘ shì  suǒtīngchù  shìděng  tīngchù 。’ yán :‘ shìděng  shítīng 。’ fǎnyán :‘ shìděng  shíshìtīng 。’ shìèrénxìnyán  wéishìděng  gàoxǘn :‘ chí  qüèhòusānyüèdāngbānnièpán 。’ shànnán  yīnshìděngèqiū  lìngzhūshēngwénshòuxüéjiànshēn  wén  便biànyánláinièpán  wéizhūnéngjiànshēn  chángwén  shìyánnièpán  shēngwénsuīyánláinièpán  érshínièpán  shànnán  ruòsuǒyǒushēngwénshuōyánláinièpánzhě  dāngzhīshìrénfēi  shìbàndǎng  xiéjiànèrén  fēizhèngjiàn  ruòyánláinièpán  dāngzhīshìrénzhēn  fēibàndǎng  zhèngjiànzhīrén  fēièxié 


 shànnán  chūjiànzhīzhōng  yǒuyánláihuàzhòngshēng  ránérzhù  míngbānnièpán  shànnán  zhǎngzhě  duōyǒu  shèzhìfāng  wèiháiqǐng  zhūxiánwèichángshì  érshìzhǎngzhěshízhōngméi  zhūdiāndǎojiēshēngméixiǎng  shēngwénshì  jiàn  便biànwèiláishīchéngsuōluóshuāngshùjiānérbānnièpán  érshíbānnièpán  shēngwénshēngnièpánxiǎng  shànnán  míngdēng  yǒurénzhī  zhīzhě  wèidēngmiè  érshìmíngyànshímiè  zhīshēngmièxiǎng  shēngwénshì  suīyǒuhuìyǎn  fánnǎo  lìngxīndiāndǎojiànzhēnshēn  ér便biànwàngshēngmièzhīxiǎng  érshíjìngmiè  shànnán  shēngmángrénjiànyüè  jiànzhīzhòumíngànzhīxiàng  zhī便biànshuōyǒuyüèzhīshí  shíyǒuyüè  mángzhějiàn  jiànérshēngdàoxiǎngyányüè  shēngwénshì  shēngmángjiànlái  便biànwèiláinièpán  láishínièpán  dàoxiǎngshēngshìxīn  shànnán  yǘnyüè  chīrén便biànyányǒuyüè  yüèshíyǒu  zhí  zhòngshēngjiàn  shēngwénshì  zhūfánnǎozhìhuìyǎnjiànlái  便biànyánláimiè  shànnán  zhíshìláixiànyīngérxíng  fēimiè 


 shànnán  yánzhīshí  zhòngshēngjiàn  hēishānzhàng  érshìxìngshíméi  zhòngshēngjiànshēngméixiǎng  shēngwénshì  wèizhūfánnǎoshānsuǒzhàngjiànshēn  jiàn便biànláishēngmièxiǎng  érshíjìngyǒngmiè  shìshèguógàoxǘnyán :‘ qüèhòusānyüè  dāngnièpán 。’ shànnán  láixüánjiànjiāqüèhòusānyüèshàngēndāngshú  jiànxiāngshāntuóluójìngāndāngzhìsuǒ  shìgàowángxǘn :‘ qüèhòusānyüè  dāngbānnièpán 。’ shànnán  yǒuzhūshì  shùbǎi  zhōngjìngsānyüèdāngdeānòuduōluósānmiǎosānxīn  wéishìgàoxǘnyán :‘ qüèhòusānyüè  dāngbānnièpán 。’ shànnán  chúntuóděngbǎichēānluóguǒ  qüèhòusānyüèshàngdàoxīnshàngēnchéngshú  wéishìděnggàoxǘn :‘ qüèhòusānyüè  dāngbānnièpán 。’ shànnán  chàduōqīnjìnwàidàogānziděng  wéishuōmǎnshíèrnián  rénxiéjiànxìnshòu  zhīshìrénxiéjiàngēnzāiqüèhòusānyüèdìngduàn  wéishìgàoxǘnyán :‘ qüèhòusānyüè  dāngbānnièpán 。’


 shànnán  yīnyüán  wǎngliánbiāngàoxǘn  jīnwèiyǒuduōzhì  shìdenièpán  zhě  shíwéiqiūděngluónàizhuǎnlún  wéiqiūděng  suǒwèishē    luó  jiāofàn  hóu  wéizhǎngzhěděngshírén  wéituóguópínsuōluówángděngliàngréntiān  wéiyōulóupínluó  jiāménbǎiqiū  wèijiā  jiāxiōngèrrénbǎi  wéishè  jiǎnliánděngèrbǎishíqiūzhuǎnmiàolún  shìgàowángxǘnbānnièpán 

 shànnán  yǒumíngnièpánfēinièpán  yǘnnièpánfēinièpán  jiànxìngérduànfánnǎo  shìmíngnièpán  fēinièpán  jiànxìng  cháng  wéiyǒujìng  shì  suīduànfánnǎo  míngwéibānnièpán  ruòjiànxìngnéngduànfánnǎo  shìmíngwéibānnièpán  jiànxìng  míngwéichángjìng  shì  duànchúfánnǎo  dechēngwéibānnièpán  shànnán  nièzhěyán  pánzhěyánmiè  mièzhīmíngwéinièpán  pányòuyán  zhīnǎimíngniè  pányánlái  láinǎimíngnièpán  pánzhěyán  zhīnǎimíngnièpán  pányándìng  dìngdìngnǎimíngnièpán  pányánxīn  xīnnǎimíngnièpán  pányánzhàngài  zhàngàinǎimíngnièpán  shànnán  yǒuyōulóujiājiāluóděngyán  pánzhěmíngxiàng  xiāngzhīnǎimíngnièpán  shànnán  pánzhěyányǒu  yǒuzhīnǎimíngnièpán  pánmíng  nǎimíngnièpán  pánzhěyán  zhīnǎimíngnièpán  shànnán  duànfánnǎozhěmíngnièpán  shēngfánnǎonǎimíngnièpán  shànnán  zhūláifánnǎo  shìmíngnièpán  suǒyǒuzhìhuì  ài  shìwéilái  láifēishìfán  shēngwén  yüánjüé    shìmíngxìng  láishēnxīnzhìhuìbiànmǎnliàngbiānāsēngsuǒzhàngài  shìmíngkōng  láichángzhùyǒubiàn  míngyüēshíxiàng  shì  láishíjìngnièpán  shìmíngxiūnièpánwēimiàojīngdiǎnchéngjiùgōng

 shànnán  yǘnxiūnièpánwēimiàojīngdiǎnchéngjiùgōng  shànnán  xiūnièpán  chúduànshì  yüǎnshì  chéngjiùliùshì  xiūshì  shǒushì  qīnjìnshì  xìnshùnshí  xīnshànjiětuō  huìshànjiětuō 


 shànnán  yǘnduànchúshì  suǒwèiyīn    shòu  xiǎng  xíng  shí  suǒyányīnzhě  wèi  nénglìngzhòngshēngshēngxiāng  zhòngdàn  fēnsàn  sānshìsuǒshè  qiúshíle  shìzhūmíngwéiyīn  suījiànyīn  jiànxiàng    shízhōngtuīqiúxìng  wèishìjièshuōyánwéiyīn  shòuyǒubǎi  suījiànshòuyīn  chūshòuxiàng    shòusuībǎi  dìngshí  shìjiànshòuyīn  xiǎng  xíng  shíděngshì  shēnjiànyīnshìshēngfánnǎozhīgēnběn  shì  fāng便biànlìngduàn 


 yǘnyüǎnshì  suǒwèijiàn  děngwéi  zhě  shēnjiàn  èrzhě  biānjiàn  sānzhě  xiéjiàn  zhě  jiè  zhě  jiàn  yīnshìjiàn  shēngliùshíèrjiàn  yīnshìzhūjiànshēngjüé  shìfángjìn 


 yǘnchéngjiùliùshì  zhūliùniànchù  děngwéiliù  zhě  niàn  èrzhě  niàn  sānzhě  niànsēng  zhě  niàntiān  zhě  niànshī  liùzhě  niànjiè  shìmíngchéngjiùliùshì 


 yǘnxiūshì  suǒwèidìng  zhě  zhīdìng  èrzhě  dìng  sānzhě  shēnxīnshòukuàidìng  zhě  dìng  zhě  shǒuléngyándìng  xiūshìzhǒngdìngxīn  jìnbānnièpán  shìqínxīnxiū 


 yǘnshǒushì  wèixīn  chángqínshǒushìxīn  yóushìrénshǒu  xiāzhě  xíngkuàngshǒudǎozhě  shǒuzhīxīnshì  yīnshìxīn  ānòuduōluósānmiǎosān  yīndeānòuduōluósānmiǎosān  chángjìngéryǒu  shìshàngbānnièpán  shìshǒu 


 yǘnqīnjìnshì  wèiliàngxīn  děngwéi  zhě    èrzhě  bēi  sānzhě    zhě  shè  yīnshìxīn  nénglìngliàngbiānzhòngshēngxīn  shìxīnqīnjìn 


 yǘnxìnshùnshí  lezhīqièzhòngshēngjiēguīdào  dàozhěwèichéng  zhūwéizhòngshēngfēnzhīwéisān  shìxìnshùn 


 yǘnxīnshànjiětuō  tānhuìchīxīnyǒngduànmiè  shìmíngxīnshànjiětuō 


 yǘnhuìshànjiětuō  qièzhīzhàngài  shìmínghuìshànjiětuō  yīnhuìjiětuōsuǒwénérjīndewén  suǒjiànérjīndejiàn  suǒdàoérjīndào 。”


ěrshí  guāngmíngbiànzhàogāoguìwángyán :“ shìzūn  suǒshuō  xīnjiětuōzhě  shìrán    xīnběn  suǒzhě  shìxīnběnxìngwèitān  chēnhuì  chīzhūjiésuǒ  ruòběn  yǘnéryánxīnshànjiětuō 


 shìzūn  ruòxīnběnxìngwèitānjiézhīsuǒzhě  děngyīnyüánérnéng  réngòujiǎo  běnxiàng  suījiāgōng  yóuchū  gòuzhěshì  jiāgōngsuīshǎo  duōchū  xīnshì  běntānzhě  jīnyǘnyǒu  ruòběntānhòufāngyǒuzhě  zhūběntānxiàng  jīnyīngyǒu  shìzūn  shí  běnxiàng  suījiāgōngliàngyīnyüán    xīnshì  běntānxiàng  suīzàozhòngyüán  tānyóushēng  shìzūn  zuān湿shī  huǒ  xīnshì  suīzuānqiú  tān  yǘntānjiénéngxīn  shìzūn  shā  yóu  xīnshì  suīzhī  tān  dāngzhītān  xīnèr  shèyǒuzhī  néngxīn  shìzūn  yǒurén  ānjüékōngzhōngdezhù  āntānxīnshì  zhǒngzhǒngyīnyüánnénglìngtānxīn 

 shìzūn  ruòxīntānmíngjiětuōzhě  zhūkōngzhōng  shìzūn  guòshìxīnmíngjiětuō  wèiláishìxīnjiětuō  xiànzàishìxīndàogòng  děngshìxīnmíngdejiětuō  shìzūn  guòdēngnéngmièàn  wèiláishìdēngmièàn  xiànzàishìdēngmièàn    míngzhīànèrbìng  xīnshì  yǘnéryánxīnjiětuō  shìzūn  tānshìyǒu  ruòtānzhě  jiànxiāngshíyīngshēngtān  ruòyīnxiāngérshēngzhě  dāngzhīshìtānzhēnshíéryǒu  yǒutānduòsānèdào  shìzūn  yǒurén  jiànhuàxiàngshēngtān  shēngtāndezhǒngzhǒngzuì  ruòběntān  yǘnjiànhuàérshēngtān  ruòxīntān  yǘnláishuōyánxīnjiětuō  ruòxīnyǒutān  yǘnjiànxiāngránhòufāngshēng  jiànxiāngzhěshēng  jīnxiànjiànyǒuèguǒbào  dāngzhīyǒutān  chēnhuì  chīshì 


 shìzūn  zhòngshēngyǒushēn  érzhūfánhéngxiǎng  suīyǒuxiǎngduòsān  yǘntānzhěxiāngérxiǎngduòsānèdào  shìzūn  zuānérshēnghuǒ  ránshìhuǒxìngzhòngyüánzhōng  yīnyüánérshēng  shìzūn  tānshì  zhōngtān  xiāngwèichùtān  yǘnxiāngwèichùérshēngtān  ruòzhòngyüánzhōngtānzhě  yǘnzhòngshēngshēngtān  zhūérshēng 


 shìzūn  xīndìng  ruòxīndìngzhě  yǒutān  chēnhuì  chī  ruòdìngzhě  yǘnéryánxīnjiětuō  tāndìng  ruòdìngzhě  yǘnyīnzhīshēngsānè  tānzhě  jìngjièèrdìng    yüán  huòshēngtān  huòshēngchēn  huòshēngchī  shìtānzhějìngjièèrdìng  ruòdìng  láishuōyánxiūnièpánxīnjiětuō ?”


ěrshí  shìzūngàoguāngmíngbiànzhàogāoguìwángyán :“ shànzāi  shànzāi  shànnán  xīnwèitānjiésuǒ  fēi  fēishìjiětuō  fēijiětuō  fēiyǒufēi  fēixiànzài  fēiguò  fēiwèilái    shànnán  qièzhūxìng 


 shànnán  yǒuzhūwàidàozuòshìyán :‘ yīnyüányǒuguǒshēng  ruòzhòngyüánzhōngběnshēngxìngérnéngshēngzhě  kōngshēng  yīngshēngguǒ  kōngshēngfēishìyīn  zhòngyüánzhōngběnyǒuguǒxìng  shìérshēngguǒ  suǒzhě  zàoqiáng  cǎi  zàohuàxiàngcǎi  cǎo  zuò    zuòshè  yán  rén  dāngzhīshìzhōngnéngshēngguǒ  néngshēngguǒ  dāngzhīyīnzhōngxiānyǒuxìng  ruòxìngzhě  zhīzhōngyīngdāngchūshēngqièzhū  ruòshìzuòchū  dāngzhīshìzhōngxiānyǒuguǒ  ruòguǒzhě  rénzuòchū  wéiyǒukōngzuò  néngchūshēngqièwàn  yǒuyīn  tuózizhùtuóshù  yǒu  zhōngyǒu  zhōngyǒupíng 。’ shànnán  qièfánmíngsuǒmángzuòshìdìngshuō :‘ yǒuzhe  xīnyǒutānxìng 。’ yán :‘ fánxīnyǒutānxìng  jiětuōxìng  tānyīnyüán  xīnshēngtān  ruòjiětuō  xīnjiětuō 。’ suīzuòshuō  shìrán  yǒuzhūfánzuòshìyán :‘ qièyīnzhōngyǒuguǒ  yīnyǒuèrzhǒng  zhě  wēi  èrzhě    shìcháng  cháng  cóngwēiyīnzhuǎnchéngyīn  cóngyīnzhuǎnchéngguǒ  cháng  guǒcháng 。’ shànnán  yǒuzhūfánzuòshìyán :‘ xīnyīn  tānyīn  shíjiéshēngtānxīn 。’ shìděngbèinéngzhīxīnyīnyüán  lúnhuíliùshòushēng  shànnán  jiāqüǎnzhīzhù  zhōngràozhù  néng  qièfánshì  bèimíngjiāshēngzhù  ràoèrshíyǒunéng  shànnán  yǒurénduòqīng  chū  érhái  rénbìngchā  háiwéibìngyīn  rénshèzhíkōngkuàngchù  deguò  érháilái  yòujìng  hái  qièfánshì  jiětuōsuǒyǒuchù  wéiwèituōfēifēixiǎngchù  érháiláizhìsānè    qièfánwéiguānguǒ  guānyīnyüán  qüǎnzhúkuài  zhúrén  fánzhīrénshì  wéiguānguǒ  guānyīnyüán  guān  cóngfēixiǎng退tuìhuánsānè 


 shànnán  zhūzhōngdìngshuōyīnzhōngyǒuguǒ  yīnzhōngguǒyǒuguǒ  fēiyǒufēiguǒ  ruòyányīnzhōngxiāndìngyǒuguǒdìngguǒ  dìngyǒuguǒ  dìngfēiyǒufēiguǒ  dāngzhīshìděngjiēbàndǎng  shǔ  shìàirén  shìàirén  néngyǒngduànshēng  zhīxīnxiāngtānxiàng 


 shànnán  zhūxiǎnshìzhōngdào    suīshuōzhū  fēiyǒufēi  érjüédìng  suǒzhě  yīnyǎn  yīn  yīnmíng  yīnxīn  yīnniàn  shíshēng  shìshíjüédìngzàiyǎnzhōng  zhōng  míngzhōng  xīnzhōng  niànzhōng  fēizhōngjiān  fēiyǒufēi  cóngyüánshēngmíngzhīwéiyǒu  xìngmíngzhīwéi  shìláishuōyánzhūfēiyǒufēi 

 shànnán  zhūzhōngdìngshuōxīnyǒujìngxìngjìngxìng  jìngjìngxīnzhùchù  cóngyüánshēngtānshuōfēi  běntānxìngshuōfēiyǒu  shànnán  cóngyīnyüán  xīnshēngtān  cóngyīnyüán  xīnjiětuō  shànnán  yīnyüányǒuèr  zhě  suíshēng  èrzhě  suínièpán  shànnán  yǒuyīnyüán  xīngòngtānshēng  gòngtānmiè  yǒugòngtānshēng  gòngtānmiè  yǒugòngtānshēng  gòngtānmiè  yǒugòngtānshēng  gòngtānmiè  yǘnxīngòngtānshēng  gòngtānmiè  shànnán  ruòyǒufánwèiduàntānxīnxiūtānxīn  shìzhīrén  xīngòngtānshēng  xīngòngtānmiè  qièzhòngshēngduàntānxīn  xīngòngtānshēng  xīngòngtānmiè  jièzhòngshēng  qièjiēyǒuchūwèichán  ruòxiūxiū  chángdechéngjiù  yīnyüán便biànzhī  yányīnyüánzhě  wèihuǒzāi  qièfánshì  ruòxiūxiū  xīngòngtānshēng  xīngòngtānmiè    duàntān  yǘnxīngòngtānshēng  gòngtānmiè  shēngwényǒuyīnyüánshēngtānxīn  wèitānxīnxiūbáiguān  shìmíngxīngòngtānshēng  gòngtānmiè  yǒuxīngòngtānshēng  gòngtānmiè  shēngwénrénwèizhèngguǒ  yǒuyīnyüánshēngtānxīn  zhèngguǒshí  tānxīnmiè  shìmíngxīngòngtānshēng  gòngtānmiè  dedòngshí  xīngòngtānshēng  gòngtānmiè  yǘngòngtānshēng  gòngtānmiè  ruòduàntānxīn  wèizhòngshēngshìxiànyǒutān  shìxiànnénglìngliàngbiānzhòngshēngshòushànchéngjiù  shìmínggòngtānshēng  gòngtānmiè  yǘngòngtānshēng  gòngtānmiè  wèiāluóhàn  yüánjüé  zhū  chúdòng  shìmínggòngtānshēng  gòngtānmiè  shì  zhūjüédìngshuōxīnxìngběnjìng  xìngběnjìng 


 shànnán  shìxīntānjié  chēnchī  shànnán  yüè  suīwéiyānchényǘnāxiūluózhīsuǒ  shìyīnyüánlìngzhūzhòngshēngnéngjiàn  suījiàn  yüèzhīxìngzhōng  xīnshì  yīnyüánshēngtānjié  zhòngshēngsuīshuōxīntān  érshìxīnxìngshí  ruòshìtānxīnshìtānxìng  ruòshìtāntānxìng  tānzhīxīnnéngwéitān  tānjiézhīxīnnéngtān  shànnán  shì  tānzhījiénéngxīn  zhūyǒngtānjié  shìshuōyánxīnjiětuō  qièzhòngshēngcóngyīnyüán  shēngtānjié  cóngyīnyüán  xīnjiětuō 


 shànnán  xüěshānxüánjǜnzhīchù  rénhóunéngxíng  huòyǒuchù  hóunéngxíng  rénnéngxíng  huòyǒuchù  rénhóuèrnéngxíng  shànnán  rénhóunéngxíngchùzhě  zhūlièshī  chúnchījiāozhìzhīànshàng  yònghóu  hóuchīwǎngshǒuchùzhī  chùzhānshǒu  tuōshǒujiǎozhī  jiǎosuízhe  tuōjiǎokǒunièzhī  kǒuniánzhù  shìchùdetuō  shìlièshīzhàngguànzhī  háiguījiā  xüěshānxiǎnchù  suǒzhèngdào  hóuzhě  zhūfán  lièshīzhě  xǘn  chījiāozhě  tānjié  rénhóuxíngzhě  zhūfán  wángxǘnnéngxíng  hóunéngxíng  rénnéngxíngzhě  zhūwàidàoyǒuzhìhuìzhě  zhūèděngsuīnéng  rénhóunéngxíngzhě  qièfánxǘn  chángchùshēngnéngxiūxíng  fánzhīrén  suǒ  lìngxǘnzàijiāng  lièshīqínhóuzhīguījiā 


 shànnán  guówáng  ānzhùjiè  shēnxīnān  ruòzhìjièzhòng  qièzhòngshēngshì  ruònéngzhùjìngjièān  ruòzhìjièèshòuzhūnǎo  jìngjièzhě  wèiniànchù  jìngjièzhě  wèi  yǘnmíngwéishǔ  yǒuzhūzhòngshēng  chángjiàncháng  chángjiàncháng  jiàn  jiàn  jìngjiànjìng  jìngjiànjìng  jiàn  jiàn  fēishíjiětuōwàngjiànjiětuō  zhēnshíjiětuōjiànfēijiětuō  fēichéngjiànchéng  chéngjiànfēichéng  shìzhīrén  míngshǔ  shǔzhě  xīnqīngjìng    shànnán  ruòjiànzhūzhēnshíshìyǒuzǒngbiédìngxiàng  dāngzhīshìrénruòjiànshí便biànzuòxiàng  nǎizhìjiànshízuòshíxiàng  jiànnánnánxiàng  jiànxiàng  jiànxiàng  jiànyüèyüèxiàng  jiànsuìsuìxiàng  jiànyīnyīnxiàng  jiànxiàng  jiànjièjièxiàng  shìjiànzhě  míngshǔ  shǔzhě  xīnqīngjìng    shànnán  ruòjiànshì  zhōngyǒu  zhōngyǒu  shǔ  nǎizhìjiànshìshí  shízhōngyǒu  zhōngyǒushí  shíshǔ  shìjiànzhě  shǔ  fēi 


 shànnán  shēngwényüǎnláishíèrjīng  xiūzhǒngzhǒngwàidàodiǎn  xiūchūjiāmièzhī  chúnyíngshìzàijiāzhīshì  děngmíngwéizàijiāzhīshì  shòuchùqièjìngzhī    tiánzhái  xiàng    chēchéng  tuó      qüǎn  hóu  zhū  yáng  zhòngzhòngmài  yüǎnshīsēng  qīnbái  wéifǎnshèngjiào  xiàngzhūbáizuòshìyán :‘ tīngqiūshòuchùzhǒngzhǒngjìngzhī 。’ shìmíngxiūzàijiāzhīshì  yǒuzhū  wèinièpán  dànwéiyǎngqīnjìntīngshòushíèrjīng  zhāosēngsēngmán  zhuótāndànyǒu  qiānjiā  chēngqīnjìnguówángzhūwáng  shìxiōng  tuīyíng  wéiliù  chūtóu  qīnqiūzhūchǔ  chùèrshā  chángyóulièjiǔzhījiāzhāntuóluósuǒzhùzhīchù  zhǒngzhǒngfànmài  shǒuzuòshí  shòu使shǐlínguótōngzhìxìnmìng  shìzhīrén  dāngzhīshìzhījüànshǔ  fēi  shìyīnyüán  xīngòngtānshēng  xīngòngtānmiè  nǎizhìchīxīngòngshēnggòngmièshì 


 shànnán  shìyīnyüán  xīnxìngjìng  fēijìng  shìshuōxīnjiětuō  ruòyǒushòuchùqièjìngzhī  wèinièpánshòuchísòngshíèrjīng  shūxiějiěshuō  dāngzhīshìděngzhēn  xíngèxǘnjìngjiè  shìxiūsānshípǐn  xiū  gòngtānshēng  gòngtānmiè  shìmíngxiūnièpánwēimiàojīngdiǎnchéngjiùgōng